V Ï54Ö 30* jaar. VeÏ’iut., 22 April $874 j I Inschrijvingsprijs 5 'sjnars;'tnet de post 6 /r. Men schrijft in li noxuosniE.m i.KAir.YS, r>i$i k u a ƒ*->t u r. um Lichtervelde-Veurne Vburne-Diiihkërké i mmas o. .!G7 den ingeslagen weg, dan het werk te voleinden, welke laatste in vele gevallen tot de onmogelijk heden behoort. Er komen zooveel moeilijkheden, onvoorziene omstandigheden, tegenwerkingen, al te maal dingen, waarop men niet gerekend heett, dat de ondernemers zich spoedig in netelige toestanden verplaatst zien en vurig wenschën het onbezonnen werk niet begonnen te hebben. ,7 Is het ondernomen werk van a tot z niets dan eenc aaneenschakeling van ongerechtigheden, des te eer verkeeren de ondernemers in zeer moeilijke posities, en zij ontwaren paar al te zeer, dat hunne slachtoffers minder te beklagen zijn dan zij zelvom Heeft het ondernemen van giootsclie werken tot heil der inenschheid met tal van bezwaren te kampen, hoeveel te meer struikelblokken moet het op zijn weg ontmoeten, hoeveel le meer onoverkomelijke bezwaren, die als met den dag vermeerderen en den onrechtplegers even on aangenaam als kwellend zijn moeten? In dien toestand bevindt zich het pruisisch gouvernement met zijne vervolging der katho lieken. Wat was gemakkclijkerdarrccnc slaven meerderheid in Landdag en Hoerenhuis ver banning^- en confessiormcale kwelwelten te doen goedkeuren? AVal was gemakkelijk’ér dan de jezuieten en andere geestelijken verbannen, kerken en scholen le sluiten, pastoprs. én, bis schoppen te beboeten, naar de gevangenis le sleuren? Niels zoo gemakkelijk als dit voor een gouvernement, dal meer dan 1 millioen soldaten lot zijn dienst heelt? Dat gaal zoo gemakkelijk dat niet eens eenige Iroepenr of meijr dan ge wone politiemacht noodig is. Derhalve, ,dil alles had weinig bezwaar. Maar de gevolgen? Wat heelt Pruisen er mede gewonnen? Is het een slap dichter bij zijn doel gekomen? Beide vragen zijn spoedig te beantwoorden. Pruisen hoeft nog niets gewonnen, Pruisen is geen duim breed zijn doel.genaderd. Derhalyc, wat Pruisen tegen de katholieke Kerk gedaan heeft, is lol heden zónder de minste vrucht gebleven. Dit is 'evenwel het ergste niet voor Pruisen. In plaats.van goede vruchten te winnen, zoo als hel gouvernement stellig meende, oogst hel niets .dan onkruid, dan distels on doornen, en bevindt, liet zich in de grootste vcrgelegeiilieid van deWereld, daar het geclie kans ziel om op fatsoenlijke manier dien doolhof vol gevaren te verlaten. Dal de katholieke Kerk in Pruisen veel te lijden beeft, dat er nog meer lijden in aantocht is, behoeft geen beloog. Doch ecite gahsch andere vraag is deze: Wie heeft door de ver volging meer geleden, de katholieke kerk of hel pruisisch gouvernement? Eu hel antwoordt luidt hel pruisisch gouvernement heeft zulke gewichtige verliezen ondergaan dat men gerust mag zeggen het heeft veel meer geleden dan de katholieke Kerk. Zijne verliezen zijn zoo ge ducht dal velen aan Pruisens roem een zeer koijlstondig bestaan voorspellen. Inderdaad Pruisen heeft zooveel verloren, dal het spreek woord Wie voor een ander een kuil graaft, valt er zeil in hel gouvernement'van Berlijn in de grootste ongerustheid doet verkeeren. 12»» 4 25 2 20 8 40 Woensdag kondigde de Uien Public aan dal zekere ambtenaar van zekere groote slad, met zekere jufvrouw van zekere school om zekere redens naar zeker land was vertrokken. sAnderdaags werd de zaak klaarder en duide lijker. Die zekere ambtenaar was M. Fontainas, schepene van Brussel, gelast mpl hel opzicht van hel openhaar onderwijs, getrouwd en vader des huisgezin», tl ie het naar Aust ralië is opge sloten met eene jonge en lieve spiunekoh, onderwijzeres in de beruchte school Gatti de Gamond. dcwi ijzeren vnn I)uiiikt»rL.e9 Veurne, Dixniude, Xicuport naar Lichterfelde. 