DRIE WOOMINGEN HET ERF, HUIS EN HERBERG TE M>O. BOOMEN te Lainprrnlssc. j.uïïifiiïlSiïiEr Asscliewociisdng» 5611ECT. 0!) AREN lï C. LA®, onder W B BI© W Z.UI- tl H0VEi\TEW^NüEf(’ tien LANGSTAMMIGE BOOMEN - - 74 are» 80 cenliare„ I Z,W En BOOMGAARDEN, a gtelegen binnen de gemeente Notaris CORNILLE, - illustration curopéenne, '(ini de grand format h 8 pages, paraissant GEZAAGD TIMMERHOUT alsook Openbare Terkoopni^» Notaris DECA.E, te Vcurnc, Boterwetgsihua!»traal, n* 10. saaüraasair» KEUKEN- EN TAFELGERIEF, BED- EN KAMERGERIEF, MEUBELS EN HUISRAAD TE POLLINCHOVE. om 3 ure 1W» en P< voor- bovengenöemden 9 5 voor- te TE ISENBERGI1E. om 2 te Alve- ten van hnanlien, en eiken Uuomrn. bestaande in olmen der verschillige van 1 tintelers dik, dienstig makkelijk voor den van den steenweg. Gewone voorwaarden borg te stellen. K O O P D AG van zware en Donderdag om 4 ure na i ue voort Veurne, binnen palen, openbare verknoping aaneenhoudende WOONHUIZEN, op ander te Veurne, langs den steenweg naar IJper, door Eduard Minneen v Maand' oin 4 I sieur berght Betaalbaar Notaris. - -■•ru.e Mw«.»l der Mlitd Irui iU'. Geboorten. belpierre Elisa, d. van Serafin en Guilleman Westi‘ip, 7. Di bandt Karel, z. van Karei 1‘dlebacrt Virginia. Id. Leliouck Gustaaf, z. *U|HU l en Deman Rosalia. Appelmarkt. f.CrooP.a:Huwelijken. onuB3hïSdus a?" 5S74, hiii i11',.1111 "*'ddag, in eone der zalen van het Stad- F einfUlilie’ (,Pel|bare verknoping van ?'O e .*1»- ei\verdere gerieflijkheden, met 3 aren Levsrl» i laren crl> gestaan te Veurne, in de Zwarte - t trerief- echt ‘e,lsll‘aal’ gebruikt tol 23 april 1874, door de i genet I *ht^ootói Dwog^eKCoLn. n'iddag, tT/hon C,,r,,api en nhtf’ „J'c!berg de Voorstad, te j van drie °P anders grond. <W bwooJdoor 'l'1 kring der dorpplaats en de Korlewilde. STFyvtsl^ ;il!|btsverrie!iting van de Notarissen ÈroT "-^KYNCK, te Dixmude, en VAN -NDE, te Brugge, 1 Jl p PR’VDFT 0111 'n gebruik te gaan met ’’•«•ssi Hlï, 1 mei Ï874, vier Wcrk- ven, bij Si’ ,l!(d hunne stallen en Jioveuitrho- Te bevi’t.,Sl|l^n!Ss den steenweg naar Uper. dpn bij M. Charles Decleiïck, te Vcuïuc. ier nerberg bewoond door Gus- Woensdag fl» Februari 1874 taaf Wulleman, te Alveringhem-dorpplaats openbare (Asschenwoensdag) verkooping van een tweewonnsii" ,,,,c zoeke en in te Houthem, dorpplaats v; middag, - Ier «orppiaats van 1 '<m een HUIS en geriet- gestaan ter dorp- Octavia Top. Aanslag met 1 mei 1874. Vrlida« G" ifiaari a 81-3? 7 middag, in eene der zalen vant het Veurne, openbare verkooping van aren 28 centiaren, bij maat, J.V ADINKERKE, len twee pcrceelen, gescheiden door de sP°9l baan van den ijzerenweg van Veurne naai kerke, vroeger een perceel uitmakende, J kadaster, wijk B, nummer 71, gl’°ot wam ■>ƒ- ren 20 centiaren, waarvan 8 aren 33 ceohait gelijld zijn in dito spoorbaan, deslijt s 0 bruikt door de weduwe TÓrncy-Debra. Verdeeld in twee loten. - I'>gen0“ met het scheuren en weeree van den oog 1874. KANTOOR van TE WULVERINGHEM. - ..wum t-'ic aren 80 centiaren ALLERBESTE ZAAILAND GELEGEN TE ISENBERGHE, sectie A, nummers 507, 508, 509 en 510, ge bruikt door Pieter Pcrsyn en Desiré