IV 1530 51 Februari 1874. 30’ jaar. T 2 00 1 00 50 00 12 00 Te zamen fr. 2895 05 Onbekend, Onbekend, 105 00 16 00 5 00 5 00 2 00 1 00 20 00 2 00 1 00 100 00 25 00 2 00 50 00 60 00 5 00 5 00 10 00 10 00 10 00 10 00 25 00 5 00 1 00 5 00 20 00 5 00 5 00 10 00 50 00 3 00 N1EUWJAARG1FTEN voor onzen Heiligen Vader Pius IX. Veuraë, Lltramontaan toch bcleckent niet dan roomsch- kalholiek, g der Christenen zijn, en, trots alle Bismarks, blijven zullen! liet is derhalve geheel tegen de moederkerk, wier macht en invloed over de ge- heele wereld door de geheime genootschappen geducht wordt, dat de moderne leerstellingen, regelrecht ingaan. E. II. pastor van Nieuport, E. II. Courtois, onderpastor te id. E. II. Vaneecke, id. Een onbekende van Pervyse, Nog een van Pervyse, l il Alveringhem, Bvolitlck overzicht. Teiwijl onze hooge kringen, onze doklrinairen, geuzen en logici), allen naar Berlijn zijn gekeerd waar l.un afgod, von Bismark, op den troon zit, leest het publiek hier met verontweerdiging de 'dlicieele stukken over de gebeurtenissen'van 1866. Inderdaad, de kanselier, die de afgod der o..lrinaire patriotten is, zou, volgens uiigege- 'ei|e stukken, in de diplomatie hel geval Lo- H’ioken hebben, waarin bij een deel van Bel- g"‘aan frankrijk zou hebben willen afslaan. bespreking had eerst gerold over het af- 5.t.da i van een d< el van Düitschland, doch, dewijl Uil moeilijk zou gelukken, zou M. von Bismaik beschikt hebben over een deel van België en Zwitserland, om Frankrijk schadeloos te stellen. De openbaarmaking van die stukken door den llaliaanschen generaal La Marmora, heeft in de hooge kringen te Brussel, oenen diepen indruk gemaakt, en M. Balan, -de pruisische gezant, die zeer gezien is aan het bof, schijnt erg in ver legenheid te zijn, ten gevolge van die ontmas kering. Zal de doktrinaire partij, zal ÏEcho du Par lement en andeie pruisgezinden eindelijk zien, dal zij juisl geen vaderlandslievend werk doen met de politiek van den kanselier te bewier- rooken, bel moge dan ook al tegen Rome zijn? Het onrecht is gepleegd! De gruweldaad is volbracht! Mgr Ledochowski, de moedige aarts bisschop van Posen, is den 3 dezer, ten gevolge van de hatelijke pruisische wetten, aangehouden en in de gevangenis van Ostrowo (provincie Posen) opgesloten. Voortaan zullen de namen van keizer Wilhelm en zijn groot kanselier von Bismark, in de geschiedenis als die van kerk- vervolgers worden gebrandmerkt, terwijl het nageslacht op Mgr Ledochowski, als op een martelaar wijzen zal. Deze gevangenneming is als het eerste kanon schot van eenen beslissender» slag De aarts bisschop is aangeslagen voor 30,000 thalers boei; nu, daar 100 thalers gelijk staan met eene opslu ting van 6 weken, zal de bisschop gedu rende 33 jaar in ’t gevang moeten blijven, ’t geen overeenkomt met eene levenslange opsluiting! Het is niet genoeg, eenen bisschop in den, ker ker te sluiten, maar men vraagt zich af, wat men met de andere prelaten doen zal, die, insge lijks veroordeeld tot aanzienlijke boeten, niet betalen willen of kunnen. Dil laatste is namelijk hel geval met den aartsbisschop van Keulen, bij wien niets kostbaars is aan te slaan. Volgens een telegram uit Posen, zal Mgr Ledochowski, slechts voorloopig te Ostrowo verblijven lot den 9 dezer maand, dag op welken bij naar Berlijn zal worden overgevoerd, waar hij den 11, dus op