HUIS *EN HERBERG 8 II list ration europeen ne, Journal de grand formal a 8 pages, paraissanl tons les samedis. Notaris DE BED- Ei N o I a r i s A P E L L E TE WATOU. de Wocnstl*1’ om eert ure na i», Herberg#^ Békudbaur te* WociimII om ecu ure na spanning, koop<k KEUKEN- Wocnsdn#1 om een uit; precis Nornt, le Veurne, m ra-c Zool- W Ptovince, 10,30 francs par an. e; Itcchtcrlljkc Kronijl^ TB LOB. IVKnnndag 1 om 2 ure na middaj cies Tahon, te Avert Mmagie-goederen. 11 de voorwerpen, zich ■loiMlcrti»’. om i ure na mid1*’ ll’oensdi* om ccn ure fiks plaats, koopdag Nlannda# om 3 ure na midd: Pieter IJoonetlies, openbare verkoopt lijkheden, op anti plaats van Leyseh’ Gebruikt door Ingcnollreding Dinsdag t om 3 ure na middag taal’ Wulleman. le verknoping van een. 48'centiaren grond, kalsijdc van den Hal bruikt 'door J. Albo OPENBARE 0 vuit i'i'ii belt n na» gelegen te Proven1 eenen blok, iiihoiid bouwen, lioveiiii'1 zaailand, 2 heetai’- kond bij kadaster 220. 221,222 en i Thans gebruikl sieur Gaiolus-llee pacht tol 1 ocloli* boven de lasten. Door ’(ambt Ie Watou. SCHOON EU Sr.^' pil gelegen tc b aldaar bekend ptf' 316. 317 en 387, ren ‘>0 aren 30 Thans gebruikl* Dejongln*. A.1 Op t'rijduK Fcbriittri 187 ij om 3 ure na middag, le Hoiislirugge-llu- bditu riiighl', ter hérberg bewoond door den co-lici- Notaris tam licnc RuysJen, fen overstaan en bijwezen van den bevoegden heer Vredereclilcr, Ziedaar boelie.t lil cralis mus of de vrijdenkerij, volgiwjs de Jo 'rnul de. tiend,„■dep, godsdienst eerbiedigt, met eene aan,schakeling van gods- geven lasteiingcn nil te I raken bij hel lijk eens on- gclukkigen, d:e gedurende twintig jarpn in een zoogezegd liberaal blad, met eene onincn- sollclijkê woede, de Kerk aanraude in hare lm ringen, in hare ]ilec,htigheden, iu Inux) dieiiaais. J.'e Bestuurder er. verscheidene professors van hel stadscollegic; deze vrijdenkersproeessie bij gewoond hebbende, geeft M. ,*de abl Mievis, professor van godsdienst jn *dat gesticht, geen godsdienstig ouderwijs meer arm de leerlingra. Zie hii r hoe de Tongen tar, een liberaal ding, dal op do.wereld gezel is gewecsl om tot tolk te dienen aan j'O diheiale stadhuismannen van Tongeren, zich over de r.tschafling van dril onderwijs nildrtddm. M. de abt I7'r< n<m.s heeft ppgehouden zijtto o lessea te geven ip hel collegia en in de rimidel- bare school; zijne loetlitigcn zijn zot van vreugde. Geene straf meer, geene retemu*, gemie gramséhap; 'goen Uien Public, igeetie Louise Lateati, geene gekke..mirakelen meer. Zij weüsclion <!at M. En eoimw zi o lang moge-1 lijk vveg blijve, en dal, indien hij .terugkomt, hij al die pi uilen van kam late. In de dogen van liet blad, dal spreekt in den mram dór Tongeisclie sladhuisliboralen, is het godsdienstig onderwijs niets anders <lan een hoop prullen; de hedcmlaagsche jeugd heelt dal uiel meer iioodig; de mirakelen zijn gekheden; ln*l godsdienstig onderwijs is le veel en de l ro 'essor vim godsdienst zou del doen van maar vobr goed.'thuis le blijven., Dal i.T do taal vjui mèesi ai de liberalen en van hiiïuie organen, wiér cetdge strekkingen is hel krislclijk onderwijs en mei eenen iden* priester int de school le bannen. Ziliduilr den eerbiedder liberalen voor den godsdienst hunner vader! Het is de leus der vrijdenkers geen priester bij db gcliowte, bij hel huwelijk en bij hei .graf'. WerveltIII-tve Veurne met I en I H Hclioone 4* itnnéi* «l’exiNteilce. Soinmaire du N" 12.Gravures August Ge- yacrt.