I '7 Xanuari 15741 IV’ i k fr. 150 00 33 00 10 00 75 00 e. l. n. I E. II. Foqucur. pastor, E. II. Pattyn, coadjutor, 20 00 7 00 Eene bijzondere, E. 11. Warlop, pastor, Eene naamlooze. Verschelde pausgezinde, Leysele. E. H. Wclvaert, pastor, Twee onbekende, 100 00 50 00 25 00 20 00 KIEUWJAARGIFTEK voor onzen Heiligen Vader Pius IX. 100 00 5 00 Dc twee dienstmeiden van M. den pastor, 5 00 40 00 10 00 50 5 00 20 00 5 00 2 00 i eirae, 2’ LUST. Bedrag der vorige lijst, Vevhne. E. IE Verhneghe, pastor van Ste. AValburgis, Joseph en Marie Dehacnc, Onbekend, Een huisvader en zijne drie kinderen, Mmr Debusschcrc, Eene naamlooze, Eene bijzondere, Poi.linc.hove. E. IL By!o, pastor, Alveiiinühem. Een huisgezin, om den zegen te be komen van Z. H. Pius IX, E. H. Vnnbaeckd, onderpastor en ji’fv. Xathalia, zijne zuster, pLl’.VYSE. 1 januari 1874. Politlck overzicht. Het jaar 1873, het eerste rustige na het zoo bloedig tweegevecht tusschen Erankrijk en Duitschland, zal geene groote plaats in de We reldgeschiedenis beslaan, het was een jaar van afrekening en likwidalie van het verledene eu van voorbereiding tot toekomende crisissen en groote gebeurtenissen. In Erankrijk wacht men met ongeduld af, welke beslissingen de nationale Vergadering nemen zal opzichtens de grondwetten en den vast bepaalden regeeringsvorm. Blijft gr; af de Ghamhord sinds ccnigen tijd zoowat ind’ schaduw, de hertog van Aiimale treedt nicer en meer op het voorplan. Men weet dat deze prins van Orleans, ook pretendent naar de Irniis-.lie koningskroon, geene de minste aan raking heel! gehad mol de graaf van Chanibord te Frohsdorfi*. He graaf do Chmnbord is dus do groote brug gewet st, over dewelke dc prinsen van Orleans naar ikm fransclien koningstroon zullen klimmen. In den n: bt van 29 tot 30 dezer, is er eene huiszoeking gedaan in lat bisschoppelijk pa leis, te Posen. Al de meubelen en bergplaatsen werden doorzocht en de geheelc korresponden- tievan Mgr l.edochowski, met zijne gcectclijken en den Paos, ste gewicht. In dit ongelukkige land volgen de ministeriele ki Lissen en staatsaanslagen elkan der op, terwijl van den anderen kant de burger oorlog met meer woede dan ooit wordt voort gezet. Den 2 januari, bij de opening der Cortes, zijn er te Md'id erge gebeurtenissen voorgevallen. M. Cast, la president der spaansche republiek, had lezing gegeven van zijne bóodsschap, welke eindigt met een beroep op alle liberale partijen, tol vestiging cener progressistische republiek, die al de krachten der samenleving in zich ver- eenigt. Vervolgens had er eene beraadslaging plaats, welke niet minder dan 14 uren heeft ge duurd, en ten gevolge van twee vijandige stem mingen tegen de politiek van M. Castelar, heeft generaal Pavia, kapitein-gencraal van Madrid, de ontbinding der Cortes bevolen. Er drong eene kompagnie der burgerwacht in de zitting zaal en de afgeveerdigden werden er met geweld uitgedreven. Generaal Pavia stond met zijnen staf voor het gebouw, waartegen de kanons wa ren gericht. M. Castelar heeft zijn ontsleg gegeven en een nieuw ministerie is reeds werkman, onder voor zitting van maarschalk Serrano. Ixibcraal. ILiheralism. Die woorden duidden vroegenijds die edele ka rakters aan, die er eene eer van maakten met vrij gevigheid en edelmoedigheid te handelen; zij verbanden alle gedacht van vei slaving, voel(?)