ft IV 1539 Vecrse, 15 April 1874. A 30e jaar. 0 Inschrijvingsprijs 5 'sjaars; met de pust 6 fr. Men schrijft in Duinkerk.* naar Veurne. Vi urm-Dixinudc-Lichterv. 7 43 12 11 4 40 G 02 •Bc apostel* Her toegevendheid. Liegen gelijk eeiie dodrinaire gazet is vandaag /iel spreekwoord in de mode. k*» ge,en wonder. Als'men die vuile bladen doorleest, is. men 1 april 1874. G 30 9 08 1 35 7 55 7 40 10 15 9 39 9 01 Lichtervelde-Veurne Veurne-Duinkerkc Politiek orvernlcht. Er heerscht in Frankrijk zeer veel verdeeld heid tusschen de verschillende partijen en het is zeer waarschijnlijk dat maarschalk Mac-Mahon, bij de heropening van den aanstaanden zittijd, aan tie Nationale Vergadering eene nieuwe bood schap zal richten, waarin het zevenjarig bVstuur zeer duidelijk zal afgeteekend worden, als een volkomen onafhankelijk bewind, met uitsluiting van alle ander gezag. De radicale kringen willen aldaar ook kost wat kost, gedruisch maken. Er zullen kracht* dadige pogingen worden aangewend, om de ontbinding der Nationale Vergadering te be komen, en alzoo het gansche land in rep en roer te zetten. .Mislukken deze, dan is het wel moge lijk dat al de afgeveerdigden, behoorende tot de ladicalc partij, bij de heropening van den zit tijd, in massa hun ontslag zullen geven, ten einde de Vergadering in de onmogelijkheid te stellen om de kieswet en do eonstitutionneele wetten te discuteeren. Wij meenen echter te kunnen verzekeren, dat die laatste maatregel geen hoegenaamden bijval hebben zal. Er heerscht voortdurend gebrek aan tijdingen uit Spanje. De dagbladen doelen een ontwerp van overeenkomst mee, dat door maarschalk Serra- 1 no aan don Carlos is onderworpen. In artikel 1 werd voorgesteld, eene volksstemming te doen ontstaan, om Ie weten of don Carlos al of niet koning zou zijn. De opperofficiers van liet hoofd kwartier der Carlisten hebben dit met veront- weerdiging verworpen. Een parlikuliere lirief zegt dat het koningsge zinde leger geestdriftig is en zijne zaak als ge wonnen beschouwt. Serrano heeft al gedaan wat mogelijk is om eene overeenkomst te bekomen; hij vroeg de erkenning van alle graden in het lepuhlikeinschc leger. Don Carlos zou enkel diegene verleend hebben der officieren die voor Somorostro strijden. Hel carlistisch kamp heeft krijgsvoorraad in overvloed. Een engelsch vaar-1 tuig ontscheepte verlcdene week twee millioen kardoezen. Vrijwilligers in massa komen op; er ontbreken echter geweeren. Andere tijding van gewichtSaballs zou in aantocht zijn naar bel koninklijke leger. Men zal zien, dal, vóór weinige dagen, dc strijd der republikeinen tegen den Koning zal uitgespceld zijn. De Weener Presse deelt belangrijke diploma tische dokumenten meê, namelijk brieven van M. von Arnim, toen hij nog gezant van Pruisen le Home was en tijdens dc diskussie over het koncilic, waarin de onfeilbaarheid werd ver klaard. Wij weten niet, of die brieven echt zijn. Zij komen weinig overeen met de weerdigheid van eenen afgezant; daarentegen zijn ze geheel en gansch in den aart van hel vervolgingsprogram, dat sedert dien tijd door M. von Bismark legen de Kerk is uitgevoerdi Ook M. von Arnim be roemde er zich op, legen de zwarte interna tionale, dat is legen de Jesuietcn, te strijden, en hij trachle de duilsche bisschoppen aan hun ne plichten te doen verzaken, dewijl, volgens hem, hunne toestemming voor de onfeilbaarheid, aan dc katholieke Kerk, in geheel Duitschland, veel nadeel zou toebrengen. De openbaarmaking van die brieven is, op bevel van M. von Bismark geschied, welke met M. von Arnim in onmin is. Men denkt, dat deze laatste