A. D'Haeyer-Gry ff on DOODKISTEN \y% I! Emii.iVanAiiuh. Recht over de Sterrestraat. Te raadplegen alle dagen van 9 tot S uren, mnmtvitiï TT 3 M P Lombaardstraat, 19, Yper Cartonstraat,38, peren. ED. DELEE El\ C 3 I o i I CHIRURGIJN-TANDMEESTER, ie <J 3 (5« a° - Si 0 \r» t' ■°8 9 a n 3 o S* Cu S- - cr-g 3 8 8-2. 2 o 5 3 SS 2» 2 8 •:3 5 3 S B g «•Ess sail' f-^S'SlTR- 3 3 <- - §'||8'8'8/B§"|SgiftS S&is k?" B s g-ug-" S g-r BN'S8-a*5TB8«!-B g-8gf-° c S »s-N X-D. 2-ö«§ ?s»g? B-oog; s.s s GEZONUHE D VOOR IEDEREl JS. I GEDIPLOMEERDE tandmeester van het koninglijk gesticht van Meessen behalve den Zondag. Inzetting van tanden en kunstige gebiten. Uittrekking, Goudstopping en Herstelling van ongeregelde tanden, volgens de beste stelsels. heeft de eer 't publiek kenbaar te maken,dat men bij hem, ten allen tijde, eene groote sorteering kan bekomen aan zeer genadige prijzen en op alle grootten. Magazijn A. D IIaever-Gr»fï'en. Schrijnwerkeren Meubelmaker, Dc Tandmeester Emanuel Huls man, int alle Woenndagcn te raadple gen van 9 tot 3 uren, bij M. Cliar- Ie* Nujttcn, schoenmaker In den Vergulde Pantoefel*Botcrstraat, 1», Yperen. Om hunne verantwoordelijk- heid te vrijwaren en alle mis greep te vermijden, Mr en Mma MEIER, tandmeesters te Kortrijk, Moskroenstraat, 2, hebben de eer aan hunne talrijke kalanten en aan het geacht publiek kenbaar te maken dat zeker persoon zich ten huize begeeft, onder den naam van Meier, om het kuis- sclien, plaatsen, en vermaken der tandstuk- ken af te smeek en. Mr en M,n0 Meier laten weten dat zij geene bloedverwanten, noch broeders noch dienst boden hun huis vertegenwoordigendoor princiep begeven zij zich ten huize niet, maar zijn te raadplegen in hun huis, Mous- croenstraat, 2, Kortrijk. Ml' MEIER heelt de eer het geachte publiek kenbaar te maken dat hij, op aanvraag zijner talrijke clienten, 5 da gen per week te raadplegen is: de Maan dagen, Donderdageti en Zaterdagen, van 9 ure voormiddag tot i 1/2 ure 's na middags,bij M™ W° VanKemmel, Groote Markt, 5, te Yper en. Algemeene leveringen voor het fabrikeereu van trap wagentjes, buizen, radvelgen, naven, speeken, zadels, voettreden, lantarens, op- schikkleedij, toethoorns, brankaarts, volledige lijsten, volledige wrrktuigen, voltooide stuk ken voor volledige inpakkingen van een trap- wiel. 32, itoïardsütrnat, 32, BRUSSEL. STAPELPLAATS EN PAKHUIS VAN BIR MINGHAM. GO R PO It AT ION ST R EET, 164. Hel liuis handelt alléén met werktuigma kers, agenten en kooplieden in trapwi'eien. In 't groot en half-grooi. Alle slachten van Bijhoorigheden ontbon den, ruwe en voltooide stukken. Lijst op aanvraag. Drukk.E.-H, MINNEKEER, Yperen. 0 A P N M 5J U) (V - v-t P- N >T3 O) fit 2 X.3 n* S" tzij'tp* 1 intrekke l'aljas,^ x- N S CD n S3 oo VO w r-t CP ft v„ eT 3 O r+ CT r+ p °S O X" g s. zr er £L c 75 2 o M E* 5. ge 2. o g. CU 2, J"15 g" BtCTQ W Cl O g* (t O'S 3 P u w 3 c" tl' 3 CT I 5.ü V I cn Da m 2 n cu ftftQftP»Op k a 5 d 3 g-cS - CD m m co g S-g Ja" ^3 8 trc 5 w boXmb2-i", ff "crj g g- p G's-o s-ót" h| S I O-o er S. "2 s. I O. ft D ■5'n 3 5T 5 5 C3 a o o 53 CG i *o cr 2L ft gap 3 3 S g e tJ" Q. Da fcf* N Oap ft si 3 i S-® S*g 3 g. ►o p 2. et 3 p B cr •n?Tïr!^- «a ft f S"S B-S g 3 OQ 3- «'o P* Q» p crq rto i tn 2 2.^ 2-3^2. Cl D. C r£* S 0 ri 3 cL^ 3» 2 cU ft 2 o»3 o» a ft p et ChN - £'*2'3 p, ÏL O O 1 T* rr 2» S"3 T 3 8 ËlS'g'S sr-a s ft m E n 3 n rr E.B s sv 7 k 31 1 DE PILLIN Zuiveren hel Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, EN INGEWANDEN Zij geven krachten gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaai denbaar ter ge nezing aan alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En on betaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF Is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumat rk, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCH1TIS, VERKOUDHEID EN HOEST. Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, samengetrokken en Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor Holloway's Etablissementen 8, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553, OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Dooz-n van Is. I T12d2s. 9d., 4s. Od., I Is., 22s. 55s en veikrijgbaar bij alle medecijnen verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven hetEtiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres 535, Oxford Street, er niet staal, zoo is het bedrog.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 4