id. LryseU. 1loerrg# A linl erke. ••*y»ele. Veurne. Mo£rrs. den modernen beschaving en namelijk hel zoo gelicclen .Een schoon beheer, dal het «liberalisme» ■ons bereiden zou, moest hel hier nog ooil weel de macht in handen krijgen! De katholieke pers gemuilband, de bisschoppen voorde rechtbank •gesleurd, 111 de gevangenis geworpen, mou- chards en gendarmen onder den predikstoel, zonder te spreken van die andere laffe pretentie, .met welke men nu vooruitkomtde piicster als .een misdadiger uit de school gebannen Maar stellen wij ons gerustVoor België is zulk liberatersregiem in lang niet le duchten de Vlaamsche bevolking heelt, God dank! nog kracht van geest en kloeklc van leden genoeg, om de Grondwet tegen alle Pruisische apen te verdedigen. Wat Frankrijk betreft, wij mogen zeggen, dat nooit Von Bismarck aan dit land de vernedering zon hebben aangedaan, welke het dezer dagen heelt geleden, indien den honing daar geweest ware De republiek, althans, zou ons belmoren te zeggen, hoe hel komt, dal Frankrijk minder in staal is, dan het kleine Belgie, om zijne gods dienstige vrijheid, en ja zijne corstitutionneele en weliige vrijheid, legen den Pruis le doen gelden(Fondsenblad.) Uitslag der loting voor de nationale militie, voor 1874. Kanton Velum:. de infamie zou toejuichen en vieren, als cone.... glorierijke overwinning van de:; geest als een werk van vooruitgang, i',:jk liberalisme. Van zoohaast de vervolging, de dwang tegen de ultramontanen gericht zijn, is voor gemelde partie alles goed! Al de bombast, dien zij pleegt uil le kiamcn voor en over vrijheid en verdraag zaamheid, houdt daarmede stilmet hel woord nllramontaan is alles gezegd Kc*i*li.vcrvol£ii>K in Zwitserland. Geen droeviger schouwspel, dan hetgeen te genwoordig in hel vrije Zwitserland gebeurt! Die apen van Bismark leggen er zich op toe, de zoo lang bewonderde natie te doen zinken tut liet lage oil, waarop eene schurk achtige politiek in onze dagen gaarne geheel Europa zou doen zinken. Wie durft er nog spreken van de vrijheid van Zwitserland. tenzij met bitteren hoon, en diep verontwaardigd •over de laaghartige despollen, de gewetenloozc hypocrieten, die geloof en overtuiging willen verpletteren onder eene ondraagbare slavernij Geheel de katholieke geestelijkheid van de Jura js, bij decreet vtftl het gouvernement, uil het land gebannen, dit is de 97 priesters, die dc pro- leslalie tegen de akten van willekeur en dwang, in Februari 1873, (.nderleekend hebben. Wie weet, of na de priesters niet de beuit zal komen van de andere bergers; of niet ieder katholiek, die getrouw blijft aan zijn geloof, door de ver metele werktuigen der logic, van hel ouderlijk erf zullen gebannen worden? .De Ju:a staal dus onder een nieuw schrikbe wind! De ellendige verraders v: n de Kerk, bet handvol afgevallenen, wrijft zich in de handen, omdat zij denken nu niemand meer te zullen ontmoeten, die tegen hunne dwaalleeringen en logons luide de stem z:.l verheffen. De geschie denis zal met gloeiende letteren de schande leekenen op hel voorhoofd dier ellendigen, gekomen van alle kanten, om eene vreedzame fievolking in vyanhoop en droeiheid le storten. Zekerlijk dit* schanddaden verwekken afschuw, maar uil die overmacht van boosheid zal een goed spiuilen het gedeelte van Fiankrijk, dal aan Zwitserland paalt, verbergt zijne veionl- ivaardiging voor de Zwilsersclie handlangers van den Pruis niet, en men mag vóórspellen, dal bij hen, ten minste, de liefde tol de repu bliek zal verkoeld en uitgedoold zijn. Vrijdag avond werd er in St. James-Hall, te Londen, eene katholieke meeting gehouden, welke door duizenden persoenen werd bijge woond. al de sleden van Engeland waren er ver tegenwoordigd en er heerschle eene buitenge wone geestdrift. Zoodra de meeting dooi den hertog van Nor folk geopend was, nam graaf Gainsborough hel woord; om hel besluit neer te leggen dat de meeting de allergrootste