1 april 4874. 6 30 9 08 1 35 7 55 7 40 10 15 2 39 9 01 [Politiek «rvcrzicht. .Op 12 Mei, zal geheel Holland van feest- kreleu en dankzeggingen weergiilmon, ter ge legenheid van de 25' verjaring der troonsbe stijging van koning Willem lil. Overal, in de kleinste gemeenten als in de grootste steden, zijn iiisrbrijvinghm gedaan om den gevierden vorst een herinneringsgeschenk aaii te' bieder). Lang beeft men zich afgovraagd wal men 'zou geven, en naar hel schijnt, heeft dekoning een einde aan don twijfel gesteld met te verrocken, dal men hem het geld zou overhandigen om er naar goeddunken over le beschikken. Volgens men denkt, zou Willem lil daarmede eene kunst instelling of een liefdadigheidsgesticht willen oprichten. Vit Spanje wordt nog altijd niets van belang gemeld: Het zoo hongmp^eVijzelde republikein- sebe leger; onder de muren vail Bilbao, richt tegen de tlarlisten hoagenatnnd niets uit, hm die voortdurend/' werkeloosheid duidt wel'degelijk zijne onmmdi' aan. Wanneer men aan eeiien brief uit Biltrao mag geloof hechten; d:ln zou die stad nog levensmiddelen bézitten tol den mei. E.rnn oflk'ii le depcvbe uil het hodfdkvvaitier, gedagteekoitd uit Bayonne, 20 april, meldt, dal Karel VII, Inj besluit van den }6,‘ zijn gouverne ment beeft ingericht. Maarschalk Elio is minister van oorlog Ih'oooui I; admiraal Vinalct minister van litiitenlamfsehe zaken, en de graaf del Pinal minister van 'l inwendige én van finantion. Z. 11. den Pauslmetl, de ec-rSte,'de koninklijke' familie van Spanje-erkend. In den gelukwcnsch over de geboorte van de jonge prinses, bij tele graaf overgemaakt, zegt het hof van Botiie II. zendt te zelfden tijde met zijne hartelijke gehikwmischen. ectlC bijzondere zegening aan iim lunjesleit de koningi n Margaret a on aan de nieiiwgidiormie prinses. In hei'oud-katho- lieke. Spanje zal die erkenning van den Paus oenen oulzaglijken weerklank hehtxgi. De graat von Paar, afgezant van Oostenrijk hij het Vatikaan, heeft den 10 dezer maand het amwiMird van keizer Erans-Joseph op den brief van Pius IX, aan den II. Vader overhandigd. Volgóiis den korrespondoni van ri'unihn is de brief des keizel'S zeer verzoenend en eerbiedig. r'rmis-Joseph verschuilt zich achter de gewone voorwendsels, welke in dergelijkd gevallen worden atUigevoërd; AIzoo bewceit hij, de nieuwe kout'es- ioiu.e de wet slechts te’ hebben aangenomen, om een grooter kwaad le. ver mijden; daarenboven zijn dit de gevolgen van liet grondweltelijk stelsel, hetwelk lieth niet toelaat op de beslissingen van hel gouverne ment le drukken, enz. enz. Helzelfdi! blad zegt, dat do nota van graaf Vmlrassv, insgelijks m zeer verzoenenden geest is opgesteld; maar dit vvoidtdoor de romeinsche liberale bladen gelogenslialtVolgens deze verklaart die nota, dal de'encycliek 'vah 7 maart de rechten en prerogatieven der oostenrijksche ktomi aanram.lt en hel gouvcrnemciil dwingt de handelingen der geestelijkheid aan een streng toezicht le onderwee] e:i. Wij kunnen moei lijk gelooveu, <lal keizer l’rails eene zoo onbe schofte taal tegen den II. Wider zou durven voeren. De lnlerualioii.de beeft getracht een zeker ge tal werklieden van (Geneven in óproer te bren gen, maar deze hebben geweigerd den arbeid te slaken. Onlusten zijn er uit gevolgd. De ojifcer- lingen hebben gewapenderhand de weiklie.defi aangeraml, en th: gewapende macht beeft een óQtal aanhoudingen gedaan. Op eene uiizonde- ■iug na, zijn aide amigelmmleiiim Commun.uds, i •ax-braiidstjcbters en moordemiars, vvolko sedert 'l' ie jaren naar Zwitserland gevlucht zijn, enXlie tiaar voor elke vervolging woixieii bevrjd. Arm "Zwitserland, "dat aiih zulk 'uitschot dér Duiiikcrke naar Vi’iiine. f 15 11 15 3 4a Oa Venrm'-Divhiiule i.irlitcrv. 