GOEDEREN TE PACHTEN B 0 0 M E N 5)3HSÖjJÏl1 S E C U RITAS t TEGEN KKAXOGEVAAK weu" DOBBEL A E3tE OostNlraat^ te Veurne, Derickx-Freinault TOEWIJZING Notaris CAPEL L E KOI) ZE-7, V AU .1,5 A7, V A anil Is fr. per lOO kilox* Mn,a f KEN B.AKKERSKNECUT (,ectT 1,rl li'n>:'kt’" <•-' ALLERBESTE GUANO, van het huis F. Vedm vit en C" van Brussel. Nieuwe Diligcntie-dieiist van F. SAMPEUS-DEBKEEUW, "l’eeuen blok, inhoudende, under grond Op lijd vaii betaling, mits borgstelling. Kantoor van den Notaris BERTEN te Poperinghe. particn, gebruikt door Frederic Fieu, 18 28 40 - |R< riiiglie, ter herberg bewoond door den eo-liëi- tam Bené Buysscn, 5 G!) 96 - - 2 2i 16 79 12 r.' 20 80 23 56 5 38 03 :>o 2 12 21 - 2'.» 83 *0 25 33 middag, ter herberg den gezonden. B5Op lljtasdag 2 i Februari 187 i, on. 3 uj>rna t-D, -o 100 k. Koolzaadolie. 100 k. 73 00 "77.J a_. 9 f. br. Engel, bewoond door de weduwe Caltcrnaeli, ie Proveh-plaats, OPENBALE LICITATIE-VERKOOPING van een behuisd, bebouwd en beplant B H <I» 3 J© E3C EZCrwabT gelegen te Proven, langs de Beninghedreve, in I van gc- uuuuni van iuv IlUlianUCI'S. I n i n 1 «o J” populieren Hoornen, slaande latm-s de zaailand, 2 hectaren 22 aren ut» centiaren, be- 17 p 1.1. Lozlncfm» l' iiiimnini'c QIQ 0 I (I .«.a ooo jokE appelT;1En';.; - heer Vrederechter, SCHOON EN GOED ZAAILAND EV 1AEEE BI «SC’II, gelegen Ie Rousbrugge-llaringhe, aldaar bekend per kadaster sectie A, nummers 316, 317 en 387, op eene grootte van 2 hecta ren 50 aren 30 centiaren. Thans gebruikt door de weduwe Scraphin JDejtnghe. Vrijdag 13 Februari 1M7J, teil 2 ure na middag te Poperinghe, in de esta- minet (’Unionbewoond door Henri Baeckelboom, 1814, om 3 ure na middag, te Roifsbrugge-||a- bakker, Noordslraat, te Veurne, gelast zich met het ontvangen der commissies voor hel verwen van wollen, zijden of katoenen stoffen door het huis OU<> U (iniUeK, St Jacobslraat. 26, te Brugge, p-.. .,,,11..,. „...i...j_ i ■3 liteit van Kijrtblorm, Koulxnntt- Uotfken, alsook Unzat»<lm««l. 30 jan. 40 25 a 56 75 a-- -a - -a- -a-- -a -a 8 - a 8 2 15 a 2 62 L-- IIEFOT van GIMLXO van FEB€F,! KOOPDAG van tc Veurne. Door iambi van den notaris CAPELLE, te Waluu. TE WATOU. 10 febr. 41 00 a -13 00 i .,o (l° 60 STIjDE, gelegen te Stavele, bij hel Heekje, groot 8 hectaren 78 aren 35 cen iaren, 'hofplaats, boomgaard, maaigrazen, palende t c. bruikt door Dcsiré Rccour, tol 1 October 1882. aan 1300 francs.pars, boven de lasten. 2“ Eene parlie ZAAILAND, gelegen te West- vleteren, bij de Rustplaats, groot 1 hectare 22 aren 20 centiaren, gebruikt docr Petrus Lesage. aan 148 francs bij jare. - - - - 3" Eene partie ZAAILAND, gelegen als dej^»« schoon voorgaande, groot -48 aren 40 centiaren, ge bruikt door Feliv LefcLre, aan 50 francs bij jare. •4" Twee WEIDEN, eene partie MAAICBAS en 4 pariten ZAAILAND, te zamen groot 3 hectares 3 aren 30 centiaren, g« legen als de voorgaande -- particn, gebruikt door Frederic Fieu, aan 40(ïi'mnbrn^ francs 's jaars. 