- lekkerij, geveinsdheid, schijnheiligheid en ik zucht die woorden hebben r.llengskens die beteekenis verloren, om hedendaags geheel het tegenstrijdige en zelfs nog erger te beteekenen, Zoo dat het wit zwart is geworden. De ware liberaal of vrijheidsvriend wil de vrijheid ook voor anderen; de liberaal van dezen tijd, of de zoo gezeide vrijheidsvriend, wil de vrijheid maar voor zich zelven. De ware liberaal denkt het toch mogclijk dat bij misse in politieke zaken en zienwijzede liberaters houden zich zelven, of ten minste hunne leeringals onfaalbaar; de ware liberaal moet eerst de zaak onder zoeken onder liet oogpunt van rechtde liberator' neemt ze onder het punt van macht en van het i stoffelijk voordeel; de. ware 'iheraf.1 beeft eer bied en meedoogendheid voor de minderheid, hij beschermt die zelfs; de liberaler treedt ze onder dc voeten de ware liberaal eerbiedigt zelfs ds godsdienstige overtuigingen welke hij niet aankleeft; de liberaler heeft eene hooveer- dige compassie mot alle stellige godsdienstleer, bijzonderlijk met de christelijke veropenbaring in een woord, dc liberaler ziet en zoekt anders niet dan zijn zelven; al wat beletsel stelt aan zijne belangen of aan zijne denkwijze, moet omver, gelijk met welke middels hij kent de zedelijke waarde der verantwoordelijkheid niet,, hij heeft geen verhevener standpunt dan zijne. vaste ster, en hij draait en herdraait op zijne spil. Dc liberaler is een behendige meester in de kunst van woorden te misbruiken en alles moet hem dienen; hij maakt veel van de religie en van de zelen.... vermits zij tot het bereiken zijner inzichten kunnen dienenvoor hem inacht maalt rechtzoolang hij de macht in handen heeft. Voor hem kan een constilutionnele vorst niet kwalijk doen, en nogtans in zulke of zulke om standigheid kan de verandering van koning noodig worden, juist om de grondwet te ver sterken; wanneer dc geschrevene wet hem hin- dett, bij zal, niettegenstaande zijne liefde tolde wettelijkheid, zijnen toevlucht nemen tot den geest der wet of tot Ie heilige wet der plicht, tot den wil des volks, tot het aangeboren en alles voorkomend recht dos menschen, kortom, hij weet zich uil alle galen te trekken, als hij mag doen wat hij wil De bijzondere.kentrek der liberaters is dat aij verstandiger zijn dan de andere menschen, ja, dat zij alléén verstand hebben, kennissen be zitten, bekwaamheid hebben tot alles, alléén in staat zijn van openbare bedieningen tebekleeden, hahdcslzakcn te besturen, nijverheid ml te oefenen, onderwijs te geven, beleefdheid te kennen, en in zaak van eer alléén bevoegd te zijn! Zij zeggen zeggen dat, zij schrijven dat, en ik geloof dat zij in hunne menschenliefde tot zich zelven, ten volle daarvan overtuigd zijn ’l Is daarom dat zij, «tot welzijn der samenle ving, al de plaats onder de zon willen be- kleeden en eischen meester te zijn alléén, overal en op alles’t Is daarom dat zij zoo bedienstig zijn om over een ander te beschikken en hem als een werktuig tot bun profijt of vermaak te gebruiken en hem daarna als een ongekende aan kant schuiven en voorbijgaan of a’s een versleten en vuilmakend ding weigeren te be zien. Het liberalism heeft eigenlijk geene vaste grondstelsels; bet is als cenc verzameling v«n menschen. waarvan de cc'C willen heerscbèn, de andere genieten, de andere omverwerpen, hetzij uit haat voor het bestaande, hetzij uit liefde voor 't gedruis! De liberaal weet niet altijd juist wat hij zal te weeg brengen, en van daar dat de fiansche li beralen samengesteld zijn uil Jacobijnen, kei- zersgezinden, utopisten, enz., van het Cesarism tot hel