GOEDE 00FSIW VETTEWEI DE, EEN HOFSTEDEKEN M A GIE-G O El) E R E A hërberggerieé T|f KOOPM UO BIERTONNEN, 1 L ik Vul jj,\ inhou'dendd 140 liters, en al gebonden met ijzeren hoepels. GRAS, bij kadaster, wijk A, nummer 206b, onder grond van gebouwen, hövenierland nd en erf, to Alve- 4* auuéc <J’rxi*«Cencr. Province, I Sominniie du .W22. Gravures luit. L:r iettre ;ffi l)fe?-Wm. En miné de sell L'AugeVöi.sdlateur. TexlyNos gravities. Histoire littéraire; Noininalions-cl discours Académiques. L'éghlité dcvanl Ie désert. - iParaholei. Les Unities. La Musapie <>t les Animaiix. C.onnne ipioi ehiirtiu l’espril de. son etui. 'Genie satiiüpic).>Wée pour sonlïrir. dlomati}. On s’abonne Bruxelles, chanssée. de Louvain. 1. 17)1 lustration europeen no. Journal de grand format a 8 pages,.paraissanl tons les samedis. 10,oO francs par an. .«.ui ii ilusii'jfi'''**! .31. lam is Gal- i Bal Jans tine /)uiir .verandering ran p-oonxt. koopdag van MENAGIE-GOED en MOBILAIRE VOORWERPEN TE VeI HXEs ÓOSTSTIIUT, IHnH'laK «t April 1*7 4, om 1 ure na middag, ten huize van M""’ wed'' bobbelaere, koop dag van Koper-, tin-, ijzer-, blik- en aardewerk, glas en kristaal, potten, pannen, moors, niarinijten, ketels, kommen, telloeren. 2 laden, dcurkassijnen met deuren, eiken «leuren, vensterramen, plantsoenen, brandhout, hontten preste, standen, senlen, enz. Op konditien toen voor te lezen, en betaalbaar bij den deurwaarder DLYTSC'H E, te Veurne. HERVE R. PACHTING van de DER GEMEENTE HOUTHEM. Maandag 20 April 1874, om 2 ure na middag, ter herberg van Krans Boudeweel. te Honthem-dorp- plaats. zal de Notaris BEBRJMERT, te Alveriii- ghem, ten verzoeke van het Weldaadsbureel der Lil alle streken vtlif Italië komt dc mare, dat dc jubilé van Victor Emma nisei’s vijf en twintigjarig koningsfeest) op heel koele wijze is gevierd geworden. Op vele plaatsen moest dc burgerij' letterlijk tot feestvieren ged wonden worden, en alzoo kwam het dikwijls tot cene vechtpartij. Eer Jat de, feestviering aanging, hadden dc gouvernementele gazetten de zake hoog opge stoofd en er een pationalc, bijna een europeesche zaak van gemaakt. N’u'dat dc feestviering van de brug in het water gevallen is, trekken zij stille-* keus hun ooien in. 't En is niet te verwonderen dat het volk niet vet en Wierf, schrijven zijde jubilé was trouwens inaar cMc fdtniliefee^l En als men peisl dal de jubilé van den Paus over drij jaar de wéreld door, en in Italië niet hel minst, met nooit gekehden geestdrift werd gevierd. - De aartsbisschop van Posén en Gnezen, Mgr. graaf Lodftchowski, is reeds tot meerjaren gevang veroordeeld, dan hij nóg jaren leven iieeft. - 't Schijnt dat er moeijelijkheden gaan op komen tusschen Frankrijk en Zwitsciland om den willé de\- kerkvei volging. Geqn franschq priester kan óver dc grenzen gaan, of hij wordt geknipt; goed'vooïiiaam Iransch katholieke van langs de boorden van den Doubs, kan de ge vluchte priesters'aan veerden, qf hij wordt door hel zwilsersch gespuis bij liachté of anders" den duivel aangedaiyi. Frankrijk schijnt van Zwitser land te. willen weten of dat vrijheid heet, en of fianscRe burgers nog ongedeerd in Zwiterland kunnen gatwi of niet: □><£1 ’asasmc. Notaris CAPELLE, TE WATOU. a.