5° Eene partie MAA1GRAS, groot I hectare 94 aren 79 centiaren, gelegen te Merckem, bij de Drie Grachten, palende aan den Uservaari. gebruikt door M. Jules Deschodt aan 250 francs s jaars. u t" Eene partie ZAAILAND, groot I hectare 41 (vu iaren. gelegen te Poperinghe, in den Haghc- baerlhock St. Jan, palende van noorden aan hel Bek edslraat je, gebruikt door dc weduwe Fraiici; llennin, aan’ 150 francs 't jaars. 7- Een schoon WOONHLTS, GEBOUWEN’ en HOF, gelegen te Poperinghe, in stad Gasselstraai gebruiVt door Mad* Weduwe Deschodt. b 8“ Een HUIS, ten dienste van 1 ,.n H7/h’ Vrienden, palende aan het voorgaande. En 9° Drie andere HUIZEN, te Poperinghe. Antwerpsche Vcrzekerings-Maatschappij Marktprijs Vcurue. 4 februari. 36 - a 4 60 - a - 1 a 26 25 a-- 18- a 20 - -a - 23- aiöflO --a 26—a30 - ......prijH, ie rci.enen van niori/en Bruin p*'1’ 1 1.’kilo, 59 centimcn; halfwit, 71 ci'Dtimi n. ALVERINGHEM NAAR IJPEREN, Frankr.) 6 f br. 43 73 a 43 50 -a 00 a 00 00 a- -a -a -a- 8 00 a 8 50 2 05 a 2 12 3 febr. 41 a 42 00 a 1 38 - a I '-6 5() u 27 50 I 27 - a 28 - 26 50 a 28 - A MAUD DEKEYSER, schrijniv<rkcr, bijzijnen vader, te Veurne, herber" (/(.|maakt bekend dat hij voorUan alle slach van boogen r en pijlen zal verknopen aan genadige prijzen, en dal |,j| /ieh tevens ook zal gelasten met de noodigc ver- inakingcn. pi? P A PR'WiU 'f1’11 -3 'Tril f_> A Zivlil a j siitundein i/ebruik te iptan. ’°k 'dj klei I 3' n it itcne tiuyssen, 8, Vandcistiacte-Boutcca Ten overstaan en bijwezen van den bevoegden Veurne v. tapiMier te l euinu, iBBepot bij AEJGl'sr COOUI, 30 a 31 - 23 00 a-vfG 00 a a 20 a- a 29 50 a 28 - a 30 t it tier hand te Looprn ZAULiXn en BtOVVVGKOWFX zeer|llU ge.-i'Jpóbièk' 'EÖE, gelegen te Stavele, bij hel Heekje. 2" Wijk G n' 185 0 IL 54 a. 77 e. óol 8 hectaren 78 aren 35 cen iaren, oude ~L‘ 1 --—7- 3° Wijk C nr 185 0 11. 28 a. 95 c. Wigrazcn, palende aan de Buggcslraat, ge- LUUBK belle maIMBX, avvc emir, «ri Van de7ö j^di^id zijn weds 65aren nikt door Dcsiré Bcenin- tn» I fVt.dviooa -v<1<)l-het verbrteden van de Loov.iart en nwjcaraxur-Mraa -w,-rax»wxjrr*' wt»/ IV om niet 23 april 1871 ii. Van deze hoeveelheid zijn reeds 65 onteigend. 2 3 der ld. nieuwe 0 VIANi., ‘J hel publiek bekend te maken dal zij uur vette gqbiuiklwur Voor iihicliliu*’*Hi en levei iligeii in tipis Ie bevr.ij RILLOF. ui <le afspaiuiitg de Ihiinke- kin >v Hrroiidissrnicnt, bij uvlkeii Ei- zullen gedurig stalen bij hem berustende zijn. Al|l^‘1,k/‘,.,1,.,;i‘i";,".1.'1 .'.'