1 Bericht. In het Land van Aalst. 33e J a «a i Zondagsblad der Zondag., 9n December 1894. .«d en het Arrondissement YPEREN. fi E RICHT. rijft in 0,en op al de postbureelca. ksj' van dit feJad gedrukt, worden Sist tot den dag der verkoeping. oegenaamde artikels uiterlijk tegen e s"'itV!'0 en onderteekend toe te zenden. st buiten West-VIaanderen, zich te fiejice Havas, 52, Magdeleinestr., ^erijW8! 8, Beursplaats. YVij zijn gelukkig te v ren NUYTEN, Prtjd: Gaspard, (oud-leerlinge gemeente cpllegie, dqo>'.<i mensclilievlei; ;r ABONNEMENTSPRIJS tÖOROP BETAALBAAR: 2-50 IV. a jiiar» v»<»r «Ie Mad; 3 IV.voor België Biutenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEHERI III T M ilHl.lt. Aankondigingen: Reklamen: 25 Rechterlijke eerherstellingen 1 frank 10 centiemen den regel. 9n id. id. id. id. id. Akkoord per maand of per jaar. De personen die een abonnementzul- Tön nemén aan DE TOEKOMST voor 1895, zullen het nummer, van heden af tot nieuwjaar, gratis orftvangen. o HetComiteit der liberale Associatie verzoekt dringend de politieke vrien den die bericht zouden ontvangen van hunne uitschrabbing op de- kie zerslijsten of wier aantal stemmen verminderd zouden zijn. zonder uit stel het afschrift dier kennisgeving neer te leggen in het lokaal der Associatie, herberg den Zalm, alhier. Aangezien er maar enkele dagen overblij ven om de nieuwe reklamatiën desaangaande in te dienen, worden de belanghebbenden dringend uitge- noodigd geenen tijd te verliezen. (ifvcchs tiisschen Dacnilaleu en Woestlsten. Vier priesters die verleden donderdag naar de meeting trokken te Zonneghem in het kanton Herzele, zijn ontvangen op eene hagelbui van steenen door de aan- hangèrs van .VI. Daens. Dergelijke gewelddaden zijn altijd af te keuren, maar zij zijn bet gevolg der ontel bare hatelijkheden waar M. Daens en eenigen zijner vrienden bet slachtoffer van zijn, van wege de bende Woeste, gesteund door de geestelijkheid. Overigens wat wij voorspeld hebben ge beurt reeds. Het fanatisme, en de bruta liteit die men bij de buitenlieden gevoed heeft, zal tegen de klerikale aanhitsers keeren, den dag dat de buitenlieden de oogen zullen openen. Wij hadden Zonmbeke maar nu volgen reeds de Zonnecjhenis- De sprekers op de meeting van Zonne ghem waren MM. Pon&t, onderpastoor te Aalst, De Ridder, aalmoesenier der sol datenschool. Twee andere priesters, de heer en Meisse en een onderpastoor van Aalst, vergezelden de twee eersten. Tijdens de meeting werd er veel gerucht gemaakt, maar liet was eerst bij liet ver trek der priesters dat de kat op de koord ging dansen. De buitenlieden stampten de vier spre kers en beletten hen hunne rijtuigen terug te nemen. Een pastoor die met een stok wilde slaan werd dezen afgenomen en het re gende lerzelverlijd rapen en alles wal men vond, op den rug der verdedigers van M. Woeste. Na eene vlucht die 3/4 uurs duurde zochten de vier pastoors eene set»uilplaats, bij den burgemeester van Vlierzele aan wiens woning de buitenlieden al de glas ruiten stuk sloegen. Daags te voren hadden de buitenlieden reeds de ruiten van een rijtuig stuk gesla gen waarin M. De Ridder, voornoemd en de notaris De Vuyst van Borsbeke plaats hadden genomen, bij den terugkeer eener meeting te Helderghem. Woeste uitgejouwd. M. Woeste, die in gezelschap van M. De Sadeleer aar, de statie van Aalst af stapte, is door al de personen die in de statie aanwezig waren duchtig uigejouwd. De reizigers die in den trein zaten na men met plezier deel aan dat concert. Twee «siatesn, twee gewichten. De Woestislen verweten M. Daens dat lijj in de herbergen ging spreken en de bisschop verbood hem zulks! De onderpastoors aanhangers van M. Woeste geven nu in de kroegen meetings dat het kraakt en de bisschop M. Stille- mans houdt zich geheel stil. Dit toont naar welken kant hel bisdom overhelt. Langs om beter! In de geschiedenis van België kent men geen tweeden kiesstrijd die zulk lievig karakter had als deze, die nu geleverd wordt tussclien broeders in Christus. 't Is waarachtig om te wanhopen aan de christelijke broederlijkheidindiener menschen zijn die er nog aan geloofden. In «Ie Kerk. Zondag laatst preekte de pastoor van Bambrugge legen M. Daens. Men begon luidop tegen te spreken en daar de aan vallen voortgingen onderbrak een land bouwer als volgt Zijt gij daar, riep hij diep verwoed, gij zoudl beter doen ons liet evangelie uit te leggen, dan kwaad te spreken van M. Daens die een beter priester is dan gij. Daarop juichten al da aanwezigen toe evenals op eene meeting. Ziende dat de priester ging voorlpuee- ken, stond een man op zijne beurt op en brulde: Wilt gij uwe smoel houden of men werpt u uit uwe kuip. De pastoor had er genoeg van en ver wijderde zich. »c propaganda. Laatstleden zondag, was de dag der groote propaganda. Drie duizend landbouwers droegen M. Daens te Herzele m triomf. Te Erp# wilde men de paarden van zijn rijtuig uitspannen en liern in triomf voeren. Te Ninove ging Helleputle, de fameuze cliristene democraat, spreken ten voordeele van M. Woeste. Te Ereinbodeghem sprak M. Heuvel-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1