■.n P Pp Veïoe, 17 Juni 11874 IV 1548 F IHEï MOK ccn 0() de plicht van het ministerie? Sterk Senaat. Katholiek:.':) MM. Leirens-Eliaert, barpn t’Kint 'l Is wonder, hoe de liberale trompetten, 'k wil zeggen de liberale gazetten, zooveel zij maar 14 82 23 65 26 50 19 33 29 - 28 30 10 00 71 00 71 00 juni. 30 73 28 i 29 91 O Bïbfho. 10 juni. 40 n 43 50 -a- 30 - a 31 -a- 19 a 21 29 a 32 33 - a- a- Pt'floi Bruin per "0 centimen. drukken kunnen, hun liberaal deuntji blazon De Vlamingen zijn boeren, domme kinkels, ezels, en zoo vöoit. liet ware dom van aan die verwijlsels te ant woorden; maar het is niet kwalijk er nota van te houden, om de geleerde hee-ren liberalen te sle de en te lande in hunne meer of' min gediplo meerde weerdigheid niet al te na te treilen. Zal het naglans., toegclalca zijn aan die verhe vene verstanden te vragen, waarom zij toch ge- wcerdigen in Vlaanderen te blijven -en uil de handen der Vlamingen te eten? Ho! ho! zal men misschien zeggen, maar ik boud mijne vraag staan met mijne b'ewcering. Wat zijn al die liberale gazetschrijvèrs, zoo wel in de vlaamsche als in de fransche taal? Wat advokaten zonder werk, wat bureëlscbrijvers, wat professors en hier en daar een fantaisist! Waarom gaat gij bij uwe welbeminde Walen niet, gij dappere flicriluilcrs? De Vlamingen roe pen u niet, en zij zullen om uw weggaan het. water niet broên. Maar.... hola, vriendjes, niet te haastig! Hoe dom do Vlamingen zijn, zij kun nen nog boek houden, en daar zijn menige bla den op welke hoeren liberale gazetschrijvci s aan- geteekend staan met een meer ot min rond som- meken erbij dat eerst vereffend, mijnheeren! Ge weet wél, men moet het toch niet al verlie zen uwen persoon en uw debet, dat zou te hard vallen Gij hebt, in uwe bladen, hoeren liberale ga- zeltiers, geschreeuwd en getierd van het minis terie der bankroet, en de Vlamingen zijn te dom'. (zegt gij) om uwe manier van rekenen te ver staan; hewel, wij raden aan al de Vlaamsche schuldeischers van aan do liberale gazctschri;.- vers en schreeuwers betaling te vragen. Immers, die liberalen hebben eene manier van rekenen, welke wij, Vlamingen, niet verstaan, tn zij zou den kunnen cijferen op zoon aardige manier, dat er ons OOU lockomt. Inschrijvingsprijs 5 /r. jattrs; met de Niénport-Dixinude 7 40 '12'»» 4 25 Dixniude-Nienport 9 55 2 20 8 40 j Ie l'riigge. melk verelsilit in ah in h t ii.i- Itcticu groiilcii ar- 1 zi h mix i ijk fr'iii(!i ,g \fIn mrfp ■fs een poeder leve- l'/niikk(?'ij’.ci- en Inter vaster. «rcfl ^cur c Lel» I ie ^jll de kc: tieiiH'lk Het Fm.deenblad, van Gent, hoeft de fondsen der gentöchc vrijmctselaarslogio la Liberia, ‘schrikkelijk leeg doen dalen, door de bekend- making'van'de lijst der loden. t Zijn me de mannekens die daar zoo voor din dag komen, die gasten die, van achter hun ne toogoïhelseldc vensters, schrik en vrcis wil- Wat er in Frankrijk gaat gebeuren blijft altijd een raadsel.. Klaar is het toch dat het gezag nóg vermindert, dat de verschillige gezindheden zich meer en meer verdeden, en