GOEDF HOFSTEDE, TE ISENBERGHE, HOFSTEDE, groot 19 hectaren 69 aren 97 centirrcn, te Per- vyse, langs den steenweg van Pervyse naar Schoorbakke, bekend bij cadastea wijk A, Nr,248 tot en met 255, 272, 280, 284 tot en met 295, 297, 299 tot en met 305, 513, 314, 279a, 281a en 343a. si W '51' 121 a IW g 3 TO m groot 1 hectare 71 aren 70 centiaren, te Wulpen, in het Schoudcrvliet, bekend bij cadaster wijk C, Nr65. BIERBROUWERIJ niet greet en[g< ietlijk Weonkuiv» erf i n ufhanglijkheden. staande binnen Veurne, ter oostzijde der Noordstrart, genaamd Sint Arr.ol- Notaris DE CAE, te Veurne Notaris SYOEN, te Loo. G E E E ,N T EH MS DEK SCHOOIJEÜBEIM PARTIJ ZAAILAND GRAS- EN ZAAILANDEN, te Móere (1700 Gemeten), GEMEENTE STA VELE. 9 De Sekretaris, A. Floor. L’HIustration europccnne, Journal de grand format li 8 pages, paraissant tons les samcdis: Province, 10,50 francs par an. zn&t bi«l van den STUDIE van den B O U -W X T\T G- van een 01WERWIJZEBSW0MING lot laatslen september 1875, mits 2025 franks en 260 franks ’sjaars Ilontlcrtlns 30 April 1874, om 1 ure na middag, Ic Wulpen, ten sterfhuizc der wed' van den heer Decranier, koopdag van Aller schoonste Meubelen, Keuken- en Tafelge rief, 7 mallassen, pluimen bedden, hoofdeinden, oorkussens en verder bed- en la fel lin waad en meer andere voorwerpen. Xonnnairc du A 24. Gravures Unc fondcric lypographique a Bruxelles. Lc chène de Licrnu. La besogne du rapin. Le chateau de Pau. Texle Nos gravures. Causerie. La Femme de ménage. Industrie beige. Ene Visite tl unc Fonderie typogi-aphiqnc. Le sachet diabolique (Légende du pays de Herve). La puissance dé Tan gent. {Boutade), Nee pour souflïir. (Boman). Ou s’abonnc li BruxelNs, ehaussée de Louvain. 1. ITEaanila^ 44" Mei 1874, om 3 ure na middag, ter herberg bewoond door Felix Quagebeur, te Westvleteren-dorpplaal», zullen openbaarlijk verkocht worden een schoon, onlangs nieuw gebouwd MAGAZIJTT, HOVENI£RHOF EN ZAAILAND, te zamen groot 37 aren 10 cent. gelegen ter dorpplanta van Westvletercn, langs den steenweg leidende naar Poperinghc, dienstig tot alle slach van nering. Bewoond en gebruikt door sieur Benjamin Timmerman. Om handslag met de geldtelling. Woensdag 3 Juni 1874, om 3 ure na middag, in het Hotel de la Ilhé- torigue, te Veurne, OPENBARE VEBKOOPING van A cene Iturgerlijke Stand der Htad Veurne. Geboorten. 27. Vandenbruwaenc Eduard, z. van Hendrik en en Vankcminelbeke Amelia. Handboogstraat. Sterfgevallen. 24. Sage Camil, 3 m. 7 d. 26. Deplae Augusta, 2 j. 23 d. Vanareiit Celina, 4 in. 5 d. gaard, vyse, OPENBARE VERKOOPING van GELEGEN TE PERVYSE, bekend bij kadaster, wijk A, nummers 12, 13, ■14, 15, 16 en 24, al eenen blok uilmakende. Bij affiche verdeeld in 3 loten, met recht van samenvoeging, Gebruikt door Engel Vankemmelbcke, tot eer sten October 1881, mits fr. 668-48. Uit der linntl te Itoopen Een nieuw gebouwd HUIS, ten dienste van her berg het Gouden Hoofd, benevens schuur en stallin gen, met 3 aren 89 centiaren 13 too eener centiare grond, erf en hof, te Avecappelle, nabij de dorp- plaats. Bewoond door sieur Henri Penei. Voor alle inlichtingen begeve men zich ten kantore van Ml,r DE GAE, Nctaris, te Veurne. he eene ALLERBESTE Alles gebruikt door sieur Louis Scherpenseel, t bij jarc voor de hofstede, voor de weide. Donderdag ?ln Wei 4 87-fl, om 4 ure namiddag, ter herberg de Wijn- bewoond door Auguste Uecadt, te Per- Het Kollegie van Burgemeester en Schepenen der gemeente Stavele maakt bekend, dat er op Oontlerdag 3 4 Mei 4 874, om 3 ure na middag, in het Gemeentehuis, zal overgegaan worden tot de openbare aanbeste ding, bij afbod, en in drie deelen, der voor gestelde werken met levering der Bouwstoffen, tot bouwen 1“ Een SCHOOLLOKAAL met onderwijzers- woonst, waaraf het bestek beloopt tot Fr. 48,226-69 2° Levering der SCHOOLMEUBELEN, begroot op. 1,380-00 3“ Een GEMEENTEHUIS, begroot op 3,943-97 De Plans, de Bestekken en het kohier van voorwaarden berusten, ter inzage der belang hebbenden, in het