k L»MÏiii^^ 1 p I m,,,u ONROERENDE GOEDEREN VERANDERING MICHIES." Corsetmaak- sler te Veurne, woont thans ten huize van M. Rr.i ui.v- Gi iA. Groote MarlJ, N” 23. i ÏX LAN DM ETER, I h r V E R K O O PING E N geschiedende door audit van MTER DE CAE, Solaris te Veitrne. wedü i)OBBEL(VERE, OostMraat, te Vcnrnc. TOWFA JiO r>IEKTO>iNEN, M EN A GIE-G O EI)ER E N DERBERGGEBIEF y gebruikt -1 33 23 - i' 29 april. 36 - a 42 00 IS 04 12 99 2 2 43 -7 48 8 23 tf - AUGUSTE LOÏETTE, «STü HO :i- 00 00 a 00 18 a 20 - -a - 26 a 30 m u a -r. •29 30 a A_" ~w a-jtja c. -sa. der Hi 73 13 83 22 33 24 66 3 33 84 2 02 4 96 114 - I 79 24 april 44 00 a 43 23 a -a- -J 4- - a- 7 23 a 1 83 a 8 30 2 20 I 7 a 1 80 a Thans gebruikt door de medeverkocpei s Amamlns bebeir, Bernardus Dcbcir en Maria- 1 heresia Deheir, mei recht van pacht lot eers.cn October 1889, mils 1200 francs ’sjaars, boven alle lasten. UIT DER HAND TE KOOPEN, TE PERVYSE: OVERSLAG TE HOUTHEM. Erwten Broodprijs, te rel,enen van iipin/en Bruin per 1 12 kilo, 37 eenlimen; halfwit, 69 eentimen. Marktprijs van Vcnrnc. 22 april. 113 lit.. 36 00 a 4 i 00 o,— a 28 - a 31 30 24 a 23 30 - a-p 18 - a 20 - a- 26 - a 31- a 30 30 a Koop 1. E(*n IH IS, ten dienste van herberg, genaamd k de Btijkerij, met de kadas- K'rgrootle van 'i.3 aren 63 centiaren grond van gebouwen, liovenierhof en zaailand, wijk A. Nr’ 131 en 432a. Koop 2. 33 aren 70 centiaren DREEF als GRAS, bij kadaster wijk A, Nr 206b. Koop 3. 1 hectare 20 aren 10 centiaren ZAAILAND, bij kadaster wijk 1), num mer 79. Deze drie knopen staan in masse slechts op 10,000 Irani,. Koop 4. 88 aren 70 centiaren MFTWLANI), bij kadaster wijk A, nummer 250. Koop 3. - I hectare 25 aren 60 centiaren NIEI AVLA.N1), bij kadaster wijk A, num mer 249. Knopen 4 en 3 staan in masse op 7000 /r. Koop 6. 53 aren 10 centiaren ZAAILAND, wijk A, N‘ 181 Staat op 3123 Koop 7. BS 68 centiaren GROND van Gl'.BOl WI N ZAAILAND EN MAAI- GRAS. bij kadaster wijk A, Nr' 177, 178a, 179 en 183. Staat oq 1600 De lmiz.cn, staande op nummer 179, zonder 51;hlrcchi, zijn niet medeverkocht. U de voor.syhreven goederen zijn nu dom- de weduwe Foiitcyne-Vcidoolaege, zonder p. ebtreek. DEPOT van GVAXO vnn 1*KKV, droog, zuiver en zonder mengeling, aan 309tr. per 1000 kilog.'op wagon te Antwerp-n. ZOOL- en WAGENHARNAS cn AKKERALAM TE VEi n.XE. ÜVÏÏÏHIT E‘ DECL0EDT"TERNlEn, metser, llLlilLill» Stalieplauls te Veurne, maakt be kend dat men bij hem kan bekomen alle slaeh van Cimenlvkieren in bloemen, dessin, carré, enz. Hij ge last zich met bet plaeeercn derzelvc. Er is hij hem ook Cimenl te Verkrijgen. Door de goede hoedanigheid zijner storten en zijne genadige prijzen, hoopt bij de gunst van liet publiek te verdienen. SEFFENS TE PACHTEN Apotheek vait Ji.iuüii v.sse, Ie I’j agj1’. UmiUMEDEH. - »en id 1,. 1 na- 18 li/.i'Ciic iHtii l.iiij'thii i,",‘‘it tij.! rit brlioiTl relirti iii'- van PAARDEN, VOITUREN ini andere vooricerpèti 7 23 "o 3(1 a "7 30 -- u. n- a -- 27 iipril I 29 88 26 33 l 28-67 IN DE HERNISSE TE POLLINCHOVE, groot, volgens kadaster sectie I), nummer 312, 2 hectaren 70 aren 80 centiaren. 'llians gebruikt door den inedegerechligdeii heer l’InLppus-Jacobus Roorvck, landbouwer Ie Hoogslaede, met recht van pacht lot II novem ber 1879. mits 372 francs liO cl. 'sjaurs. Hel kohier van voorwaarden, lasten en be spreken, alsmede de plans en titels van eigen dom zijn berustende ten kantore van den Notaris CAFELLE, ie Walou. Ruclitbaarlieid. 