SSE) GPDU SI 0 31 S 9 gioot 8W heet. <17 aren 2-4 cent. Notaris FEYS, tc Proven. G E M E E N T E II E I S DER SCÏlOOBlEUBElEN. AL HET HERBERGGERIEE, een pair'd, eene vierwielvoitüre (Biroucheltei, eene tiveeivielvoiture (Gariole) en veel andere'voorwerpen. Notaris CAP L L E TE WATOU. BAkKERSKNEClIT. dSk"? GRAS- EN ZAAILANDEN, te Moere (1700 Genieten), 5 ccnlimenf halfwit, 69 centime *23 10 De Sekretaris, A. Floor. 5 go 86 1 98 66 8b 16 1 51 f Ifi A W T O O It vaii den 6 mri. 30 04 '26 31 •29 27 21 66 26 33 18 14 10 22 24 •28 66 29 - a 30 00 -a-- -i-a- 18 _a 20 - 29 a 31 a-j 32 a-- 13 nifi; 38 - a 42 25 a- 28 - a 30 26 23 a 00 18 - a 21 - 28 a 31 -i-a- -3- Heesen (FrankHjk), Tarwe, I kwal. p. lïeilol. »:(middeiiiiiijs) Rogge Sutnoi'n Haver 1 BoOileu Wille booflen Gije erwten Rbiuvlc erwten, Lntaad Zotnei koolzaad Winterknol zaad Aid'dappels Kaas, 100 kJ. Vlas, 1 i a kil. 10Q 5,000 of 10 000 liloj. U -ci- 250 Bij uithangende plakbrieven verdeeld in zeven kooien. Thans gebruikt door do mcdeverkoopeis Amaiidus Deboir, Bernardus Debeir en Maria- Theresia Debeir, met recht van pacht lol eersten October 1889, mits 1290 francs sjaars, boven alle lasten. U’it der hand ie Ik o open Ecu nieuw gebeuwd HUIS, ton dienste van her berg Gfmden Hoofd,benevens schuur en stallin gen. niet 3 aren 89 centiaren 13 too eener centiare grond, erf en hof, te Avecappelle, nabij de dorp- pl.u'.ls. Bewoond door sieur Henri Penei. Voor alle inlichtingen begeve men zich ten kantore van 'i'DE CAE, Nutaiis, te Veurne. GEMEENTE STAVELE. ZB O TT 'W ING van een 0MDERWIJZERSW0H1HG liet Kóllegie van Hunjemeester en Schepenen der gemeente Stavele maakt bekend, dat er op nnotidcrdag 2 6 Mei AM7 1, om 3 ure na middag, in hel Gemeentehuis, zal overgegaan, worden lol de openbare aanbeste ding, hij afhod., cn in.diie dcqlcn, der voor gestelde werken met levering der Bouwstoffen, tot boiivven 1" Een SCHOOLLOKAAL met omlerwijzers- woonsl, waaraf hel bestek beloopt lot Er. 18,^26-69 2" Levering der SCllOOLMEUBELEN, begroot op. 1,380-01) 3" Een GEMEENTEHUIS, begroot op 3,943-97 Woensdag 9-1 «Juni 9M7-1, om 2 ure na middag, in het Hotel de Ilader,'oo, binnen de stad Veurne, Ooststraat. koopdag van: Woonudag 1(> «Juni 185 1, om 4 ure na middag, in het Hotel de Waterloo, van met af hang! ijke gebouwen en 3 aren 69 centiaren grond van gebouwen, wijk A, nummer 115 van het kadaster, gestaan te Veurne, in de Ooststraat, nu ten dienste van afspanning genaamd HOTEL VAW WATERLOO. Gebruikt door de echtgenootcn Sampers- Debreeuw. Dit goed zal ook in twee loten te kóopcn geveild worden. Schoorbakke, bekend bij cadastea wijk A, Nrl248 tot en met 255, 272, 280, 284 tot en met 295, £97, 299 tol en met 305, 513, 314, 279a, 281a en 343a. IMnsdag 0 Juni 1^7-1, om 9 ure ’s morgens, in het Gemeentehuis, te