1529. 39' jaar. iV Veirne. 4 Februari 1ST4 15 00 10 00 Een landbouwer, 10 00 2 00 Onbekend, 10 00 F. c. d. Te zamen fr. 2,430 22 1 15 00 10 00 i 10 00 10 00 10 00 5 00 10 00 10 00 25 00 80 00 10 00 7 00, 2 00 20 00 10 00 5 00 5 00 10 00 30 00 10 00 5 00 5 00 4 00 2 00 2 00 1 00 1 00 5 00 2 00 3 Oo 22 07 1 00 2 00 5 00 2 00 5 00 2 00 1 50 2 00 5 00 NIEUWJAARGIFTEN voor onzen Heiligen Vader Pius IX. 20 00 5 00 2 00 50 5 00 2 00 2 00 igc lijst, fr. 2092 65 2 00 50 6" LUST. Üedrag der voi Het genootschap St. Joseph, Timinerman-Dchaese. Onbekenden, Hogenin en Mathilde Debergh, Mine, wed" Moreeuw en haar, huisgezin, Ene familie dévouée au St. Père. (Een bankbriefke, n' 514, T.80) Diericx-Prignot, Twee brave ouders, Hun kind, Oh. Rillof en zijn huisgezin, F. IJ. Eene congreganiste, E. IL Deroo, pastor. E. 11. Dcmacrel, onderpastor, BOITSHOCCRE. II. Bonvarlé, pastor, I». L., Een dienstmeid. Gyverinchove. aan Phis IX Paus en Korting E. H. Louwagie, pastor, E. 11. De r.aecker, coadjutor, Een landbouwer, Een landbouwer,' Een winkelier. Twee gebroeders. Een landbouwer, Onbekend, Onbekend, Eene wed" en hare kinders, Een landbouwer. Een landbouwer, De congregatie der jonge dochters, Onbekend, Onbekend, Een landbouwer. Een landbouwer, Onbekend', Een landbouwer, Onbekend, Onbekend. I'en landbouwer, Isenberciie. E, II, Charlier, pastor. Leïsele. Eens zegde de liberale Journal de Gand dat het liberalismus niets anders is dan de vrij denkerij, en ondanks die verklaring zijn er nog eene menigte eenvoudige menseken die zich niet kunnen inbeelden dat liberalism en vrijdenkerij E. II, onderpastor van Loo, E. IL pastor van Steenkerke, Eenige oprechte katholieken van.Steen kerke. Mine; Boucquey, Politiek overzicht. In Londen en in geheel hel vereenigd konink rijk van Engeland, Schotland en Ierland is de proclamatie van koningin Victoria afgekondigd, wélke het britsche Parlement ontbindt en de nieuwe wetgevende Kamer bijeen roept op den 5' der maand maart aanstaahdc. De berichten over de nieuwe kiezingen zijn niet ten voordeele van het kabinet Gladstone, noch der liberale partij. Van de 48 gekende be noemingen zijn er 28 ter gunste der konserva- tieven en slechts 20 voor de liberalen. Mag men de parijzer Patrie gelooven, dan is onder de bonapartische partij tweedracht ont staan, ten gevolge van een heftig toonecl, dat ten huize van prins Napoleon tusschen hem en den heer Galloni d'lslria, lid der nationale Ver gadering, zou zijn voorgevallen. Nadat zij een zeer scherpe woordenwisseling gehad hadden over de politiek door genoemde partie.gevolgd en over de geloofsblijdenis door den corsikaan- schen afgevaardigde afgelegd, zijne poogingen te zullen aanwenden met geen ander doel dan de zoon'van Napoleon III alleen in Frankrijk te doen terug komen, verliet Galloni driftig het vertrek van den prins. De breuk is volkomen; al de bonapartislen, die kennis van het gebeurde kregen, hebben zich bij Galloni aangesloten; de Gaulois en de I Pays verklaren zich insgelijks tegen den den I neef van den cx-kcizer. Het gebeurde heeft aan leiding gegeven tot een openbaren stap van Prins Napoleon. In een’brief aan de Volonté Nationale verklaart hij zich tegen de reaction- naire regcntspolitick en voor hot tot stand bren gen van liberale of democratische instellingen. Beter bewijs van een officicele breuk tusschen den prins en de Rouheristen zal wel niet noodig zijn. De aartsbisschop van Posen, Mgr. Lcdochow- ski, zal de vervolging eindigen met de gevange- I nis. Opeisching gekregen hebbende om de boet I van 9500 thalers (35,000 fr.) te betalen, en niets in 'lbisschoppelijk paleis overgebleven zijnde om aan te slaan, zal er een bevel lot aanhouding I tegen den prelaat worden uitgevaardigd, en zal I hij overgebrachl worden naar Francfort aan den Oder. Nu meent von Bismark zeker, dat hij de katholieken overwonnen heeft, en dat al de Rooinschc priesters zich haasten zullen ’tstof van zijne voelen te kussen Bismark straft niet alleen de priesters, die I onwankelbaar aan hunnen plicht getrouw zijn, I maar ook de geloovigen, die de rol van over dragers niet willen spelen. Alzoo moet de katholiek zich verlagen tot de I rol van verklikker, van verrader; alzoo meel hij zijne eigene herders aanklagen, als zij hunnen plicht jegens God en de Kerk volbrengen! Wij gelooven echte”, dat Bismark wel slacht- I oilers, marr gcene creaturen voor zijne wille- keur vindcii zal. Aan de katholieke priesters^ welke voor hun moedig gedrag, door het onverdraagzame zwit- I sersche gouvernement waren afgesteld, is het verblijf in den Berner Jura ontzegd. -i— Vlij onderzoek. Dat is een van de welluidendstc on misschien I wel het vcrleidendste van al de