Fontainas 1 1 :ils volgt 'aii' Adinkerke, doting dompelt. De ondeugd straft immers zich zelve 1 A fficlirzexelM. Verscheidene dagbladen der provincie roepen op nieuw de aandacht van het gouvernement op de noodzakelijkheid van een zegelkantoor te plaatsen in de huofdplaats van ieder arrondissement. Een eenig kantoor per provincie kon voldoende zijn op het tijd stip dat de verbruiking der atlichezegels min alge meen was en wanneer de drukkerijen zeldzaam waren buiten de provineie-hoofdplaatsen. Indien men niet baast den allichezegel denkt af te schaften, gelijk onze geboren van Holland het gedaan hebben, is het meer dan tijd dat het gouvernement de ongemakkelijkheden doe verdwijnen, waaraan de notarissen, de drukkers en al de andere persoenen Jijden die, buiten de provineie-hoofdplaatsen, zich van atlichezegels moeten bedienen. Ware bet dan zoo erne groole z.aak van eenen zegelaar te hechten aan het bureel deï' registratie? Indien de stichting van dit klein ambt aanzien wordt als te kostelijk voor de rijkskas, er is ecu ge- spaarzapier middel om recht te doen aan de eischen. hel is van voor de atlichen een aanklevenden zegel te maken, gelijk in Frankrijk. Wij verzoeken onze medebroeders hunne eischen bij de onze te voegen op dal er recht gedaan zij aan deze vraag. ure na morg. voor gaan De Cdurrier de Rrurelles zegt, dat de schan delijke zaken, waarin de scliepene van het openbaar onderwijl betrokken werd, alsmede eene onderwijzeres der Gatti-school school zonder godsdieiistlccring eindelijk de oogen van eenige ouders bobben doen opengaan. Zij willen hunne doebterkens niet langer in der gelijke school laten. Meer dan zestig leerlingen zijn uit dit modelgesticht weggenomen. Te volgen voorbeeld Veurne, Dixmude, oilenrarcq, 'fhourout, Zedelgheiu, Aankomst te Brugge, Er zullen in al de statiën koupuns en koeren afgeleverd worden. De terugkeer uil Brugge naar Thourout, Cor- temareq, Veurne en Diiuikerke, zal geschieden om ure 5 min. ’s avonds. Bij ministerieel besluit, zullen de mililiaiien der provincie Oost-Vlaanderen, voor den dienst aangeduid en begrepen in het conligent der lichting; aan de militaire overheid worden ge leverd den 8, 9, 10, 11, 12 en 13 Juni aan slaande. - De ,V< nileur van zaterdag bevat een koninklijk besluit van den 24 april, bevelende dal er op 25 mei, ten 9 ure ’s morgens, kiezin gen zullen plaats hebben voor de vernieuwing van de helft der provinciale raden. In onze pro vincie moeten er 34 raadsheeren worden ge kozen Ardoyc, Ghislel, Ostende, Thielt, Mooseele, Oostroosebeke, Veurne, Dixmude, Hooglede, Moesson en Wervick, elk 2, Tliou- roul 4, en Kortrijk 8. Een rampzalig ongeluk heeft donderdag eene achtbare familie van Caeskerke in rouw’ gedompeld. Een I7jarige jongeling, Alfons De- puydl, uil de afspanning het Fort, aan de lloogebrng, was 's middags korts na het eten gaan zwemmen. Dal was eene groote ‘onvoor zichtigheid, want hel was nog maar een paar dagen zomerweder en hel water was ijskoud. De jongeling zwom omtrent de ijzeren brug en verdronk er ellendig. Een uur later lieert men het lijk van den ongelukkige uit de vaart opgetrokken. In dit jaargetijde is liet vooral ge vaarlijk te zwemmen, omdat hel lichaam veel warmer is dan hel water en dal er alsdan eene terugwerking van hel bloed geschiedt die uiterst noodlottig voor den zwemmer is. Dat dit ongeluk anderen tot voorzichtigheid aanspore, nu dat de tijd van baden te nemen snel nadert. Zondag der verledene week heeft men uit eenen gracht, te Wercken, hel lijk getrokken van de genaamde Amelia Debruyne, oud 68 jaar, dienstmeid bij den landbouwer' Jan Dinnaert. Sedert eenigen lijd gaf deze ongelukkige tec- kens van krankzinnigheid. Donderdag morgend heeft men te Hoog lede, op omtrent 2 kilometers van de plaats, langs den steenweg naar Bouéselaere, het