X I A IV 1526. 14 Januari 1874. N 3(1' jaar. I fr. 684 50 25 00 10 00 80 00 10 00 Julie Fontcync, 2 50 259 50 75 A de Verga- f V N1EUWJAARGIFTEN voor onzen Heiligen Vader Pius IX. 25 00 10 00 5 00 5 00 15 00 B 00 2 00 2 00 1 50 15 00 10 00 y 8 75 50 00 n E. II. Vanliere, pastor, L. Z. S. M. 1’. I). EE. HIl. pastor en kapelaan en paro chianen, Te zamcn fr. 1,247 E. H. Vandorpe, pastor, E. IE Dedie, onderpastor, E. V. M. S. V. M. E. 11. Callewaert, onderpastor, St. Joon is. 2 00 15 00 Vei’rxe, I’ieler Gooien, Ongenoemde. id. Politick overzicht. Nauwelijks is de vakantie voorbij, nauwelijks heelt de Nationale Vergadering hare deuren geopend, of er ontstaal reeds eene ininislericele krisis!... Dal belooft voor de toekomst. liet kabinet had er krachtig op aangedrongen, dat het wetsontwerp op de inairs het allereerst zou gediskiileerd worden. Niettemin werd er, met eene meerderheid van 42 stemmen, besloten die beraadslaging te verdagen. Daarop volgde het ontslag van het ministerie, hetwelk evenwel door de president der fransclie republiek nog niet definitief is aangenomen. Maandag moest de minislcrieele krisis worden opgelom. liet reclilcr-eenirum hoeft besloten hel kabinet Ie redden. In eene zaterdag gehouden bijeenkomst is er beslist, hel ministerie over den krisis te inlerpelleercn, om eene stemming van vertrouwen uil te lokken en te vragen dal de wel op de inairs op nieuw aan hel dagorde zou worden gesteld. Wel heeft de Nationale Vergadering, den 8 .Januari, op voorstel van M. de Franclieu, de beraaadslaging over dn wetsontwerp verdaagd; doch alsdan namen er slechts 494 atgeveerdig- den aan de stemming deel, terwijl er 230 niet op hunnen post waren. Maarschalk Mac-Mahon vraagt dus eene nieuwe stemming. Alvorens zijn ministerie te veranderen verlangt hij den wezenlijken wil van de Verga dering te kennen. Volgens de Liberte moest het gouvernement, in de zitting van maandag, de stellige verkla ring afleggen, zich dooi alle wettige middelen tegen elke onderneming tot herstel der mo narchie, krachtdadig te verzeilen. Bijaldien de meerderheid der afgeveerdigden zich nogmaals verklaart voor de verdaging der beraadslaging van de wet op de inairs, zal het ministerie in massa aftreden. In Duitsehland zijn zaterdag de verkiezingen voor het parlement begonnen. Lil Berlijn meldt men, dat er nog maar eenige uitslagen van groote sleden zijn gekend. De oflicieele resul taten zijn nog niet allen openbaar gemaakt. Men schijnt in Pruisen nog niet geneigd te wezen, om aan de vervolgingen tegen de katho lieken, een einde te stellen. Woensdag wilde de policie, bij Mgr. Ledochowski eene in beslag neming doen, voor eene somme van 500 thaler; doch zij vond in het aartsbisschoppelijke paleis niets meer dan eenige voorwerpen zonder weer de. Men verwacht er zich aan, dat de hooge kerkvoogd, wellicht binnen eenige dagen, in de gevangenis zal worden gezet, want het gouver nement beeft verklaard, dat het aan de rechter lijke overheid van Posen, de zorg overliet, om de plaats zijner opsluiting aan te duiden. Ook zouden er nog drie andere pruisische bisschop pen in zijn lot moeten deelen. De nieuwe politische omwenteling in Spanje blijft het onderwerp der algemeene bespreking in de hoogere kringen en in de dagbladen. Die gewichtige gebeurtenis wordt verschillend ge- wcerdeerd. Sommigen beweeren dat de maar schalk Serrano enkel hot opperbestuur aanvaard en den staatsaanslag bewerkstelligd heeft om de baan te