28 april 00 1 00 - a 00 40 30 37 00 a 39 00 :’>3 SO a :l6 50 28 30 «27 a 27 30 29 50 I 28 - a 29 surari Door, uitschcidimi van bcdrij/. al I I. i l Zadel- en Gareelmaker, te Veurne. nnonl tliaiiN i«» «Ie jtroote OuMalrunt, nsru 5 2 lUgr.ll A .111 -r-a- en katoenen zakdoeken. Iiand- tafeldvvalen. mousseline voor nog vee! and. re artikelen te lang om Ie lloiiMMeln ere, Nieuwe tarwe, 100 k. Oude tarwe 1 Koi.ide tarwe 11 >gge Haver Boonen Aanlap. per 100 k. Koolzaa lolie, 100 k. 69 23 Linzaadolié, kil. 70 a Bergen l'rankrijki. 20 “pril? 30 1)0 27 91 i 29 68 21 april - 00 a 3S 00 a 37 30 a 38 28 00 a 28 30 a 29 (HI a 30 6 30 a a .?-» a- I 17 april 10 23 a 46 23 -a - 00 a 00 0(J a '-k - -Hi a --1-a Eene welbekalante Bier» «fc tr.il OiruiiwcriJ. benevens hel Brouwer.',illaain. de ll-rlierg gen amd de Zwaan, met 17 aren 02 rei.t. erf, onder cour en grond, gebruikt door de eigenaars. 2* De herberg oost daaraan, genaamd de Gun den Leeuw. met deszelfs cour, grond en erve, ge bruikt door sieur (’diaries Decadt. 3" Twee aan’eenhoudemlr Bouwgronden, zui lou t aan n" 2. Voor prijzij. prijs en voorwaarden, zich te bevra gen te Veurne, ten kantore van den mcdeeigeirdar 11. Di ytsciie, en te Pervyse bij Pm i. V\mik.iastei:i.e. O>» IlliiMhig 1«“ .Vlei IM7 1, om 4 ure na middag, ter herberg de Rrijkc- rij, bij vrouw de weduwe l’onleyiie-Verdoo- laege, te lloulhcm, van de onbeschreven heeft de eer hel publiek bekend Ie maken dal zij van lieden af aan /actuiti prijs verkoopt, alle slaeh van oliegoederen, zooals laken, zwarte zijde, engelsche pane, zwart en gekleurd merinos, alpaga, Orleans, paramalas, popeline, satin laine. .tlanetle, wit en blauw linwaad. bedlijnw’.rad en damast, wollen en katoenen sargien, elastiek voor broeken, gedrukte katoenen, lijnwaden doeken, servietten, gordijnen en melden. A T nïïïrïi DE’ SUITE urm grande el Zi liUU-uli lielle iYI.ll.MIN, avee cour, au Proqrès, eslamiiret-restanrant, au coin de la Place de la Station, it Fumes. S’adresser a Dili-.iK.vs-Pn.r.i, Mciibles, ctc., h i i‘|u eiuls c. Tarwe. I kwal. p. Iieclol. 3* (middeliprijs) Rogge' Sucrioen Haver Boonen ilte bonnen Gele erwten Blauwe erwten,. Linzaad Zomerkool/a: d Winterkoolzaad Aardappels Kaas. 100 kil. Vlas. 1 1-2 kil. IIuiiiIncIiooIi* ,1’rankr.i Tarwe, per 131) lit. Sucrioen Haver Boonen Linzaad ZmnerktiolzaïHl AVinterLolzaad Aardappels, 100 k. I r per 1 1 2 kilo. Tarwe, per ld. nieuwe Rogge Sucrioen ld. nieuw Haver ld. nieuwe Boonen Nieuwe K. Rossei.i.e, te Veurne, woont thans nabij liet kerk hof. Hij beveelt zich in de gunst der landbouwers. HliWTTnAT Cocdu Camion op ressort, knnnen- UIlllllUDIa de 2300 kilo dragen, te knopen bij Fitws Lo.mmi.e, te Alveringhem. Te bevragen bij Ksmvnrz. Bi.ei.ckv enG", Consig- natarisSeii, 21. ()mlaetistraal. |e Antwni peii. van De Deurwaarder Bitlli. Ie Venrne, zal <p omtuin k Si ci I v- 7 4, <>m 3 ure na luidda te Vflllllr. bij de J.lperbrug, bij l.cl buis cn ten be hoeve van M. Jan Timmerman, verknopen 2 beslegen wagens. 2 karren, 2 plóegs, 2 honllen cn 2 ijzeren eegdeit, eene lolle, aalkaileel en kuipen, windmolen, diilpersen. volken, grecpeti. drieluiken, schoppen, spaden, harnassen, zvvmgels, nepen, graaiizeetden. en braiidhoiil. Op lijd van bil.ding, in handen van den Dein - waardor BH1B, voornoemd, T<" roi d ile dertien hon- i'xAUuUA» derd schoon lang l'agoot, bestaan de meest uil esschen, ten luslliovê van M. Ernest Despot-Vervvaerde. t m gclmcbte de l’rrsemle, ge meente Steenkerke. k;.l hiede Upei-Velirile, op 3 ii 4 kilometers afstand dezer laatste stad. Voor de con- ditien zich te adresscereii bij den beer DLSl’OT. voor- iioeiud, of den bewaarder Lroi’tu.u Cl vei lEit, werk man te gezegde 1‘resende. 