TO EW IJ Z1 N G IV EENE Z1TII.VG, Woensdag; I? Juni 18741, GOlil» L’lllustration curopécnnc, OVERSLAG. TO^ Opt Rainscappclle- van het met B( El A T O O 11 van den Notaris DE BEAU TE VEURNE. Rechterlijke Ilronijk. Journal de grand format a 8 pages, paraissant tous les samcdis. 4’ iiniiée «l’«-xiKlei»ec. Province, 10,50 francs par an. bestaande uit H. 24-29-21 landen, vct- Nr* 168, 170,1 lot en met 23e en met 359 en alsnog deel vfl- het overig aan Bij plakbrh" Gemeenlt Koop 22. Nr 428. Gemeente Koop 23. wijk A, N' 161 II. 26-62-711 lot Baalmis I de belasting®1 Dc cigcndi rusten bij WERE. Woei»-' 2 ure na niiJt: Commerce, Gl Tentoonstelling van Cutlkeids- Vcrwchilligc tijdingen. Verpacht mf1 1 mei 1875, m'1! Koop 12. II. 0,01,45 C. e' Koop 13. - 11. 0,02,60 C-, Koop I L -1896, mits fr-. Bouwgrond, gelegen noord Stèenkcrke-Ai'i' Dc ctgeiuhnn? berusten bij dc te Veurne; inl'c' CAE, te Veil' linghe. jVIaanda^; 15" Juni 187 1, 3 ure na middag. Kir herberg van August Duyt- schacvct', le Keyem, van Kegem, dorp plaats. WOONIHTS, ten dienste van Broodbakkerij, met Stallingen cn 11. 0-01-45 G. Erve, wijk B, nummer 608, Ingesteld 3,600. Laatst bewoond door August Buffel. Ingenotlreding met de geldlelling. Dooi' hel ambt van den Notaris DE BRAU- WERE, te Vcnrne; alle inlichtingen ook te bekomen bij den Notaris WAUTERS, te Dix- mude. liet loodswezen t. Om m'l en ■wo-cr-cr^: Op Hond1 middag, ter in zal de Nolaii met lusschenl' ven, openbaat Een aller)»’ bouwen in p’ aren 71 cent*' Eik, langs de{ .sectie C, N'* affiche verdeel voeging. Gebruikt dl voor de land1'1 Conditiën f' der leden voor Zijn door de korrectionnele rechtbank van Veurne veroordeeld Derzelver opening zal plaats hebben op zondag 14 Juni aanstaaaude. Hel publiek zal totdezelve toegang hebben den zon dag en woensdag van elke week, van 9 ure s mor gens tot 4 ure na middag, alsook op de feestdagen. De ingangprijs is bepaald op 20 cenlimen. Dal men het ruchtbaar make. Smnmaire du N° 30. Gravures: M. Disraëli, chef du Ministère Anglais. Moines el Musieiens. Et moi aussi jamais pu êtie heureux! Les Quakers. Texte Nos gravures. Chronique de Partout. La Procession 'dansante d’Echlernaili. La Question des rapports du Capital et du Travail. L’Oilgine des Cliitlïes Romains. Nee pour Soulïrir, (Roman). On s'abonne a Bruxelles, chaussée de Louvain. 1. 3 ure na middag, te Slecnkerke, ter herberg de Drie Koningen, van Gemeente Bvitshoucke. Koop I.ZAAILAND, nieuw land, groot II. I, 38,31 C., wijk A, nr 325, Verpacht aan Karei Boert, tot baeftnis 1881, mits fr. 325 's jaars, boven de belastingen. Gemeente Bamscappelle, Schoorbakke. Koop 2. - TWEEWOONST met stalling II. 0,08,21 C. erve van noorden den steenweg. Koop 3. D1UJWOONST met II. 0,07.74 C. erve, oost aan koop 2, en van noorden den steenweg. Koopcn 2 en 3 verpacht aan Ramscappcllc- Armbcsluur lol I mei 1873, mits fr. 275 's jaars, last vrij. Gemeente Sleenkerke, langs de Juliaanstraat. Koop 4. MAA1GRAS, groot II. 1,17,48 deel afgescheiden van nr 266, wijk 1L Ingenotlreding met het onlblóótcn groeiende hooigras. Koop 5. WEIDE, groot II. 1,08,00 C., deel afgescheiden van n' 266, wijk B, noordwest aan koop 4. Koop 6. ZAAILAND, groot 11. 