Jf 1 Apri! 187^ A1' 1537 3OC jaar. Veijrie, Duinkerke naar Veurne. i I Inschrijvingsprijs 5 jr. ’sjyars; met de pu.st 6 .Men schrijft in bi IIOSIIOMMK.lnCK.IStVS, bUIKKKH lITUKVm Zw4ri<-.Xuiiii<'ii«ir.i-«( lc Vrurnr, juichte sprekers, noemt men de twee prinsen v;.n Lichtenstein, .MM. Marossy, Weiss von Starkenfels en de graaf Perger. In het Weener Huis van afgevaardigden is door leen aantal leden het voorstel gedaan, om hel gouvernement te verzoeken, een wetsontwerp in te dienen, waarbij de Jesuietenorde en alle daar aan verwante orden in Oostenrijk verboden worden. Zooals men ziet, gaat Oostenrijk allengs don zelfden wég in als Pruisen. Uit Berlijn wordt aangekondigd, dat de ziekte van von Bismarck verergerd was. De kanselier zou in eene groote verzwakking gévallen zijn. De slapeloosheid en het gebrek aan eetlust zou den, in plaats van te verminderen, vermeerderd zijn. In het ongelukkig Spanje duurt de burgeroor log nog altijd voort. Het moge zonderling schij nen, maar naarmate de Carlisten vooruitgaan, in het noorden, melden de depechen van Madrid schier dagelijks, dal er afzonderlijke carlistische benden zijn verslagen; wanneer het spaansche gouvernement geene overwinningen te melden heeft, vindt het er uit, en van de neerlaag of ge vangneming eerier patrouille maakt het eenen geregelder! veldslag. Niets is gemakkelijker dan dat, en als eenmaal de Carlisten voor de poorten van Madrid zullen staan, zal het ministerie mis schien nog naar de verschillende steden van Europa telegrams zenden, dat er aan den ande ren kant der stad deze of gene bende Carlisten is overvallen en in stukken gekapt. Men schrijft aan Serrano, het ontwerp toe om den zoon van koningin Isabella op den troon van Spanje te brengen, daar hij de onmogelijk heid inziet om de republiek op kloeke grond slagen te vestigen. Koningin Isabella zou echter zekere voorwaarden stellen, waarover men het nog niet eens is. Dninkerkc naar Veurne. G 45 H IK 3 45 5 05 Nieuport-Dixiniule 7 40 p> Véurne-Dikmude-Lichterv. 7 43 12 11 4 40 G 02 Dixmmle-N’ieiiport 9 55 l «‘■■trekuren <*en ijzeren weg van liulnkerke, Veurne, JBixiuudQ, fiiru;;»rt naar laclitervelde. 1 april 1874. 2 20 8 40 Veurne-Duinkerkc 4 25 Liclilervchle.-Veurne G 30 908,13a 7 53 7 40 10 15 2 39 9 01 pij onophoudelijk met ramp en: onheil over- Istroomen? Zij liggen vóór de hand de liberale leer stels; die verderfelijke lavastroom, die alle verdort en onvruchtbaar maakt, waarop hij zich uitstort..... Met die leerstelsels, en onder den schoonen kreet van vrijheid werd de maaltchappij iu 1789, door de bloedige omwenteling geslagen, I beginselen van haal en wrok, vroeger niet i gekend, kwamen de samenleving verscheuren en. de rust was met de wezenlijke vrijheid, die men vroêger genoot, van Europa weggejaagd. Die groote strijd, onder den standaard der l vrijheid aangegaan, heeft geen ander doel dan de vernietiging van Godsdiensten Kerk. Al de geheime genootschappen van vrijden kers en vrijmetselaars hebben geen ander inzicht. En hun strijdlust, vermeerdert naarmate hunne ondernemingen gelukken. De kamp is te Rome begonnen, dank aan het verraad van den Man van Sedan. Eens de boom aan zijnen wortel zelf aangetast, en daarin ge- slaagd, kon hel niet lang duren of andere schen dende banden kwamen op hunne beurt stam en takken schenden. Na Rome en Italië, volgde Duitschland. Kan men daar dc hand niqt slaan aan hét Opperhoofd der door de vrijmetselaars zoo gehate Kerk. Men werpt de bisschoppen in het gevaiig,: verjaagt d? kloosterlingen, sluit de seminarien en 'andere geestelijke onderwijsgestichten. Ook Pruisen' toont ons, hoe het de vrijheid van den gods dienst laat bloeien onder den standaard van het liberalism. Zwitserland, klein en machteloos door zich