-4 l.a villa borghese.La bolle aux lettres. Le garde lx,ri ière. T«*xt<|Nos gravures. Chroniipio de partnut. Truis niiils de |a vie «ITin brigand. L’liisioire d’un ch'.Ubn.' Fanlaisie. N«*e pour soulïrir. Roman. S’rieMórlijUe, llënoein ineen. iikr. ile bisschop van Bl'Ogge heeft benoemd Pastoor Ie Oosteauiji, M. Bossaert, pastoor te Gy- srlbi echteglièm Pastoor t Oyselbrechtcghem, M. Verhaeghe, on- dei pastoor le Merekem Uesluttiiler der''Zusters van Liefde to St. Denys, ■M. de Giendele, onderpastoor te Viehte, in vervanging van M. VanneSle, ontslaggever; Onderpastoor Ie .Ste. Anna le, Brugge, M. L. Boedls, onderpastor le Beernein Onderpastoor te Beernem, M. Vanneste, coadjutor te Oosteanip; Onderpastoor te Merekem, M. Simoons, onderpas toor te Dranoiitrc; alwaar hij vervangen wordt door AI. Vermeulen, pi'icsler in 't .seminarie! Goadjitlor van tien heer pastor te Jonckershove, AI. Vand"'ine. rsch. priester in ’(seminarie. Der* '2'*'’J:imiafi is in vallen dag ecne moord le BlU-al gepleegd.^ De Jat r-ou iIe van den ring- spooiwg. Wet? trast, genaamd Van Oyr. oml 30 j uen. is in de stall,vermoord. Men heeft zijn lijk ge vonden in een kooikcl; het lag daar uilgi-lrekl. on kennelijk. slechts eind massa doovkapt vti'esOi v tor stellende, dragende 30 wonden. De diefstal im»et de beweegreden der moor 1 ge weest zijn. De schuiflade met de ontvangst van den dog in. was led’g en men hall hcfstTChtoffer ‘rtjt.e zilveren liorlógie en een gomlen ringontstohm. In hel bureel bevindt zich een ijzeren geldkist; die volgens het bestmlr 1300 fr. moest' inhouden; de overste* droeg altijd de sleutel bij zich, maar men heeft hem nog niet terug gevonden. De ijzeren geldkist, die men maar in dm na middag heeft ku|inen openen, was geheel ledig. Mmi heeft vastgestold dal zij niet gesloten was bij middel van het geheim. 1400 fr. in geld zijn weggenomen on 15110 postzegels van 10et. zijn ook verdwenen. Zijn «lom* de korrectionelen rechtbank van vuroordueld Zitting van donderdag 11. Viaene. Scratin. vis- scher te Adinkerke, tol 200 fr. boet, voor jacht mei stropped. Eerst Henrica. huisvrouw Vanhalevvvii, Iniishouilster te Houthe.m. tot 26 fr. boel voor slagen op Zenobia Vuuhalewyn. Dcbrnyne Frans, werk man te Clercken, tol o fr. boet, voor de aangifte der geboortd zijns kinds niet gedaan te hebben. Zitting van vrijdag. Declerck Leonardos, dienst bode te Ih’erst, tol 3 maanden gevang, voor pooging tol diefstal nu l braak, ten nadeelc van Auguste De ernissen lacker, te Veurne. --- - -r-r- OPENBARE VERKOOPING van eelt onlange nieuw gebouwd Donalerdtvx Fchrnnri IKK, om 3 ure na miiilag, in de te verkoopen heiberg, zal de nota ris SYOi;^, te Loo. openbaar verkoopen l'.en jlluis, zijnde de herberg' den llabbelaer. met p *crde|.lal. schuur en 36 aren Land, gestaan te Loo, ten gelinchle den Rabbelaor. 2" Gen driehoi;ksken Land, ook in Loo, groot bij 1 adastj'i*. sectie A, nummer le, grool 60 centiaren. Gebruikt door-den verkooper sieur llubertus Van den Binuekc; lol 1 mei 1874. Tijtèls en conditiën bij voornoemden Notaris. /lofer ic/<! 15. Op BB 137 l, om 3 ure r! Engel, bewoond! te Provcn-plaals. Kurgerlijke «Ier Mimi Geboorten. 28. Dpvoghel Emma, d. van Karei en Bossant Ma ria. Beweslcrp. 