Viirnt. 29 April E874 A' 1541 i kerkelijke ambten, werd G.30, 9.08 1 7 53 7'40 10 13 2 39 9 01 Inschrijvingsprijs 5 /r. '.‘.jiinrs; wet de post 0 Men schrijft in J.icllteivelde-Veurne Veunie-Dilinkeike 1 gcouc bisdommen, of nieuwe kloosters mogen in Zwitserland opgericht worden. liet is de oppermacht van den Staat en de heerschappij van hel getal, gesteld in de plaats van de rechten des inehscIi’éTijkch geweten Ilel inbeslagnemen, of heter gezegd de dief stal der geestelijke jgoederen, wordt door hel italiaansbh gouvernement op groole schaal ge pleegd. Volgens het laatste ollieieel overzicht, zijn er in de algeloopen maand 1284 koopeu kloostergoederen in veiling aangeslagen en geschat <ip eenc weerde van 2,{57,230 fr. voor 3,041,830 fr. verkóchL Inden loop van hel tegenwoordig j:uir werden er 3713 koopen voor 8,121,671 fr. loegewezen. lu het geheel zijn van 20 oclol er 1867 tol 31 .Maart 1874 - 97,851 koopen voor 455,779,509 fr. ver kocht. i een aloud spreek- overmacht verkrijgt, en in al zijne woede los breekt. M. von Bismarck schijnt in al zijne grootheid de spreuk niet le begrijpen Een dracht maakt macht. Alleen de eendracht kan den hinnenlandselieii vrede hewaïen, en deze is in Diiitschland, eilaas I verre te zoeken. Hot is met 333,00(1 stemmen, legen 200,000, en mei I kantons en half legen 7 kantons en half, dat 'Ie herkiezing der zwitsersche grond wet aangenomen is. He katholieken zijn dus 'oor altijd in den ban dcc confederatie, en het Stelsel van Verdrukking, dat in den Jura tooge- l':|st is gewoideti, woidt uitgebreid lol geheel Oo llelvcfisché republiek. Inderdaad, met deze nieuwe gondwet ver dwijnt alle godsdienstige vrijheid; het 'onder- Wordt kosteloos, verplicht en wereldlijk, gelijk het de demöcfalcn droomcti; de geesle- üjke gemeenschappen worden afgesclm.lt, en £*oIUick overzicht. Maarschalk Serranó heeft zoolang geklaagd» dal hel slechte weer hem niet toeliet, de Sar listen aan te vallen, dat uien hem eindelijk begon Ir gelooven. Maar int duurt het schoone weer reeiïs sedert verscheidene dagen voort, en .wij vernemen nog maar altijd niet, dat de strijd tegén de Carlislen, onder de mimen van Bilbao, is begonnen. Wat mag daar achter schui len? Intussehen koncentrecfeii de Carlislen 18(100 man bij Balmaseda en voeren 16 a 24 kanon* met zich, die voor Bilbao gebruikt zijn. De Gazette de Madrid, van den 21 April, kon- di"l een tclégram van maarschalk Serrano af, meldende dat de beschieting-tegen de Cm listen voortgaai. Deze antwóorden niet.... waareliijn- lijk omdat het de moeite niet watird was. Talrijke deserteurs zouden zich nog 1 altijd in hel kamp dér republikeinen aanbieden,1 om de wapenstil stand tv vragen,‘maar wij zullen die lijding voor- atsmig betwijfelen Dé groote krijgsverrichtin gen zijn nog niet herbegonnen. Alles bepaalt zich bij samentrekkingen. Hel gouvernement heell le Santander drie millioon realen bemach tigd, langs de zéé ter beslemming van de Car lislen aangekomen. De kerkvervolging van Dtiilschland vindt in in Oostenrijk trouwe navolging. In de Kamer van atgeveerdigden zijn do algéméene beraad slagingen over het vierde kojifessionnecle wets ontwerp, de kloosterwet, ten einde gebracht. Nadat 4 Sprekers Voor de wel en 3 daartegen gesproken hadden, werd mei groole meerder- iieid besloten tol do diskttssie van de artikels over te gttau. M. l-’uv kondigde de twee amende menten aan D’ dat er lot oprichting van nieuwe kloosters eene rijkswet vereischl zon woiden.en 2" dat Imitchlamlschc priors in geen kloosteis van Oósienrijk toelating zouden vinden. Hel duitsche parlement heelt, zaterdag, in derde lezing, hel wetsontwerp op (le drukpers aangenomen, met al de wijzigingen, welke er zijn aan loégelaftébl. De vrije katholieke druk pers, welke tot nu toe onbeschroomd de waar heid durfde zoggen, zal nu voorgoed den mond Worden