zelve, maar sterk door de geheime aanmoediging van Pruisen, tracht ivon Bismark na te apen. Het breekt alle betrekkingen met den II. Stoel af, en zendt zijne bisschoppen en priesters in bal lingschap, om ellendige scheurmakers, met be dorven ziel, in de plaats te stellen. Alzoo breekt men eiken steun van gezag, orde en lucht in de maatschappij af, drie hoofdver- eischlen nogtans van een welgeordende samen leving, zonder welke geen voorspoed, geen wel vaart, geeno rust, geen veiligheid denkbaar zijn. Wien zal hel dan verwonderen, dal de ver mogende lieden hunne kapitalen terugtrekken Daler, .in de stoffelijke orde van zaken niets grootsch ondernomen wordt, dal er geen ver trouwen beslaat, dal handel en nering kwijndn Ons, katholieken, is’t niet moeilijk dien hui- digen toestand der.maatschappij te begrijpen. Wij hebben de lessen der geschiedenis on loochenbare getuige, en onbedrieglijke rechter tevensj Er zijn tijden geweest, dat. de’samenleving beheerscht werd door godsdienstige begrippen, gesteund was opihet geloof, en werkzaam in de christene broederliefde; dat al de rangen dor maatschappij als versmolten waren in een denk beeld van heil voor Kerk en Slaat. Kende men toen de beroeringen van deze tijden? Was er, gelijk nu, bbslemligo nood in handel en nijverlield, gebrek aan vertrouwen, donker vooruitzicht, vertwijfeling en moedeloos heid? Niets van dit allés was gekend, althans op vei re napiel in z,ulke hooge male als heden. De menschelijkc bedrijvigheid kende geene palen; de kunsten en wél'eiischappen bloeiden, hel welvaren blonk overal uit men' wist, dat er cené stevige waarh'f>r^!.ljOslond voor de eerbie diging der Wetten van Gód en Staat, der rechten van iedereen. De geschiedenis leert ons, dat er nog een tijd is gewéést j waarop de geheele samenleving in verwarring, in radeloosheid verkeerde; hel was namelijk tóen de voorgangers van Cavour en von Bismarck, 'de Geuzen der XVI'eeuw, die Politiek overzicht. Bij de ontvangst der diplomatieke korpsen op den 2.3" verjaardag zijner troonbeklimming, heeft Victor-Emmanuel zich verantwbordelijk ge maakt van eene opeenhoping van historische en politieke logons. Volgens den jubilaris, heeft Italië de vestiging zijner onafhankelijkheid aan den eerbied voor de onafhankelijkheid van anderen verbondende eenheid van Ita lië is uu een pand van vrede voor Europa; Rome tol hóofdslad is de goedkeuring van een heil zaam grondbegin, zoowel voor de beschaving als voor den godsdienst. Ten slotte verklaarde hij stoutweg, dal men, na God, aan de deugd van het italiaansehe volk alles verschuldigd is! Dal zijn niets dan groote woorden, en al de gene, welke met de geschiedenis en den toestand van Italië eenigszius bekend zijn, zullen er me delijdend de schouders voor ophalen. Terwijl Victor-Emmanuel, die van de eene overtreding tot de andere, zich eindelijk van hel erfgoed van den II. Vader meester gemaakt heeft, in het Quirinaal feest vierde en de hulde der Husiirii ontving, T is te zeggen van dit on beschaafd gewoel, dat langs Porta-Pia binnen getreden was, had er in het Vatikaan eene nieu we manifestatie van getrouwheid en liefde aan den Paus-Koning plaats. De Romeinen, in massa naar het Vatikaan toegesneld, bewezen er aan Pius IX eene dezer betoogingen, die d<« leven digheid van hun geloot en de altijddeurende verkleefdheid aan het weltelijk koningdom der Pauzen getuigt. Adeldom, volk, burgerij, allen vervulden de zalen van het apostoliek paleis; de trappen schenen te nauw geworden te zijn, om aan de menigte van allen ouderdom, geslacht en voorwaarde, die vroolijk, opgetogen, met glin sterend oog en bewogen hart toekwamen. De gevoelens, waarvan deze menigte doordrongen was, hebben hunne uitdi ukking in een adres ge vonden, dal de piins Chigi, door liet roineinsch patriciaat omringd, aan Pius IX, in de zaal van liet coitsistorie, gelezen heeft. De II. Vader heeft er met eeué woii'leibaie redevoering aan bcanl- wooid, die door hare doordringende vertroos ting tranen aan de aanwezigen afgepersl heeft. 