klaren voor den jeugdigen prins Alfons, zoon der ex-koningin Isabella. Men staaft die veronderstelling met het feit dat drie zijner nieuwe ministers Alfonisstenzijn;anderen wijzen er op, dal de minister der binnenlandsche zaken, door M. Serrano gekozen M. Eugenio Garcia Ruez, de gewezen opsteller van het Volksblad, te Madrid, een volbloed republikaan is. Wat daarvan is, zal men later wel te weten komen. Men bemerkt dat M. Serrano voorzichtig te werk gaat, en hij nog versch in het geheugen heeft, hoé hij vroeger in Tengclsclie gezantschaphotcl zich verscholen heeft, om de straffende wraak der republikanen te ontvluchten. Serrano speelt nu Al of niet. Geheel Spanje in staat van beleg grondwet en vrijhe den opgeschorst; de vrijwilligers ontwapend; de sabel souverein en rechter; terwijl in het Noorden een vijandelijke strijdmacht van veertig lot vijftig duizend mannen bevochten en over wonnen moet worden, door een leger welk deels ontmoedigd, deels ordeloos is geworden. Daarbij ontvlammen weder de pólitisbhc parlijdriften in de voornaamste steden, vooral de republikanen, die in Sarrano niets zien dan den geslepen staats man, die onder den naam van president der republiek, enkel voor doelwit heelt den konings troon in Spanje te herstellen. De lijndener Times is insgelijks van oordeel dal Sarrano’s komst aan Tspaansché landbe- stuur, de voorloopcr is van die ecus konings, en dat hel nieuwe spaansche Staatsbewind alras door de groote mogendheden herkend zal wor den. Wellicht, zal de zoon van koningin Isabella, Alphonse, prins der Aslurien, als koning van Spanje uitgeroepen worden, met den maarschalk Serrano als regent. In afwachting zijn de kapiteins-generaal der eilanden Cuba, Porto Rico en der Philippijncn van hunne bedieningen afgesteld; de generaal Falino en de brigade-generaal Arin zijn aange houden; de belegerde opstandelingen in Carllia- gena schieten aanhoudend op de belegeraars; in Barcelona en in andere steden muilen de republi kanen met de onverzoenlijken; de afgestelde generaal Moriones komt met 15,000 soldaten opgemarcheerd naar Madrid, zonder dat er iemand nog wclc wat hij van zin is, en Don Car los komt statig aangerukt met oenen stoel van 1 januari 1874. 0 50 9 10 1 55 7 55 7 45 10 20 2 45 9 05 JLsIteraaL liberalism* (Vervolg). Voor alles dat het liberalism der achting weer- dig oordeelt, heeft het zijn vorm en spreekwijze gereed; alles moet daarin menschen en zaken; het liberalism knoopt de levensaders af en snijdt de branken weg niets mag in vrijheid groeien. Loochening en dwangvorm zijn de steunen van zijn innig bestaan veronderstellingen ne men de plaats der wezenlijkheid, boeken, tijd-en vlugschriften komen in plaats der daadzaken. Nogtans voor velen zijner aanhangers is het libe ralism eene soort Van religie het heeft zijne geloofspunten, ja zelfs zijne mysteriën eene drievuldigheid van macht, de onfaalbaarheid der meerderheden; de koning heerscht, maar be stiert niet; de vorst kan niet kwalijk doen, enz. liet is wonder om zien, met welke onwankel bare getrouwheid men strijdt voor die zooge- zeide princiepen! Integendeel, het liberalism laat met zooveel te meer iever en vreugde den smaad werpen op alles wat het christen geloof eerbie digt. in T belang der vrijheid van gedachten en van drukpers,» vrijheid, in welke het libera lism maar belang stelt en welkehet maar verde digt, naarmate zijner eigene noodwendigheden. Het liberaal geloof en het liberaal verstand, ten