3 IV 1532 25 Februari 1874 Veurne, 30c jaar. i 5 00 4 25 i Lichtervelde-Veurna Veurne-Duinkerkc Inschrijvingsprijs 5 fr. jaars; met (te pout 6 Men schrijft in l.ij nuSIIONMIMlYCKASEYS, DIVKKKI VirUKVKN Politiek overzicht. Dc manifestatie, die de Bonapartisten ter ge legenheid van den 18d,u verjaardag der geboorte van den keizerlijken prins, inlichten, heeft de ministers van marschalk Mac-Mahon diep be wogen. Giaaf de Broglie zendt eene circulaire aan dc prefecten, om hen op dit ontwerp aan- dachlig te maken. Hetgeen er in het kamp der mannen van Sedan bereid wordt, beschouwt hij als eene proteslatie tegen het besluit der ver gadering van Bordeaux, die het verval van het keizerrijk uitgeroepen heeff, en hij verklaart, dat de meerderheid besloten heelt dit besluit streng te doen eerbiedigen. Alle propagande ter,gunste van de manifestatie zal ingevolge op de open bare plaatsen verboden worden, en al de ambte naars zijn verwittigd, dal hun op geener wijze toegelaten is, er deel aan te nemen. De omzend brief van den heer De Broglie is door den Journal officiel atgekondigd. Eerst thans is de algemeene uitslag der kie- zingen gekend, welke in Engeland hebben plaats gehad. Het nieuwe Lagerhuis is samenge steld uit 651 leden, waarvan 300 liberalen en 351 konservalieven. Van de minderheid maken deel 56 Icelanders, partijgangers van het home rule, of beter gezegd van een zelfstandig bestuur, cn 6 Engelschen, welke, naar men beweert, zich verbonden hebben, voor die beweging te stem men. Er is reeds een zetel vakant, ton gevolge der verheffing van den burggraaf Saint-Lawrence tot liet pairschap. Het ministerie Gladstone heeft zijn ontslag gegeven en er is reeds een nieuw kabinet be noemd, welk door dc drukpers van Londen goed onthaald is geworden. De Times zegt, dat het opperbest is samengesteld, en het eenige jaren vreedzaam en gemakkelijk zal kunnen beslaan. Natuurlijk zal het hoegenaamd niet af te rekenen hebben met zijne eigene politieke vrienden, zooals zulks liet geval was met hel kabinet Gladstone. Welk is het doel der reis van keizer Frans- Joscph naar Busland? Wat zal er in de samen komst van die twee souvereineh worden be sloten? Men beweert dal de czar van Rus land, den keizer van Oostenrijk zal trachten mede te slepen in een verbond, hetwelk voor ge volg hebben zal, aan do kaart van Europa, langs dc oostzijde, wijzigingen toe te brengen; dit zou wel kunnen waar zijn, ofschoon er nog niets stelligs over bekend is. Wel heeft keizer Alexander, in zijnen toast, gezegd,'dat hij de vriendschap, welke hem aan de keizers van Duilscliland en Oostenrijk en aan koningin Victoria vei bindt, als een waarborg voor den europcschen vrede beschouwt; maar zullen die vier mogendheden altijd- over alle kweslien tol akkoord wizen? Ziedaar iels wal niemand zal durven beweren, dewijl het volstrekt ónmogelijk is. Er is nog nooit over zooveel europische ver wikkelingen en mogelijke ai breuken gesproken, als sedert den laatstee vredétoast van keizer Alexander. De oorzaak van al die ontroering is oenc eenvoudige depeche van Berlijn, meldende de overhandiging dot r den generaal Ignatieff, gezant van Rusland te Konstanliiiopel, eener memorie, betreffende de tegenwoordige om standigheden van Turkije. Hij»oi‘khi'1 iitm «Te lijst «Ier IVieunJanr- jtifleii voor Z. 10. den I'aus. Een werkman vraagt om den zegen van Z. H. te bekomen voor zijne genezing. 