VERKOOPINGEN. LEOXTiXE TIIIRY, LIGITATIE-VERKOOPING BERICHT. PATmiamiE hofstede, L A N D “.1 Apolhekci ij J* Het beste Vlcesch-Extrakt is bet IXTKUiT VAX K,A IT AT A. LEONARDUS Vj bakker, Noordstriï gelast zich met het ontvangen verwen van wollen, zijden <>H huis Otto lioentireN,SI L hr zullen gedurig stalen bij de geverfde stoffen worden b;:| gezonden. Antwerpsche Verzekerings-Maatschappij a a a j a s Huis tc huren terstond. nnilflIT E‘ DECL0EDT“TERfi,En> metser, IlLIilUII i Statieplaats te Veurne, maakt be kend dat men bij hem kan bekomen alle sla< h van Cinieiitx loeren in bloemen, dessin, carré, enz. Hij ge last zich met hel placeeren derzelve. Er is bij hem ook Ginicnt te verkrijgen. Door de goede hoedanigheid zijner stollen en zijne genadige prijzen, hoopt hij de gun. t van hel publiek te verdienen. Eisori VWENBERGIIE Afslag op de Monssche kolen. BFRICHT. picter gomme, 1-*^— a Ul,<11>lllall Ab(.. Notaris CAPELLE, I ONROERENDE MOBILAIRE VERKOOPING. DEFINITIEVE TOEWIJZING donderdag flfl Juni t$474, om 5 ure na middag, ter herberg de Stad Duin- kerke, bewoond door Seraphin Gasl-Loncke, te Rousbrugge-Ilaringhe, dorp. 3 ju'j Tarwe, per 145 lit., 38 00 ;l| ld. nieuwe Ogge Sncrmen Haver Roonen 5 1 i,'2 kilo, 58 ccntiincn; R 5 -A A* Gailleltcn Gaillctlei io Tuut tenant <lu (1° d* agent der Koolmijnen per 10,000 kilog. id. id. id. fr. 830 890 930 190 930 na pffrn'WT Gocdi» Camion op ressort, kunnen- Lt Ï1 111 1U D> de 2506 kilo dragen, te koopen bij Fiiass Lümmêe, te Alveringheui. Men eisehe altoos het het mark van den rustenden os. jr®-"- Te bekomen bij VANDERHEYOE-GHEWÏ. te Veurne, op de AppelmarktGoede kwa liteit van KijMblovm, Koalzund- en Liuzuad toeken, alsook lanz.aatliac-el. 43 - a* -a 00 a - 00 a -a -a -a J 9 50 a l| 2 a I hel goedkoopste. Ie bekomen hij alle goede kruide- len, enz. enz. 3-10»n 330 00 240 00 i IWkVP der hand te koopen of te pachten I 11 r I beu HUIS, mi tof xoiidci hoveuicrhmd, gelegen IJtJflJkJ bij het ustenkappelieken. Inlichtingen bij KYCaLW AEKT DLWACHILR, Muuwcslnul, te \curnc. VERWERIJ VAN ZIJDLj commandeert zicli aan het publiek als KLEEK- MAAKSTEH. Door haar keurig werk hoopt zij het vertrouwen van een ieder te winnen. IloiiHHelaere, 2 jul’ Nieuwe tarwe, 100 k. 00 a lude tarwe Roode tarwe Rogge Haver Boonen Aardap. per 100 k. oensdag 17 .lull RS7 1, om 4 ure na middag, in de herberg den Pelikaan, bij sieur.I. Cools, te Pervysc, VERKOOPING vaneen 'NakTsy os errs irnw b n tb_i m sss staande te Pertnjse, sectie C, nummers 76 en 77, op 1 are 90 centiaren erf. Aanslag met de gcldtelling. WÏÏIM UR A APT nüei*c ^geulen om Dim: IflËll Vlitizlul maatschappijen met vas te premien te vertegenwoordigen Leien, Brand en Sterfte der Beesten. Tc bevragen place de la Rêpublique, 1, te Rijsscl. te Veurne, die met het plucecrenen Elk leggc het voort. TE« EX D KA X I»G IA'AAK Maatschappelijk Capitaal6,349,200-00 [ranken. Deze maatschappij, de oudwte bekend en eene der incest verspreide in Belgie. verzekert tegen brand door vuur, gaz, onweder ot bliksem veroorzaakt, alsook tegen de schade door bliksem zonder brand Ie weeg gebracht, alle roerende en onroerende goe deren huizen, pachthoven, ingeoogste vruchten, beestialen, meubels, enz. dit alles nuts zeer matige premien en en bet zevendejuar ont regeld. Alle inlichtingen bij L. Bl. 1SERAEN, hootd-agent te Veurne, Duinkerkslraat, N"21. a TflTTrn CE SUITE: une grande et n. JjUuEA belle N1AISOX, avec cour, au Proijrès, eslaminet-reslaurant, au