goochclwoorden, I waarmede hel liberalism zich als mol pauwen- vecren versiert; want het vrij onderzoek geeft I vollen zwier aan de persoonlijke vrijheid van eenieder en het streelt niet weinig de zooge- zeide proefzucht of nieuwsgierigheid van al de afstammelingen van Adam en Eva, die ook liet vrij onderzoek deden van de verbodene vrucht. Wat is, volgens het liberalism, te verstaan onder den nsam van vrij onderzoek? Is het dat iedereen mag in volle vrijheid, en zonder daarom van iemand te kunnen of te mogen gehinderd of mis prezen worden, alles onderzoeken tol aan den diepen wortel en tot aan het verste voortvloeisel? Niet in het minste! Ziet eens vraagt aan eene liberale administratie, gelijk welke, om eens te mogen hare rekeningen doorzién, men zal u bekijken van hoofde tot de voeten en u nemen voor een die ver is van het wel vast te hebben. Komt gij vooruit met uw burgerrecht, zelfs met uwe kwaliteit van lid dier administratie, met uw recht van onderzoek en met al wat gij wilt, de boeken blijven toe en gij zijt man van builen; riskeert gij het vrij onderzoek te noemen, gij krijgt een connais pas of guest ce que je volts naar hel hoofd en moet u maar gauw van kant maken, of gij wordt met liberale beleefd heid en zonder handschoenen aan de deur ge licht! Probeert eens, om het vrij onderzoek in handen te nemen, als eene bollanteern, om iets te gaan onderzoken in de liberale mysteriën der zaken van Antwerpender Brusselsche kassei- sleenender Compagnie Pauwcls, der Frèrlsten van Ougréc, der geuzen van Antwerpen en elders, der vrijmetselaarslo- gien, enz. enz., er zal op zekeren oogenblik als een blaas op uw lichtje vallen en hel uit- dooven, en gij zult ondervinden, dat gij in het donker zijl en niets met allen kunt zien of on derzoeken. Gaat met uw vrij onderzoek in de strafwet boeken, en vraagt waarom die onuitlegbare verminderingen van straffen, die onverstaanbare verminderende omstandigheden, die admi nistratieve en geenszins wettelijke afschaffing der doodstraf, die tot kwaad aanmoedigende strafverminderingen en genadeverleeningen? Gaal met uw vrij onderzoek die liberaliteit nazien, en, zoo mogelijk, doorgronden, en zegt dan eens of gij uit den doolhof geraken kunt van drogredenen, die de gerechtigheid de armen binden, om haar te beter den hals te' breken! Zegt dan eens, of gij het wargaren kunt lossen van zoogezeide metischeriliefde, eerbied voor hel menschenleven, enz., ten profijte van alle slach van deugnieten en spitsboeven, die beter van de aarde zouden zijn dan erop? Laat, zoo gij kunt, uw vrij onderzoek eens gaan op zekere rechterlijke vervolgingen, op zekere vonnissen van tribunalen en van be roepshoven Neen! Neen! Het vrij onderzoek behoort niet door allen noch in alles n gebruikt te worden! Het liberalism verstaat door vrij onder zoek dat iedereen mag en moet ten} minste ge baren de geboden van God en van de H. Kerk te onderzoeken en te bespreken, de veropenbaringen van God en de voorhoudingen der H. Kerk tegen te spreken, voor zoo veel zij niet overeenkomen met de teugelloosheid en de dwalingen, welke het liberalism aanbiedt, om alzoo zekere schijnredens of veront schuldigingen te hebben die ten deele uitleggen dat men in zijn gedrag noch van God noch van zijn ge bod houdt, dat men de Kerk noch aanhoort noch gehoorzaamt. liet vrij onderzoek is de dek mantel der vrijlevigheid, der ongodsdienstigheid en der.losbandigheid. E. L. D. Wij hebben nog de volgende giften ontvangen voor de geestelijkheid die in Zwitserland ver volging lijdt voor de rcchtvecrdigheid Jufv. .Marie Van Baeckel. E. H. pastor van Vinchem, E. H. pastor van Leyscle, M. Prophete, rentenier, E. IL pastor van Isenberglie, .Mine Moreeuw, te Veurne, E. H. pastor van Loo, 'J CcXYOE. Wl I.VIJIINGIIEM. r—i mi i— t INSCHRIJVINGSPRIJS TOOI BBK J11B. FITAAIBAAIl voiirOp: Koorde stad A fr. >}Jet de poef G fr. Vecbne. AmNKEltKE. Bl.'I.SCAMl’. MEN SCHRIJFT IN Lij A. Uonho.vme-Ryckaseys, Veurne, Zwarte?ionnenstraat,4. An5O.\(:e,.n, 20ct. per regel.Van i foi 5 reg fr. - Hei.laMen, 50c. E<-u nummer, IU centiemen A f< ouderlijke Nr* voor a. tike Is, reklaiueu,lenz. 20 Ir het 100 Van I.ichtervelde naar Veurne 6 50 9 10 1 55 7 55 Veurne-Duinkerke 7 45 10 20 2 45 9 05 Vertrekuren vuu den ijzeren wes van Iluinkerke, Veurne, Dixinude, Vieuport naar lacktervelde, met terugreik. '1 januari 1874. Van Diiinkei’kv mnr VriiiiiB ft 55 11 15 5 45 5 10 II Nieupoit-IHxmn'le 7 40 10 45 12 4 25 II Veiirtie-Dixinude I.u htervelde 7 45 12 08 4 .55 G 00 Dixmtide-Nlenpoit 9 55 2 20 8 40 r - rwra ~r~ i— m- Ti u -T"T "fi" irnnn—■wiomi MiTTn—nwwi -- Voor de vervolgde prleRtcru van ZvvitHerlotid.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1