lijk gevonden van een nieuw geboren kind van hel mannelijk geslacht. Het was in katoenen doeken gewonden, had eenen sieen aan den hals van ongeveer 2 kilo en half en lag in eenen water put. De daders van dit schelmstuk zijn onbe kend. Dinsdag 21 dezer is er een erg ongeluk in de statie van Lichlervelde voorgevallen. Op hel oogenblik dal de werklieden de werkplaats ver lieten, kwam een koopwarentrein aangereden met hel ongelukkig gevolg dat een van hen door het locomotief vastgegrepen en hel been ver brijzeld werd. De ongelukkige weid aanstonds naar zijn huis gedragen alwaar hij de eerste ge neeskundige zorgen ontving. Maandag 2D dezer rond 5 12 middag, heeft een brand het buis en aanlioorig- heden behoorende en gebruikt door den ge- naamden Karei Crombez-Lamaire, kleingebrui ker te Couckelare, gehucht de Groene Spriet, gansch in asch gelegd met alles wal er zich in bevond, te weten al de meubilaire goederen en eenige kleedingstukkcn, 500 kil. vlas, 1800 kil. aardappelen, 400 kil. rogge, 400 kil. stiooi en eenige konijnen. De schade bedraagt ongeveer 975 fr. Niels was verzekerd. In min dan een half uur lijds was alles ver slonden. Men veronderstelt dat de brand veroorzaakt is door een 7jarig kind dal met solferstekjes zou gespeeld hebben. Is hel zoo, dan mag men dit onheil nevens de menigvuldige audere rangschikken, welke het gevolg waren van de onachtzaamheid der ouders. Eene belretirensweerdige gebeurtenis heelt laatst te Pitlhem plaats gegad. Ter ge legenheid der feest, hadden kunstenaars aldaar hun toestel geplaatst voor de vertooning van gymnastoeren. Een dier kunstenaars, de ge naamde Hendrik Schloode, oud 30 jaren, ge boren te Kolhorn, wonende te Botterdam, is van hoogte der trapeze gevallen en met het hoofd dood ten gronde gestuikt. - Men verzekert dal M. Malou, minister van financiën en ter /.elfder tijde senateur van St. Nikolaas, hem met de aanstaande kiezingen niet meer op rang zal stellen als senator, maar als volksvertegenwoordiger. Zou hel dan waar zijn dal M. Van Overloop, nu volksvertegenwoordiger van St. Nikolaas, gouverneur gaal worden van Brugge, gelijk liberale gazellen hel verzekeren? Den 21 dezer is hel Grand Hotel des Families te Blankeiibcrghe, door twee restauraliehouders van Gent, voor 200,000 fr. aangekocht. De vorige eigenaar, de heer Alben Stursberg, van Berlijn, had het voor 251,000 Ir. aangekocht en zou hel zelf exploiteeren; maar om reden van gezondheid moest hij dil plan opgeven. Wanneer wij het verschil met de eerste ver knoping in aandacht nemen, alsook de kosten die tot 30,000 Ir. beliepen, en dan 15,000 Ir. reeds gedane werken aan het hotel, mogen geeft men echter tegen die bewering, eene lor- mecle logeiistralling; want de fameuse, liberalen danken óe zusters innig voor al den icver en de zelfopoffering, die zij aan den dag legden in het beslier van liet maagdenhuis! De geuzenbladen van Antwerpen molden dat den gcuzengcmceiilei'aaü dier stad vrijdag eene onderwijzeres gestraft heeft mei haar drie maanden traktement af Ie nemen. Wal had die onderwijzeres gedaan? Zij h'ad, gelast melde kinderen die’ voor Jnnini?’ i'erste Komiminié leerden, gezegd dal men geene. slechte boeken mocht lezen; zij had gezegd dat de Koophandel een slecht blad was, wier lezing de kinderen moesten vermijden. Welnu, die onderwijzeres is eene eeilijke vrouw zij heeft de kinderen willen’ behoeden tegen de besmetting van de vuile boeken; zij beeft gelijk gehad met hen te waarschouwen legen een blad, dal dag op dag, met platte schiiiiperijcn naar kerk en geestelijkheid werpt. Alzoo wordt eene vrOuvv gestraft die, volgens haar geweien, de harten der kinderen rein en onbesmet w il bewaren, en hou goed w il ooi be reiden lol hetgeen men den grootstee slap iii hel leven noemt - - -- Hel liberalism te Luik heeft de