dat bijgevolg wei nig goed te verwachten slaat. De vurige chris tenen blijven bidden en zich voor God verne deren, zij weten dat zij daar hun eigen reddings middel vinden Uit Spanje komen altijd onzekere tijdingen. Duitschland speelt daai eene grootc rol Bis- mark droomt voort van zijne opperheerschappij en zou dit ook over het spaansch volk willen uitbreiden. Ondertusschen bereiden zich de koninklijke benden tot oenen grooten slag, en de republikeinen doen niet min. Volgens tijdingen uit eenige groole steden van Frankrijk, vooral uil het zuiderdeel, blijk:, dat er den 10 juni, ten 5 ure na middag, gelijk tijdig het gerucht verspreid werd, dat de'natio nale Vergadering ontbonden was, dat Parijs, in oproer stond en dat in de lioofdstad de b'arri- kaden als uit den grond oprezen. Die geruchten vielen juist in den smaak der gevorderde repu blikeinen uil Lyon, Marseille en Montpellier; maar alvorensop hunne beurt barrikaden te doen oprijzen, oordeelden zij het voorzichtig, eerst op. nauwkeurige' inlichtingen te wachten. Duinki'i kc naar Veiirnc, b 45 11 15 3 45 5 05 Vetiriic-Dixmude-Lichtcrv. 1 43 12 1 1 4 40 0 02 7 42 64 50 2 04 u juni 43 L3 a 46 09 a- a- a a - a 10 50 2 00 a 2 29 uitslag; het liberalism is weer voor cenigeu lijd, verslagen en vertrapt. Te Aalst hebben wij eene voortreffelijke aan winst gedaan in de ki-ziug van M. Woeste, van •den kondigen redakteur Oer Ilevue Générale, een uiimunieud redenaar. Te Audenacrde, Eecloo, St-Nikolaas, Dender- monde, Alh, Bergen, Soignies, Tliuin, Doornik, Luik, lioci, Waremmc, Hasselt, Tongeren en Maaseijck, blijven de position der twee partijen hetzelfde. Do poging onzer vrienden om hier en daar, onder ander te Soignies, de positie meester te worden, is mislukt; doch wij hebben hier door geen terrein verloren. Overigens is de liberale lijst slechts gekozen met eene meerderheid van een vijftigtal stem men de posi'.ic was'dus voor hen op weinig na ve loren. Te Verviers verliezen wij M. Hornesse, voorin ll’rlijk redenaar, en M. Simonis. Te Charleroi, waar sedert eenigen tijd ge weldig onder de tafel geknoeid vwrd en eene positie ontstond, welke veel kiezers in do war moet gebracht hebben, behouden wij slechts M. Drion. Vele kiezers hebben zich daar onthouden; sommigen durfden niet opkomen, len gevolge der bedreigingen en het geweld der liberale partij; anderen, mismoedig, trokken zich terug en zegden als hel ware vaarwel aan hel kiezers- leven. Die ontmoediging zal echter niet blijven duren; on betere dagen zullen voor dit distrikt aanbraken. Tc Gent is M. de Kcrckhovc-deLimon op eene ge luclite manier afgestraft. Wat hem over komen is, werd hem voorzegd, toen hij zich - als eene wezenlijke speelpop voorden Se naat deed kiezen, en hij voor één enkelen dag, de lluweclen kussens in 'die vergadering voelen mocht. Wat is nu de plicht van liet ministerie? Sterk door de meerderheid, moet hel eindelijk de zwakke en otidergcscliikle rol verlaten, en worden wal hel nooit mocht vergelen te zijn een kabinet van princiepen. Ziehier