R Vifrxe, 10 Juni 1874 par, Pen ï<3 M E U L E N, Vennif, ^'missies voor het stollen door het te Brugge. i voor de beide kicz.ngcn Nienport-Dixmude Dixmude-Nicupqrl 1850 160I CO tc Alb voor de de Kamer alléén. TT ITSLAG DEB KIEZINQIN VAN 9 JLN1 1874. Inschrijvingsprijs 5 ’sjanrs; met de post 6 Men schrijft in l.i DUXUOMMC nVCKASEYS, liliIKKIIl vrnavt> 2215 2191 2204 2425 1055 1057 961 19 33 13 32 23 07 28 00 L1:l 23 r ?;6 vli; L'1 Lidornlen. Pirmez, all. lid. 2299 Sabatier, x Vandam, Lambert, Jacqmain, P nabij het kerk- 1 Radbouwers. Te Gent, bestaan er twee vrijmetselaars Iqgien. Do eene, le Septentrion, bevat de oude doctrinairen on de andere, In Libert:1., de stoute vooruitloopers. Eon lid dezer laatste, beu, zegt hij van dat vrijmetselaars- juk. hóeft de medebroeders laten kennen die aan zijne lore ld Liberté t oebehoorenVolgens liet JLndsen- 5 b; Bentint. J'rovineie Jfenegauw. Atii. M. do prins de Lignc, liberaal, is zon der legenkeuling herkozen. Beiu.en. MM. Dolez, Hubert en Tercclin, li beralen. Er was gcene tegenkanting. Dooiixik. MM Saequcleu en Bonnet, libera len, zijn herkozen. Gcene oppositie. Charleroi. MM. De Wandrc, Piret en Bali- saux, liberalen. Soicmes. M. Wincqz, aft. lib. herkozen. Thcix. M. L. de Bobiano, katholiek, is ver vangen door M. Bronwel, liberaal. 1 'rovincie Limburg. Hasselt. M. de Pilteurs, kalh. herkozen. Maaseick-Toxcehex. M. B"" de Woelinont, katholiek, herkozen. In beide plaatsen was er gcene tegenkanting. Provincie Luik. De 7 aftredende leden (liberalen) dezer pro vincie zijn herkozen. Gcene oppositie. J'rovineie Oost- Vlaanderen. Te Aalst, Audenaerdc, Dendermonde, Eccloo, zijn al de altredende leden (katholieken) herko zen zonder tegenkanting. Si. Niculaas. M. Vilain XII1I, herkozen. M. Malou, alziende, is vervangen door M. Van Over loop, (beide katholieken). Ge.vc. De katholieke kandidaten zijn geko zen. 9 juni 00 - a 00 •18 40 •*7 a .38 - -8 50 a 00 00 V1 a 30 00 28 30 a 10 Oil a 11 00 I a- la 25 juni 30 81 27 92 30 03 I 71 00 I 71 00 hi. jl 11 4 - ^G7 E KATOEN. ''■usjende zijn. Al p 15 dagen terug- f;K(-RllSS r, Lichtervelde-Veurne 6 39 9 08 1 35 7 55 Veurric-Duinkerke 7 40 10 15 2 39 9 01 Politick overzicht. Hoe wispelturig van aard de franschcn ook mogen wezen, hoc ras hun alles verveelt, ge- looven wij toch dal het meer verstandig ge deelte der natie thans ernstig begint te be grijpen dat de voorloopse toestand niet langer kan voortduren; dat niet alleen Eraukrijk zelf, maar ook al de curopcesche landon er T grootste belang bij hebben een vast bepaalden staal van zaken, de orde en rust eindelijk in’t hart van Europa gevestigd te zien. Die zoo alom gewensehte toestand kon, reeds sinds eenigen tijd, bij onze zuidernaburen heerschen en het vertrouwen in handel en finan ciën hersteld hebben de zevenjarige machts- verlenging van den maarschalk de Mac-Mahon, die plechtig beloofd en bezworen heeft de wetten te doen eerbiedigen door allen, en de openbare orde en rust te handhaven, was hiertoe vol doende. Men bemerkte inderdaad reeds cene her leving in de internationale bedrijvigheid en de hoop” daalde in veel harten met het vooruitzicht van een nieuwen bloei van zaken met den lentc- bloeisem der natuur. Maar de overdreven partijen, in alle landen de schuld der ontroeringen,, moeilijkheden en omwentelingen, vergenoegen zich geenszins met dien zoo lang en vurig gewcnschten staat van zakenin strijd met hetgeen zij zelven mede- stemden in de wetgevende Kamer, willen zij hunne politisebe plannen doordringen voor het veiloop des besluuitcrmijns van maarschalk de Mac-Mahon. Het stoot den hardnekkigen monarchist tegen de borst dat het hoofd der uitvoerende macht in Frankrijk den titel voert van President der Republiek. In deze benaming vinden zij de revolutie, terwijl zij zelven, inderdaad, de waar achtige revolutiemakers zijn, door hunne pogin gen om dien wettigen titel te