.i'''..''l" - 1 1 ‘r Zouiei koolzaad W intei koolzaad [Aardappels, 100 k. A las. per 1 2 U[o> fr. «53-01» «0-00 000-00 neaoeiMni in ti' B.icr. .B.aavvc erwten, ILinzaad i'/.omerkoolzaad Winlerkoolzaad I Aardappels Kaas. 100 kil. Vlas, 1 1,2 kil. 3lo>i«l*>rlsool«* l’arwe, per 130 lil. Sucrioen Haver Boonen 30 42 26 SO 28 bO 18 66 16 38 12 87 22 10 22 a. n„1,il01111ut..R;iU weg, van aan den Nieuporlschen keiweg tol aan <!en 220, 22*1, 222 en 223. Brugschen steenweg, en in de Allonsstraal, begin j Thans gebruikt door den riiedegerechligdeu Iiende aan de herberg der wed* Denorme, lol aaii'sieur Carolus-lleiiricus Dav.rou, met recht' van; <ia lu>l<i,.,b- vu. If li.,,.;,i ,i i\_>r-r -«m r - Te Wulverinij/iein, maakt bekend dat hij, bij uilseheidinir vin Imnm dimm nöcii "'."’i u<'zeive koopsluit. Bij voortduring kau men 1 in loü ^‘hoov men ;dle slach van QUINCAILLERIE, IJZER- l»»n-d bespannen WERK, enz. [bereiken eene i Openbare Lieltatle-Verkoopins t van drie perceelen IX KEXE ZITTBXG •van dc volgende de geverfde stoffen worden binnen de 15 dagen terug- 10(10 kilog. op wagon te Antwerpen. notarissen, 21, Oudaenslraal, te Antwerpen. TE KOOtPLiX i eenen schoonen VoermnuN wnsrii, staande ter herbeig den Herl bij it 1013)0 KAIEiaiiE, alwaar de liefhebber- zich kunm n bevragen. De Deurwaarder null,, te Veurne, zal ta Februari on. ^Vouwen, hovenierhofboomgaa'rd, gras- na middag, koopdag houden van 200 hollanders.; cm ito...... olmen en v>>, omiuhuc i.mus ueoio VesteiiSlraal, op het Kerkhof, langs den Zuidburg- kend bij kadaster seelie nuinmeis lo, _1J, weg. van aan den Nieuporlschen keiweg tot ami den 220, 221,222 en 223. Brogsehen steenweg, en in de Allonsstraat, begin Thans gebruikt door den rticdegercchligde RUH fir hprl»<‘i,<'* ili‘r wrtl* lloiinemn g.i .J llmwinnc Ihtvivtii mot vnolit vn •de uildreef <ler hofsbde van M. David. iinch! tot 1 October 1877, mils 310 fr. ’s iaars, ,B^l-;r bij aOiehe b .schreven. Cen de lasten. (JO 111(1 van brialinö’. 'nitn nfuMr^hJlmcr 1 i-rf7 ytPuiygihr ru •gag is m te. VAN DEN •>8 0 a 40 ;'1*;i 27 30 - 00 a 28 2 3a a 7 00 -J a- Tol heden te bekon e i bij Sl'll.UAER i’, te H "’n" st icde, I'short van Lijnzaad, voorlkomc óe v n ton* nezaad, gewassen in de zw ire blootcm.ar clie landeil en Nieuporl. Maatschiippelijk Capitaal6,319,200-00 franken. 1 Deze maatschappij. <k nuilwtr brlmi l --- jder meest-verspreide in - -I loer vuur, gaz, onweder of bliksem veroorzaakt zuiver en zonder mengeling, aan 300fr. pei| j 1000°kilog. op wagon te Antwerpen. te w, eg gebracht, alle roerende en i Te bevragen bij KmEWITZ. Bli:ec\x en Ct.onsig-’j [mj/cn, pachthoven, ingeoogste bcestialen, meubels, enz. dit alles mits zeer matige premien en m iirt xe» J:»ar <»>i» ergeld. Allinlichtingen bij L. BLTSERAEN, hoofd-agent te Veurne, Duinkerkstraat, N"21. G iu r i :v i :t f. iii i> j VAN HEINRICH LANZ, TE MANNHEIM. Met deze Macliienen kan men met dc hand alle [granen zuiver uildorsclmn. zonder dezelve te bes ha- boom-J*4en’ >l| oo te benadeelell. Met 5 of 6 ie ,TY”\’t' 1;»V senooven per uur, bij hem beko-[ Dezelfde Macliienen, nu l behulp e.