1 L IivUl Li» mhomlende 140 liters, en ;d gebonden met ijzeren hoepels. Zich te bevragen bij BESME. kuipej- te Crumlieke.- Lij de.n uitgever van den 17 uriuiar. Ito herbergden Bn.i.wiuai. met winkelen peerdestal, staande te Fvntele. bij het sas. laatst bewoond door Carolus Verhrugge. Zich te adresseeren bij den uitgever van <len l eiirnaar. lirid. btióiriibuveii f’.rln-m l Ih-1 imiL d.it di; k 111 rich iii<»' j!ijk 'ril met iti.'il iilm-ikrii. l)o«»r cciiv midr>\nidi xan ni 'ct' <1 it irr iu<-n. k-m ik nu ■••m dr lii.dlrmw rrs rrn p icdct Irtc- r'ii, met de \t»lir /.rkr.i hei I dat hel <lr Lriii m ikkr ij er 11 a tijd Zrk'tr iifniauLt. bit poedel ma.ikt de Imlci s i'.lcr. "uelt h iar urn fijnvh smaak, ctute <dleis Immisle klein rp, belet Xö u h o» van blrtk Ir wmd n: d i.r cubineit blijft de kcriieiiicik g »ed en ma* gèbinikt orden. XI OlHlciAllUci' -Uill mi”cijdikke:ijk de CGMeldig»le taiidpj 1. Q lllIGCH jlOrflr tot xuiinin» ril verslet kim; v.m do t tilden rii vin bel t<indv lr> schIrjpTii lirt brderl drr tin.irn. Heldor! ook ii.tnstónds dru slc<h!<m adrm vrrdijuen, serooc- z.ukt door den l.»b.ik ol inwendige *eslclleiii*'»i,ii. Orn aen dr t.ilrij\e vragen te voldoen die mij weke’ijkfi van Acnirie en de iHiiUrrkrii lorkomen, en aldus dr nmeilijkhcdt n te \eriiiijdeii die vi;;cn zijn aan dr. m<'ti<;;vuUiige ri zendingen naar eiken kkrnl. id><mk om a «n dez *n de onkosten te snaren van liet rrizigcn* heelt JI. I J*»!., gFOO- h* Ooslsi raai, Ie Xriil’Hr. xich gelast^ v«ior deze die liet zouden begrrrrn, van indi ii koi Klen lijd nmgrlijk <lc gevia^g- dc g^iicrsimddelrn Ie doen kom m vut ooi melde apwllii kei ij DEPOT van de Baterpordcr cn lid kluizen- en luillenvcrgift bij 1) DUBBEL ERE. drogist, Uost-»traat. It Vvu-’nc Door verMaitlrriiitf; tuit woonst» <><K> ES m a «-M- TE ALVERINGHEM. Boiiderilair Sl) .Vpril tM94,oin 1 ure na miildng, zul tic Notaris M VIX 1 lilt F., te Alve- ringliem. Ier herberg van Auguste Vamlammc. aldaar, openbaar verknopen De meubels n liniskatin ilen. matrassen en ander heddegoed, keukciigericf. liet brrberggeluig, 23 tles- s< hoi wijn, 2 paarden en Irartrassuren. ezelturf. char- a-bani's 18 plaalseni. omnibus 114 plaatsen), diligen- cie-karre met civinre (9plaalsem, vigilantes plaatsem, lweevvielk;trr<>', ijssliv. kern en behovrletr. kuipen, standen, senlen. botermijn, diilpersen, driewielkarre, bel plu-imgedierte en vei l mevr andere voorwerpen. Optij<lvan iH-laling. mits borg. I ->8 -X) ncniUIIT Engelbertus VANDEVELDE. Ilrnll III Schoenmaker te Veurne, in hot DLlllolI I Spaansch Kwartier, beitelt licli uaii <le lieeicu Nolurhscn, l.rellters, lleurv.>tuders en Zu.iklidii- del.uu's, nier bet loejienvan verkoopiie^eu, liet iiitdii éflieben en ln<t doen van alle Mnirl-elijke <-<>intni,sien. CWITC* lllr' Woonhuis, stal en 1 are 16 centiaren ulillu grond, Ie Leysele, op het Moleken, te kno pen. Te bevragen bij lli.vm Dh'i'i itriu 11, aldaar. commandeert zich :un het publiek als KLEER MAAKSTER. - Door haar keurig werk hoopt zij het vertrouwen van een ieder te winnen. Eli IK c VETTEWE1 D E, tEI.IXE.V

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 4