7. II. heeft op nieuw de goddelijke zending der Kerk tegen de gewaande reden van de overwel digers en vrijdenkers gesteld, en aan het ge trouwe volk gevraagd, niet op te houden hunne betuigingen van verkleefdheid aan hel geloof te vermenigvuldigen. De aartsbisschop Mgr Lcdochowski heeft ge weigerd op 25 april voor hel gerechtshof van kerkelijke aangelegenheden te verschijnen om zich te verantwoorden. De vikaris des aartsbis schop in Goesen, Mgr Wojciechowski, zal, meent men, eerstdaags worden gevangen genomen. Ook de aanhouding van den aartsbisschop van Keulen en de bisschoppen van Munster, Culm en Padeborn schijnt niet verre meer aftc wezen. Mgr l.cdochowski, die nu reeds zeven weken gevangenzit, heelt in dien lijd nog geen enkele maal de mis kunnen lezen. Een 1 lad van München, van den 2.3 maart, kondigt aan, dat het bevel lol aanhouding van den aartsbisschop van Keulen reeds onderleekend was; het voegt er bij, dal den 14 maart hel ge tal aangehoudene priesters tol 500 geklommen was. Den 19 dezer maand heeft er te Weenen eene indrukwekkende katholieke betooging plaats gehad, bit alle gedeelten van hel oosteniijksche keizeirijk waren duizende personen toege stroomd, om deze vergadering bij te wi nen; allen hebben openlijk hunne trouwe gehechtheid aan de Kerk en aan den keizer doen kennen, en ’ovens ook krachtdadig verklaard, dal zij zich niet door bismarksche dwangmiddelen zullen falen onderdrukken. Onder de meest toegc- Vruchten van liet a liberalism. Wijze staatsmannen, evenzeer als eenvoudige maar met gezond verstand begaafde burgers, zien tegenwoordig niet zonder schrik op hetgeen de toekomst voor de samenleving gereed maakt. Angst en vrees drukken alle herten, en ken merken alle publieke feilen, liet treffendste, be wijs daarvan ligt in de kwijning'van handel en nijverheid, die in vele jaren niet zoo groot ge weest is als heden. Parijs, dal jaarlijks vele millioenen 'door den kleinen handel won, is dc schaduwe niet meer van wat hel vroeger is geweest. De groote ma gazijnen bieden de levendigheid niet meer aan, welke zij voor den oorlog vertoonden, en nog- tans hel is vrede! en noglans zeggen de groote mogendheden, elk op zijne beurt, dal de rust in lang niet meer gestoord zal wórden.... Het woord der staatkunde vindt geen geloof. Hel publiek ziel klaarder in don toestand 'dan de diplomaten. Er hangt iets boven de maatschap pij, een tweede zwaard van.Damocles, dat ieder een alsclu iki, en dal het kapitaal terughoudu Het is overigens Frankrijk alléén niet, dat door dien toestand lijdt: hetzelfde treurigeverscjiijnsel wordt iu de andere hoofdsteden van Europa waar genomen, te Londen gelijk te Brussel, ie Amster dam gelijk te Rome. En dm zoo verre niet te gaan, zie men naar ons eigene nijverheden, naar onzen eigenen handel, en men ondervrage de groote kooplieden van Vlaamlbren, dio vroeger parlijks voor honderdduizenden francs haidlel dreven met het buiteidand. De klachtdn zijn al- •geinfecn Te vergeefs zoekt men hel heëlmiddcl aan dien rampvollen toestand. Bij elke proefneming verduis:ert de gezichteinder, en dreigt het or- kaan met meer kracht en woede 'los fe breken. Welke zijn dan brótmei), dte de maatschap- - i ifa-j,ft» .TOrwaaaxa Annoncen, 20 cent, per regel; Van 1 tot 5 regels, I fr. KE K L A M EN i 5 O ct pc lieg. Een nummer, 15 et. Afzonderlijke nurtuners loor artikels, reklamen, en4., 20 fr. het 100 1 '2 c*“" 1 imif ff

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1