hoe mi Senaat en Kamer zijn samenge steld Bic Uitslag der Kiezing. De kiezing van 9 Juni was zeker eene der be langrijkste kiezingen, welke sedert lang heeft plaats gehad. De liberale pretij, de partij des geweids, had gehoopt met de stemming van den 9 juni bet ininislerie om te werpen. Alle krachten waren dan ook tegen Gent ge richt, en zoo geducht was de logie-macht, zoo wantrouwig zijn we over de middelen die zij dui k aanwenden, dal wij een oogenblik vreesden. Wij hadden wel is waar de overtuiging, dat heiland niet met de partij des gcwelds is; maar wij weten dal zij voor niets, voor geen onrecht, zou achteruit gaan om meester te worden. Ecrc aan Gent, dal zich in gansch die worste ling manhaftig heelt gedragen Wij hebben zeker eenige gevoelige verliezen in Senaat en Kamer ondergaan; doch hel mini sterie staat staal vast, en blijft met eene «icrke meerderheid aan het bewind. De teleurstelling in bel liberaal kamp is onbe- Waarop de liberalen niet altijd kunnen rekenen, ■sell rij fl ijk; maar de vr( -1 is niet minder groot; hel land keeil niet onder hel willekeuiHg plaagjuk van M. Frère terug. i'\'\ L> Het katholiek ministerie heeft, een paar da gen vóór de laatste kiezingen, verscheidene le den der volksvcrtegcnwoordigcrs-kamer gede- korccrd, en onder andere, M. Bara. Wij begrijpen niet dat een katholiek ministe rie zoo’n benoeming onderteekend heelt. Echter bekennen wij dat dit brevet voor M. Bara eene zekere weerde heeft hel katholiek ministerie dal hem een getuigschrift geelt van bewezede diensten ’l is ongehoord. De meerderheid van het land zal echter die benoeming nooit bekrachtigen. Waarschijnlijk zal het zevenste ministerie die vernedering aan het kabinet hébben opge drongen of de andere kruiskens niet hebben wil len toestaan. Welnu, men had de gift van dat speelgoed aan onze representanten kunnen sparen, indien bet tegen dien kaakslag moest gekócht worden. 9 juni I 00 - n 00 1 38 - a 40 I 37 - a 38 - I 28 30 a 00 09 a 30 00 a a 11 00 a -- a 8 juni 30 81 27 92 30 03 -LichtervckleWriirne'. 6 30 9 08 -1 35 7 55 Veurnc-Duinkcikë 7 4-0 40 15 2 39 9 01 de Roodcnbeke, baron d’Overscliié di Nccrysschc, baron d’Anetlnn. graaf d’Asprcmont-Eyiidcii, baron Bethune, deCannai l d’llamale, Gasier, Gogols, burg graaf B. du Bus de Gisignies, graaf de Limburg- Slirum, Van Overloop, baron de Mail d’Attemode, graaf de Mérodc-W esterloo, graaf 1.odewijk de Mérode, d’Onialius d’Hallov, Orban, baron <lc Pit- teurs-Hiegacrts, graaf de RiLaucourt, graaf Leon de Robiano, markies de Rodes, Solvyns, hertog d’Ursel,' Vanden Bergh, baron van Galoen, Van Crombrug- ghe, baron van Delft, Verganwen, burggraaf Vilam X1HI, baron G. de Woelinont d’Hanibryine, baron Van de Wooslync en de Kerckliove-De Naeyer. 33 Katholieken. Liberalen MM. baron de Tornaco, Bronwet, baron de Labbeville, graaf de Looz-Corswaiem, Van Schoor, Bergh, Bischolfslieini, Bonnet, Braconicr, De Vadder, F. Dolez. 