KOOPDAG TE OOSTDU1WKERKE. HOFSTEDE GOEDEREN MET VETWEIBE, WOOXIIUIZBV, BOUWGROXDEV, 'A' B B9 huis, schuur, stallingen en Ier hofplaats, hoving, zaai- r en kwcckwciden, wijk A, ‘2,173, 219, 220,221, 230, 1272,273,275, 281, 354 tot wijk H, N” 271,272 en 273; A, Nr> 270, 276 en 360, dies ‘appelle-kcrk,. Notaris Laurent PROOT, te woumen* ÜFSTEDEKEN *ARd en ZAAILANDEN LE. Notaris DECAE, te Veurne, AL HET 11ËRBERGGERIEF, DRIJFGRAS, HOOI- EN ZAAILANDEN, EEN NIEUW GEBOUWD WOONHUIS met Lrf en Hovenierliof, PATRIMONIELE on 226, 227 en 11 tot I oc- te scheiden. Door sterfgeval. Dinsdag n4 Juli 4 891, en volgenden dig, om 2 ure na middag, zal de deurwaarder UEtïL, to Veurne, koopdag houden, ten sterf huize van doecht- genooten Gomberl-Verweirde, te Oostduinkerke, dicht bij de plaats, van alles wat te dezer hofstede te be vinden is, als Menagie-Goederen. Kuip-en Kernallaam, Zool- en Wagenharnas, Landbouwgereedschap, 2 merric- peerden, dies 1 met vilkekachtel, 3 melkkoeijen, 3 2tandsche veerzen, 3 veerzcjaarlingen, 2 groote kal vers, 2 overjaarsche zwijns en het pluimgedierte. 17 hectaren 94 aren 91 cent, tarwe, inarssucrioen, rogge, boonen, sainfoin, erwten, haver, aardappels en vlas, de grocnsels in den hof en het aehtergras. Op tijd van betaling, ten kanloore van den Deur waarder BIÏIL, voornoemd. Definitieve Herverpachting van de ousötaoQsasasEi DER GEMEENTE HOUTHEM. Op Dinsdag 23 Juni 1894, om 3 ure na middag, ter herberg van Frans Boudeweel, te Hout hem, zal de Notaris BEKKNAEKT, Ie Alverin- ghem, ten behoeve van wien het aangaat, en onder het voorzitterschap van een commissaire special, g ’delegueerd doorde permanente diputatie van West- VlaanJeren, overgaan tot de openbare herverpachtirig voor 9 naeenvolgende jaren, der goederen van ge meld Weldaadsgesticht van Houthem. Departement van den Noorden (Frankrijk), Wormhout en Zermezeele. 1" Eene HOFSTEDE, groot II. 21—51—80 C. gebruikt door vrouw de weduwe Bauden-Beu- dacrt, tot -11" november 1875, aan 2100 Ir. ’sjaars. UIT DER HAND TE KOOPEN, TE PERVYSE: Eene welbekalantc Kier- Azljnbrouivcrij, benevens hel Broiiwersallaam. de. Herberg genaamd de Zwaan, met 17 aren 02 ce.nl. erf, onder cour en grond, gebruikt door de eigenaars. 2“ De herberg oost daaraan, genaamd de Gou den Leeuw, met deszelfs cour, grond en erve, ge bruikt door sieur Gharles Decadt. 3° Twee aancenhoudende Bouwgronden, zuidoost aan n° 2. Voor prijzij. prijs en vóorwaarden. zich te bevra gen le Veurne, ten kantore, van den medeeigenaar II. biYTSCUE, en te PervVsc bij Paul Vamiecasteele. JiAKTOOR van den INSTEL Juni en TOESLAG 13 Juli -1874, telkens om 2 1/2 ure juist na middag, te Dixmudc, in het hotel de Peerdenposterij, van 1’ EEN SCHOON «ROOT HUIS met II. 00732 C. Erf, te Dixmudc, in de Ecssenslraat. lu 3 kbitpen. Laatst ge bruikt geweest door madame weduwe Denaux- Delahayc. S- EEN TWEEWOONSTia HUIS met cijnsrecht aan II. 05890 G. Land, te Dixmudc, langs het Grauw Broederstraatje. Gebruikt door Pieter Verdecle en August Impe, zonder pachtrecht. 3’ BI. 2-00-30 C. allerbeste Knnilnnd te Heerst, nabij de herberg de Drie Musschen, bekend bij kadaster sectie B, nummer 1004. In 2 koopen. Gebruikt door d’iiecr Romain I Wools te Heerst. 'vetwoonst, mul 6 aren bo b' 'lorre en wed* Spriet, lol 115’s jaars, last vrij. leenkerle, dorpplaats. WOONHUIS met Schuur, acG C., Erve. ipcit 12 en 13, door den Vanhee; ingebruiklre- 'UlTZEKEN met Stalling en invest aan koop 8. tot 1 mei 1875, mits rij. «HllZEKEN met Stalling zuidwest aan koop 9. to'L’r, tot 1 mei 1873, mits lij. 