Vander- ghotc, tot 1 October 1874, ad 200 hanks bij jare. Verdeeld in drie loten met recht van samen voeging. Dinsdag Maart €874, om 3 ure na middag, ter herberg van Pieter Boone- laes, te Leysclc-dorppimats, openbare verkooping van een HUIS met grond en erf. te Leysele, ter plaats ge naamd den Kcirselare. Gebruikt door Frans Dewaele. KJ" H Ul‘C U;> badhuis, te 87 gd Vrouw Deby is cn haar zoon Paul Pp roken. wik nut °psluiting veroordeeld; |ÜO Lr wordt te Brussel gezegd dat prinses Louisa- ‘■Amelia, oudste dochter van koning Leopold 'rldra met een prins uit het imis van Oostenrijk -iloofd worden. Te Rome is een nieuw Mazziniaansch blad ver- •eu, /taliu del Popolo geheeten, waarin gemeld t, dal weldra het kruis van hel Kapitool van de 'ieterskerk en van de andere ehristene tempels 'Vijhen zal. Het ehristene Rome moet verdwijnen, laats laten aan het heidensehe Rome van eertijds' tail heden Men heeel dal beschaving en 'ruitgang! Re kwestuur van Florentie heeft al de aanhit- opschriften op al de stadsmuren doen uitingen, "as bijzonderlijk omtrent de plaats, waar de van den carnaval gehouden wordt, dal de muren kt waren. In de straat Santa Reparata las men schrikkelijke woorden: Wilt i/ij niet eeiioox '<n, i/ecp werL aan het volk; in de Nationale lMeer werk en min 'feesten. Gevloekt zij de "val, want ik heb honger. Dood aan 1‘eruzzi, aan den koning van Italië! Leve de republiek! ze betoogingen, welke door zichzeiven genoeg ken, nemen nog eeneiger karakter aan, uithoofde hel aanslaan van omzendbrieven, gedrukte pro- iatii'ri, onlangs gedaan; en der huiszoekingen in kroot getal steden van Italië, bij leden van zekere oci-jlische genootschappen. fflnnuil**? ':l Februwri om 2 ure na middag, zal de notaris SIMPELAERE, te 1 ringhein, doen verkoopen door bevoegd ambt, nroiijle van M-Jules Malon. minister v lel",>b !>p zijne hof t de in gebruikc van Amairdus Ba isenbergbe. bij fle Sleutels, langs den r 4 3 üoopeii olmen, csschen, abeelen Booinen. dienstig voor alle slach van werken. Tijd van betaling, mits borgstelling. VERKOOPING van TE EGGEWAERTSCAPPELLE. 'KUsl en liêiiniï Rosaiia. Appelmarkt. r,ou<l<-r«lnK «O Februari IMI, om 3 ure Huwelijken. na middag, in hel Goppetas, te Eggewaertseappelle, ’•lüoo Felix °oj 10 m. schipper, gel), tc (.oude- z;ij jc notaris SIMPELAERE, te Alvennghem, ^-B^nche, met Bilcke Philomena, 2<»j- 1 openbaar verkoopen rkster. 7 Movers Gornelis, 29 j. dienstbode, ^11 driewoonslig Huis met 11 aren 9o cent, erve, l|: Ghistel ’met’Vandewoude Justina, 37 j. 11 m. lc pjggewacrtscappelle, tegen de dorpplaats, gebruikt ..l^biuikster -eb. te Bulscamp, wed* van Pieter jo0r fraudes Hennenion, Ph. Üccaeslecker en Fran- Hondt. 0 des Beun, tot 1 mei 1874. H v 1 sterfgevallen. Konditien en tijtels bij voornoemden Notaris. IN EENE ZITTING Woensdag lö Jfebriiari 187 1, 3 ure na middag, ter herberg Shite Pieter, aan Wulpenbrug, van Gemeente Wulpen, aan Wulpendijk. WOONHUIS met schuurken, koci- en verken- ■u. v» sterfgevallen. b. te'(j ''ren Cesar, (Jij. 4 m. 18 d. winkelier, iruier 1 ?stvl|-'trren, cchtg. van Amelia Noote. 