11. Dolez, burggraaf A. du Bus, Fléchet, Fortamps, Grandgagnage, Pirel-Golilet, Hu bert, Laourcux, Balisaux, baron Mazcnian de Gout- hove. Mosselman, de Wandre, Rcyntjens, Sacqueleu, baron de Sélys-Longchamps, Tcrcelin enWineqz. 28 Liberalen. Verder, prins de Ligne, die gewoonlijk stemt met degenen die aan het hoofd zijn en M. Balisaux, eugde bij de meerderheid stipt genomen zijn er dus 5 stemmen meerderheid. “j Katholieken: MM. Beeckman, Belten, Bie Wij zijn verheugd; dubbel verheugd over den Coomans, Goremans, Gruyt, De Baets, De ‘■"i Borchgravc, De Briey, De Clércq, De Decker, Dq Haerne, De Kerckhove, De Lact, De Lantslieere, Delcour. De Lebaye, de Liedekerke, de Moerman, de Montblanc, de Meulenaere, De Smet, de Theux. de Zérczo, Drion, Drubbcl, Dumortier, Guyot, Ja cobs, Jansens, Julliot, Kervyn de Lcltcnhove, Ker- vyir de Volkaarsbeke, Lefebvre, Lelièvre, Maglier- nian. Malou, Mecus. Monchcur, Mulle dc Ter- schueren, Notelteirs, Notliomb, Pety de Tliozée, Reynacrt, Rover de Behr, Santkin, Schollaert, Smol ders, Snoy, Taek, Thibaut, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, Van Cromphaut, Van den Steen, Van der Donekt, Van Hoorde, Van Outryve, Van Wam- bekc, Verbrugghen, Vermcire, Verwilghen, Vilain X1III, A. Visart, L. Visart, AVasseige, Woeste en Wouters. 69 Katholieken. Liberalen MM. Allard, Savin Paternostre, Anspach, Sabatier, Bara. Bergé, Boucquéau, Bock- stael, Bricoult, Ortmans-Hauzeur, Gouvreur, Crom- bez. d’Andriinont, Dansaert, David, de Baillel-La- tour, Lambert, Dcfré, Dcfuisscaux, De Lexhy, de Llioncux, de Macar, Demeur, de Ross'ius. Descamps, Delhuin, DeVrints, Dupont, Frère-Orban, Fum.k, Guillery, Hagemans, Van Dam, Houtart, A. Jamar, E. Jamar, Joltrami, Lc Hardy de Beaulieu. Lescarts, Mineur, Mouton, Muller, Orts, Peltzer, Piedbneuf, PÏrmcz, Puissant. Rogier, Sainctelctte. Tesch, Van- denpeereboom, Vanhumbeeck, Van Iseghehi, Vle- minekx en Warocqué. 55 Libiralen. Zoodat de'rechterzij 14 stemmen meerderheid in dc Kamer heeft. 'jk de gcweldij Ie teers. -•J ÏKMAX, 19 08 13 32 23 07 28 00 'en. cl.it tij zich, gc- !»®vvn, om beste slum uil te ki-'x n. te lijn, w orden ver - ïou len de uoodigtt •- loru» hst vertrou- het vom ts. Annonccn, 2 ld rechterlijke, 5;1 e. p r- Eerherstellingen. 1 fr p r. Vi<n 1 Lot 5 regels. 1 fr. Keklamen, HO et j er iej. Een iiunime.-, 15 cl. Afzonderlijke nummers voor artikels, rek lame t, enz., 20 fr. het luO f mij wekelijks van [5 de inocilijkhedt n phlige >vi zmdii gen ®|il‘(»slcn te spnien drogist, nroo- iVoor deze die he.t hï'dijk <!v r,cv! k‘tdc apotiiekc! ij F1* en Rultcnv. rgift fVeurne [n, kl-ine kaskens, P’hludrls, enz., te lu bel makerNuoid- •jieji. il :i R -:i I ..•ami a,;.. riq rr.y-yr-,boubM post G Men schrijft in i j rarv.iowv!: ini.am:ys, DUVkktR ClTütVm Zwa rtc oii uchsi rujt. lo S turnt?» t «-rtreUtirén van «len ijzeren weg run fiuinkerke, Veurne, Etivs.uslc. Kietiporl naar JS ielaS? rvetcie. 1 april 1874. a- i ii—«i~r i 1 Jcrsfeiking van dó Mei f dci t <ti..(mi F'd vij'icïi, \cruor- ll'H. 7 66 «8 30 2 01 li I»e linsner.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1