heden, voor het hoogge rechtshof van zoogezegde geestelijke zaken zal verschijnen. Men zegt dat die rechtbank de afstelling van den Kerkvoogd zal uitspreken, en dal zijne gevangenschap zal veranderd worden in ballingschap. De verbittering der katholieken en het mis noegen der geloovigc protestanten en anders- gezinden, die vandaag het katholicism en morgen bel evangelische protestantism aange rand zien, groeit in Pruisen sterk aan, en er zal een oogenblik komen, dat de prins von Bismark zijnen onrechlveerdigen oorlog tegen bet kalho- licism zelf zal moeten atkeuren. Men randt niet straffeloos de rechtveerdigheid aan; men ver- plelteit niet straffeloos de onschuld, en zoo als ecp prolestansch blad zegt, heeft de hoogcre katholieke geestelijkheid nooit iets cnrechligs gepleegd, met haar recht te verdedigen. Een telegram uit Londen meldt, 'dal de heer Gladstone zijn ontslag aan de koningin heelt doen ter hand stellen. De laatste uitslag der kiezingen besialigl, Tint er reeds 255 conserva- teurs tegen 229 liberalen zijn gekozen, ’lis eene winst van niet minder dan 71 zetels voor de consei valours.. Tc Madrid is er weer eene ministerieöle crisis. De ministers van linanliën en van marine heb ben hun ontslag gegeven. UT het Nocrlen zijn even ernstige tijdingen toegekomen: Moioms heeft zich opgesloten' te Miranda, en Bilbao zul’ eerstdaags aan de Carlislen zijn. Men zit te Madrid met de handen in hel haar. Hel officieel blad van Madrid kondigt een de kreet af, waarbij aan al de belastingbetalers van Spanje de veiplicliliiig wordt opgelegd, aan de ii: lionale gedwongene leuning deel te nemen. Lat ,s geen heel pleizierige toestand voor de be- astingbetalers. E. II. Mtivlle, pastor, Onbekend, Onbekend, E. H. Muylle, pastor te Ramscappellc, E. II. pastor van Hoogstaede, E. II. pastor van llouthem, E. H. pastor van Wulveringhcm, E. II. pastor van Bulscamp, E. H. pastor van Coxyde, E. H. Paltyii, coadjutor te Coxyde, fnbekend, E. H. Gekicre, onderpastor te Veurne, 7 EN LAATSTE LIJST. Bedrag der vorige lijst, fr. 2,430 22 Vei rxe. 83 Familie Guvelicr, M. Cornille-Vermeulen, Onbekend, Om den zegen van den H. Vader te bekomen, Onbekend, C. Bailleul, om mijn geloof niet te verliezen. Eene jonge dochter vraagt den zegen van den Paus, Drie kaartespeelders geven aan Z. II. Omdat hij zou mogen leven in veiligheid, Alveringhem. E. II. Gbystbm, pastor. Congregatie der jonge dochters, Een pausgezinde, Beverex. EE. 1111. pastor en kapelaan en paro chianen, I it Egcewaertscappelle, De geestelijkheid en ccnige parochianen, E. 11. Werbrouck, pastor, Pekvyse. Gansch Havana is in staat van beleg verklaard. Dit is eene treurige bekentenis der onmacht van hot spaansebe gouvernement. En hoe zou het anders zijn het kan in zijn eigen land geen ein de stellen aan den burgeroorlog; hoe zou het dan de koloniën in vrede kunnen houden? Ten gevolge de weigering van Berlijn en Weenen, om het gouvernement van Madrid te erkennen, zullen de afgezanten van Spanje aldaar, voorloopig worden teruggeroepen. Zij hebben daartoe reeds het bericht ontvangen. Men heeft er reeds lang op gewezen, dat het liberalism den naam niet verdient, met w'cl- ken het de domme menigte blinddoekt en .be driegt. Geene staatkundige partij, die min van vrijgezindheid, van verdraagzaamheid spreken mag, dan degene, die optreedt namens de on sterfelijke