'III IS, Wagenmakerij, Stal- erve, zuidwest aan koop ‘F aan Verhaeghc, lot '0 's jaars, last vrij. ''■l’.NÏH IS, .laarlingstal midwest aan koop 1 feed BOUWGROND, groot jest aan koop 1 •l’d’l'ACIlTREC1IT tot 1 mei 'I 's jaars, aan een perceel ,11' ‘3, groot H. 0,01,50 G. Ie kerkedreef en behoorende fur. id'll en verkoopvoorwaarden fris DE BRAÜWERE. W bij de Notarissen DE en BOUTENS, te Lef- ^IJZING A’nc zitting. 5 l‘“ Juli fiS 7 1, i Veurne, in bel Hotel de P’ Nieucuppelle. pCBooxi; 1 21 koopen verdeeld. ^•nisse, aan de Groigne. ^EIDE, groot 11. 1-83-70 bt, langs de Knockestraat. lOPiAS, groot H. 0-56-80 C., I; hofstede, bevattende samen 'eipacht aan Desire Ameloot, n‘‘is fr. 3,085 ’s jaars, boven "’ijzen en schetskaarten bc- pm Notaris DEBRAU- Verknoping '7111 ccn Juli 1894, om 4 ure na- 'a Nieuwen Dik, te Leysele, (hnieue, te Wulvcringhem, N" jp,r ms notaris te Pro- ’Pen ’’‘STEDEKEN (watrvan de ge- -tu:|t zijn), groot 1 hektare 43 plegen in Leyssle. nabij den ','p naar Bevercn, bij kadaster. ub-2, 553 a, 559 en 545, bij koopen, met recht van samen- ’1;ir,l Dehouck, tot na den oogst mei 1873 voor de gebouwen, "j de voorncemde notarissen. bestaande in 3SCHOONE HOFSTEDEN, ZAAI- EN WEILANDEN, BOSS CBS EK EK ES UJ SS EK, TE VERKOOPEN BINNEN IJ PRE. ra',«B>d5.-KïaL van den llolci weegschaalstraat, n° 10. Woensdag Juni 11 g 7 41, om 2 ure na middag, in het Hotel de Waterloo, binnen de stad Veurne, Ooststraat, koopdag van een paard, eene vierwielvoiture (Birouchette), eene tweeivielvoiture (Cariole) en veel andere voorwerpen. Woensdag 15" Juli AS74I, om 3 1/2 ure na middag, ter herberg de Toren van Duinkerkc, bij Pieter Beven, ter dorpplaats van Avccappclle, LICITAT1E-VERK00PIXG van 7W. eene schoone en goede in Avecappelle, Veurne (’s Heerwillemscappelle), Eggewaertscappelle en Oudecappelle, groot SM liretaren 8 9 aren 88 centiaren, bekend bij kadaster der gemeente Avccappclle, wijk B, nummers 90, 91, deel van 92a, 93a, 94a, 94b, deel van 95, 97, 98, 99, 100, 109d, 111, 114, 115 en 159, te Veurne ’s Heerwil lemscappelle, wijk A, nummers 295, 296, 297, 368 tol en met 374, te Eggewaertscappelle, wijk A, nummer 79, en te Oudecappelle, wijk A, nummer 9. Bij uithangende plakbrieven verdeeld in 12 koopen. Thans gebruikt door den heer Pieter Van Heule-Decramer, tot 30 september 1879, mits fr. 2968-50 bij jare, boven alle lasten; genot der pachten met de gcldtelling. En TE WULPEN, nabij de dorpplaats, groot, volgens kadaster, wijk G, nummers 420a, 424a en 421b, 11 aren 84 centiaren grond, tuin en koer. Vroeger ’bewoond door vrouw de wed" P. l)e- cramer-Vanleenhove, en thans gebruikt door sieur Lodewijk Decramer, tot den dag der gcldtelling. U it der hand te koopen Een nieuw gebouwd HUIS, ten dienste van her berg het Gouden Hoofd, benevens schuur en stallin gen, met 3 aren 89 centiaren 13/100 eencr centiare grond, erf en hof, te Avecappelle, nabij de dorp plaats. Bewoond door sieur Henri Penei. Voor alle inlichtingen begeve men zich ten kantore van MUr DE CAE, Notaris, te Veurne. lAcitatic-Vcrkooping ^an ren waanais TEN DIENSTE VAN COUOSMUSWINKEL, TH VHCHNH. “4" Juni 1874, om 4 ure na middag, ter herberg de Pai ijssche Schaal, in de Duinkerkstraat, te Veurne, zal de Notaris CORNILLE, te Wnlveringhem, openbaar bij licitatic verkoopen Een schoon en wel gesitueerd Woonhuis van twee verdiepen, en verdere gerieflijkheden, gestaan te Veurne, ter oostzijde der Groote Markt, gebruikt, tol 23 april 1873, door jufv. de wed' Ryckaseys. Tijtels en kondilien bij voornoemden Notaris Openbare Verknoping HOVENIERHOVEN EN ZAAILAND, gestaan en gelegen IN NIEUCAPPELLE (DORPPLAATS. Dondrrdni Juli 189 4, om 3 ure na mid dag, te Nicueappelle-dorp, in de herberg de Smis, zal de Notaris COllMLLE, te Wnlveringhem ver blijvende, openbaar verkoopen Nimicappelle in 't dorp. Koop 1. 