deelneming beloont voor de duilsche katholieken, welke tegenwoordig zou wreed getroffen worden door de strengheid der wetten. Als bijzonderheid onder de telegrams, waar van op dc meeting lezing gegeven werd, diene de volgende De katholieken van Italië protesteeren legen hen, welke de vervolgingen legen de 11. Kerk goedkeuren. Zij verklaren dat hel geweten der volkeren en de geschiedenis I un vonnis uitspreken zullen over dc vijanden der vrijheid, de prinsen en keizers, welke hunne pogingen aanwenden om de roomsch-kalholicke kerk tut zwijgen te brengen en haar le verne deren. VcrticliEIllgc tijdingen. Bij koninklijk besluit van den 21 januari zijn be noemd lot militaire h den van den milicieraad, voor de lichting van 1874 Veurne-!)i.i)iiude. Lid, M. Parsy; plaatsver vanger. M. De. Taife, beide majors bij hel 1' linieri- gemelll le Uper. Een koninklijk besluit van den 1 februari be- inaehtigt de Kerkfabriek van Eggewaertscappelle uil der hand te verknopen 1" aan M. Huberlus Moe- naert, mits 4000 fr., 43 aren 77 centiaren weide, gelegen in Eggewacrlscappellc. in den 'nolhoel.2” aan M. Pieter Billiau en eonsoorten, voor 2800 fr., 62 aren 95 centiaren, w.-idc, ook in Eggevvaertscap- pelle, in den Hydehoek. Bij koninklijk bi sluit van den 3 februari wordt het geineentebe.4uur van Nieupoit bema< h igd ge- meenlegoederen te verkoopen. Een koninklijk besluit van den 5 februari ver leent de landboiiwdekoratie van 2'1' klas, aan M. J.-B. Gourtois, bestuurder van den eigendom der Moeren, en aan M. Hendrik Bergh, bestuurder van den landbouw in dc Moeren. M. Lannoy, pastor te Westcnde, is zondag aldaar overleden. van dnnUbnnrhritl. Na een kort verblijf te Oostvletcrcn, kan M. Sosman, be stuurder der holkmdsche manége, niet nalaten aan de overheid der gemeente zijn genoegen uit le. drukken over het goed onthaal welk hij aldaar genoten heeft, tevens zijne erkentenis betoonende aan M. Dc Boo, president van het muziek, hetwelk, met zijne toe stemming, veel dienst heeft bewezen gedurende de kunstige uitoefeningen en vOöistellingen die aldaar hcblx n plaats gehad, door hel uilvoeren eeniger fraaie muziekstukken. Diensvolgens heeft hij de eer deze personen gesamentlijk te bedanken, en verzoekt hel gt cerd publiek zijne eerbiedige gnx'lenissen te aanveerden. Sosman. Dim 22 Augusli 1874, zal te Dixmude de 20* tentoonstelling van trekpaarden en voortteelende hoornvee plaats hebben. De prijzen van den provincialen prijskamp van I trel.merrien b-loopen, ongeminderd de eermetalen, lot 2:>t) fr. Al de bewoners van het rechterlijk arron dissement Veurne mogen eraan deel nemen. Am den prijskamp do>r de maatschappij uitge schreven, mogen alleenlijk de leden van eene der sectiën van de landbouwmaatschappij van het westen deel nemen. Kolonel Vanglmm, welke dit besluit onder- steunde, zegde dal nooit een echte Engelschman zijne goedkeuring zou sela n'- en aan de gods dienst ver volgingen van hel duitsch gouverne ment, want dewijl elke Engelschman volle vrij heid voor zielizelve bezit, zoo wil hij dat iedereen hetzelfde voorrecht geniete. Vervolgens randde hij de dvvangmaaliegels aan, welke tegen de ka tholieken van Duitschland genomen zijn, hatelij ke maatregels die door h< egenaumd niets ge- rt clilvcerdigd worden. Zoo dikwijls de naaiu van Bismark in zijne redevoering voorkwam, werd dezelve op hoo- nende wijze geschuifeld. LordOward en graaf Denbigh voerden i og hel woord, en met algeineene stemmen werd er be sloten, de toegenegenheid van het katholiek ge deelte der engelsche natie uit te diukken voor dc duitschc katholieken, welke thans ouder de tyrannieke pruisiséhc wellen moeten lijden. Volgens eene korrespondentie verbergt de hertog van Aumale de zucht der reeanche opzich- tens Duitschland niet; de hertog verlangt bran dend zich te meten met den rooden pruisischen prins, met prins Karei, den overwinnaar van Melz. Van zijne zijde zou deze