-ner manege mei rr- TTnrr^T» <‘d>l pinn J «reven even goeden uit.-d.i-' n (bereiken eene verbruiking van ruim 300 schoovei; n*'''‘"O'" per uur. ■L auw,-erwten, Piius Ihindmachien Groot Jachtwiel Maehien niet manege, volledig. -E Ijzer, omtrent de groole.kerk, UrimkUi, Ou.btiaut, tc Veuine. .heden af aan lactuuiprijs verknopt, alle slach van -----ellegilederen, z.ooals laken, zwarte zijde, emmlsehe Te bekomen bij.VANDERIH YOE-GHEWY. te enj- l-- Vinirne, op de AppelmarktGoede k\va-Ta,a,n:‘^.,s' pipeline, satin lame. Handle, wit en ISiji*tl>l<»raii, en hnwaad. b<-dlijiiwa.nl en damast, wollen en katoenen sa’gien. elastiek v.ior briH'ken. gedrukt katoenen, lijnwaden en katoenen zakdoeken, hand- iloeken, .tervictten, tafeldwulen. mousseline gordijnen en nog veel andere ai liki b-n te hing om te ‘melden. Tc bekomen bij <i. MEI.TVAM zoon, bij d.'Stctie, te Veurne, Deze guano, boven hare krachtige hóedanighi <1 op alle óren van den daghiLs mest -tof, b vil ook de eigenschap de Lnagcmle iiiS'len, zooals maden, rupsen i iiz. te verti’h;',1’”’ Zeer genadige prijzen. Betaalbaar ('inplant. 'Janijs Horthem, I.oo, 1‘ollinchove, Oustvletercn vice-versa. o I en eene Vanilenhersihe en Gum1aw«* ISoHy» Belgie. verzekert legen brandt ln U< ...l d-t .ij -w-r;;.,.....,,; n I Vi n l ErbUtfn inn renen (iilijjeuheuiciist in lc richten v.m Aiwi iler nt hlik*u*ni p IJper. p.is-u'c en ie I.iiijjs Fnilhoin, Li u. Pnllii.» c‘* Isoók tegen de sehude dooi* bliksem zoitde.i’ brand/-n Oostdeietcn. met ven jiui,; op 4 wielen, brsp.iiii»’ ||,el i - i 1 onroerende <roe-'l,an,^,‘,,i l|,;t 'fivneien v.m reui^cib r«» k"».’'*1' vriu4m»n ,c"* hl'SÜAG n ZATERDAG der werk nu 11. VERTREKUREN - Van Ahciiiigxem. hr l.e ber;; door B. Yuin!c<ibcr>*lie. uni 6 me iu.»i;’cns. tp*i|uiC"UC du inaandep«octubcr. november, decenil er, junn-ni en febru ri. En ten 5 uie 's mur(lciis gedmunde de andere inuandeii. V.tn IJperen, ter lierber<* Hotel des P.iv-*-B.is, u Elrer<Ji*'tJ' slr.óil, om 5 me na imddig. te rekenen v.u o lotier lol c*‘ ,l,e^ fubruaii. <-n Lcn 4 ure nu niiddao, \au maait L»t ei» .september. Zij bevelen lich in dc f.unst v.m ecu ieder, en hopen, do”r hunne stiptheid en «iplelUndhriil in allvs, hut v.rlroiiwen Z(‘UI ||14.t ....i- u lc 4u|it u b, Lomen. 6 - a 7 - 71 30 a 71 a-- 2 fi br. 30 5- 26 85 29 05 l’rogrès, cstamim-l-rest iiirahl, au coin dé Ia Place d< la Station, a Furnes. y.’adresser a Di-eTevs-Pilet. Meiihleg, r1c., it ■'eprettiSre. i en ijerie/lijk //b’lS, bij de Uperbrutj; te n,-,,"d zeer Veurne, thans bewoond door I ictor (ieurye. 7<- ueeringcn. bevragen bij F. Di-nMiGii-V.vsiK.t riE. i De Roepers zamen net vooritcel bebb-n --r-----koopsom t'inlurv'iide i TE P A rnTti’M hï de Drie Vis- lc ''.'‘D'*'» hmiden, mits intrest aan 5 p.