Adiul c 'ke, OPEXBA'RE verpachting van de ONROERENDE GOEDEREN behoorende aan 't Armbestuur van Adiiikerke, voor den termijn van negen na een volgende jareiï, in te gaan den 1 October 1875, om te eindigen den laalsten september 1884, ter uit zondering der weiden die van do te verpachten hofsteden geen deel maken, voor welke die' negenjarige pacht zal aimvang nemen met 11 november 1875, om (e eindigen ten gelijken dage van hetjaar 1884. 2" KOOP. Eene allerbeste groot 50 aren. 18 ccnlitiren, kadaster sectie D, N" 537, achter hel huis van den eersten koop. Buiten gebruik. Om handslag met de geld- telling. Op HNnidcrda^ 91 Mei f S7 I, on» 4 ure na middag, ter herberg de Stad Duin- kerke, bèwoond door Seraphin Gast-Loncke, te Rousbrugge-Haringhe, dorp. Door hel ambt van den Notaris VANDEN- BERGHE, aldaar verblijvende, daartoe in rechte benoemd. 11 mei I 30 03 26 97 29 03 20 08 18 91 13 31 21 74 29 14 IN DE HERNISSE TE POLLINCHOVE, groot, volgens kadaster sectio 1), nummer 312, 2 hectaren 70 areif 80 centiaren. Thans gebruikt door den medegcreehiigden heer Philippus-Jacobus Rooiyck, landbouwer te Hoogslaede, met recht van pacht tot 11 novem ber 1879, mits 372 francs 60 et. ’s jaars.' Hei kohier van voorwaardeu, laslcir en be spreken, alsmede de plans en titels van eigen dom zijn berustende len kantore van den Notaris CAPELLE, te Watou. Ruchtbaarheid. Kantoor van .V'"r CORNILLE, Notaris, te Wulveringhem. De Notaris CORNILLE, te Wulveringhem, zd, oil S'l .Tflri l»5t. 3 ure stipt na mi Idag, iu hel Gemeenlchiiis, te Ridscaiup, in eYnr idling, openbaar verkoopen Gemeente. Co.ryde. Kopp 1. Eene partij Zaailand, langs den 1 urg- weg van Veurne naar Oostduynkerke, kad.’S’ B, 209. groot 54 aren 60 centiaren. Koop 2. Bewesten denzclfden liurgweg, wat be zuiden koop 1, C>2 a. 59 c. Zaailand, kad. sectie B, noo ihlccl van Nr 211. 1 Koop 3. Zuid aan koop 2. 61‘a. 99 c. Zaailand, bij kad. S" B. zuiddeel van nr.2U. Gebruikt tot 1 October 1876, door Benoit Desaver, David Calcoen en Philippe Boussaert, te Coxyde, a 410 fr. bij jare, boven de lasten. Gemeente Veurne.-Hemesler/mort Koop 4. 1 heet. 16 a. 2(| c. Zaailand, niet ve.rre van den keiweg van Venrue'op buinkvrke, S« B. N' 697a, gebruikt tot Bavo 1876, door Jozef Buquoy, ft 213 fr. bij jare, boven de lasten. Gemeente Veurne-Beoosterpixirt. Koop (i. Nabij de ktddede van Veurne op P^r- vyse, bij den Papegaai, 69 a. 20 e. Zaailand, vol da ring, kad. S' G, Nr 510a, gebruikt door L. Vermote, i te Avecappelle,-1 t Bavo 1876, aan 203 fr. ’sjaal;. i Gemeente 's Jleeriuillemscuppelle. Koop 6. Eene vierkante .partij Maaigr.isi oó'st niet verre van den Pnpegani; ^vly)t 68 a. 20 e., kad. S'A, Nr 243. Zonder pacht. Aanslag met toewijzing. Gemeente OostkcrkO, bij Diïmude. Koop 7. 