<* van PAARDEN, VOITUREN -en andere voorwerpen TE ALVERINGHEM. ITnitderilup :t<» April IM74, om 1 ure na middag, zal de Notaris MlYiritLAEKE, te Alve- riirghem, Ier herberg van Auguste Vandamme, ïililnar,' openbaar verknopen De meubels en huiskatin ilen. matrassen en ander beddegoed. kenkengeriel’. het herberggetuig, 23 tles- sclüm wijn, 2 paaiden en harnassuren, ezelturl, ehar- ii-bancs (18 plaatsen), omnibus (14 plaatsen), diligen- cic-karre met riviere (9 plaatsen), vigilantes plaatsen), tweewielkariv, ijsslee, kern en bchoöulrn; kuipen, standen, seulen, botermijn, diitperscm driowielkarre, het pluimgedierte, en veel meer andere voórwerpen. Öp tijd van betaling, mits borg. iiLlZ «.Lltlalnl btt.w geirieenfe Houlhcm, oxergaan tot de .openbare herver- pachling voor 9 nac’en volgende'jaren, i'n te'igaan voor de zaailanden met 1 October 1874, voor het gras met 11 pqyembei! 18.74,. en do boomgaaéden en gebouwen met 1 mei 1875, vim de onroerende goederen be boerende aan den disch van gemelde gemeente. van den Notaris DECAE, te Vcurnc, Boterweegschaalstraat, n’ 40. liuritrr|Hke Xtmhl xti»«l Veurnp. Geboorte;! (5. Deti'.u i.e|‘ Prosper, z. van Pii'ier en Fianeko Con’tullli-i. Smi-siufia'it. öl't'üvssèn liieronnnus, van Jozef en ('.aporii Itosilra. Bewesterp. 10. Dewitle, Petrus, z. van Hendrik en .Vei plain ke Leonia. Bimji'p.dim. 12. \'uimnil Bil liard, z. van .loze! en Di-wilh’ Malhddis. Bewé.-lrip. Cliai’ii’l Maria, d. van Align-1 en Vi’inmté Hortensia. Zuidslraul. Di’c.iestiT kér Krans, z. tau Koberlus en Sni bt Hor ton'ii. Biniii’p.di’ii. Kuners Kaphaël, z. van Bi’iijimihi en Decroo Juli ina. Qoststraat. Huwelijken. 11. LaUere Petrus. 39 j. 10 nj. kuiper, geb. te Laiiglu’iiiaii k. met Vlcrn-houwer Amelia, 42 j. 10 m. wiiikeliiTsli’r, wed1’ van Arseen Monté. Sterfgevallen. 8. Paftyn Klmirnond. 3 in. 21 d. Parol Jose phine. 3 m. 8 <1. Thans gebruikt door dc medeverkoopers Amandus Dcbeir, Bernardus Debeir cn Maria- Thercsia Debeir, met recht van pacht tot eersten October 1889, mits 1200 francs ’sjaars,, boven alle lasten. En cene goede IN DE HERNISSE TE POLLINCHOVE, groot, volgens kadaster sectie D, nummer 312, 2 hectaren 70 aren 80 centiaren. Thans gébruikt door den medcgerechtigden heer Philippus-Jacobus Booryck, landbouwer te Iloogslaede, met recht van pacht tot 11 novem ber 1879, mits 372 francs 60 ct. ’sjaars. Hel kohier, van voorwaarden, lasten en be spreken, alsmede de plans en titels van eigen dom zijn berustende ten kantore van don Notaris CAPELLE, te Watou. Ruchtbaarheid. UIT’dER HAND TE KOOPEN, TE PERVYSE: Eené welbeknlante Bier- AziJnbroiiweriJ, benevens hel Brouwersallaam. de Herberg genaamd de Zw;aan, met 17 aren 02 ee.nl. erf, ónder cour en grond, gebruikt door de eigenaars. 2“ Dc herberg oost daaraan, genaamd de Gou den Leeuw, met deszelfs cour, grond en erve, ge bruikt door sieur Charlqs Decadt. 