nu ook stukken aan het licht zal brengen, welke voor den i ijkskanselier niet heel welkom zullen wezen. M. Agathon de Potter, die alhoewel vrijdenker en socialist, loyaal en rechtzinnig schijnt, heeft een werk in twee deelen uitgegeven over de maatschappelijke kwestie. Daarin wordt bewe zen, dal het Catholicism de grootste tegenstre ver van.bet socialism is, terwijl het liberalism integendeel een blinde en onvrijwillige, doch tevens een werkzame voorlooper is van de maat schappelijke revolutie. De mensch, 'zegt de schrijver, is voor het ge luk geboren; hij jaagt het voor dit of'tander léven na. Daar het volgende leven een uit vindsel is, volgens de liberaleleer, moet men in dit leven het geluk zien te verwezenlij ken, met tusschen alle menschen de voordeclén vhn het aardsche leven te verdeden. Dit doel heeft twee hinderpalen den gods dienst, en het belang des eigendoms. In het bevechten van den godsdienst, bewijst dus het liberalism eenen hoöfdzakelijken dienst aan het socialism. Voor de maatschappelijke veiligheid is er geenc gevaarlijker drukpers dan de liberale. Zij loochent het princiep var. alle orde; zij ont neemt den teugel aan alle driften, en daar zij den mensch van alle verplichting jegens God wit ontmaken, ontmaakt zij hem met oenen van alle verplichting jegens zijnen cvenmensch. Al de liberale bladen zijn het eons met het socialism om de Kerk aan le vallen, om met hare leer te spotten, om hare dogmas te verachten, om hare dienaars te lasteren en belachelijk te maken, om haar, indién het zijn kon, in het slijk ol in het bloed te versmachten. verwonderd over de stoutmoedigheid, waarmede zij de grofste dwalingen bevestigen. Lang heeft men de katholieken voor tegen strevers van 't stelsel van toegevendheid, dat de geuzen overal als hunne grootste deugd uitba zuinen, afgeschilderd. Elk voorval, hoe nietig ook, dat een priester gedwongen was zijnen ver- zoeningsgeest te doen zwijgen voor de stem der plicht, werd uitgebaat, en de politieke partij naar het hoofd geslingerd. Ze wisten- nogtans wel, dat ze de menschen bedrogen. Immers de katholieke godsdienst is toege vend in hare werking. Heeft de Heer tot zijne discipelen niet gezegd Al wat gij in mijnen naam zult ontbinden, zal bij mijnen Vader ontbonden zijn? En verder Bemin uwen even naaste gelijk u seleen, en doe wel, aan die u haten. Immers heeft de geestelijkheid die schoone lessen nageleefd, en onze staatsmannen hebben ze maar al te veel sedert 1830 voor oogen gehad. De geuzen zijn andere klappers Zij, de apostels der toegevendheid, zij geven ons vandaag een schoon bewijs van hunne in zichten. Volg ze maar eens na in Duitschland. De eene bisschop wórdt na de andere aange houden en in den kerker gesmeten, omdat hij zijnen eed van getrouwheid- aan het hoofd der Keek niet wil vergeten, en het purper dat hem omhult, niet onder de voeten wil trappen. Schoone toegevendheid Maar het belang van den Staat, dc eerbied voor de wet, roepen de von Bismarcks Het belang van den Slaat vergt dc opsluiting van eenen weerloozen vader, die /.ijne kinderen doet bidden voor bet behoud van den keijcr. De eerbied voor de wet Wie dwong heljhritsche rijk wetten te maken, die strijdig zijn met het geweten der katholieke onderdanen. Uitvluchtsels zijn die beweringen. Noch staatsbelang noch eerbied voor de wet drijven de Duitsche staatsmannen aan. Haat al leen, haat tegen godsdienst en priester, ligt in hun hart. En dal bewijs ik. Mgr. Ledochowski is nu sedert acht weken gekerkerd, en sedert acht weken is hij belet ge worden zijne priesterplichten te volbrengen. Liep