9. ^J^cnt, 1 j, 10 U1, 21 d. -^RStond te pi.aceeren, ^“matigden intrest, mits bezet Zieh( 30,000 FRANKS. Iverjp,,^ ^'Vr;'gen b'j den notaris Sijipelaere, te S^crlUerlijRc llronijk. •ju door de korrectioueJeJrechtbank van Veurn prdceld illing van den b feb. Ileile Benjamin, to Wesl- '"‘II, t itoOfr. b< et. voor jacht, zonder toelating, pnden der gebroeders besmedl, te Slavele en rreu. •hing van den G feb. Benuprez Ferdinand, bij- Pmid Fcrnande van Mollens; Clauw Leopold, bij- iiaind Polle van den trog; llcwulf Kniel, bijge- •"d Karei Verplasch; Clauw Gustaaf. bijgenaamd ’““‘lare, elk tot o fr. boet, voor roverij vaii ‘Ih'c)(. Bosalia, herbergierster le Veurne, bij vei- h>t i maand, n gevang, voor eerroverij. tons les samedis. ovinee, 10,59 francs par an. '"inniaire du ,\- 12. Gravures Liëge. Cour 11 ipal,. (|1( p;t|;ijs>Paiivre orphelin! Les p J,la,lS' urs de soupe. Les poliliques en t N(,s gravures. Chroniquc de parlout. nuits de la vie d'uii brigand. L’histoire d’un "ll; I'anlaisie. Nee pmir soulfrir. Roman. 11 sabonnc a Bruxelles, haiisscr de Louvain. 1. OPENBAREJ VERKOOPING van een onlangs nieuw gebouwd februari 1K34, om 3 Ure I na middag, in de le verkoopen herberg, zal de nota ris SWOlilV, te Loo, openbaar verkoopen Een Huis, zijnde de herberg den Rabbelaer, met pecrdeslal. schuur en 3G iren Land, gestaan le Loo, ten gehuchle den Rabbelaer. 2“ Een drichoeksken Land, ook in Loo, groot bij kadaster, sectie A, nummer 1c, groot GO centiaren. Gebruikt door den verkooper sieur llubertus Van den Broiieke. tot 1 mei 1874. Tijtels eu coiidilicnjbij voornoemden Notaris. van sclioone ANMel*<*««oriiM<in<c Februari 1M3 4, om 1 ure na middag, zal de Notaris SIMPE LAERE, te Alveriughem openbaar verkoopen, op hel Kerkhof le Lampernisse, rond do 4<» koopru L>-'_J„.1 én iepen, waaron- méler 64 tol 2 meters 28 cen- voor velerlei werken en ge vervoer door de aangelegenheid en tijd van betaling mits Be landbouwers wassehen nogal dikwijls het ••'■t labakzap om het van luizen te zuiveren. Dit I’d. doch nog al gevaarlijk. De wed" Bekkens van uuinkerke heeft dit met twee koeien gedaan; Ho dieren te dicht bij elkander geplaatst zijnde, •'ii elkander gelekt, en beide zijn door het tabak- f'J'giftigd. G'iieel ilo vcrledene week heeft hel hof van middag ten sterf huize f11 van West-Vlaanderen zich bezig gehouden 'm' 'I>lal.?l' ’lkasl,;,:J va,,1M' llr l’, l,a,"|""la- hui.sraad, bedd'egoedëren mehieLs, bij Brugge. Zaterdag is de zaak ge- D gd mim> 1 -■ tot 5 jaar gevang veroor- Ten zelfden dage, na het ei zoon Paul tol 4 jaren. Adolt Deby is dag. zal de notaris SïOi.v, A. de Kerckhove is. bij verstek, tol 10 koopen, ter herberg van D veroordeeld; de duur der interdictie linchove 'jaren bepaald. 