3° Twee aaneenliondendé Bouwgronden, zuidoost aan' nn 2. Voor prijzij. prijs en voorwaarden, zich te bevra gen te Veurne, ten kantore van den niedeeigenaar 11. Duytsche. én te Pervysc bij Pau. Vamiegasteei.e. Zich te bevragen bij BESME, kuiper te Crombeke, of bij den uitgever van den Veurnilar. Dinstlag April 1M71, om 4 ure na iniddag. ter herberg de Brijkerij, bij vrouw dc wed1' f'onteyne-Verdoolaege, te Houthem openbare lieitalic-'vcrkoqpirig' van de nabeschre- ven góederen deineeiite Iloutliciii. Koop 1. Een HUIS, ten dienste van Herberg genaamd de Brijlerij, met dc kadastergróotle van o.'j aren 83 centiaren grond van gebouyven, ho- venierhofen zaailand, wijk A, nunimers 131 cn 132 a. A'w/>2. v>3 rn’eu 70 centiaren DREEF als GRAS, bij kadaster, wijk A, nummer 206b, Koop 3. 1 hektare 20 aren 10 centiaren ZAAILAND, bij kadaster wijk D, nummer 79, Koop 4.' 88 aren 70 centiaren NTEUWLA.ND, bij kadaslm' wijk A,’ nummer. 250. Koop 6. 1 hectare'25 aren 60 centiaren NIET WLAND, bij kadaslar wijk A, nummer 249. Koop 6. -r-33 aren 10 centiaren ZAAILAND, wijk A, nuinmer 181 Koop 7. ‘L-',68 aren 68 centiaren GROND van GEBOUWEN', ZAAfLAND en MAA1GRAS, bij ka daster wijk A. n'* 477, I78.C, 179 en 183. De huizen, staande op nummer 179, 'zonder pacht recht,- zijn niet medeverkqcht. Al de vt/pi'sHirLvcn goederen'zijn uu gebruikt duor de weduwe Fonleync-Vérdoolaegè,' zonder pachtiï'cht. Uit tier hand te kóopcn Een nieuw gebouwd HUIS, ten dienste van her berg bet Gouden Hoofd, benevens schuur en stallin gen. met 3 aren 89 centiaren 13 100 eener 'centiare grond, erf eu hof, te Avecappelle, nabij dc dorp- plaats. Bewoond door sieur Henri Penei. Voor alle inliehtingen begeve men zich ten kantofe van Ml'r DE CAE, Notaris, te Veurne. 1° Op IVIaandas ®On April 137-1, om 5 ure na middag, te Proven-plaals, ter her berg, de Groene Poort, bewoond door sieur Fer dinand Ryckeboer-Bustraen, OPENBARE VERKOQPING van langs den keiweg van Watou naar Proven, met, 1 cn zaailand, 2a aren 57 centiaren erve. AanslagJvoór fde huizingén met 1 mei 1874, cn vóór het land den 1 mei 1874. Thans gebruikt door den verkooper sieur Rh- sile Vandammé. ,11? ,m. ..indGii 3° Op IMnsdag 2 .Tusii 1374, om 3 ure juist na middag, te Bévcren, ter her berg het Hoogho, langs den steenweg op Iloogslaede, bewóond door den medegercchtig- den Petrus Debeir, ten overstaan en bijwezen van bevoegden heer Vrederechter, OPENBARE LICITATIE-VERKOOPING vun eene sclioone en TE ISENBERGHE, langs den stoénweg leidende van de Drie Boómtjëè naar' Isenbeighe, groot 12 hectaren 01 are 30 centiaren, bekend bij kadaster sectie. A, nummers 393, 404, 403 405a/2", 406, 407, 408, 410b, 410c, 411, 412a, 414c, -414», 415b en sectie B, nummers 320 321, 369, 371a,-372a, 375, 377a, 378a, 379a, en 388. Bij uithangende plakbrieven verdeeld in zeven kpopen. ;4u.'u -.; .Lu Op Maandag 90 April 137-1, om 9 ure voormiddag, ten sterfhuize van juf vrouw Anna ^oörf\lbérijlie, ter dorpplaats van Alveringhem, koopdag van MENAG1E-GOEDE REN en andere roerende voorwerpen. Op Maandag 90" April 1374, om 4 ure na middag, ter herberg de Casino, bij sieur Henri Noorenberghe-Vercaemer, te Al- véringhem, Openbare Verkooping van siwaa, ter staiid en dienste van alle nccring, nu zijnde een kruideniers-, mercerie- en modewinkel, met 2 aren 7 centiaren grond en erf, ringhem, ter oostzijde dér Appelstraat; Lest bewoond door Wijlen Anna Noorenbef-' Aanslag met dc geldtelling. i- ra O h-y i i:ii -JJIWC. 7-L 'I I ,1 VAN DEN U 1 -N Moor v<‘«-i»n<lei-inar Vrtil WOOHHl. :W’/D" GELEGEN TGril IJST PROVEN,

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 3