1 00 Onbekende, 00 Voorde vervolgde pricMterH x an Z.vit- Herland. E. II. Vanliere, pastor te Avecappellc, Van daar lot aan de ooslersche kwestie, was er slechts nog een stap te zetten, en die was welhaast gedaan. Vooral de aandacht van Enge land is er op gevestigd, want dit land heeft er het grootste belang bij. Indien Rusland, dat reeds meester is van den Kaukasus en van de Kaspische zee, en er in gelukte de cene hand op Konslantinopel en den Bosphorus cn de andere op Boukara on Khiva te leggen, dan zou het ten nadeele van Engeland, zoowel te land als ter zee, den weg naar dc Indien bchecrschcn. Het is dan ook niet te verwonderen, dat de Morning Post en de Standard op het statu quo van Turkije aandringen en met oorlog dreigen, wanneer de twee keizers het zouden willen verdoelen- De Augsb, Zeitung had het gerucht uitge strooid, dat de twee keizers, van Rusland cn Oostenrijk, voornemens waren, de ooslersche kwestie op te lossen, door Turkije lusschën elkander te verdoelen. Volgens officiecle be richten uil St.-Petir Aurg, is dit gerucht van allen grond ontbloot. Kerkvervolging in Zwitserland cn Rusland. De kerkvervolging duurt in Zwitserland voort; dagelijks verwachten geestelijken, die trouw blijven aan het aloude geloof, hunne uitbanning, hunne verjaging van den geboortegrond. De bisschoppen zijn hun voorgegaan, het voor beeld is aan hoogerhand gegeven; het is nu eens en voor altijd erkend, dat de vrijheid van ge weten niet meer bestaat en de tijd der marte laars gaat aanbreken. Welnu, het heeft in hel katholiek geloof nooit aan martelaars ontbroken, zij zullen nog, des noodig, getuigenis geven van de’ waarheid en zoo min de valsche en linksche politiek der Zwitsersche regeering of van ’t Pruisisch keizer rijk, of de Russische kogels, zullen over de katholieke waarheid triomteeren. Den II februari heeft in de gemeente Les Bois, eene treffende gebeurtenis plaats gehad de bernsche kerkvervolgers en vrijheidsmoórders, hadden den pastoor en den onderpastoor den lande uitgebannen; de eerste werd zaterdag, en de tweede zondag naar de grenzen gebracht. Toen de pastoor, kanunnik Saucy, zaterdags ten 7 ure dc Mis celebreerde, was dc aanwezige meenigte zoo talrijk als op dc grootste feestdag en. Terwijl de Mis zij moet wel indrukwekkend geweest zijn gecelebreerd werd, stegen luide snikken uit de vergadering op. Zeven en dertig jaren was de grijsaard pastoor in de gemeente; hij was er bemind als een weldadiger! vader; hij bad schier allen gedoopt, getrouwd en had velen ten grave vergezeld. Was dc smart niet gewettigd Den dag nadien, des zondags, celebreerde dc onderpastoor voor 't laatst dc Mis. Daarna sloeg ook deze geestelijke den weg naar het gastvrije Frankrijk m. Gansch de gemeente volgde hem, pijnlijk aangedaan. Op dc grenzen wendde dc priester zich om, overmande zijne smart, sprak eenige woorden van bemoediging en smeekte allen, getrouw te blijven aan het aloud geloof. Betere dagen, dit; hoopte hij, zouden aanbreken. 'feu twee ure des na middags kwamen de parochianen in rouw ten kerke. Men zong dc vespers en deed de gewone gebeden. Wal men te Bern ook aanwende, zegt een I riefschrijver, Les Bois zal geen afgescheiden piiester, geen valschen pastoor aannemen, welke in Zwitserland onder het toezicht van een even valschen Pruisischen en zoogezegden bisschöp slaan Terwijl Zwitserland nog slechts uitbant, fusil leert Rusland op do meest ongenadige manier. Immers op Nieuwjaarsdag hebben in de parochie Dzelow, distrikl Radzijn, de boeren geweigerd Nieuport-Dixmude 7 40 10 45 12 Dixmude-Nieuport 9 55 2 20 8 40 6 30 9 10 1 35 7 55 - 7 45 10 20 2 45 9 05 het kalholicism af te zweeren cn hunne kerk, aan den russischtn pope over te leveren. Hoe beantwoorde men die weigering? Met de arme boeren in massa door twee kompagniën infanterie te doen