1“ Een Huis met v.,ücr<: gerieinjKi i' wordt te Brussel gezegd dat prinses Louisa- If) cent. Erf. gestaan le Pollinchove, ter dorpplaats, '■Amelia, oud>te dochter van konimi Leouold laabd gi'L'riiil.t dooi’ Barbara Markev. Een ander Huis met 2;» centiaren erf, gelegen 1 J,7U1 üe wed' Vanlerbcrghe. Aan beide aanslag met de i’cldtelling. Titels en conditiën bij den Notaris SYQEN, vo rl.itunn» l)ij(Jen Notaris DE CAE, vuwuensaag), om 3 ure na middag, z<»ke en in protiite van Carolus Degravc, landman 1 Houthem, en ten zijn huize en hove, oost van ao dorpplaats van hetzelfde Houthem. koopdag.van 200 bondels wil hooi, 1000 bondcls strooi, n uwe ■adder van 30 trappen, kuip- en kernalaaim. c &’anden, baausten, zeefden, houwen, spa in, en meer andere voorwerpen aldaar te bcvlll(lt ,rtcr °'D 2 ure na middag, te Veurne, nah'j ^u Poelbrug, ter heiberg bewoond Arnoldus Bailleul van eene schipslading *eel eiken stuks, staken, ballen en »•«•*- «In^rcgeln, enz. Door ’t ambt van don Deurwaarder Ret, te Veurne, bijzonderen ^eringsmaatschappij tegen biandDc van Antwerpen. IX EESF ZITTIXW, vast gesteld op Maandag 1 om 1 ure fix na nij:mude Ier afspanning het Hótel de la vdle de D^tiuu, Statieplaats te Dixmudc, BEBOUWDE GBOHDEN»v stallen, zwingelkot, ovenbuur, regenbak en verdere at bangelijkheden, met het eitpachlrechl tot Baafmis 1894, mits 34 fr. 50 bij jare, aan II. 0-10-07 onderhoorige cijnsgrond, voor- hoofdende zuid op den noorddijk der Veurne- vaart. Om met 1 mei 1874 in gebruik te treden. i Nadere inlichtingen bij den Notaris DE I ERAUWERE, St. Dcnijsplaats, te Veurne. van den iVliinstsSag JG STehrssarl 8 87 5, om 2 ure na middag, leu slerfhuize van sieur Fran- eies Tahon, te Avecappelle-dorpplaats, koopdag van Menagie-goederen, hoveniersalaani en andere roeren de voorwerpen, zich daar bevindende. N2aandag S3 Februari 1187-1, om 3 ure na middag, ter herberg St. Jozef, bij Pieter Boonefaes, ’ter dorpplaat: openbare verkooping v-- lijkheden, op anders grond, plaats van Leysele. Gebruikt door Clemens en ,up. Ingenollrcding met 1 mei 1874. Dinsdag 1'* Februnri 11874. om 3 ure na middag, ter h( rberg bc taaf Wulleman r|>iad-.b openoare v. lauoping van een tweewoonstig HUIS, met 22 aren 48 centiaren grond, erf en zaailand, te Loo, langs de kalsijde van den Rabbelaer naai1 de Groigne, laatst ge bruikt door J. Albrecht. Aanslag met 1 mei 1874. Woensdag Februari Q874, om een ure precies na middag, in hel Hótel nr Noun, te Veurne, koopdag van jbï: 3e: h® tsaa 3E2 Zool- Wagenharnas en Landallaam. Woensdag 4 Maart 5 874, om een ure na middag, ter bovengemelde af spanning, koopdag van'; waaronder icrootc rehoone 13'IJnkox:amen 1H sclioone Teïlooren, nl iu clainecscli porscllja. Woensdag fl 11 Maart 8 874, om een ure fiks na middag, ter bovenbekendc plaats, koopdag van Woensdag 10 Maart 187 1 om een ure na middag, koopdag van llerbci'ggcrEef en andere werpen. ten kantore van Iliusdnx m Febriuiri lM34,om 2 ure na middag ten slerfhuize van Barbara Markey, ter dorpplaats van Pollinchove, koopdag vau meubels, 1 .1 enz. het eindigen van dezen koop- -le l.oo, op, nbaar ver vuil Desiré Göntier, te Rol verdere gerieflijkheden en 7 aren I». ie- laatst gebruikt door Barbara Markc 2' f 2 ais voren, bewoond door de wed'' V. 1 nslag met de geldtellihg. iiocmd; inh'chtiupen Vt urne. ■’'-■'ORTaiflJW» rrrt-’ Jr’ fMHyf “aes, (C steenweg l vul ij UI - jjCllOUt'K oUSuitil, X* uimér xiMcato*. lllla*.» '5 VAN’ Z Q X> - van omdil IC l'Oill IH’ilO

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 3