de staat misschien gevaar te vergaan, indien men den moedigen bisschop een altaar had geschonken om zijnen God te bidden, en liet misoffer op te dragen Die troost hebt gij hem geweigerd. Uw vijand moest gemarteld worden. Ha Apostels def toegevendheid Ge kunt den aap niet verbergen, die u uit de mouw kruipt. Lange Wapper.) Conferentie te Antwerpen. Paaschenmaandag heeft M. Jules Favre, in den derrie, te Antwerpen eene conferentie gegeven. Acht dagen lang luidden al de liberale gazetten de klok, Maasden op dc' trompet en riepen hoerah! voor M. Jules Favre; nllcs.was gróolsch, geniaal, venerabcl in hem, en zelfs zijne zwakheden werden deugden. M. Pocher, opende hem zijne salons, noodigde eenige leden van den gemeenteraad en eenige kopstukken van liberalism en geuzerij ten eten. Men schonk champhgne aan den collega van Gambctta, aan den redder van Frankrijk, aan den man diode liberale denkbeelden wilde invoeren, en 'dus natuurlijk, de paperij ging afbreken. •Daarbij, M. Favre zou spreken over Jeanne d’Arc, die maagd van Domrémy, door Voltaire zoo echt geusachtig bespot en bevuild, en men mocht er zich-aan verwachten, dat M. Jules Favre het vertelsel, met al zijne visioenen, naar verdien- G 45 II 15 3 45 5 05 Nieuport-Dixmude 7 40 Dixmude-Nieuport .9 55 12»» 4 25 2 20 8 40 Den 25 mei aanstaands is er kiezing te Veurne voor twee leden van den provincialen raad. Onze twee kandidaten zijn de hoeren die in 1872 door het ver trouwen der kiezers werden aangewezen MM. BIESWAL-BRIL, EDZEÉXTisrr) vanhee. Sten afzweepen of belachelijk maken zou. Wat een avond van licht en verstand zou dat zijn Wat zou de paperij geslagen en verpletterd wordenWat zou men den af breker van alle ge loof aan hooger leven met toejuichingen ver- eeren De zaal was vroegtijdig gestampt vol. Toen M. Favre verscheen, hielden sommige personen de pilaren van de zaai vast, omdat zij vreesden dat de plafon onder het daverend handgeklap zou instorten. Eilaas! de vreugde was van korten duur! M. Jules Favre wilde de figuur van Jeanne d’Arc inliet geheel niet albreken; wel integendeel sprak hij als een geloovige van God, van den II. Michael; van het visioen van Jeanne d’Arc, van de hemelsche zending aan haar opgelegd; hij noemde haar een heilig meisje, eene heilige maagd,» den «beschermgeest van Frankrijk. Gij kunt raden dat het grpotsle deel van het geusgezind publiek, dat zich aan geheel iets anders verwacht had, daar nu zat zoo koud als ijs, met’hangende lippen en druipende neuzen; terwijl het overige van 't publiek zweeg, maar glimlachte van pleizier>1 En omdat M. Jules Favre, voor wien de geuzen zich de handen rood gekletst, de keel heesch geschreeuwd en 500 fr. betaald hebben, tegen Jeanne d’Arc geene platte spotternien had laten hooren over hare visioenen en haar niet beledigd, en tegen de paperij niet uitgevallen had, daarom heeft hij, bij de geuzen en libéralen, geen talent meer; het is geen redenaar; het is niets dan eert domkop; er is niets grootsch, niets geniaal, niets vencrabel meer in hem, zelfs niet in zijn hoofd en in zijnen witten baard! Al de logie- bazen zien nu met de grootste minachting op den afgod van gisteren néér. I IE VEURNAAR Li UOMIOMMI. HltKA.'I.VS. UMlkLkU llT«.tV*At Zw4i h \un. v<i»ir.4«i ie Vrurnr. t rrlrrkiirm tun JiW"- Annoncen, 2Oct. p re», ld. rechterlijke, 50 c. p r. Eei herstellingen, 1 fr p r. Van 1 tut 5 regels, i fr. Rkklames, liO et perreg. Een nummer, 15 ct. Aftonderlijke nummers, voor artikels, reklamen, ent., 20 fr. het 100 t Huur Itiehtervelsle. ii

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1