gositoerd. Hel wetsontwerp op hot zoogezegde onwet tige uitoefenen Van kerkelijke ambten, werd insgelijks in derde lezing aangenomen, met 21 4 stemmen légen 1(18, Sprekende over de kerkvervolging in Duilsch- llliid, zegt een proieslanlsch blad: Men komt langzamerhand tol de overtuiging dal hier eene macht heerscht, waarvoor Bismarck, inel al zijne politiek, eenmaal moet bukken, en dat, zoo niet spoedig eene andere Wending aan de' zaak ge geven wordt, deze strijd oenen burgeroorlog zal verwekken, nog vreeset ijker dan die in Spanje, tiaar'hel hier een religieoorlog zal zijn. Door hel drijven van de sterkt' wordt de haal van tien zwakke zoo lang opgekropt, lol hij eenmaal de roekeloozc oorzaak is. Mocht Druisen in zoo- danigen toestand oorlog móeten voeren, het zou tol enorme schade en schande loeren, hoe dwaas hel is als het gouvernement zelfde grootste op roermaker, de gevaarlijksté rijksvijandige, ja zijn eigen vijand is. 3° De liefdé der onderdanen. Het togettwoor- roekeloos pruisisch gouvernement handelt niet de volksliefde al even ondoordacht als met vele andere hoogst gewichtige zaken, het verkeert in den waan dp liefde zijner onderdanen niet noodig te hebben, met groot vertoon van macht alles naar zijn zin en welbehagen té kunnen dwingen, zulke verregaande spotternij niet een der hechlsfe steunpilaren van den Staat is onge hoord in de geschiedenis der volkeren. Er zijn groote veroveraars geweest, die vrij wat ver standiger handelden, bijv, de Romeinen. Deze namen alle overwonnen volken liefderijk op en werden de machtigste wereldheerschappij, die ooil bestaan heelt. Bruisen drijft den spot met de léerrijksle lessen, het gaal niet te rade met het gezond versland, heeft geen begrip meer van porzaken en gevolgen, hel. verwerpt de liefde zijner onderdanen en ziel niet in, welke, ge duchte rampspoeden daaruit volgen moeten. Zulk een roekeloos gouvernement begaat daarbij eene andere kolossale dwaasheid, het dringt zich bij zijne leden óp als Vaderland. Wanneer dat gou vernement door zijne vijandigheden jegens' het volk ook niet door hel volk bemind wordt, ma ken zijne leden nog groot misbaar en spreken van gemis van vaderlandsliefde, waar alleen gemis van gouverneinéntsliefde beslaat. O, de wijsheid veler moderne Staatslieden is zoo groot, zoo verheven, dat zij geen verschil méér ziel tusseben vaderlandsliefde én liefde tot de re geerders. Die dwazen verwachten liefde, terwijl zij de volksliefde uit alle macht verdooven, totaal uitróeijen. Welnu laat hen maar voortgaan op dit heilloozQ pad, de toekomst, die zij'ook al meenen te beheerschen, zal hun wel leeren, dal er een onverbreekbaar verband bestaat tus- schen oorzaken en gevolgen, en, als de tirannie ondergaat, zal, zij haar toeroepen jty hebt het (Jéirild 4° De achting der volken. Wal een gouverne ment, dal met zijne dwaze wetlenmakerij geen slap verder komt, dalen moet in de schatting der volken, ligt voorde baud. Niels is voor een gouvernement zoo vernederend als dal zijne wellen hoegenaamd geene uitwerking hebben. Wie gehoorzaamt aan dé Meiwelle.n Niemand! Wie gehoorzaamt als zulke wellen verscherpt i wordpn Niemand Dal is joch eene vernede- i»»iiig, welk’geen gouvernement vóór hel prui- sischc |meft. ondergaan! Wat hei buitenland hiqrovcr óbfilpclt ,is natuurlijk alles, behalve vereerend voor Druisen; het lacht Druisen uit, hot spot met zijne reusachtige machteloosheid, welke door hel kolossaalst geweld geen greintje te verhelpen is. Wie heeft ooil zulke verbazen de maehlontwikkeling als met lamheid geslagen ‘gezien? Wie heeft, ooil zulken vervaarlijken reus ontmoet met zoo jveinig kracht, dal hij geene veet van zijnen mond kan blazen Die vervaar lijke reus is Druisen, de.moderne (lóliatb, wiens vervaarlijke wapenen en sterkte niets beteékenen in den strijd legen de David’s. Wal hespottelijke figuur wetten