vernietigen en het gezag van den maarschalk de Mac-Mahon niet tc eerbiedigen en te ondersteunen. Bij de stemming op de bepaling der dagorde, in de nationale Vergadering, heeft men de werkingen gezien der verschillende groepen dit alles bewijst wel dat er nog geen echte meerderheid in de Kamer bestaal, doch waartoe dienen al die noodeloozo bewegingen, die samenspanningen en tegenwerkingen? Tot niet anders dan ter voortduring der onrust, ter bc- lelting der wcderkcering van het openbaar ver trouwen. Die onzekere, onnatuurlijkc toestand tc doen ophouden zou nu het grootste en beste werk zijn, welk iemand kunne ten uitvoer brengen. De kerkvervolging in Zwitserland wordt drukker dan ooit voortgezet; het schijnt zeker tc zijn, dat de Nationale vergadering, die te Bern, bijeen gekomen is, de nieuwe grondwet zal pro- klameeren. De uitvoering van deze wet, zal noodzakelijk vergezeld gaan van vervolging tegen de minderheid. Ziehier ongeveer den toestand in dit onge lukkig land de zoogezegde katholieken aan- klevers van papa Loyson eischen het bezit der nieuwe Sl. Pieteiskerk, gebouwd met de penningen dor katholieke wereld. Te Geneve zouden zij de nieuwe O.-L.-V. kerk willen binnenpalmen, gebouwd door Mgr. Mcrmillod. Tc Luzern zijn zij er in gelukt eenen rand te vormen, die eene of zelfs meer kerken ten ten dienste der gewezen katholieken zal stellen, ofschoon deze eigenlijk gcene kerken noodig hebben, zoo min als onze geuzen en liberalen. Tc Solethurn (Solcure) heeft de kantonnale raad verscheidene maatregels genomen tegen hel kalhcdraal-kapittel, en tegen do abdij van Nol re- Dame-tle-la- Pierre. Tc Bazel stemt de pro- teslr.ntsche raad cene subsidie aa.n de nieuwe i'2 64 u'> I 2 04 5 juni >5 a -46 00 a-- a- a- a- a-- 1-a- i 7 - a 10 50 I 2 00 a 2 20 -- -- - T Is gemakkelijk om zien waar het Advertentie-blad van daan komt! Dc circulair aan de kiezers ten voor- deele van M. Behaeghel, was enkel eene poets, on misschien dan nog gedeesseind en gekneed door kle rikale handen. Zoo zegt het Advertentie-blad; is h<T toch niet jam mer dat het poer reeds uitgevonden is? Maar wie kan het weten wat het blad nog al zal uitvinden? Mis schien de kunst om te vliegen! misschien het pro- baatmiddel om altijd jong te blijven en nooit te. sterven; misschien de wondersleen om alle metalen in goud le veranderen! Allons, couragie, jongens, en met dc edelmoedigheid waarmede gij den poelsbik- ker vergiffenis verleent, wie hij ook wezen moge, zult gij zeker ook wel gratis voor niet uwe verdere uitvin dingen inededeclen. Het is nogtans te beklagen, dat sommige nummers van het. Advertentie-blad bewaard zijn gebleven no pens de liberale kandidaturen, en dat de circulaire niet van den eersten ©ogenblik als eene poets werd uitgegeven. Een dingen daarbij is zeker, lis dat die zoogezeide poets in het liberaal kamp in het eerste, wel aanveerd is geworden, maar dal zij tegenwoordig schrikkelijk fel doet niezen, en dat om veel redens; want zij geeft de maat van de liberale rechtzinnigheid en eerbied voor de persoonlijke vrijheid, en daardoor moet zij noodzakelijk vruchten dragen die nog tc bloeijen en te plukken zijn. Zij trekt ojk de aan dacht van den prokurcur des konings en van de. de post-adminislratie over zekere wets- en regle- meuts-overtredingen, welke het Advertentie-blad geerne zou in den doodboek lat m, om zekere per soonlijke redens. Voor wat ons betreft, wij hebben al veel te dik wijls verweten en uitgcscholden geweest dat wij de wetten van ons land niet eerbiedigen, om ons aan die persoonlijke redens gelegen te laten. Wij vragen den eerbied voor de wel; onderhouding der wel door de. liberalen gelijk door de katholieken, en toepas sing der wet aan iedereen, op dezelfde manier, want allé Belgen zijn gelijk voor de wet. Om te eindigt n, wij zeggen nogeens dal M. Be haeghel moet weten wat hij doet en laat, maar dal da burgers van Veurne recht hebben dat hun burge- mi'estcr niet als een kaatsbal diene. Wij laten M. Deprey ook daar; wij behandelen niet geerne kwestien van personen, zooveel te min. als hel personen zijn, wiei hoedanigheden en waarde in het publiek maar al te wel gekeild zijn. leurnte. 