31 a.. 60 c. Zaailand, nabij de dorp- pla fs. langs de Nieuportstraal, kad. S' A, n' 76. Koop 8. Bezuiden koop 7, 29 a. 80 c. Zaailand, kad. seelie A. N' 75. Koop 9. Bezuiden koop 8. 34 n. 1(1 c. Zaailand. ka<l.' S' A. Nr 74. Deze 3 koppen gebruikt do< r ,V. Vanhuysse, te Oostkcrke, tot Bavo 1876, a;m 260 Ir. bij jure, boven de lasten, Gemeente \’iuelien). Kpop '10. Een lang, smal perceel Zaailand, oost langs de kalsiede naar ïpcr (bij TZwarte Peerdb bij kad. S' B, Nr 698, gebruikt door Max. Cogge, tot I Bavo 1876. mits 75 fr. ’sjaais boven de lasten. Koop 11. 35 aren 50 rrnt. Zaailand, langs de Veurne,straal, bij kad. 8" B, N,r 6.70, Boonipiijs, 235 fr. Koop 12. Bezuiden koop 11, 39 a. 64 Zaai land. kad. S' B, noorddcel van N' 669. Booniprijs, 68 fr. ]{oop 13. Zuid aan koop 12. 76 a. 80 e. Zaai land, kad. S' B, middendeel van niiliuner 669, Booniprijs. 37 fr. Koop 14. Nog bozuidc'n koop 12. 77 a.; 59 c. Zaailand, kad. S' B. zuiddcefVan mumiier 669. Uooii) prjjs, I «>3 ir« Deze 4 koopen zijn gebruikt door de wed' Dayid, te Vinchem. lot Bavo 1876, aan 405 fr. bij jare. Gemeente Wulveriughem, Kooi» 13. 12 a. 96 c. Boomgaard, gemeeneen onverdeeld voor hel oveHgo met H.Anseel, landsman te Wulveringhem. in eene partij gras- en boomgaard, groot in het geheel bij kad. S'.C, Nr 342. 15 a. 60 c. noörd de kalsijde van het Gouden Hoofd naar deze op Vper, gebruikt door dito Anseel, tot 1 och b. 1876, mits 20 fr. bij jan’; hoven de lasten. Alle n’ichtingen ter studie van genoemden notaris COKHIMjE. T0ÉSIRÉ RALCAKW, üCQnrktprijM vuil Tourna. 6 mei. Tarwe, per 145 lit., 37 00 a 42 50 LI. nieuwe Rogge. rturiiocii ld, ni<iiw Haver ld. nieuwe Rom.en Nieuwe Erwten Urno<l5»riji«, te rekenen van morgen Bruin per 1 l(2 kilo, 37 (entimen; halfwit, 69 ventinieu. De Plans, de Bestekken en liet kohier van voorwaardên berusten, ter inzage dci belang hebbenden, iu het Geineeutc-sekrelai iaat, waar er kennis kan van genomen worden eiken Don- derdai na middag. De Burgemeester en Schepenen, CU RN El .IS. OPENBARE L1CITATIE VERKOOPING ■*met tusschcnkomst van den heer Vrederechter van hel kanton Rousbi ugge-llaringhe, van Gemeente Rcveren^ dorp Bousbrugge. KOOP. Een onlangs uil den grond nieuw gebouwd WOONHUIS, van twee verdiepingen, met inrijdende poort, geteekend N° 65, hebbende gerieve kelder, 5 t beneden en 5 bovonplaatscn al geplafonneerd en met marboren schouwen, keuken melciterne cn pompc daarin, poerde en andere stallingen, re mise, steeupul, wasclikeukcn, houtslal en serre in den hof, met 12 aren, kond bij kadaster sectie 1), nummers 533 cn 534a, onder bebouwde grond, wal en hovenier- hof. ijaalsl bewoond geweest door wijlen den heer doktor Vandcrghote. Om handslag met de toewijzing. M""- wed' DGBBELAERE woont thans in de Ooststraat N” 13, en verkoopt bij voort during aan factilurprijs, ondanks de tegenstrij dige verspreide geruchten. Tl? KOODL'N. Ee" 5"e<l Marktkraam, (of IlA.k). I I j 1VUU1 IJ A 1 Tu betrjQcn ten buieele den Uur- naar, 08 cèiitiareii crvc, be- Afslau; op de Monssche kolen. Ik ..