1,00,50 C., deel afgescheiden van nr 22 i, wijk B. KOOP 7. TWEEWOONST met stallingen en H. 0,32,59 C., hoving en land, noordoost aan koop 6. Koopen 5 en G, mot 27 aren uit koop 7, ver pacht aan Krans De Handt, tol baafmis 1878, bind van Gent, geven wij de namen wal West-Vlaandercn belieft Bardin August, oudonlvanger van te Oostende; thans commies. Berlemont Gustaaf, griilier, te Kortrijk. De Bronekcre Karei, notaris, te Roussclaere. Deelerek René, vrederechter, Ooslroosebeke. Dclebivipie F., brouwer en gewezen sclicpene, te St-Denijs. Descamps Leo, leeraar, le IJperen. Dhaiiw, Ferd. sninnerij-bestuurder, te Brugge. Doudan Julius, advokaat te Brugge, die aldaar in de O. L. V. Kerk, aks dischmeesler, met de seinde gaat Dumon J.odewijk. te Brugge. Dumon Alfons, boekhouder, te Brugge. Giar L. landmeter, le Oostende. Hollemans Lodewijk. statieoverste, te Brugge. Janssens Philip, handelaar, te Kortrijk. Laureyns August, vlasrooter, te Coolkerke. Laureyns A. Langekaai. te Brugge. Mac-Geogh Thomas, koojHiandelaar, le Kortrijk. NolfE.-J. handelaar, te lJ]>eren. Nys Ern.-D. student, te Kortrijk. Proyon Alfons, handelaar, te Oostende. Saeys Felix, geneesheer, te Brugge. Schoofs Fr. leeraar, te Brugge. "Van Buylacre E. advocaat, te Brugge. A'ande Kerkliove Jan, handelaar, le Brugge. Van Outryve Karei, handelaar, te Boussclaere. Yperman Pieter, conducteur der werken aan den ijzerenweg van West-Vlaandercn. Vrijdag hebben wij nog cons ooggetuige geweest van eene dier plechtige en zielroerende geloofsbelijde nissen. Tien parochiën onzer dekenij, namelijk Adin- kerke, Aveca|>pclle, Bulscamp, Coxyde, Eggewaerts- ■cappellc, Oostduinkerke, Pervyse., Steenkerke, Veur ne en Wulpen hebben met de meeste ingekeerdheid eenige straten der stad doortrokken, zich begevende naar dc groote Cilernplaats, ter vercering der kost bare relikwie van het 11. Kruis, en daar hebben oOtiO monden de zegepraal afgesineekt van Paus en Kerk en gebeden voor het welzijn van T Vaderland. Wij laten hier mi eene briefwisseling volgen ons dooreen pelegrim toegezonden Heer Opsteller van den Veit.xami. Ik kom t hu.s van den bedevaart van Veurne. Wat ben ik moedeZoo meer dan eene uur dolen door hel land, blootgesteld aan de brandende zon, over dekt van slof en het zweet dru pende van mijn kaal hoofd ’t is om te bezwijken! Wat lieu ik blijde hier, op mijne bank, wat le kunnen adem schoppen en le verb iss» h. nDoch ik ben ten uiterste konten! van mijnen pelgrimstochten im t reden; want, hel •dunkt mij nog, al zag ik l.et nog voor mijn oogen, ik zie daar nog ganscli dat groot plein, bij de groote Ste. Watlmrgiskerk, overdekt met biddende pel grims, schuimende van zweet, maar hunne lastige reis vergetende en biddende voor Paus en vrede ge durende de stichtcmle mis door den E. 11. pastor van Sic. Walbuigis opgedragen. Ik hoor nog uit zijnen mond, die zoo livflende woorden, welke ons allen hebben aangemoedigd om te strijden, tegendeboozen, die van Cains tijd af tot nu toe, ons, brave menschen, wilb n van den waren weg aftrekken en ons met de zoogezeidevooruitgangers willen doen mede spannen. Maar met deze bedevaat T is gedaan; ja ’t is gedaan N<>g een woord, met uwe permissieIk