10 juni. 40 - a 43 50 30 - a 31 - -a- a- 19 a 21 - -a- 29 a 32 33 - a- -a- |,r!l«i Bruin per V 70 centimen. 'W'iwn» cn o. T ’'■i'' pi'-’kcr te lli VlliiGiKr Iker, sekte; echter is hij slim genoeg haar cone katholieke kerk te weigeren en eene pï'plestant- sche aan te bieden. Te Bern wil men aan de hoogcschool aldaar eene faculteit van godgeleerdheid slichten, voor de zoogezegde nieuwe katholieken; men zal zeven leeraarstoelen oprichten, waarvan ten minste twee, bezet door franschc professors. De duitsche dagbladen doen hun uiterste best om de berichten tegen le spreken, die dezer dagen in omloop waren, en wel nopens dc on zijdigheid van Luxemburg, het bondgenootschap met Italic tegen Frankrijk, en de kandidatuur van oenen Hohenzollern voor don troon van Spanje. Wij nemen die logenstraffing echter niet zoo gcreedelijk aan. M. von Bismarck heeft ons aan zooveel verrassingen gewoon gemaakt, dat wij wel achterdochtig mogen zijn. Een vrijmetselaars-kongres is le Rome ge houden geweest. Wat is er achter de muren van die donkere kamer besloten? Niemand weet het nog; doch de beslissingen zullen wel oenen uit- Annoncen, 20 l p in ld ri clitei lijke, 5') c. p r. E i li-rsfell f,- p tertrekuri «te.i ijz.e. e.» van HiiU>Ur> ke, Vt i.rne, nixmiide, Xmiport n .ur lachtervelde. Dtiink'-rkf niiar Veurne, 6 45 11 15 3 43 5 05 I Nienport-Dixmude 7 40 -12»» 4 25 Veiinie-Dixmudc-Lichlerv. 7 4*3 12 11 4 40 6 02 Dixmude-Nieuporl 9 55 2 20 8 40 Hnnirr <!<*r V'QllAMvertcsmvtoordlgerH. J’roviueir. Oost- Vlaanderen. Gext. Al de katholieke leden zijn herkozen met cene groote meerderheid. Hevige strijd. Te Aalst, Audenaerdc, Eccloo, Dcndermondc cn St. Nicolaas zijn de katholieken gekozen. In <lez.e laatste stad is M. Van Overloop vervangen door M. Malou. J'rovineie Limburg. De 5 uillredende leden (katholiek.) herkozen. J'rovineie Luik. Te Hooi, Luik en Warcmme zijn de aftreden tic leden (liberalen) zonder oppositie herkozen. Te Vcrviers alleen was er oppositie. Zijn geko zen MM. David, aft. lid, en M. Oilmans, fiber, ibalottage tusschen MM. Simonis, kalh. alt. lid, cn Pellzcr, liberaal. M. Corncssc, kalh., is mislukt. In de ballotlage is M. Pellzcr gekozen. J'rovineie. Jlenegautv. Atii. De uittredende leden (liberalen) zijn hei kozen. Chaiu.eroi. Hevige strijd. Zie hier hoe de stemmen verdeeld zën Katholieken. Hermant, id. 1855 De dorlodot, id. 1873 Brixhe, 1 Dcrbaix, I Katholieken. Becrnaert, Mabille, Dcmcyst, Te .Bergen, Doornik Liberalen. Boucipieau.afllid, 1090 Iloulatl, itl. 1090 Pafernostrc, 2113 cn Thuin’ zijn dc af tredende leden (liberalen) herkozen. Er was tegenkanting in de volgende steden Gent, Charleroi, Soignics, Thuin cn Vcrviers, weg op de straat vinden. Toch is men het alge meen cens, dank aan eenigc broeders die den mond niet kunnen houden, dal het doel niet be reikt is, cn het kongres eigenlijk induigen is gevallen. a I - ku W -- HEIt Z waric.Nuht u .1 tc Veurne. V 1 1 1 Gt; n; 'D een h .If gl.is u iter, ll’jivklcn, loo uls in- a,;- |"F,«,ii, bonfdpijfi. duue- inersl.il Win tspi tii Lwiilr.ii 1’ijii zmidt r fr.0-50, 1-00 cn 1-75. <lc uihioder Lan aan- n^elk, zooa'.s \<»or li«*t Jliscbrihrii van inevtU.il HU bijbrcii^cn. In I (lie mij wekelijks v n M’lus de iiiu«*ilijkliedrii •iï'üldige vericiidinjjeii onkuslcii le spuieti tUE, drogist, uroo- deze die liet Fn“).;clijk. de h’<‘tneldc npodiekci'ij u,l n- en Ratkiivvrjpft k le Vciirno. V.iu 1 tot 5 repels. I Ir. Rkku.mrv, ISO et p.-iie Een nuinnie 15 et. AO.oiidrrlijke num tiers voor artikel;, rekla nen, ent., 20 fr. liet 10 Drion, aür. lid, 2222 Soit.XlES.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1