-JaLaz. 5’00 id. (/harleroiscke 9° Rp Slinsdag 9 Juni IS? 8, oip 3 ure juist na middag, te Beveren, ter her berg het Hooghe, langs tien steenweg op lloogslaeile, bewoond door den mcdegerechlig- den Petrus Debeir, ten overstaan on bijwezen van bevoegden heer Vrederechter, ORtNBARE LICITATIE-VERKOOPING rad yvaL eenie Mcttionnc en HOFSTEDE, TE ISENBERGHE, j langs den steenweg leidende van de Drie Boomtjcs naar Isenberglic, gipot 12 lif'Claren 01 are 30 centiaren, bekend bij kadaster, sectie A, nummers 395, 404. 405 405a;2”, 406, 407, 408, 410u, 410c, 411, 412a lli'A, 4l4i>, 415u en sectie B, nummers 320, 321. 369, 371a, 372a, 375, 377a, 378a, 379a, I cn* 388. THE ccnc ALLERBESTE a V.7 8 S >14 WniD @9 groot 1 hectare 71 aren 70 centiaren, te Wulpen, in het Schoudervliet, bekend bij cadaster wijk C, Nr65. Alles gebruikt door sieur Louis Scherpcnseél tot laalsten september 1875, mits 2025 franks bij jure voor de hofstede, en 260 franks 'sjaars voor dy weide. TTocnsdag 3 Juni IftTS, om 3 ure na middag, in het Hotel de la Bhé- turique, tc Vetirne, OPENBARE VERKOOPING van A eene gelegen te Moere (1700 Gemeten), wijk A, n'” 31 lol en mei 49. Bij plakbrieven verdeeld in 2 loten. B 2M Iiect. 52 arm OO cent, loopenilo wijk A, nummers 189 lol cn met 199, cn 200 tol cn met 210. Bij plakbrief verdeeld in 4 loten, met recht van samenvoeging. Alles gebruikt door sieurs Du non, Wr.tteeu, Riethaego en Van Acker, lol 1 October 1874. Maandag ln Juni 1W7 8, om 3 ure na middag, te Hoogstaede-dorpplaats, ter herberg van Ercderik Debergh, OPENBARE VERKOOPING met iiintel en oirrbliiK run eene GOED BEKALANTE SMISSE en 7 aren 87 centiaren GROND, ERE en 11OVENTERHOE daarmede gaande, gestaan en gelegen te LE-2'SEL.E-IvIOLEISrTJÏ’, langs den steenweg naar het Klein Leysele. Gebruikt doqr den eigenaar llenri Dequekcr. Aanslag 1 augusli naast. Tvrantlrring van woonst. ITiXO 5 ver- 1 L2 kilo, G.iillellen Gwllcltai io Tuut venant a-- -a-1 340 530 0) 210 00 3’ ö’o 520 2to oo I- -I uail fr. 550 320 230 190 EN LEVERING 7j’m nc eene goede VETTEWEIDE, GELFXKN i;i -iGóll-i' Ui t!)c -di: VAN OEN Grootc, Gaillctterie, Tont venunt, Me .n, De perfioone»! <li^ w.ifjons vnti f ren, worden veixot hl hunne oninianden Ie doen Hfjedt der Koohiniiièti te Veurne, die met hel phcert-rnen koop belrst is. Elk Vegge hel voort. J'.i'Jl1..111- 1 i 1111 Tc iidrcsseeren bij den drukker dezes Gaillcltcn, 1° kwal |x:r 10,000 kilog. Gaillvtterie id. Tont venant, cxlr.v id. Fijne kolen id. Smidskolen, allereeitte, ItlRrieiiiontarlie. id. id.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 4