B i ir: HJ A’1' 1544 MM. BIESWAL-BRIL VANHEE-FAURE. kiezing voor den provincialen raad, Op Maandag 25 Mei 1874, si v-* I 1 Veïrtïe, 20 Mei 1874 Duinkerke naai' Veurne, KANTON VEURNE. Snnienstellinx der Bureelen open- I -- Kiezing van twee leden voor den Provincialen Raad Kandidaten van liet Bewarend Verbond uittredeUde leden. M. Jottrand, liberaal der roode soort, heeft daar rondborstig verklaard, wal zijne partij ver langt, en wat zij van zin is te weeg te brengen, indien zij, dank aan de kiezing van Juni aan T roer kan geraken. Met twee voeten te gelijk over de grondwet springende, alsof dit maar een kinderspel ware, eischt hij, in naam van zijne partij 1° De - afschaffing van het budget der cere- diensten 2° De afschaffing der seminarien en der kerk fabrieken. 3° De afschaffing der wet van 1842, dat is te zeggen, de vergoddeloozing van hel lager onder wijs. Dat deze drie afschaffingen de toepassing zijn van het Pruisisch stelsel; dat zij ons, onfeilbaar, naar de vervolging, den burgeroorlog, de bloed stortingen leiden Dal zij den ondergang van België in zich be sluiten, is klaar voor iedereen En noglans, op de banken der linkerzijde, is er niet ééne stem geweest, welke dit program verloochend heeft, in de drukpers, niet één libe raal dagblad, hetwelk daarvoor het minste voor behoud heeft gemaakt. Integendeel 1 De Echo du Parlement voering van M. Jottrand Inschrijvingsprijs 5 /r. ’.'ijaars; met de post G fr. Men schrijft in Li BO.XIIOIDIE.HYCKASEYS, ÜRUllER-CITÜkVïa. ZwaricNuuncnuraai, le Veurne. ■esmr:. 1* Sectie, in het Stadhuis Vertrekkamer. Voor zitter, M. G. Despot, ridder der Leopoldsorde, voor zitter der rechtbank van eersten aanleg. Veurne. Adinkerke. Coxyde. 2* Sectie, ten sladhuizeOude Raadkamer. Voorzitter, M. C. Leilae, rechter. Bulscanip. Houlhein. Lcysefe. Moeren. Deren. St. Riequicrs. Vincheni. Wulverin- gheni. r 3' Sektie. in de Raadkamer, ten stadhuize. Voorzitter, M. Gust. Vaxcoetsem. Aiveringheni. Eggewaartscappelle. Lamper- i-isse. Nicuciinpelle. Ooslkerke. Oudeeap- pellc. Si. Jaeobseappclle. Steenkerke. Politiek overzicht. De algcmcene aandacht wordt thans weer op Frankrijk getrokken, want men vreest dat er daar nogmaals belangrijke gebeurtenissen op heulen zijn, liet ministerie had vootgesleld, de beraadslaging over de konslitutionncelc wetten, met de diskussie over de kieswet te beginnen; de meerderheid der Nationale Vergadering be sliste er zate, dag anders over met 381 stem men tegen 317 werd er besloten, de kieswet slechts op het tweede plan te stellen en aan de municipale wet de voorkeur te geven. Hierop vei klaarde M. de Broglie onmiddellijk, dat het gansche kabinet zijn ontslag nccrlegde. De meerderheid, welke het ministerie heeft omgeworpen, bestond uit 310 republiekeinen, ■»3 legitimisten en 17 bonaparlislen. Hel linker centrum was verdeeld 12 leden hadden met het gouvernement gestemd, 5 andere hadden aan de stemming geen deel genomen; de overige leden, waaronder M. Thiers, stemden met de linkerzij. M. Rampont, van hel linker-centrum, zegde wij hebben tegen het ministerie gestemd, omdat hel een parlij-minislerie is; maar het kwam ons nooit in den zin, tegen maarschalk Mac-Mahon te stemmen. Bij bet einde der zitting hebben de gezanten, vertegenwoordigers en ministers van vreemde hoven, per telegram aan hun gouvernement het gebeurde doen kennen. De eerste depcchc welke verzonden