nonnen, die ’t wcczenlmis bestierden, doen verhuizen en deze verdienstelijke wouwen vervangen door wereld lijke bestierders. M. Botihard heelt ter gelegen heid van die uitdrijving eene aanspraak ge houden waarin hij in den aanvang zegde, dat het was om de opvoeding der kinderen beter te verzorgen; dal men de geestelijke zusters uit hel weezenhuis ge: et lit’.d. Eenige regels verder, Ziehier eene weezenlijke infamic, vanwege de liberale pers. Men oordeele! leder kent de geschiedenis van M. en de onderwijzeres der Gatti-school. Die geschiedenis vei veelde natuurlijk de libe rale gazetten, en om do aandacht van Br.’. Fon tainas af te leiden, vond de Chronique een der gelijk vertelsel uit, op eene geestelijke zuster en een priester, in de provincie Luik. Du provincie Luik is groot; er zijn daar vele geestelijke personen, doch geene plains werd aangeduid, geen naam werd genoemd. Het dui delijkste van al was dan ook, dut er geen woord waar was van die schandalige historie, en de Chrö- nique alweer eene leugen had uitgevonden. De liberale dagbladen wisten dil wel; lang zamerhand namen zij het artikel niettemin over, bevestigden de leugen en de liberale laster ging zijnen weg. Is dat dc handelwijs van een eerlijk man? Is dal die eener partij welke zich respecteert Is dat niet hel bew ijs, dal die partij van den laster leeft Eindelijk komt de Gazette dc Liège en zegt op die eerloosheid Wij hebbben maar één woord te zeggen aan de liberale pers; het gezegde is valsch, onbeschaamd valsch, en wij dagen de liberale pers uit, naam en plaats aan te duiden. Nemen nu dc liberale bladen, die formccle logenstrfling op? In 't geheel niet. Zij zwijgen stil en hopen wel, dal de laster zijnen weg maken zal. Mag men op dergelijke handelswijs niet met reden, het woord crapuleus toepassen De hcop der liberalen, op eenen zegepraal in de kiezingen voor de Kamers in juni, begint lel Ie verzwakken. Na eerst geblagcerd te heb ben over de aanslaande bepaalde verplet tering der katholieken, beginnen zij nu een geheel ander deuntje aan te slaan. 1 De liberale Brusselsche correspondent van het Amsterduinsch flani.lsblad schrijft onder andere het volgende Indien men op de voorteekens mag afgaan (well.eïj, dan staan de kansen goed voor dc li berale partij, en heeft deze alle vooruitzicht, zooniet het tegenwoordig kabinetomverre te werpen, althans zijne positie zeer hachelijk te maken, en bel eene nederlaag voor te bereiden voor dc verkiezingen van 1876. Dus is er, gelijk men ziet geene kwestie meer bij de liberalen, om in juni boren te gc- ra.ken zij zullen wachten lot in 1876. Veel patiëntie, mijnhecren Ilcchtcrlljke Kronijk. Zijn door de korrectionnele rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van den 23 amil. Depolter Joanna, huis vrouw van l’hilippus Zwertvagher, werkster te Goxy- de, en Vercoullcr Lodewijk. werkman Ie Adinkerke, elk tol fr. bod, voor wederzijdschc slagen. Zitting van den 24. Dutrieux Hendrik, steen kapper te Calonne, bij Doornijk, lot 26 fr. boet, voor poging tot diefstal van lood in ‘(arsenaal te Nieuporl. ftogdbriigge Frederik. bediende der douanen te Oostdnynkerke, tot 14 dagen gevang, voor diefte van een zilveren zakuurwerk, ten nadeele van den doua nier Leopold Vcys. 'fep Clemens, slachter Ie Lcysele, tol 15 fr. boet, voor gewelddadigheden op zijnen broeder Bernaard. en tol 10 fr. bod, voor mobilaire schade, ten nadeele van zijn broeder en zuster. TcrHcliillige tijdingen» 'fcr gelegenheid der II. Bloedprocessie, welke den 4 Mei aanstaamh! te Brugge zal plaats heb ben, heeft de maatschappij van den ijzerenweg van Lichtervelilc-\eurm: bijzondere treinen in gericht, waarvan de vertrekuren vastgesteld zijn 7- 36 8- 00 8-18 8-30 8-42 8-51 .1 l( 1 I - i Ii»ii l ten 7-20 ure ’s

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 2