a N 1549. Juni 1874. 30° 24 jaar. Politick overzicht. Dinsdag 16 juni was liet <le 28* verjaardag van den gedenkweerdigen 16 juni 1846, toen Z. II. Pius IX tot Paus gekozen werd. De Voorziengheid spaart zichtbaar hot leven van den heiligen dienaar Gods, van den graoten Paus der negentiende eeuwen het ongehoorde feit vaneen 28jarig pontifikaat, het eemge in de geschiedenis, vervult hare vijanden en tegen standers met haat en wraak, maar de katholieken met hoop en moed. God waakt over zijne Kerk, over den Paus, God behoedt Pius IX. Hij spaart dezes dierbaar leven ter beschaming van den spot der onge- loovige wereld, die in de dagen des heiligen grijsaards de laatste uren der Kerk feit en reeds zoo lang de laatste uur meende te hooren slaan! Met altijd hooger stemming van onverzwakte hoop, van sterker vertrouwen en eerbiedige kinderlijke toewijding, vieren de katholieken over geheel de aarde, ieder jaar de gedachtenis van den gedenkweerdigen dag van 16 Juni. Zondag laatst was het de 28e verjaardag der krooning van Pius IX als Paus van Rome. Op de gelukwenschingcn die, ter dezer gelegenheid dén II. Vader gedaan werden, heeft Z. II. nog maals geprotesteerd legen de overweldiging der Kerkclijke Staten, tegen de afschaffing der gees telijke korporatiën en tegen al de rooverijen en andere gewelddadige feiten, waaraan de 11. Kerk bloot staat. De Paus hernieuwt al zijne vroegere protesta tion, opdat zijne vijanden geen gebruik zouden kunnen maken van zijne stilzwijgendheid, als een voorwendsel om hunne vei volgingen voort te zotten; doch vooral omdat er onlangs, hetzij mondelings, hetzij bij geschrifte, zekere ver langens uitgedrukt zijn, voor hel tot stand komen van eenc toenadering tusschen de vijanden der H. Kerk en het Vatikaan. waren uitslag te bepalen, telt integendeel om den uitslag gansch onecht te maken. (Zoodat, volgens het Advertentie-blad, alle (lemmingen zouden valsch of onecht zijn, die eenen uitslag le- veren strijdig aan de liberalen Wel toch, waar een mensch al toe kan geraken!) Deze die stem- men omdat arrondissemenls-commissaris, burge- meester, secretaris, politie-tommissaris, veld- wachter, conducteur van bruggen en wegen, notaris, brouwer, gazettier, enz. het gezeid hebben, zijn mannen zonder waarde, zonder wil, bijgevolg zonder stem. Alle hunne stemmen moeten afge- trokken worden (maar hoe dat bestatigd en uit- gecijferd, fijne maat?) want cone machien (en wat zijn zij anders) heeft toch geen recht om onze menschelijke samenleving te regeeren ('t is daarom dat de welgekende liberale minister zeile Roi règne et ne gouverne pas). En nl volgt het COMPLIMENTJE Dat nu de buitenkiezers onder de ware stemmers niet mogen gerekend worden is cene groote onwaarheid. In den buiten vindt men, zoo goed als in de stad (de stad heeft dan den voorrang?) verstandige en onafhankelijke kic- zers, wij hebben de eer (proficiat voor u en voor hen) er verschelde persoonlijk (farceur!) te kennen «lat men in den buiten meer kiezers vindt zonder wil, ’t is te zeggen mannen der vierde categorie, wiens stemmen zouden moeten afgerekend worden in den uit- slag, dal is gansch waar. Wij nemen een artikel over van het Adverlen- lie-blad, met bijvoeging van ccnigc bemerkingen en verandering van een aantal woorden, in ita- ligue gedrukt. Daar zijn vcrschilligc klassen van stemmers. I" De cene stemmen uil overtuiging om een beginsel (7 is te zeggen een princiep, eene zien- -> wijs) te doen zegepralen; 2° de andere slcm- men voor den kandidaat, omdat hij persoonlijk aan den kiezer behaagt; 3° andere nog stem- men in zulkcn of zulken zin, omdat hun (ka- w tholieke of liberale) proprietaris of (een kathoUe- ke of liberale) iemand