7 43 12 1 1 1 4(1 (i 02. Nien'pöl t-Diknriidh 7 40 Dixmude-N'ieuport 9 5a b d samenleving de uitgebreidste gastvrijheid ver- lómïï-, téfwijbhct integendeel vredelievende ka tholieke priesters van zijn grondgebied verbant. lüezing; van 1O April te Gent. Over d02e’k'iezing zegt hét Fondsenblad, het volgende: De kiezitig van 16 april, die op het zéggeitfónzcr tegenstrevers, voor het liberalisme van Geul, het voorteeken eener verpletterende weerwraak moest zijn, en voor den heer de Kerc- hovc-Delimon de gelegenheid van eenen op ze kere wijze persoonlijken zegcnpraal, heeft al de hoop van den doctrinairen staf bedrogen. Men had eénen algèmcenen oproep gedaan; men had al de broeders en vrienden uitge- noodigd om hun politiek geloof te vestigen, om de macht van het liberalisme in het arron- dissemenl Gent te toonen, om een bewijs van verkleefdheid en erkentenis te geven aan hem n die,-op zijne reeds lange, levensbaan aan do «liberale zaak eenegrenzelooze verkleefdheid heeft getoond." wauMiX->a"ia r Nu al dezen ijver om het kiezerskorps meê te lokken, is op eene teleurstelling uitgekoinen.. In al de biireclen tempeestten en vloekten de libe rale kiesdravers over de schuldige 'onverschil ligheid der kiezers. Gin de waarheid te spreken, er waairedcn vóór Op 7,071) ingeschrevene kiezers bekwam de heer de Kerbhove-Dclimon, het hoofd en vooral de kas van hel liberalisme in het arrondisse ment Geut, 1,895 stemmen, dil is zeven e:i twin tig op honderd, liet getal der onthoudingen is 5,122, en dit is drie en zeventig op honderd, het geen, na de pogingen van de leiders en van de drukpers, een tamelijk klein gedacht geeft van de macht van het liberalisme in het arrondis- semenl Gent. Het zal misschien niet nutteloos zijn, deze ge tallen een weinig te ontleden. In stad op 4,425 kiezers, zijn er maai 1,618 stemmen geweest, dit is zeven-en-dertig op hon derd, zelfs de nietige, en wille brief kens mede- gerekend. Eindelijk zij gezegd, dal in zeer belangrijke bureelen, als b. v. dat van Loochristi, hcïwelk vroeger aan de liberalen was, Evorgem en Slei- diugeer nauwelijks 80, 37 en 30 kiezers waren. Voorteeken van de nieuwe hertsverlichling, die in juni gevierd zal worden En noglans schreef de Journal de. (land onlangs, tol driemaal toe, deze phrase Naar Zwitserland eu Pruisen ziende, mag mén zeggen: God weet, wat erin den geest onzer landelijke bevolkingen sedert 1870 is om gegaan., t. Hel antwoord daarop weel hij nu Hadden de liberale voorvechters dil maar vermoed, ze zouden zich vvel gewacht hebben kiezing te spelen. De moéd der doctrinaire partij is in dö schoenen gezonken! Op den builen, op 2671 kiezers, zijn er 339 stemmers, of loper honderd, opgekomen. I ijl duizend honderd twee en twintig kiezers hebben aan de stemming geen deel genomen. Na,eenen dergelijken uitslag begrijpt men ge makkelijk, dat de Journal de (land van donderdag zich bepaalt niet zeer droogjes le melden, dat zijn patfood lot senator gekozen is. Aan hel lang gezicht der mannen der coterie kon men ook goed bespeuren, dat zij weinig over die lameuze zegejiraal voldaan waren. VA'nt heeft Pruisen met «te Kerkvrr- iceivoimeii? ,V'‘ij)j,ieyr men zonder rijp overleg, zonder yojjrzicbtigheideen groot werk begint, onder vindt' men dikwerf dat. hel veel gymakki,dijker gaai,genote plannen te.maken en een begin van i uitvoering er aan te geven dan voort te gaan op I 4» ZwurtrXniificnsfmi te Vctmn*. trmm—>'■■1 Annonces, 20cl, p.re#, ld rechterlijke, 50 c. p r. Eerherstellingen, 1 fr p r. Vun 1 tot 5 regels, 1 fr. Reklamen, 50 ct perrêg. Een nummer, 15 ct. Afztfnderiijke nuinniet s voor artikels, reklamen, 'ciu., 20 fr het lüO t «■rtreUiirru vi»3i --m-- -«MTSt» CO .1» «57? -1 --

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1