Gemeente-sekretariaat, waai er kennis kan van genomen worden eiken Don derdag na middag. De Burgemeester en Schepenen, COBNEL1S. 3° Op IHnstlag 3 Juni 4874, om 3 ure juist na middag, te Beveren, ter her berg het Iloöghe, langs den steenweg op Hoögstaede, bewoond door den medegerechlig- den Petrus Dcbeir, ten overstaan on bijwezen van bevoegden heer Vrederechter, OPENBARE Li CITATI E-VERKOOPl NG van ysv. langs den steenweg leidende van de Drie Hoorntjes naar Isenberghe, groot 12 hectaren 01 are 30 centiaren, bekend bjj kadaster seefe A, nummers 395, 404, ■105, 405a;2", 406, 407, 408, 4 10b, 410c, 411, 412 a 414c, 4141), 415» én sectie B, nummers 320, 321, 369, 371a, 372a, 375, 377a, 378a, 379a, en 388. Bij uithangdnde plakbrieven verdeeld in zeven koopen. Woensdag 37“ Mei 4 874, om 3 ure na noen in het Hotel du Pcrro- quet, te Veurne, groole Ooststraat, OPENBARE VERKOOPING dus, bij kadaster wijk A, nummers 230a en 231a, groot 9 aren 95 centiaren. Gebruikt en bewoond door vrouw de weduwe Groensteen- Vermout te Veurne. OverneiEingsprijzij van fustagie, ketels, brou- wersallaam, manége van het roskot, pompen en gan- tieren, enz. fr. 8.500. Ingenottreding met de geldtelling of eerder, vol gens overeenkomst. Woensdag 30 Mei 1874, om 4 ure na noen, ter herberg la Condorde, bij sieur Bril-Coolacrt, Zuidstraat te Veurne, OPENBARE LICITAT1E-VERKOOPING van eene schoone en wel geschikte zéggen, dal M. Slursberg 100,000 fr. aan die operatie verliest. Aan de H'e.ser Zeitung wordt uil Berlijn geschreven, dal keizer Wilhelm voornémens is, aan al de priesters, krachtens de mciwclten ver oordeeld, geiiade te verleeticn, zoohaast de nieuwe wetten, in toepassing zullen worden ge bracht.Alles is mogelijk, maar er is overi gens in Pruisen niet veel toegevendheid te verwachtenM. von Binmark is daar niet aan gewoon. In Pruisen zullen de katholieke burgers nog donkere dagen belevende Kerkvervolging zal er op groote schaal worden ingericht, tot groot genoegen van M. von Bismark en zijne partijgangers, lu afwachting van de toepassing der nieuwe wel, heeft het gouvernement, in de Rijnprovincie, reeds de eerste kerk doen sluiten; de pastoor zit in de gevangenis en de deur der pastorij is met ijzeren kettingen gesloten. De Times behelst eene korrcspondencie uit Tirhoot, 25 maart, die zich bijzonderlijk on ledig houdt met den hongersnood in Indiën. Mannen, vtouwen en kinderen komen gedurig in massa naar de openbare werken gestroomd, ondernomen door het gouvernement. Er zijn er die 5 a 6 uren weg afleggpn om aan het doel te geraken, welke velen bereiken in eenen staal van uitputting, die hun zelts niet meer toelaat deel te nemen aan de werken. De gouvernements- agentdn leveren gekookte rijst aan al degenen die niet kunnen werken. De hongersnood treft reeds de rijke familien; zelfs ziet men de brahmanen (priesters) werken aan de openbare wegen. J)e werken, door bet gouvernement onder nomen, bestaan vooral in het leggen van wegen en b.el graven van kanalen. Men ziet soms 30 duizend liifliaiieii opeen zelfde punt werken; op andere plaatsen vindt men er soms tol 17o duizend. Die inassas arbeiders zien er uil als echte geraamten want zij hebben niets meer dan dc huid over de beenderen. En toch vreest men dat de toestand nog erger zal worden. groot ao heet. UT tiren 94 ee»t. gelegen te Moerc (1700 Gemeten), wijk A, iin 31 tol en met 49. Bij plakbrieven verdeeld in 2 loten. B wijk A, nummers 189 lot en met 199, en 200 lot en met 210. Bij plakbrief verdeeld in 4 loten, met recht van samenvoeging. Alles gebruikt door sieurs Duinon, Watteeu, Rielliaege en Van Acker, tot 1 October 1874. 4* aiinée «l’exiHtriicc. VAN DEN Notaris CAPELLE, TE WATOU. X T'EK' Boter weegst haalslrotilu* 10. EM LEVERING I I'—..R MET EENE ALLERBESTE groot 4 hectaren aren, weinig noord van den weg leidende van Pervyse op Ramscappelle naar de Schoor- bakkebrug, eene sehoime en VAX ysv eene ÏH heet. 59 aren 90 cent, loopende

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 3