aan wien zij verplicht zijn, bet hun bevolen heeft; 4° andere nog stemmen volgens den zin van de liberalen, die als geleiders met de slaven naar de stembus komen. Zou men durven beweeren dal al die klassen van stemmers even veel inwendige izeg oo/> uitwendige), zedelijke (zeg nog hedelijke) waarde aan de stemming geven? Zekerlijk neen. Onder zulk oogwit (lees oogpunt) is dan iedere slem van dezelfde waarde niet (Ho! ho! hoeveel franks verschil stelt de Advertentie-blad- schrijver er wel tusschen dan?). Eene vrije en onafhankelijke stem drukt eenen wil uil; al de andere tellen in den uitslag dor kiezing, maar M tellen niet om de ware betcekcnis der kiezing te bepalen (versta het wie kan!). Deze die weet J> wat hij doel en stemt tegen zijn gedacht om zijnen proprietaris te voldoen of zijnen ver- plichter pleizier te doen (gelijk die lange reeks van rond de 60, die, in de laatste gemeentekiezing, o naar zekere liberale vergadering hun stembriefje moesten gaan ontvangen), vervalscht de stem- nnng, cn zijne stem ver van te lellen om den Bemerkt nogtans dat, volgens het Advertentie blad, de vierde categorie deze zijn die niet ka tholiek stemmen. Verstaat gij dat, katholieke kiezers, die in stad niet woont? Gij zoudt niet moeten meetellen, ten zij om te betalen Is dat de gelijkheid der Belgen voor de wet en voor de stembus? Is dal de liberale eerbied voor den wil des volks? Neen, dat is de katholieken willen buiten de wet stellen, hun den voet op de borst en hals drukken en dat is niet vaderlansch, want de Belgen, cn vooral de Vlamingen, verdragen geenc slavernijZij willen vrij en onafhankelijk leven en handelen cn hun hoofd in alle eerlijk heid recht dragenMaar hoe komt het dat het Advertentie-blad zegt, «Int liet in nns arron- iliNHcinent zooveel kiezers zonder Iioofil tegenkomt? Zou dat misschien geschreven zijn van een die gewoonlijk zijn hoofd scheef draagt of van een wiens biilglazcn bedoomd waren, of van een wiens oogen schemerden? Of mogen wij dit aanzien als eene beleefdheid van iemand die handschoen had aangedaan om zijne medeburgersen misschien kostgevers te beoordeclcn cn.... uil te schelden? Wij willen de kiezers van den buiten niet vlcijcn of verhef fen maar hier gelden de woorden van Alfons Kair, die ver is van katholiek to zijn: Le paysan, mais c’est la cc qui forme le pays. Ver slaat gij dat fransch, gij geleerde bewonderaars der Walen, cn liberale grootsprekers? Wij zeiden het wél de verledenc week, dat het een geluk is dat het poeder uitgevonden is, want liet zou misschien nog schrikkelijk lang duren indien het van onzen confrater van het Advertentie-blad moest komen of van zijne op stellers. Er zou nogtans om de afwezigheid van het poeder niet min gejaagd noch oorlog ge voerd worden; maar die mannen vindon heel wat anders uil. Wij zeiden iets dat wij durfden peinzen door bun te kunnen of te zullen uitge vonden worden, maar wij zijn er wel duizend uren van af. Wie ook ter wereld had liet dur ven denken, ik late varen van zeggen of schrij ven? De redaklie van ’t Advertentie-blad, volgens zijne eigene woorden, komt in ons arrondissc- zoovccl kiezers zonder hoofd tegen!... Ik zou benauwd zijn van zulke tegenkomslen, maar do liberale gazettekrabbers vreezen niets... zelfs geen creanciers. Wij lezen in eene bijzondere korrespondontie Zapnekincily in the farwest of the old world. Wij hebben hier over eenigen tijd de plechtige opening gehad van cene rareteits-exhibition vol humour. Verbeeld u eene nog al groote zaal met tafels en banken, en daarop allerhande soorten van zaken in laken, zijde, wolle, katoen, fluweel» papier, porselijn, tin, koper, ijzer, lood, zilver» glas, been, hout, strooi, enz. Vier