zat daar lusschen mijne gelmren, en zie. ik kreeg eene ver strooidheid, maar’I was niet vrijwillig.'Ik zag daar eene herberg en daar boven op stond In den Ploeg... Daar, zei ik in mijn zelven, daar zijn hier nu 5000 ■u ploegen die in (lod gelooren I 4000 vlaamsche Veurnambachti rs die hun geloof bewaard hebben en zich niet schamen van te toonen dat zij katholiek en pausgezind zijn! En zijn er nog. die hun aangezicht niet durven toonen, dal zij hier komenhier zullen zij leeren wat een christen menseli vermag die schaamte en mensehelijk opzicht ailegt. Dikwijls, want ik ben al van jaren. dikwijls heb ik hooien zeggen dat de boeren staan te gapen met hiinni n mond wijd open wannier zij in stad komen, maar vandaag heb ik de steèlien, langs strale, in zol- dei venster en overal, en toen nog heeren en damen, in de straten, wanneer wij voorbij gingen al zingen Miserere mei, Deus, zien slaan met den mond zoo wijd als eene scheurpoorlen had ik een warm broodje aan de hand gehad, ik wierp hit in den ga- peiidtn mond Om te eindigen, eer aan Pervyse, die in zoo groot getal 11 aar Veurne gekomen is. Eer aan die burge meester, die zoo godvruchtig aan het hoofd van den stoet, in zijn gebed verslonden, zijne onderhoorigen tot In I gebed geleideNu toekomende jaar komen wij met 8000 man, wees er zeker van 6 Mei. Pen Pelgrim. Zitlting van den 4 juni. Leeointre Karei, vod- denkooper te Langhemarck, lot 3 maal 6 maanden gevang en 3 maal 26 fr. boet, voor misbruik van ver trouwen en aftroggelarij. Zitting van den o. D< p lorler Amand, werkman te AVoumen, tol 5 fr. boet, voor slagen. Coussemaecker Karei, werkman te Boilshouehe, tot 100 fr. boet, voor jacht met stroppen. -m— I - ten behoeve van den armen, ingericht door den kring a de Eendracht, Ier estaminet heAiiem), Groote Markt, te Veurne. Bij koninklijk besluit van den 20 mei. is M. De- gandt (L.-D.) 2de commies der directie van 1' klas le Brugge, benoemd tot controleur der directe be lastingen, enz. van 4" klas te Couckelaere. Groot muziekaal [eest, te Lov, op zondag 14 Juni, zijnde de 2' zondag der kermis, om 4 ure na middag, ter groote markt, door de aldaar bestaande muziekmaatschappij Ste. Cecilia, met de medewer king der koorzangers-maatschappij van Veurne. Een zeer bevoegd landbouwkundige verzekert dat, als' men de bloemen der aardappelen aftrekt nadat zij gansch ontwikkeld zijn en voordat de vrucht gevormd is, dit een derde meer aardappelen dan anders opbrengt. Ziedaar eene proef welke alle landbouwers zullen willen nemen, des le meer daar zij niets kost dan wat handenarbeid. De gewone zittijd van de provincieraden van het rijk, zal op dinsdag 7 juli, van rechtswege ge opend worden. De leden der bestendige deputatie onzer provincie die dit jaar moeten herkozen worden, zijn M. Lagae en Soudan. Een ander lid moet ge kozen worden in vervanging van M. Visart, ontslag gever. Oude en opmerkzame mannen meenen temogen zeggen, dat telkens er twee volle maangeschijnen zich in de maand mei vertoonen, hetgeen maar zeer zelden gebeurt, er een overvloedigen oogst zich op den ak ker zal bevinden. Dit hebben wij dit jaar gezien, den 1 en 31 mei was het volle maan, ook belooft de oogst veel. Wij vernemen