I Veurne, 6 Mei 1874. V 1542 3De jaar. REC11TEIU.I.IKE EElUIEltSTELLINC.. MM. BIESWAL-BRIL VAN HEE-FAURE. i nT' a <e. s*s. I -nr t .namtinjno Inschrijvingsprijs 5 /r.’sjaars; met de post 6 fr. Men schrijft in h -12 4 25 2 20 8 40 van de betichten; Om alle deze redenen de rechtbank verwijst de de gebeide Karel Houtsaeger, in eene geldboete van twee honderd franks, en in geval van niet be taling dezer boete binnen de twee maanden na de uitspraak van dit vonnis, zal dezelve kunnen vervangen worden door eene gevangzitting van eene maandConstantinus Vanhuysse, Eugenius Lahaye, Joannes Cavereel, Engel Opsomer, Jeannes- Ignatius Poot, Engel Delefortrie, Pieter Degraeuwe, Pieter Mesdach, Amand Ilabaey, Joannes-Baptiste 'David, Jucobus Markey, Carolus Opsomer en David Maes, elk in eene geldboete van honderd franks, en in geval van niet betaling der zelve boet bin nen het gemelde tijdstip, zal deze knnnon ver vangen worden door eene gevangzitting van elk veertien dagen, en verwijst hun daarenboven alle veertien solidairlijk in de proceskosten, ge daan door het openbaar ministerie, getaxeerd en gelikwidcerd ter somme van acht en veertig franks twintig ccntimen; En recht doende op de besluitselen genomen door de civiele parlie Joseph l’illcment voor- noemd; Overwegende dat de klacht ingediend aan den minister van openbare werken door de ver dachten genoegzaam ruchtbaar geworden is door alle de omstandigheden der zaak, in der voe gen dat dezelve moet aanzien zijn, alsof zij in het openbaar had geschied; Om deze redenen, de rechtbank bemachtigt de gezeide civiele parlie Joseph Pillement van het tegenwoordig vonnis te doen plaatsen in de ga zetten van liet arrondissement Veurne, ten haren keuze en ten koste van de veertien gezeide ver dachten, tot beloop cener som van drie honderd franks, en verwijst hen solidairlijk lot beloop dezer som te betalen aan de gemelde civiele partic, op de vertooning der kwillancicn van de di ukkers, met verder verwijs, en ook solidairlijk, in'de kosten van den processc, gedaan door de civielè partic, getaxeerd en gelikwidcerd ter som van eenendertig franks vijfennegentig cen- timen; En zal het tegenwoordig vonnis ten uilvocr ■gebracht worden ten rckwcstc van het open baar ministerie en van de civiele partic, een ieder voor het gonne hem aangaat. Uitgesproken ter openbare zitting tenpaleize van jn'slicie tot Veurne, den negdnsten april 1800 vier en zeventig. Tegenwoordig de hoeren Despot, ridder van het Leopoldsorde, voorzit ter; Leplae en Van Goetseni, réchters, Barbier, grclller-adjoint, die'hel tegenwoordig vonnis gc- teékend hebben. (Getécken'dj G. A?O. Despot, C. L. Leplae, G. Van Gdetsem en R. Barbier. i I Nicuport-Dixmude 7 40 I Dixmude-Nieuport 9 55 ----• Gehoord, insgelijks den advokaat Meynne, bijgestaan van den avoué DekeuvVcr, welke na zijne middelen van verdediging te hebben doen gelden, heeft geeischt dat aangezien de be tichten ter goede trouw gehandeld hebben, het de rechtbank behage hen vrij te spreken van de terechtsvervolging ten hunnen laste ingespan nen zonder kosten; En de civiele partic ongegrond zoude ver klaren in hare vraag en genomen conclusion; Eindelijk, gehoord den heer Bernolet, sub- stitul-prokureur des konings bij deze, recht bank, welke, na de zaak geresumeerd te hep- ben, heeft geeischt dat de rechtbank' alle lie verdachten zoude verwijzen in de straffen be paald bij het artikel 445 van het strafwetboek, en solidairlijk in de proceskosten, ingevolge de artikelen 4G en 50 van, het gemelde wetboek En zoude toewijzen de conclusion genomen door de civiele paytie. Gezien de