29. Vandewoude Maria, d. van Petrus en Billoot Ghristina. ld. Devroe Balthaz r, z. van Karei en Bogaert Nathalia. ld. 2 feb. Pil Emicl, z. van Karei en Desae.ver Juslina. ld. - Mer- levede Gaspar en Hector, tweelingzonen van Aniand en Barbier Eulalia. Panneslraat. Huwelijken. 31. Dehaesc Vincent, öo j. lm., stoeldraaijers- gasl, wad1 van Sofia Dekeyser, met Dcjotighe Malhil- dis, 38 j. 4 m. dienstmeid. Sterfgevallen. 27. lioenraet Goleta. 59 j. 8 m. 29 d.. werkster. 29. Bodeyn Emicl. 3 m. NVillems Eugenia. 2 m. 3 feb. Willaert Sofia. 6 m. 16. <1. «pen bi»reï* rot' VAN DEN bét! 'on d"z:>::l< is,en' roglans zien wij dam va i schier dag< lijks de duidelijk - ie l e ve ij zen. Onlangs nogtiert'te Tongcïfin als vrijdenker M. Neven, avond, en opsteller van hel goddeloos blad de Vettvhr. M. Npyen, liberaal en vrijden ker zijnde in zijn leven, moest dus als liberaal en vrijdenker door liberalen en vrijdenkers be graven worden. Dit was .iminers zoo, want al deTottgorschte liberalen* (zelfs diegene die, in tijd vairkiezing zoo schoon spreken over hun nen eerbied voor don godsdienst hunner vaderen), sommige’ pï*öfi<*ssórs‘van het stadscollegic, en talrijke vrijdenkers, van gil de hoeken des lands bijéengetr.oiiimeld, namen deel aan de liberale n vrijdeukc'vsproccssie, die eigenlijk nipis anders was dan' eene belediging van degod^- dieitslige gevoelens d?r beypl king. Bij deze l egraving had zekere M. Clans, op steller van den «■.libéralen» Précurseur van Antwerpen, dew hel laatste vaarwel b:j hel lijk uit le sp:cl;.'ii Liberalen van Topperen, zegde hij,-ik be- dank ulaai mij u zeggen hoe zeer wij hel nuuikal'lig en tro.'sch voorbeeld begrijpen, welk deze dood ons, toont. Wij ook in hel noodlottig-imr, ivnnneej; icij .rullen te' strijden. heldnn met dien geest det. duisternisseii .die rricJi rindiintit en dlijd zweell rond e.Len stervenden mensch, wij e ek zullen dep Gotl dfs.vooruitgang aaproe,pen, de cenige die bel light versj.rcidi-i .enz,... --l":j konirklijk heslmbKim <lcn 31 januari zijn h ii'icmd tul li'ilcn vim d a mdu icraad voor de lichting van 1874. Ar, viidt iia iit eurn<'-1d.rnndli'. - - V<|**iziltcr. M. ,1.-1!. Dcgraivc, p:<*v:mia;.l raad-h.l te Stuvvi- kcioki rkr; plualsVcivangers, JI. Edmund V:m)i.*c, prov. r; adslid. te Veurne, cit M. Auffüst Stevorlynck. prov. raadslid te Dixmude; \\erkeml lid, M. Prospei* Ghei rbrar.t, schepene te 'vit upm t; lilaaT^vcf- vangeis, M. Alcïs Crevits, biii'gcnïocsleTÏ* Wo'nluOn! en 'Al. Ledevvijk Ryekeb h*r. burgemeester b* Ad'if.- kerke. Dinsdag 27 januari is tèr'gemoenle Moeren cere vcrkrnehbng gepleegd op Romania Vanheule, oud 13 jaren, die van de school van Bulscamp huiswaarts ki'erde, door eene)) orgel: peler. Deze heelt daaren boven den zilveren' haak vah 's'mei'sjcs mantel afge trokken' en .heeft zich vervolgens naar Ghvveld.i! (Frankrijk) h geven; doch daar hij zich zonder iiiid- d<;ls van beslaan bevond, werd hij naar de grenzen gijdreven en door de gendarnierij van Veurne aange houden en in het gevang opgesloten. De .\ieuport meldt dal de talmitvollc hc- sliiurder der koninklijke hurnijmie van Vt-urne. M. Frans Vun llerzecii*. benoemd is tot bestuurder der philhariuonievanNieiijiort. Alen schrijft ons uitjGrouiheke Den 22 dezer maand heeft alhier deii dó'op,' plaaLs gehad van den 7bl'.'