stappen voor de ingangdcur staat een» groep van vier mannen en eenen kaporaal, ’k wil zeggen een vijfde wiel zij hebben fraks en mantels aan van alle eeuwen, te beginnen van de XVI; aan eiken voet eene schoê van ver schillenden vorm; hunne handen rusten op wandelstokken en parapluies, gelijk Ourson en Robinson Crusoó er hadden; rond hunnen hals zijn gebroken ringen tot bewijs van hot einde der slavernij, cn stukken van blikken buizen, ten toeken hunner lichthertigheid maar standvastig heid naar het vooruitwant hun hoofd helt wel 12 centimeters voorover; tusschen hunne lippen steekt een calumet, een chibouque of een bata- viers baardbranderken en achter hunne rechter oor een historische puntachligo steker, om huil smoortuig in orde te brengen; op hun hoofd rust iets dat, bij den eenen, aan een havaanscho som brero doet denken, en, bij den anderen, aait de feuterschc filters die men in België uivond in 1840. Curious was die groep inderdaad! Onze lord-mayor ging met zijne assessors die opening bij wonen, alhoewel men niets opende, uitgenomen de headman; de kaporaal die zijnen mond opende, na zijne smoorbuis in de linkere hand gepakt te hebben, en hij sprak Liefelijke burgers, mayor en consoorten! Gij komt, omdat wij u gevraagd hebbenwij moeten u danken omdat gij gekomen zijt, en wij zijn blijde dat, door uwe presentie, onze rare- teits-collcctic nu drie voorwerpen meer telt; het spijt ons dat gij er niet kunt in blijven, om uwe aangekleefdheid te bewijzen aan al de wondere specimens die hier zijn. Er zouden zooveel te meer menschen komen naar kijken en uwe mo- micsche vooruitgang cn volksafschafting kunnen zien Inderdaad, iemand die den wil zou hebben, zou hier kunnen leeren hoe wij den gek houden met alles wat van oudere tijden komt en gemak en voordeel gaf, en welstand en vrijheid bewees, en nu zou men kunnen zien, hoe men niet veel dingen moot verdraaien, inkorten of door nieu wigheden vervangen, om op den eersten rang te geraken, cn er le blijven, als men hel goed vindt, op conditie van aan wat aardige woorden een anderen vorm te geven, gelijk aan con ouden hoed. Indien uwe persoonlijke mildheid ons iets gunde want in een vrij land als bet onze, willen wij niets van do officiële mannen, zelfs geen dollar gij zoudt ons helpen onze on kosten betalen, cn indien wij iels overhadden, wij zouden weten wat ermee doen. liet volk van Zannekincily en al die willen mogen komen zien (mits betalen) cn lachen zoo veel mogelijk er is stofte genoeg in onze bijeen- vcrzameling. Hail, onze bezoekers! Hip! hip! hourah! Een schaterlach voor hun cn twee voor ons! Ouzo lord-mayor antwoordde aan het vijlde wiel met een God zal ’t u loonenvoor al die waarheden die gij gezeid cn voor al de andere die gij gezwegen hebt. Daarna werden de kranen opengedraaid, en men dronk de exhibition open met'het innemen van a glass o wine, waarbij een suikerkooksko Inschrijvingsprijs 5 fr. ’sjaars; met de post G fr. Men schrijft in Vertrekuren van «!en ijzerenwes van Duinkcrke, Veurne, Dixnnule, Kieuport naar Aielitervelde. 1 april 1874. Duinkerke naar Veurne, 6 4.6 1115 3 45 5 05 Nieuport-Dixmudc, 7 40 12»» 4 25 Lichtervelde-Veurne, V<!iirne-Dixnnide-Lichtcrv.7 45 12 11 4 40 6 02 Dixmudc-Nieuport, 9 55 2 20 8 40 Veurne-Duinkêrke, 6 30 9 08 1 35 7 55 7 40 10 15 2 39 9 01 At Annoncen, 20 ct. per reg. Id. rechterlijke, 50 ct. Eei herstellingen, 1 frank. Van 1 tot 5 reg. 1 fr. Een nummer 15 centimen. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz,. 20 fr. het 100. - minw toaac s—i --iflQ<»£>O<S;r-. - Lij BONUOMME-nvcKASEYS nftiiKKK-L'iTtKvrn, /.warir.X'onnrnitmai, |0 Veurne

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1