artikelen 445, 85, 40, 46 en 50 van het strafwetboek waarvan lezing is gegeven geweest; Overwegende dat de verdachten, in eene klacht, toegestuurd aan den heer minister van openbare werken, den 31 december achttien honderd twee en zeventig, den heer Pillement, onder andere, beschuldigen van zich Öv,q-te le veren aan de.jagt van eendvogels, wanneer zij hem bijriepen op den oever van den User, die stond door te breken en geheel Vcurneambacht dreigde te overstroomenI Overwegende dat zij hem nog beschuldigden van wanneer zij hem vroegen of hij de nopdige, materialen bezat om de opening te stoppen, hij hun schimpswijze anlwoorde smijt er uwe hof stede in! bnarlsd Overwegende dat indien deze feiten bestonden, dezelve den lieer Pillement zoude blootstellen aan de misachting zijner medeburgers. Overwegende dat deze aangehaalde fcitén' niet alleenlijk niet zijn Bewezen, maar zelfs dat het tegenovergestelde' is bewezen uit het verslag van den heer ingenieur De Mey, ingodiend aan den heer minister van openbare werken, den twintigste» jannai i achttien honderd drie en ze ventig, dus dat deze klacht de hoedanigheid bezit van eene lasterende ahngift bij geschrift in januari van den verleden jure; lo Overwegende dal de verdachten insgelijks ten hunnen voordcele-de goede trouw niet kunnen aanroepen, vermits zij in hunne hoedanigheid van policieambtenaren nauwkcuriglijkdr hadden moeten onderzoeken de handelwijze van den I vonden, even als de heer ingenieur De Mey f, - ment leggen, in waarheid niet bcslondenpen dat zoo zij het hobden staan in hunne aangill, waarin zij verklaren dat de heer Pillement met/kwaden wil heeft te werk gegaan, en tot zoo var, dat KIEZING VOOR DEN PROVINCIALEN RAAD, Op Maandag 25 Mei 1874, KANTON VEURNE. Kandidaten van het Bewarend Verbond uittredende leden. Aan de herren Kiezers van het kanton Veurne, Mijne Hèeréir, Daar hei kiezerskorps van liet kanton Veurne, op 25:1 Mei aanstaande, is bijeengeroepen om zijne provinciale Raadsleden te herkiezen, heeft hel bewarend Verbond van Veurne, bij een'parig- Dtiinkerke naar Véurne, 6 45 1115 3 45 5 05 Viurnc-Dixrinnle-Lichlerv. 7 43 12 11 4 40 6 02 Wij Lcopoldus de tweede, koniugder Belgen, aan alle tegenwoordige en toekomende doen te welen, dal De rechtbank van eersten aanleg, zitting houdende tot Veurne, provincie van Wesl-Vlaan- deren, jugcerende corioclionneelijk, heelt ver leend het volgénde vonnis In zaak van den heer Prokurcur des Konings bij déze rechtbank, eischer ter eender zijde. Er. van 1“ Karei Iloutsueger, landbouwer en burgemeester te Ooslkcrke, 2* Constantinus Van huysse, landbouwer en schepen te Ooslkcrke, 3" Eugenius Lahaye, landbouwer en schepen te Ooslkcrke, 4" Joannes Carereel, landbouwer en burgemeester te Oudecappelle, 5“ Engel Op somer, landbouwer cu schepen te Oudecappelle, 6" Joannes-lgnatius Poot, landbouwer en burge meester te Nieucappelle, 7" Engel Delefortrie, 8" Pieter Degraeuwe, beide landbouwers en sche penen te X'ieucappelle, 9“ Pieter Mesdach, land bouwer en burgemeester te Lampernisse, 10“ Amand Ilabaey, landbouwer en schepen te Lam pei nisse, 11° Joannes-Baptiste David, landbouwer én schepen te Lampernisse, 12“ Jacobus Murkey, landbouwer en burgemeesler te St. Jacobscap- pclle, 13" Carolus Opsomer, landbouwer en sche pen te St. Jacobscappèlle, 14’ David Mavs, landbouwer en schepen la St. Jacobscappelle, verdachten, verweerders, comparanten in per soon, bijgestaan door den avoué Dekeuwer, pleitende den advokaat Meynne, van Brugge, hunne verdedigers ter andere zijde. Gezien de dagvaarding gegeven aan de ver dachten ten rekwesle van hel