coin de la Place de la Station, ii F tunes. S’adresser a Deeikxs-Pilet. Menhirs, etc., ii repreudre. Nieuw Te bevragen bij Aug. YANDEWOUDE, Sinissestraut. -a| 30 - a -a -a 19 a -a 29 - a S «>p Vrijdag fl»'* Juni fl S3 fl, oni 3 ure na middag, to Watou-plaat.s, ter her berg en brouwerij bewoond door de weduwe cn kinderen Laboy, OPENBARE LICIT ATIE-VERKO OPING van 6 hectaren 44 aren 53 centiaren Weide, Maailand, Meerscli, Rlosclc- «fc iloiiwgrondcn, to Watou, Steenvoordc en Wormhout. Rij plakbrieven verdeeld in I I koopen. Mel uissclienkomst van den Notaris VANDEN- BEP.CliE, te Ilousbrugge. PROVEN-PLAATS. Op VToensdag 31 Juni AS7-1, ten 2 lire fix na middag, te Proven, ter herberg bewoond door de weduwe France, Koopdag van Meubelen, Hei bergiersgereed- schappen, Akkerallaam, enz. alles breeder be schreven bij uithangende plakbrieven. Ingesteld ft. 4000. Koopen 1 cn 2 in masse ingestcld fr. 13,300. KANTOOR van den Notaris KI.TILEKS, TE PERVYSE. I are 30 centiaren, bij uithangende plakbrieven vi rdceld in 7 koopen. Thans gebruikt door de kinderen Debeir, tot 1 oclobcr -1884, mits 1200 fr. 'sjaars. Maar ingesteld 53,000 fr. En B •JBCTBCTW B’2 H in de lieruisse, te Pollinchove, van 2 hectaren 70 aren 80 centiaren. Gebruikt dour Rooryck-Pil, lot II november 1879, aan 372 fr. 60 centimen ’sjaars. Slechts ingesteld 18,000 Ir. bewoond door Joseph Top, Gewone verkooping der Maaigrazen, wassen de te Beveren, op de eigendommen van M her Albëric-Marie-Ghislain baron Des Cantons de Montblanc, van Inglielmunster. Ai-jSk. AV r BI «s ai M EL X AX DIN N< TAIllS 'M'f I&ctifbi iicue-Ilnriiti^Iie, SInrk.tprljü Vi>j Rogge Suenoen ld. nieuw Haver ld. nieuwe Roonen Nieuwe Erwten Kroodprija, te jr/.i’m’i'J 't Is het beste en <M-ft I’l-obcvi-t ,j VerKelrjkt uiers, bij de droguisli IIKXKI SA.Vll’KflRh’, wonende bij zijnen vader, Ie Isenbcrghe, maakt, het gei'erd publiek bekend, dat hij, in overei nkom. t m t de Maatschappij Eevatil du Flenu, zich g< 1. st nh t de verzending van kolen per wagon van oen 10 duizend kilos aan genadige prijzen. Men nrag zich ook bij hem begeven vooralle inlichtingen cn verzekeringen tegen brand door de Belgische maatschappij de 1 ei- eenüjde '■.'njenaar. OPENBARE met tiissehoiikomsl van den heer Vredeiechter van liet kanton Rousbrugge-Ilaringhe, van GEZEIK 12BEVSREN, dorp Kousbriujtje. T' koop. Een onlangs uil den grond nieuw’ gebouwd WOONTIL1S van twee verdiepingen, met inrijdende poort, gcteckend nummer 65, hebbende gerieve kelder, 5 beneden- cn 5 bo venplaatsen, al geplafonneerd en met marmeren schouwen, keuken met citerne en pompe daar in, poerde- cn andere stallingen, remise, steen put, wascl keuken, houtslal en serre in den hof, met 12 aren 08 centiaren erve, bekend bij ka daster sectie 1), nummers 533 en 534a, ouder bebouwden grond wal, en hovenierl/óf. Uiatst bewoond geweest door wijlen den lieer doktor Vanderghote. Om handslag mol de toewijzing. Niet ingesteld. 2l' koop. Eene allerbeste WEIDE, groot 50 aren 18 centiaren, kadaster sectie D, num mer 537, achter hel huis van den eersten koop. Buiten gebruik. Om handslag met de geldtel- ling. Gairivltcii, 1° kwul Guillclterie Tout venant, extra FijiiB kolen Smidskolen, allereeiste, MarivnioiUBclie» id. id. id. ClinrlcroiHclBC 1 u/nKti HET A 1.0'4 BEK LM) f V.1I1 J. VF.KCRUYSSEj Een LofTilep *1 vin dit x<»nl «loet \ci dwijiH n idle fiointi'i» •‘|!L J‘F««inp. Ii.iidunkkikf’C licb uniis'’’1’! Ii jheid en lie Ikloppcti, welke «'iijj