uit den Borinago, dat van de zes koolmijnen der Produits er vijf sedert woensdag het werk gestaakt hebben, alsook twee van de vijf putten van den Levant du Flénu. De arbeiders van de, an dere mijnen hebben, verklaard dat tij het werk zou den staken, indien hun geene verhooging van loon wordt toegestaan. Eene afgrijselijke misdaad is donderdag mor- gend te St Gilles, bij Brussel, gepleegd. De genaamde Frans Hofman, oud 28 jaren, kaporaal-pompier, heeft zijne gewezene minnares, de genaam de Petronlilla Verbos, oud 2.4 jaren, dienstmeid bij den herbergier Breeinans, bij middel van messteken vermoord, binst dat laatstgenoemde nauwelijks zijne woonst had ver laten. Op hel noodgesehreeuw van het slachtoffer, kwam vrouw Breemans en een gebeur toegesneld, waarop de moordenaar zich uit de voeten maakte. Eenige uren later heeft men hem aangehouden. De woedensle jaloezij heeft den misdadiger, gedurende dit bloedig drama, om zoo te zeggen overmeesterd. Het slachtoffer bevindt zich in een wanhojienden toestand. Nog een. De Venerabele der vrijmetse laarsloge van Besancon is verledene week overleden, na van de hulpmiddelen der H. Kerk voorzien te zijn. Ondanks het aandringen en de pogingen zijner confraters van Parijs, SÏraalshiirg en Mulhouse; die aan zijn bed waren samengesneld, ten einde hem te doen volharden, heeft hij niettemin verkozen te ster ven in den schoot der katholieke Kerk. Toen hij zijn einde voelde naderen, deed hij twee priesters roepen, die met hem verscheidene samen spraken hebben gehouden. De Venerable heult zelf gevraagd de HH. Sa cramenten te mogen ontvangen, nadat hij zijne vorige leefwijze afgezworen had. Zijne dood was zeer slichtend. Chroniguc, een liberaal blad van Brussel, vraagt dat de procession zouden verboden worden. Eerst de godsdienstoefening op stniat dan de gods dienstoefening in de kerk het liberalism droomt van niets dan van verbieden, afscha/fen, verplichten, dwangmaatregelen, en andere vrijzinnige lieflijk heden! en dat zijn vrienden der vrijheid. mits Ir. '75, i'i’h ving, verpacht-j 1 mei I87ü, 'bl' ,Xog geineM Koop 8. j Stallingen en H Gebruikt, tact medeverkoopci' ding met 1 aug Koop 9. 46 centiaren et'1 Vei pacht aan fr. 55 's jaars, l> Koop 11). en 65 centiaren* Verpacht aan (r. 55 's jaars, Koop tl. ling en 11. 0,0b ■10. uw—I m m. hl. ia l Wl -=unt vajMuu—«rwa—wMwi IturserliJUe Stnml der hIu<1 Veurne. Geboorten. 2. Pinsecl Juliaan, z. van Seraficn en Duchatelez Amelia. Schockaart Maria, d. van Justus en De- conssemaecker Anna, 's Heerwillcins. 4. Caslcleih Elisa, d. van Amand en Hoiivenaghel llenrica. Oosl- straal. 8. Vanhaeckc Isidoor, van Hendrik en en Cam.oo llenrica. Zuidstraal. Huwelijken. 3 Dolbec Elias. 26 j. 2 m., daglooner. geb. te YveLnix i Frank rijk), niet Hartcel Amelia. 19 j. 3 m., dienstmeid. Vlainynck Albert, 30 j. 7 m., dienst bode, geb. te Ghistel, met Coussaerl Amelia, 27 j. 7 m.. dienstm. geb le Wulpen. 6. C'diooler Frans. 32 j. 2 m., landb.. geb. te Coxyde, met San- dyck Serafimi, 46 j. 3 in., herbergierster, geb. te Chyvelde, wed''van Fideel Jordaens. Sterfgevallen. 3. Disporsyn Coleta. 54 j. 6 m. 9 <L, strijkster.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 2