-7 lm) 1 E r/iblU L1V schors rnel 70 men erf. Z"'11 bevr.1J{en bij J. Timmeum vv-Leu ,v koon langs dc Pannekalsijde, thans bewoond door Fran> 1,111,1 u' 'eiinm. KW1’ l,L ""'uw Te bevragen bij Teiuusck-Bveldex, brouwer te |\e.irne. X BIET BBOI'I l« VBX ITEBtl.OO, TE VEURNE, heeft de eer het publiek bekend te maken dat er voort aan bij hem peerden en rijtuigen op 2 en 4 wielen te huren zijn, en dat men er alen kan bekomen. I.ox«*ni<*nt In vort rn te perde. Hij beveelt zich in de gunst van het publiek. gekleurd merinos, alpaga, Orleans., llouMMclm-rr Nieuwe tarwe, lÜOk. Oude tarwe Ikiode tarwe Bogge voor Haver eBoonen Aur-lap. per 1 I.inzaadolic, 105 kil, itri-K«*n (Frai.krijl Tarwe, l' kvval. p. heclol. (middeiiprijs) Bogge Sucrioi'u Haver Boonen Witte boonen i n -I- pit tiet pul»leL kenbaarTé'mwken. dat bij eenen winkel o a l‘1' O U- Ópenen «UNES. en allmhande LIKEUREN. I Door <le ‘••‘“i*1 waren, alsook door «Ie suoedige lie- j ---- .liei.ïof huopt hij de 6un.t va» het publiek Ie sullen ije.aeU'*- 'ISCITCbt DUIl (Ie IO 11 (11)0U VV CI'S. - 0 tf.Tncll Nauwelijks i» de CI1IMIEKE V ET IE van MM. Covavoi. VERWERlJ VAN ZIJDE, WULLt Cs RA luid. I Vs, Rot III Veurue en Uiii.trekeu gebruikt, en reeds heeft d -Ifulkoiiieiisle Uitsla;; het betrouwen der l.-iidh-u» kunde be- ZY V V n n IJ C V F Tl M R II I. E N -Lr*,u‘<d Al de P<as*»»«i< du d. so «eiu- gebruik! hebben, moet.-, -- LEUiT ARUU3 V LlklllLU bekeiu.end.it se.un. som de klacht, .1, ,»„r den vmudeob ILillZaad ar ,,eu prijs, de besla en verinauidslu «etbUuAghedeii die a> IZoim-rl. den uvol treft. --.i— -- uevragen bij K in tie af-p.iniiii g de /Znioke-IU» 117, Ie Veui i e |eemgste agent voor liet errondissenient. bij w«-|l«ii men ins-i -> van I laat- n (Jr- eup-Uailei Ikoolzaad-en l.ijiixaailkOekcu, logitvn Meel, eiigi-lsch 1 Zaa-la' wa OU li de baal, 1' soort i.i^a’s aailijnzaaii «in fr. het maken Jer omstrci k Veurne eene i_ - eenigc zijn die darink bevatten bl ijk. Ian I, zijn zijn als bouw-' ■.■..1..11 11 februari Tarwe, per 145 lit., 38 00 a 44 73 11 - a- Rrooilprljn, te rekenen gebruik te gaanEen Huis, [gunstig j;eh gen te SleenkerRe, gi huente de Korl '- de Noordstiiuii,'ih uis gebruikt door llenr l\ifde. uitimikende de volgende giootten 1" Eene wel behuisde en bel.ouwde HOFg;^'1'111 111 den deurwaarder miïJ.. Wijk G nr 182 3 H. 60 a. 80 c. fplaats, boomgaard, weide, zaailanden en DE SUITE une gracd ei Te zunen 4 H 41 a 5-»c' van een sluis en eene ijzeren brug. Deze landen, on der welke er eenige zijn die darink bevatten en mdere die zeer geschil t zijn voor ne partijen te koopen, en geschikt voor den ko iphandel en andere De Roepers zaïllen het voordeel hebben £77.. venen zekeren t nnijn, in handen Rogge ‘te blijven houden, mits intrest aan 5 lier 101). ld. Haver ld. nieuwe >oiien N.euwe Erwten

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 4