openbaar minis terie, bij exploit van den deurwaarder Arsenius Bril, in dato twaalfsten februari lest, ten einde voor den rechtbank tc verschijnen; Gezien de klacht opgemaakt ten laste van de verdachten, door den heer Joseph Pillement, kon- ducteur van bruggen en wegen, wonende tot Veurne, in dato achtsten maart achttien honderd drie en zeventig, uit welke resulteert dat de gezeide ver dachten zich plichlig zouden gemaakt hebben van in den loop der maand januari van den ver leden jure, eene lasterende aangift bij geschrift gedaan te hebben aan den beer minister van openbare werken, ten laste van den bovcngc- noemden heer Joseph l’illcment; Gehoord ter zitting van den zes en twintigste» maart lest, de getuigen ten laste in deze zaak opgeroepen, in hunne wederzijdige verklarin gen; Hierna gehoord, den avoué De Ilaene, welke akt heeft gevraagd, dat Joseph Pillement kon- ducteur van bruggen en wegen, wonende te Veunie, zich civiele partic aanstelde in deze zaak tegen de veertien verdachten; De rechtbank, den heer Bernolet, substitht prokurcur des konings gehoord, aanveerdt den gezeiden Joseph Pillement, civ iele partie in deze zaak tegen de veertien betichten, en geeft hem aki over deszelfs ten zijnen opzichte gedane ver klaring; Gehoord alsdan de getuigen ter ontlasting in deze zaak opgeroepen in hunne wederzijdige verklaringen; Ondervraagd alsdan de verdachten en ge hoord hunne middelen van verdediging; Gehoord de civiele partic door het orgaan yan den advokaat Dekeuwer, van Brugge, bijgestaan door den avoué De Ilaene, welke heeft geeischt dat de rechtbank de civiele partie zoude be machtigen om het tusschcn te komen vonnis te doen plaatsen in de gazetten van het arrondisse ment Veurne, ten haren keuze en ten koste van de veertien belichten, tot beloop cener somme van Liditervelde-Veurne 6 30 9 08 1 35 7 55 Veürne-Duinkeike 7 40 10 15 2 39 9 01 hunnen voordeele-de goede trouw niet kunnen policieambtenaren nauwkcuriglijkdr hadden -1.-- j- i j heer Pillement, welk doende, haddeh zij onder- t/v i./vydat de feilen welke zij ten laste van den heer Pille- hij geenszins kwaadwilliglijk had gehandeld, zoo zij het hobden staan in hunne aangill, waarin zij verklaren dat do heer Pillement met/kwaden wil heeft te werk gegaan, en tot !zo.o ver, dat zij zelfs de verplaatsing vroegen van'dezun ftmb- j l.'iir.ar; Overwegende dat de verdachten nie;.alleen- lijk aan den heer minister te kennen licbben gegeven dc gestaatheid der zaak bij hunne ho venberoepen aangift, maar zelfs dat zij gehandeld hebben met inzicht van tc hinderen aait.de per en faam van den héér Pillement, dus dut zij moeten aanzien zijn als Invaadiallliglijk ten zijnen opzichte gehandeld te hebbOn, en geenszins met goed trouw; Overwegende dat er verlichtende omslundig- hedefi bestaan, die het wanbedrijf verdachten, spruitende namelijk uil hel vorig goed gedrag u a t! Li nO.MIOMMK IlYCIiA.SU'S, UkVkKKK-LITGl Zwiirtr.Xoiniciitiru'ii u* Vi-urtir* w’j rtf- i -- '7' 7 7 ïua^i' 1 drie honderd franks, en hen zoude solidairlijk verwijzen tot beloop deze som, op de vertooning der kwittancien van de drukkers, met verder- verwijs solidairlijk in de kosten van den pró- cesse; I I - f VAN VL.URNE - Fra~»«oeew;iiii - 1 ertrekiiren van «len ijzeren netf vun Annonoen, 2Dcl.p ro*. !d. rech'eilijke, 50 c. p r. Eerhurste.llinjjen, 1 p r. Van 1 lot 5 regels, 1 fr. Reklaukx, 50 et perreg. Een nummer^ 15 ct. Afzonderlijke uuNxtners voor artikels, reklamen, enz., 20 ft*, liet 100 i—v’Tirr—M raam mawn •4 Eiunr MehlervelUe. 1 april 1874. - - - C7

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1