Gambettism vervielen, om in de Commune te ontwaken; van daar nog dat de liberalen loochenen dat hunne werkingen zulke gevolgen konden of zullen hebbenDe liberaal immers zal niet zeggen met Heine, dat een volk zijnen koning mag wegjagen, omdat deze een raren neus heeftmaar de liberaal zal onderstand geven aan al wat hel princiep van gezag en wet tigheid ondermijnt, zoodanig dat hij bij den eersten stoot zal vallen. De liberaal zal zich zwichten den brief te teekenen van Garibaldi, waarin hij aan zijne broeders der zuiderprovincien raadt van den nek om te wringen aan de priesters, de Bour bons, de Moralisten en al dal gespuis dat de brave bevolkingen verdrukt; noch ook dezen, waarin hij spreekt van de priesters naar het slachthuis te leiden, noch dezen waarin hij vit- noodigt om met siciliaansche vespers (alge- meene moorderij) te bedreigen, dc priester*, ge mest in de heisclm keukens van het Vatikaan; neen, de liberaal gaat zoo vei niet, bij is goed- hartigerhij houdt, zich te vrede mm aan die barbaarsche uitgalmingen de maft mógalijk" ruchtbaarheid te geven; hij verheft c den held Garibaldi tot den derden hemel.en verwacht van hem het heil van Italië, zoo niet vnn de gansche wereld. fJPordï vervolgd}. Kiiexiisgeaa van Krachtens art. 51 der Grondwet, zullen er op den tweeden dinsdag der maand juni 1874. kiezing‘m voor de wetgevende Kamers plaats hebben, tot ver nieuwing der helft van de Kamer van Volksv< rU'^ ‘i - woordigers en van den Senaat. Ziehier de opsom. der kieseollégien waar de Üiezingen zullen plaats hM - ben, en van het getal volksvertepinwoordig 'rs en senateurs, wrlke zij te kiezen zullen hebben Provincie Antverpm. 6 senateurs. Antwer pen, 3; Mechelen. 2; Turnhout, E Provincie Brabant11 senateurs. .Brussel, 7; Leuven, 2; Nijvel, 2. Provincie. Óoat-Vlaanderen 20 volksvertegen woordigers. Gent, 7; Aalst, 3; St: Xicolaas, 3; Audenaardé, 3; Dendermonde, 3: Eecloo, 1. Provincie We.d-Vlaanderen 8 senateurs. Brugge, 1; Dixmnde, E Korlrijk, 2; Oostende en Veurne, I; Roussclare, J; 'l'hieli, 1; Up - 1. Te zamen fr. 684 50 Eene gift voor dc priesters van Zwitserland, die vervolging lijden om de rechtveerdigheid. inb cslag genomen. De veront- weerdiging i'.escln ijvcu, welke dit gedrag in de stad veroorzaakte, is ónmogelijk. De CcrriiTe di Milano schrijft I cn regel ge voegd in den Almanak van otba xan dit jaar maakt groot opzien. In de geslachtlijst van liet regcei rode Luis van Italië, staat na de namen xan den koning n dc koningin zaliger, deze regel Morganatisch getrouwd voor de twee de maal met Rosina, gravin van Mirafiori. De ze Rosina is, gelijk men weet, dc dochter van oenen tainbour-major. Du lijding, n uit Spanje zijn van het niter- i f,oxydi:. MF.N SCHRIJFT IN A (iï'.it* Eir 'L **rt<A Jmu.Hhr, t 4, .V .vmcrs c. per r«-g»-i. i .Ul5 .«K i r< fe.. li U n fTi tif rlb It t>r iHU I AixOt d«Tnjk«- 5 Vnwf UvX:k*l*, irLlaiUcfi, vio -I' If ïitl ivU I r rtn hisren vim den ijzeren itvff van SZumkrrkr, Veurne, Hix ude. ft import ir^r lAcHU -rvelcie, nu-t terugrei»» Van Thjinkrrkc mar Veurne 6 55 11 15 o 15 5 10 lurnc-Dixmudc Lichtcrvcldu 7 45 12 08 4 35 6 <>0 v^-Tü»-v.aExry?.; INSCHRIJVINGSPRIJS VOOR F.F.N JAAR. PH AAI BAAK tOüllOP: uur dc od *S» ff» ,}lct de puit G fr. n ii uur-- e *0 H 10 1 3-5 '5 7 45 10 so. 2 <5 9 VN Vun naar Vein ne Veurnt*-l)uinkerLe Nie'iport-D;x)nn ’p 7 4'4 Dixmndp-N’ieuport 9 55 10 45 12 - 4 25 - 2 20 8 40

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1