minste het hedendaags is benauwd en lafhartig de liberaal heeft eenen volslrekien eerbied voor hel strafwetboek, de korrektionnele en de policie-rechtbanken. Hij zoekt altijd om niet in hunne netten te geraken, of liever eruit te blijven, hetzij door protectie, hetzij door c.iima- raderij of vriendschap, hetzij door een ander in de garens Ie jagen, en nogtans, dank aan zekere slimheid, de kastanjen te eten die een ander, al zijne vingers verbrandende, uil het. vuur trok! Hot is aan die manier van doen en aan die slimheden toe te wijten, dat de juiste beleekenis van waarheid en recht bij de liberators verloren gaat, en van daar hun onbepaald vertrouwen in de kracht der goochelwoorden. Niets is het liberalism aanstoolelijker dan de grondwaar heden en hare bewaarster de Kdrk, maar dat woidt niet opehllijk getoond; men bestrijdt die wel, maar het stormloopen laat men over aan een bond leger, alhoewel men op de z.ege- kroonen aanspraak make, liever werkt men in ’tduister, om onbemerkt het godsdienstig ge bouw te ondermijnen en nog wel ecus hel een on ander te doen dat zelf in den schijn geen het minste schadelijk gevolg aan den aangerande kan te weeg brengen, ja veeleer krachteloosheid en onbekwaamheid bij hel aanvallende libera- lismus zou doen gelooven. Ingezien den afschrik welken de proprietaris- sen hebben van alle geweldenarijen, maakt het liberalism ten zijnen dienste twee uiterste palen tusschen welke liet tracht te blijven hangen in het juiste midden van eene schijnheilige ge- maligliu l. A'.zoo in de «.romeinsclie kwestie, welke het heeft uitgevonden,, stelt het twee palen van den eenen kant, den Paus met zijn zw art gevolg, die met eene beklagensweer- 3' LIJST. Bedrag der vorige lijst, Vecbne. De Religieuscn van St. Jans hospitaal, Eenige ouderlingen dan den diep be proefden grijsaard van het Valicaan, Madame Boucquey, De labakwerkers der fabriek van M. Vanhee-Faure, Marie Montaigne en hare zuster Jose phine, Vanderheyde-Chewy. Steenkerke. E. H. Bril, pastor, en de Congregatie, Coxyhe. Vri-trckuren vmi den ijzeren weg van Duinkerhe, Veurne, IJixmude, Vieupoi-t naar Ijieblerveliie, neet terugreis. 50,000 goed bewapende mannen, voorzien van ruiterij en grof geschut, om plechtig weder plaats te nemen op den overerfljken vorstentroon zijner voorvaderen. Welk vreeslijk verschiet voor dat reeds zoo fel geteisterd land, thans lijdend aan zooveel bloedende wonden, welke zoo moeilijk geheeld zullen worden, aan noodeloozen burgerstrijd en broedermoord, welke geheel Spanje in den afgrond van rampen en armoede zullen storten... 6'. De ministerieele krisis in Frankrijk, is maandag opgelost. De ministers hebben hun ontslag inget.okken; het kabinet blijft samengesteld zooals het thans is. a I 1 5 00 4 25 8 40 INSCHRIJVINGSPRIJS VOOR KEN JAAR, ri iAAi tsxAii voouop: L'oordetlad. H fr. dl tl de putt G fr. AvECAI'PELI.E. Oct1. Loo. IIolIJIEM. MEN SCHRIJFT IN bij A BoNHOMME-ltYCKASEYS, Veurne. Zw ti te.Noniimstru <t i. Annonce», 20 cl. per regel. Vaa 1 tot 3 «eg ,1 fr - liEi.L .MCN. 50c. Ei-n mnnni'T. I 5 •■••nicineo AI’jo .derlijke N'» voor ui likels, reklanicn, ciu. 20 ir hel 100 HOOGSTAERE. - I - Nietiport-Dixmii'le 7 40 10 45 12 Dixmiide-Nieuport 9 55 2 20 11 Van Lichtervelde naar Veurne j Vein nc-DuinkerLe lEWUMM—ll II IKI Hi1 if Van Uniiikerke naar Veurne fi 55 11 15 5 45 5 10 Vviirne-Dixninde Liclitervelde 7 45 12 08 4 35 6 00

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1