fusillecrcnvijf personen werden gedood, acht cn twintig werden zwaar gewond; honderd cn vijftig, man nen, vrouwen en' kinderen, wreedaardig ge- gcesseld; zestig .zijn er geketend en als ge vangenen weggeleid. In dc parochie Szostki, in het domein Micd- zyvzce, wilden de russischc overheden, den 18 Januari laatsleden, eene pope als pastoor inhul digen. De boeren boden weerstand; dc soldaten gaven vuur en achtien personen vielen, dood of gekwetst neer. Daarna ving dc geescling aan de mannen kregen 40, dc vrouwen 28 on de kin deren 10 slagen; vijftien personen werden aan gehouden. Men ziet, Zwitserland is nog zoo ver niet ge komen als het gouvernement van den czar, die denkt dat hij dc orde cn dc eenheid zal heb ben. als gansch het land een kerkhof zijn zal. Hij vergete het echter niet, ook het kerkhof heelt zijne stemmen cn de dag der verrijzenis zal komen, en zoo min Rusland als dc Bis- mark’s der gansche wereld, zullen dc herleving van het geloof kunnen tegengaan? ---- k Sedert het nieuw recht der volkeren, sedert liet ingebracht grondstclsel de macht is alles, zijn de kleine rijken in gedurig gevaar van hunne zelfstandigheid te verliezen en als ingeslikt te worden door machtige geburen. België, het lieve vaderland, heett reeds deze laatste jaren aan menigvuldige gevaren blootgestaan, cn enkelijk is hel door de bijzondere bescherming van God blijven leven. Een ieder weet hoe Napoleon II l Belgic aanzag als eenige franschc departementen en hoe vurig hij eene gelegenheid zochtom ons in zijn keizerrijk in te lijven. Dezer dagen is in hel licht gekomen een di plomatiek stuk, waarbij von Bismarck de transchsprekende provinciën, Hcnegouw, Luik, Namen, enz. aan Frankrijk zou geven, en de Nederduitsche, gelijk men nu zegt, dat is de vlaamschsprekende provinciën aan hot Duilscli keizerrijk zou vereenigen. Dit alles is voor het oogcnlilik vernietigd, maar de wortel, waaruit die onrechtTeerdigc en dwingelandsche ontwerpen zijn gesproten, be staal nog. Een machtige gebuur zendt 600,000 mannen, die langs 6 kanten tegelijk binnen sluipen, en als sprinkhanen alles verwoesten onder het geroep zijt stil Belgen, wij komen u gelukkig maken, gij behoort ons toewij zullen voor u zorgen, wij zullen u gouverneurs, commissarissen, ontvangers, inspecteurs en con troleurs zenden van ons volk, cn gij zult enkelijk moeten betalen en ons dienen. Volgens het nieuw recht heeft die gebuur gelijk; vermits hij vijfmaal meer soldaten beeft en vijfmaal meer vuurmonden bezit; wij beliooren hem toe. Zoo heelt Victor-Emmanuel met den Paus gehandeld zoo wenscbl men met ons te ban delen. En al degene die hel gedrag der vijanden van dc 11. Kerk in Italië goedkeuren, moeten ook goedkeuren, dal onze onafhankelijkheid ver nietigd worde. Dat zijn erge en hatelijke vij anden van het vaderland. Doch hun getal is klein, dc'ware Belgen keuren af al wat legen de Staten van den Paus geschied is, en, ware hel hun mogelijk, zij zouden met geestdriefl en kinderlijke blijdschap hunnen Vader, den paus- koning op zijnen troon herstellen. Zij zijn even bereid te doen al wat zij kunnen, om Belgie in zijne rechten tot onafhankelijkheid voor altijd te vestigen. Duinkei'ke naar Veurne. 6 55 11 15 3 45 5 10 I .l n^TTiciitericl.ae^ J januari 1874. Vcurne-Dixmude-Lichterv. 7 45 12 08 4 35 6 00 lliJvoeiSHvl Zwarl< Aunui liitrunt, tr Veurne. - Q) gsa-fa. - Annoncen. 20 cent, per regel; Van 1 tot 5 regels, 1 fr. RF.KLAMEN, 5O ct >CT 1 C g Een nummer, 15 cl. Afzonderlijke nummers voor artikels, rcklanieti, etu., 20 fr. het 1U0 E2X3 Au

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1