l Uit oiigelii.ikken Null «ld DMt otipcm.ikkoii gcneien. I» Pa^lT I1ICT O.M’A van den/. Hdi'H 'n voor muilen, rallen cn tulpen, M bieden in volle sertronwcii. T Moa;*iout, bij alreeds bij ho«idci<l,‘*|j «Ie <l<»rpen en sled 'ii v<m p ikken van fr. 0 25 <>ni tien de talrijke vragen te Aenine en de onistreken toekonici’l te vermijden die cig n zijn aun naar eiken Llicnt, nlsouk oin h "i van Let ienigen, heeft M. IX) Ooslslraat, te Actirnc. zouden begeeren, van inden korl^ de geneesmiddelen tc doen kinnen' DEPOT van de Ihderpocdcr et’k bij D. UOBBELAEKE, Ji£gi*t, Oi»1 I 2 I, l l)it extrakl is uitsluitend uit ossenvleesch gemaakt. Het cngelsch pond, PrijM i fr. 50 5-00 «-3 3 1-50 BEVEREN. Op l>on<ler<l»g 25“ Juni 1S7 I, om 3 ure na middag, ter herberg de Zwaan, 39 0<>I 36 00 27 30 00 a 29 00 a 9 - a Koolzaailolie, 100 k. 71 00 a Linzaadolie, 105 kil. 72 a Kersen (Frankrijk), Tarwe, I'kwal. p. hcctol. 3r (imddenprijs) Witte boonen Gele erwten Blauwe erwten, Einzaml Zomei koolzaad Winlerkoolzaad Aardappels Kaas, 100 kil. Vlas, 1 1,2 kil. IIoudMcheotr (Frankr.) -■ Tarwe, per 150 lil. Sucriocn Haver Boonen Linzaad Zoinei koolzaad Winterkoolzaad Aardappels, 100 k. Vlas, per 1 1,-2 kilo. K. Rossellê, te Vcurnc, "°°l hof. Hij beveelt zich in ou l»c plantH vnn POIATI!?- KOmniSSAltlS t* open te Veurne. Be vragen in tc die- bij den heer Burgemeester, voor 1 juli 1874. Groote iiChIiik op olie wlacli vnn IJzer- en Klikwerk, Sulfer- en Kliiikilopzen, enz. ÓNMOGELIJKE CONCURRENTIE. Charlotte WILLEMS, koopvrouw, Groote Markt to Veurne, brengt het publiek ter kennis, dat zij groote aankoopen in de meeste fabrieken van Belgie heeft gedaan, waardoor zij hare koopwaren 2O'7„ be neden den prijs harer concurrenten zal kunnen af leveren. Al hare goederen zijn van de eerste kwali teit en naar den laalsten smaak gefabriekeerd. rliiglx in-l orllicm. maakt kenliaar, dal zijn magazijn voorzien Is van llraiiandsclii* goederen, als tichels, pannen, briketten Itnornijkscll en Mcchelscli Kalk, CiliK'nl, Slove- en Sm< «kolen, goede soort llijslldoein, Zaailijozaad. I.ijnzaad- en KoOlzaadkoeken, Lljnzaad- mecl, liilandscli Klaverzaad, Granen en Zaden, Uonnen. enz. Hij zal ook Kolen en Kalk olleveren per wagon, aan den prijs van den dag Door zijne goede koopwaren hoopt bij de gunst van liet publiek te genieten. 8° Sft Jimi 11M7 Q. om 3 ure 11a middag, tc Beveren, ter herberg hel llooge sL -Üuti van A. Eene schoonc, goede cn TE ISENBERGIIE, laii.;s den steenweg, inhoudende 12 hectaren js-sk TA VAN DEN TE WATOU. Tl? I' IWHirV M^Fktkraam. (uflhruk). I IJ KU'H ij A Te buMjg'-n ten burccle van den ci/r- imar. "Verandering van woonst. M'1"' wed' DOBBELAERE woont thans in de Oostslraal N" 13, en verkoopt bij voort during aan [actuürprijs, ondanks de tegenstrij dige verspreide geruchten. Groote, Gaillr.ttrrie, Tuut venant, Menu. De persoonen die wagons van f ren, wuidcii verzucht hunne cuminanden te duen aan STAVF.LE. Op Maandag JM>" Juni 3 ure na middag, tc Stavele, bij de kinderen Markey, Jaarlijkschc verkooping van M’her B°“ Pycke de Peteghem en den lieer De Bic de Wcstvoor- de, der Maaigrazen op de 16 Gemeten, dc 6 Ge meten en de 4 Gemeten, op Stavele. Om alle inlichtingen rakende dc verkoopin- gen der onroerende goederen, ztch te begeven ten kantoore van den voornoemden notaris CAPELLE, te Watou. 580 320 210 00 160 5,000 uf 10,000 kilog. begce- DKSIllK 1BAX.CAEN, koop belust is.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 4