prins, hel verlangen van den hertog van Aumale kennende, bitter spottend en doelend op de veroordeeling van Bazaine gezegd hebben Welnu, ik zal hem ook in het open veld doen kapituleeren. Dal woord schijnt den hertog van Aumale diep te hebben getroffen. Niets dan woorden! zal men zeggen; ja, maar er moeten dergelijkc woorden, hoe onbedacht ook uilgcworpen worden, om lot eene groote ramp aan te drijven. Als van weerskanten die jaloezie, die naïever, die zucht naar revanche en nieuwe neerlaag, in liet hoofd van die twee hooggeplaatste mannen beslaat, dan zal men, ecus gereed, spoedig eene reden gevonden hebben om de botsing te doen plaats hebben. Veurne. Riilsrainp. Vein ne. id. L ysele. Huutliciii. Ley tel j. Iluiillirin. Cuiyde. Veurne. Iluulhem. Sternkei ke. euine. id. Lrysc’e. Cuxyde. Ley sete. V»urne Houllicin. id. Admkei ke. id. Leysele. Vein ne. Adii kerke, id Huulhcni. Vein ne. id. IIouUiciii Slernkcrke. Veurne. Cuxyde. Adinkerke. Houtheiu. Veui i.e. Sice kerke. Leya le. II on I hem Adiiikui ke. Ocreii Veurne, id. Leysele. Coxydo. Adiukerka. Veurne. Adinkerke. Bulwamp. Veurne. Southern. Veurne. Coiyde. Veurne. Adinkerke. Cuxyde id. Adinkerke. Veurne, id. id. Mor reg. Ailinkerkc. Cuxyde. C**)telc. Veurne. Bulacacnp. C«»tyde. Huulheni. Coxyde. Iloulbrni. Veurne. Leyscle. Adinkerke. Veurne, id. L»yMjle. Veurne. Adinkerke. Sfecnkerko. Veurne, id. Houlhem. Strenkcrke. as Veurne, id. M. Adinkerke. id. Vrurne. *L*enkerke. Cniyde. Ad.nkerke. Vriirne Slcenkei ke. V»urne Adinkerke. <>t*ieri. V» ur up, Houthrni, Veurne. 31 Pil StallisbiS, 55 MaUaerl Fcltx, 56 !1 .tnek^urt llube.t, 37 Viarnr Jozef, 58 Pjlilict Alois, 59 Fey* Bruno. 40 G.ti'iipy Dr&id. 41 Blieck tugust, 42 V.uideiibulcke Karei 45 Debiirehgr.ieve Lod. 44 Lumineus Julius, 45 Debandt Hi|*p<»li« t, 4G l.cliouck lit mink, 47 DeLinoeyc Adult, 48 Bruyiioghc Bernard, 49 Lycke Karei, 50 Dewaele Hendrik, 51 V.iiim.isseiibovc Destd. 5*2 Kyckinui Fh»rimo..d, 55 Dewilde Heudr.k 51 Vanhove David, 55 Hinderyckx Aloi-, 56 Dckerf Frcd< rik, 57 Bouse Fredeiik, 58 D< buutte Emiel, 59 Hennuei l K.h e 60 Vanltaevei Karei, 61 Seghers A Huns, 62 Deetens Gusta i. 65 Aldei weireld Fruns, 61 Tyteea Martin, 65 Vunkemnielbcke Lnj»l, 66 Goutiuiit David, 67 Vundeiiplasscbe Aug. 68 Vüiulewallc Jan, 69 BumielaeS Hector, 70 Guibiiek llippoliet, 71 Rouse II UHUl c, 7'2 Bueldcn Houdt ik, 75 l.iiysscu Thcuduur, 74 Ghyst ten Hendrik, 75 liuucke Renalus, 70 Vuy Istc <e A.luns, 77 Ryckebou* Hunorc, 78 Forever Dominicus, 79 Viaeno Joxcf, 80 Bi'ceni Theodoor, 81 Muckelberfth Ainuiul, 8*2 Dcpuydt Abdón, 85 Turney Le«po'tl. 81 Reynu-rt Hendrik, 85 Amcy Karei, 8G GoulSMiil Aiiibroos, 87 Adam Gustanf, 88 Zonnckeyn Floiimond, 8Ü Pl.ietevo» t RueluiS, 90 Dcclerck llcndiik, 91 Baeh n Pioter, 92 Pyson l.con. 95 Hawyndt Alfoi.s. 94 Roeyuert Hendrik, 95 Lnnirz Julius, 96 Macs Frans, 97 Lej’eiu August, 98 Rouse Thco(li»»»r. 99 Hesmedt Hendrik, t00 Top Desid. Ivl Ciilcoen David, 102 Rouse Kal cl. 103 Vandamme Da\id, 101 Debouck Julius. 105 Deburrbgraete Polidoor, 106 Debouck Honoratus, 107 Brysse Karei. 108 Deroo Lodcwijk, 19 Lust A funs. 110 Dcwiivle Remigi’is. 111 Bolirksoone Hendrik, 112 Vei hnegné Kniel, 115 Vandecasseric Hippo'iet, 114 Di’sneghcr Constant, 115 Verreckc David, 116 Marcus Serafin, 117 Puuwels August, 118 Vriliaine Emiel, 119 Vandriiberghe Hendrik, 120 Roost* Dat iel, 121 Bultlwcl Desid. 122 Blonde Albert, 125 Turrelle Leo, 124 Vei h.ieghe Benjamin, 125 Lrgriu Engelbert, 1 -6 Clarys Karei, 1'27 Dcschichu* Jozef, 128 Uiipierr Eduard, 129 Depooi ter HippoGt t, 150 Vercuulter l’eued. 151 God ris l'endi ik 15'2 V< o»ot*s Lodewijk, 155 Musdagb Hendrik, 151 Vundrrgliolr Karei, 155 Menu in.ui Theo k»ur, 156 Roltein llippolict, 157 Nu mie Ernest, 153 Cupp'-en Joannes, 159 Dedullcn Desid 110 ;rtid'*i nirei seh Karei, 141 lluy^be Gu&tauf. - ■i-vn

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 2