princiepen van 89. Eiken dag toont meer en meer de waarheid aan der stelling, dat het liberalisme geene vrijheid, geene ver draagzaamheid dult Inderdaad, de leer van den Staat-God, die zij huldigt, beval in zich niets dan despotisme. Daar om ook zien wij, dat al de tolken van het libe ralism gemeenc zaak maken met von Bismarck, legen de ultramontancu. Nog onlangs heette hetvaijheid der Kerk in.den vrijen Slaat; maar men heeft ingezien, dat die hypocrietenleering eiken dag te veel en te grof door de feilen geloochend werd, en ten einde de Kerk in den schijn, met rust te laten, maar toch het geheime doel te beieiken, heeft men een ander leus gevonden strijd tegen de ullramonlancn. Dat de oorlog in niets verandard is, ziet men bij den eersten oogslag. gelijk de ontzaglijke meerderheid blijven zullen! Het is derhalve beelc wereld door de geheime genootschappen geducht wordt, dat de moderne leerstellingen, en de vervolging, in wier naam deze geschieden, regelrecht ingaan. "Men denkt dus, toch ten onrechte, al veel zand in de oogen der meenigte geworpen te heb ben, met enkel gewag te maken, van ullramon- laiicn, en deze voor te stellen als onwaardig van de vrijheid, en gesloten builen alle recht on wet. Men voedt, te vergeefs, de hope, dat die afschuwelijke willekeur, dwang en tyrannic op deze manier zullen goedgekeurd worden. Da tolken der secle, van welker bevelen Von Bis- maik maar de uitvoerder is, trachten, door dol zinnige uitvallen, door dagebjkschen laster en smaad legen de Kerk en hare bedienaars, het land tot zulke lafheid, tol zulke schande voor te bereiden.... Noch in Belgie, noch in Frankrijk, zal dit vloekwaardig doel ooit worden bereikt, want men is in geen van beide landen geneigd, de onafhankelijkheid, het zelt'beslaan en de eigen waarde te verloochenen! Wal zou er, inderdaad, uit de bekrachtiging der eischen van von Bismark, in zake van godsdienst, volgen? Dal de staatswetten, in be trekking met de godsdienstige vrijheid, in ieder land, als niet meer bestaande zouden te be schouwen zijn, van zoohaast die niet overeen zouden komen met de zienwijze van den Pruis... Welnu, geene natie in Europa, die nog een greintje fierheid, die nog gevoel van eer en waar digheid heefi, zal die pretentie van Berlijnsche onfeilbaarheid aanriemen. Er is, althans voor Bel Je, geen nood voor, dat wij die schande goe Ism >eds zullen onderslaan. Maar wij kunnen er niet genoeg op wijzen, dal er toch in ons midden eene partij bestaat, die met beide han len J van INSCHRIJVINGSPRIJS VOO» IM JAA», feta ai. ba au voobop: A*uor de etad J» fr. ihet tie poet G fr* MEN SCHRIJFT IN bij A. Boniiomxb-Ryckasbyb, Veurne, ZwarleNonncnstraat,4. Annonces, 20 ct. per regftJ.— Vaa 1 toll) reg 1 fr. -Reclame*, 50c. Een nummer. (5 centiemen. Afzonderlijke Nrs voor artikels rcklainen, enz. 20 fr hel 100 Vtrlrekiirrn van ilen ijzeren w<>Kvnn Bulnkerke, Veurne, Dixminle, X import naar Dieliterveliie, met terugreis. 1 januari 1874. Vun Diiinkerke naar Veurne C> 55 11 15 3 45 5 10 Vtturiie-Dixmude IJchtervelde 7 45 12 08 4 35 G 00 Nieuport-Dixmii'ie Dixmude-Nieuport 7 40 10 45 12 - 4 25 9 55 - 2 20 8 40 RaMSC.API'ELLE. Voor vervalcde pricHterN ZtvitMerlmid. HooGSTAEHE. OoSTHClXKERKE. Van Lichtervelde naar Veurne 0 30 9 10 1 35 7 55 Vein ne-Duinkerke 7 45 10 20 2 45 9 05

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1