2 aren 10 cent. Hovenierliof, bij ka daster, sectie B, nr 94b gebruikt zonder pachtrecht door Gharles Godschalck, mits 12 fr. ’s jaars. Koop 2.Een gerieflijk Woonhuis met schuur, stallingen en steenput, benevens 8 aren 35 cent, erf, onder bebouwden grond en hovenierhof, sectie B. nr" 226. 227 en deel van nr 225a van het kadaster. Koop 3. 7 aren 5o cent. Hovenierhof of Bouw grond. Koop 4. 7 aren 93 cent. Hovenierhof of Bouw- 1 grond. Koop 5. 8 aren 26 cent. Hovenierhof of Bouw grond. Koop 6. 8 aren 63 cent. Hoveriierland of Bouw grond. Deze 4 koopen zijn gelegen zuid aan koop 2, en maken deel van nr225A, sectie B, van ’t kadaster. Koop 7. Zuid aalt koop 6. 23 aren I cent. Bouwgrond en hovenierhof, sectie B, nr 219a en deel van 223a. Koop 8. West aan de 6 voorgaande koopen. 26 aren 96 cent. Zaailand, sectie B. deel van nr 228. i Koop 9. West aan koop 8, 24, aren 41 cent. Zaailand. Deze 7 koopen zijn gebruikt door de kinderen Slosse en andere, tot 1 uiei 1875 voor de huizingen, en tot 1 October 1874, voor de landen, en de hove- nierhoven tol het weeren der vruchten en grocnsels van dezen jare. Koop 10. Een tweewoonstig Huis, met 3 aren 92 cent, onder bebouwden grond en erf, ter dorp plaats. Gebruikt, zorder pachtrecht, door Lod. Pape, Lod. Vanegroo en Ferdinand Gouwv. Aanslag met 1 mei 1875. Titels en conditiën bij voornoemden Notaris COR- NILLE. Inlichtingen lebekomen bij den Notaris SYOENte Loo. Openbare Verknoping van TE FYNTELE. De Notaris SYOEN, te Loo, zal, op de volgende dagen, ter herberg van Pieter Gomeyne, te Fyntele, openbaar verkoopen voor den ontbloot van 1874, de volgende. Hooigrazen, meestal lijn peerdhooi ilnanditï «O Juni 1894, om 4 ure m mid dag, 9 partien in Ooslvleteren (Fyntelc-broek). EiitiNilus 30 Juni 9894. om 4 ure na mid dag, 12 partien in Ooslvleteren (Fyntele-broek), Pol- liuchove (Voorbroek), lloogstaede, bij Elsendamme, en Reninghe. Op tijd van betaling, ten kantore van voornoemden Notaris. Ingesteld 91,000 francs. Strazeele. 2° Ecnen blok ZAAILAND, groot II. 288 00 G. gebruikt door sieur Nicolaus Gilliools, tot 1 October 1876, aan 370 fr. ’s jaars, en van dan voort lol 1 October 1885, aan 400 frank ’sjaars. Maar ingesteld 11,050 francs. ARRONDISSEMENT VEURNE. Pervyse en Zoutenaye. 3" Eene HOFSTEDE, groot 11. 16—50—47 C. gebruikt door sieur Louis Degrauwe, tol 1 Oc tober 1879, aan 1600 franks ’sjaars. Maar ingesteld 69,600 franos. Avecappelle. 4" Den nomber van II. 4—86—30 C. ZAAI LAND, gebruikt door sieurs Joseph Devriendt en Gharles Wispelaere, tot 1 October 1881, aan 570 frank ’sjaars. Maar ingesteld 24,000 francs. ARRONDISSEMENT IJ PRE. Beeelaere. 5° Eene HOFSTEDE, groot II. 12-01-96 C. gebruikt door sicur Franciscus Nollet, lot I Oc tober 1876, aan 1300 fr. ’sjaars. Ingcsteld 50,300 francs. Gheluvelt en Beeelaere. En 6° Omtrent dc 15 hectaren onder ZAAI LAND, WEIDEN en BOSSCI1EN met HUIZEN; gebruikt door versclicide. In partijen maar ingesteld 47.050 francs. ABSQLUITE?! OVERSLAG Donclcrdag 41“ Jcani 1187-4, om 10 ure ’s morgens, ter csiaminct den Gouden Arend, op de groote harkt, te IJpre. Door het ambt van den Notaris VANDER- MEERSCH, te llper rcsidecrende. y OPEXHAltE V di

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 3