* zoon 'van sieür Livin Deroo, eer lijke we rkman die in deze gemeente van de algellieene achting gi'iiiet. Z.M. t.eopold II,'het peterschap niinveerd hi'bhen- ihi van dit kind; heeft zich bij de plechtigheid des doopsels doen vertegenwoordigen door den lieer Burgemeester «lezer genuente, en, tin ezer gelegen- hi'id. een ti'cken van zijpe genegenheid willende* i aan de famillie D. roo, Z. _M. hei lt haar eene huipsom vaii lijQ fr. gi.'joud. ;M“' Floor vvas metyj* van het kind, welk de namen oillvangen heeft van Leopold-Julien-Aiigiisl-Marie. Om 4 ure na middag begaven zich de overheden d«|zer gemeente van liet gemeentehuis n.'iiir de gc- inge woonst van Deroo, om dezen gelukkigen vader, van zijne zeven zonen vergezeld, slot tsgcw'ijs 'i,aar de Kerk te geleiden. 'Ier gelegenhi'id van dit buitengewoon geval, was gi'heel hel geheel dorp in feest, aan ieder'huis wap perde er eene driekleurige vlag; liet geluiil der klok- kan liet zich horen tot 8 ure. 's avonds, en. om nog ,«'«■11 luist, r aan deze feest bij te br« ng< u. luid men d«,*s avonds hel gemeentehuis schitterend verlicht. D hengstenkeuring zal te Dixmude plaats heb ben den dinsdag 3“ 'maart aanstaande, om 9 12 ’s morgens. Den 26 en 27 heeft' hel assisenhof van AVest- vlaandcren zich bezig gekrnden met de zaak ten laste van Engelbe.it Dobbeku’re, jicerdenknecht te Leveren, bi'sclmldigil van den 30 september 1873, vrijwil- liilijk de stallingen en andere afhankelijkheden dér hofstede, gi lirnikt door Eiluanl Butayi*. eii b«*- hóoreiide aan M. Van Danunc-Beriiier, in' brand ge- stbken te liebbi'if; rfngeyéer 10.000 fr. schade v«\- (xjrzakenllc. De beschuldigde, die zijne onschuld Jiield >taan, is: vrijgesproken vti omniddelijk losgelaten. Donderdag heeft hetzelfde zieli bez g gehomL it melde zaak van Pieter Do Gap, werkman le Woiimen, b(*s< huldigd van gelddutfle niet bezwarende «mistan- dlgheden, gepleeg 1 ten umleele vun zijne s«:hoon- .ziisler, d'! wed'' Livinus Do Gap. Deze h /at rond de 1450 fr. spaargeld iu goml on .zilve:-, ge-lol<;n ju een l.mfertje, waarvan «le zo«m Ka|c|;,'tsh;utiilkeni jiad. eii hij alleen, wist vaii’tsp;iarp«,|i(! zijner moeder. 'I Gebeurde fens dal Ivaivj gcl«l moest wis,selen vo«p* zyiieii Oom,' ifèfl biVidulldigdi* Pietór Dr Gap en .zoo werd liet gekend dóob Hézeir dal «Je wLluvve'gehl 1 szat. Den zondag 29 juni 1873 werd de vveibiwc gewaar dat he.L koiïerlje nu t. dcszell's inhmid wrdvvciv'n was. Be dief had eem* pebrokene ruil ingangen en was cr aldus in gelukt in het huis Ie drin-e|i. Pieter Du Gap was gewoon <les zoujag. te komen kaai ten of bollen met de kinderen der wei)*' De Gap; doch hij liet zich thans ni|*l. meer zien,, noch' op zon-' «lag 29 juni, noch <ip d«* volgimde zond' ;;e'n. i Men had dus vermoedens hp heni.'le nicer «laai* men vernam dat Pieter Di* Gap en zijne vrouw builengi vvoni* onkosten «leilihi. Vom* de «lu fti* waren z,ij arm, de vrouw bedelde, zelf, en zij werden onder steund door hel burei'l van weldadigheid; Na d«* dictie, wisselden zij goml-en zilverstukken. Hel kind van Pieter ,D<* Cap verleide zelfs in zijne r.hool dat zijn vader eene diefte begaan had en vi'i hauhh* dii nanw- keuiigste omstandigheden der diefte! Daarna verteld.* pieter De Gap zeil aan een werkman. Tu ier de /hit, (lal lijdt ns het onderzoek in zijne woning gedaan’, hij gidukkiglijk het grootste gedeelte van hel gc- Stolcde geld verborgen had I Niettegenstaahde'al deze bewijzen van plicliligh«*i«l, leeft den slinunen De Gap alles afgcloocheml,' «Inch .chuldig'verklaard, is Pieter De Gap lot 3 jaren 'op- duiling vei wezen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 2