werd, was degene van den ge- ?a .1 van Pruisen; de tweede die van den gezant van Engeland. In den avond vertrokken er voor hi’l noorden on voor. Italië verschillende kour- tiers. De ropublikeinsche bladen dringen op ecile ^ntbinding van de Nationale Vergadering aan; 'Joch aan hunnen wenscli zal niet worden vol- '■^an. Maarschalk Mac-Mahon houdt zich icverjg Jezig mét de samenstelling van een nieuw kabi- *lc’; hij hoeft oen paar konferenciën gehad mpt Goulard, en deze heeft zich met die taak bc‘last, doei) zjj1H, pogingéil om een ministerie te vormen zijn mislukt. 11 1‘ius IX hóeft v. lemt li JCwe[ lia[je er Belgische katholiek ziet in de rede- l eene krachtdadige wedercisching van de grondbeginselen van bet liberalism. De Indépendance ondcrtcckent met zicht bare voldoening de volgende verklaring, door M. Jottrand, in name der radicalen gedaan Een liberaal ministerie dat zou weigeren do wenschcn der gevorderde denkwijze in z. ke van onderwijs en scheiding tucschen Kerk en Staal te volbrengen, zou geen zes maanden an ’t roer blijven 1 Wij bedanken M. Jottrand voor zijné rechtzin nigheid, en als zijne vrienden, ter gelegenheid der kiezing, nog zullen voor den dag komen met hunnen eerbied voor den godsdienst, zullen de kiezers weten waar zij zich aan houden en d e huichelarij naar zijne verklaringen, nu door ge heel de linkerzijde en door geheel de liberale drukpers aanvaard, terug zenden. woensdag zijn 83' jaar bc- z-i ei d> geluk wencellen i aan Ce voeten van den bchoudc. De Habsburger keizer, Frans-Joseph, van Oostenrijk, heeft de drie afgchandelde kerke lijke dwangwelten met zijne keizerlijke hand- tcckening bekrachtigd. In een schrijven aan den II. Vader zegt hij hij moest uit vrees voor erger. Alsof het erger kon dan het onrecht bekrachtigen, de kerk verdrukken. Wat die keizer voor erger houdt, is inderdaad minder. De eer, de hand having van het recht zijn niet meer onge schonden. Vrees voor erger! Is dat erger ge vaar voor zijne kroon? Zal de kroon aldus'be houden, het hoofd als met een cerekrans sieren. Als Katholiek keizer heeft Frans-Joseph fei- lelijk geabdikeerd. Overigens wat dit sedert lang le vreezen; de katholieke keizer wordt door de vrijmetselaars en liberalen als het ware overompeld en hij durft hun geen tegenstand bieden. Arm Oosten rijk! Frans-Joseph heeft do geschiedenis van Louis XVI, koning van Frankrijk vergeten. Deze franschc Vorst toekende ook in 1790 de civiele constitutie der geestelijkheid; in 1792 werd hij gevangen gezet, en op 21 Januari 1793 onthoofd. De Pall Mall Gazette van Londen meldt dat, volgens berichten uit Petersburg, groothertog Nicolais, zoon van groothertog Constant ijn, hel bevel ontnomen is over de ontworpen expeditie op den Oxus, en hij in arrest is gesteld in zijne woning, alwaar de policie opzoekingen in zijne papieren heeft gedaan. De betrekkingen tusschen het Vatikaan en Rusland zijn afgebroken. De reden daarvan is, even als bij cone vroegere gelegenheid, het bis dom Chelih, in Polen, waar de katholiek.?. Ru- thenen, na het vertrek van hunnen bisschep, tegen de regeering in opstand zijn gekomen, doch door laatstgenoemde op krachtige wijze zijn ten ouder gebracht. Mgr. Antonelli ontving I raag aan inxmiirii waa van den Paus in last, om den Russischcn zaak- hoorde kwaadwilligheid, gclastigden, M. Kapnist, te verklaren, dat het Valikaan niet langer gemeenschap