Ie maken en de kracht le missen, om lot. gehoorzaamheid te nopen? Waarlijk, het builentnrrd heeh gelijk als- hel Druisen uit lucht en bespot Al deze verliezen en vernederingen zou Druisen niet ondergaan hebben als daar een wijs gou vernement hecrschie. Wai mile doen? Terug koeren op den goeden weg? Volstrekt niet! Do. hoogmoed verzet zich daar legen. Derhalve, er zal voorlgehpid worden op het gevaarlijk pad, zoo lang lot eene onlzeil.ende botsing den hoog moedige in eene diepe, maar verdiende verue- t ci trekurt'li ynil ijz.crei» »»<*P Duinkcrke naar Vciinie, (i 45 II 3 43 3 03 Yeiirne-Dikiiiuile-ljelifcrv. 7 43 12 11 4 40 6 02 - G /aar. Annoncen. 20cf p ld rechterlijke, c. p r. Eerherstel!I f; p r. vun IliBinkerhe, Vrurne, liixatutle, nanr. l.ielilcrt elite. 1 tipril 1874. Nicuport-Diximidi' t7-40 12 >o> 4.^5 I Diximide-Nieuport ft 53 n 2 20 8 40 Wat heeft met de Kerk- vervol ging verloren Wat Druisen met de kerkvervolging (/èironnen heeft is duidelijk voor ieder, die de beweging aandachlig gevolgd heelt; liet is niets, hoege naamd iticlt-Nu vah er èene tweede vraag te beaul woorden wat heeft Druisen bij de kerk vervolging verloren? Wa? deze vraag nu„opk maar met hot woordje niets le beanlwooiden, dan mocht Druisen zich m>g geltililTg rekenen'. H;M liet dan al niets gewohueii, hel had ook niets verloren; doch het is niet zoo! Druisen boet zijne ondoórdachle gewelde narijen met verliezen, zoo' groot, dat hunne ge volgen tiiel té berekenen zijn. De voornaamste dezer verliezen zijn I" de gerustheid, 2" de Slaalszekerhe'id, 3" de liefde van bijna de helft zijner onderdanen, de achting der volken. I" De gerustheid. Haat kan geen rusten vrede heerschen in harten, die er behagen in schéppen de onschuld te vervolgen. Het moge al eenigen gelukken hun geweien hel zwijgen op te leggen, maar hiermede zijn de ouru>tigc beelden, die liefst gewelenloozc gpveldeuaars beangstigen, niet le ontwijken. Zwijgt hot geweten al over bedreven onrecht, er heerschl toch eenc angstige gejaagdheid hij-41c vervolgers, die hen 'overal vijandep, erge \ijamle.n, doel o.nlwaren, waar een eerlijk liiai? niet’in staat ’is iels kwaad te ontdekken. Onidal 'de vervolgers niet deugen, meenten zij dat hunne slne.hiotfers slechtaards I zijn; want zoo de waard is, vertrouwt hij zijne gasten. daar is geen rust of vrede .bij bel pruisisch gouvernement'! n 2" De Slaatszekerheid. Is hel 1 1 woi r I één huis dal inwendig, verdeeld ,is, gaal ten géónile, de groote huisgozinnen, welke men Staat noemt., zijn aan dezeltde con sequente gevolgen onderworpen. Dniisens macht was tol reitsachlige hoogte gestegen, hel had even machtig kunnen blijven, zelfs, machliger wórden, maar daar heeft het Di'uisisch gouver nement zelfzich met allo macht tegen verzet. Van den dag. dal het' door (‘en vijandig ■slri'ven légeii dé Kerk blijk gaf, hééft het in kracht en sterk te vei lorem bel vcrlronweudes volks is geweken, ontevredenheid, ja verbittering tegen het gou vernement nemen handover Imml toe, wat ón mogelijk anders zijn kam; want, een gouver nement', ’t w'elk als vijand ztji.er eigene on derdanen optreedt, de grootste ongerechtig heden voltrekt, kan door :de vervolgden niet meer als beschermer, als vriend worden aange- zien, iliaar, daar het zich-als vijand heeft op-: gew'U'pen, is Imt i'onsoqucnte gevolg dat. hel volk o»>kniets anders dan een vijand in hel gouvernement erkent, dat onderdanen met een vijalidigém geest legen -liet gouvernemenl be-j zieltl wordeilwaarvan hel laatste uitsluitend del •it i.i i:oxii(i.MHi: i.w.saseys, Il HU 11 II I ITGIUM Zmi it- on ui-Hki i .i H t. v curnc. iihihume,» Tnarm» V.itt 1 tof 5 «egels, f fr. i'KMMEtf. 50 rf per reg. Een nunrner.. 15 cl. Afióiidrr.lijLe niircinic'S voor artikels, rrklarhën, «•nó.. 20 fr het <1üO i immuej w -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1