kon oial t- houden met ernfe-regeering welke zich der- gelijkc maatregels veroorloofde. M. Kapnist is daarop voor onbepaald n lij I in verlof naar St. P c l ersbu rgter uggèk c er d ---- a liberaal program. Niels is somtijds gevaarlijker dan een <nve iehlige vriend. De liberalen hebben dat on lervonden in de Kamerzitting van verleden donderdag. Paus ncergelegd zijn door hunne afgevaardigden, is ’t noodig die nog te versterken, en ze eene nieuwe en eerbiedvolle uitdrukking te geven. Alléén onder al de vorsten van Europa, kan Pius IX, zonder vrees en zonder spijt, oenen blik slaan op het afgeloopen jaar, dat, evenals de vorige, vol beproevingen, verstoringen en bit terheden maar ook, gelijk de voorgaande vol heilige werken, groote verhevene voorbeelden, en lessen was. Rondom hen zijn er velen gevallen die hen vervolgd, verraden, verkocht hebben aan de revolutie, die hen verloochend hebben uit lat heid en menschelijk opzicht. Nog anderen zullen vallen, die gespeculeerd hebben op hunnen dood en van w’ie hij den val of de begrafenis zien zal. Zijne stem alleen is eene vertroosting in de be proeving, eene aanmoediging in de vervolging, een licht in de verstoring der gedachte. Hij predikt, van op zijnen kansel, de onwrikbare volstandigheid aan de belijders van heden, aan de martelaren van morgen, en doet de hoop herleven door zijn opwekkend en zalvend woord. Dat God wiens hand hem zoo zichtbaar en op wonderlijke wijze beschermt en ondersteunt, hem nog lang voor de Kerk en de samenleving 1 BSe JjsïeSc liberale versebponing. De liberalen belijden zeldzaam dat zij oprecht boos zijn, zij nemen doorgaans hunnen toevlucht lot middelen van verschoon ing. In liet liberaal kamp bedient zich eenieder, groot en klein, geleerd en ongeleerd, rijk cu werkman, van vcrschóöiiingon. Vraag aan Victor-Emmanuel waarom hij liet Opperhoofd der Kerk,met, smaad,en laster be laadt?.... Vraag hem waarom hij de handen heeft durven leggen op de kroon des Pausen?.., Zul hij zich nlichug kennen?.;0'a neen, hij zal eene versclioo niiig in de zó^gozegdp wel liga neigingen van zijn volk zoeken. Vraag aan Eismdrk waarom hij niet eoiic ónge- den oorlog voert tegen het katholicismus, en hij zal sch inmlelo'os ant woorden dat do geestelijken zelf hem tol dio vervolgingen uitgedaagd hebben. Vraag aan de k'e’ne"divin /landen van Zmiti.’;'.’ land, waarom zij katholieke bisschoppen ver bannen, die geene andere' schuld heid) m dn aan God eerder dan aan de menschen te g diocr- zamen, en zij zullen u zeggen dat de ptiblm! o i rde en de ir eu’n ie ra t zulke maatregelen vc:^ véreischën. Gij verwacht u misschien, van weg’ g.msc') do I b male partij, aa i eene moedige e;t' lijke bekentenis van de gepleegd fyitoai.... Italië, Duitse’.land, Z vitserl. nd p!ichlig?...’Zij Annoncan, 2-3eLp.rej, ld rechterlijke,c. p. r. Eerherstellingen, 1 f.-,p i. Vertrekuren vnu den ijzeren we^van Uuinlierke» Yrurnc, Hiecafport niwr ihichimefiate. 1 april 187 i. G 45 11 lo 3 45 5 05 I Nicuport-Dixmude 7 40 12»» 4 25 j Lichtervelde-Veurne 6 30 9 08 1 35 7 55 Vurne-Dixmude-Lidili rv. 7 43 12 11 4 40 6 02 Dixmudc-Nicuport 9 55 2 20 8 40 I Veurne-Duinkeike 7 40 10 15 2 39 9 (1 VAN VEURNE l -- T r» - Van 1 tot 5 regels, 1 fr. Rekumen, 30 ct perrej. Een nummer, 15 ct. Afzonderlijke nummers voor artikels, riklamen, iu., 20 fr. het 1UO

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1