fe B I r 1550. Vninm, 1 Juli 1874. 30,: jaar. IO I 7 40 9 55 Inschrijvingsprijs 5 /r. ’sjaars; met de post G fr. Men schrijft in bij IIOMIO.MMK-IO CKASEYS 0MQ1LEK-VtTUKVER Zwarlc.XuiHieu.siruai, Ic Veurne G 30 7 40 getracht, verzachtende omstandigheden ia te roepen; hij sprak van ongeluk, vervolging, juk en anderen onzin. Eene zijner bekentenissen nogtans, is goed om weer te geven Ik ben (zegde hij) van afgrond tot afgrond gerold; ik herkende mij zelven niet meer. Alleenlijk toen ik mij tusschen de vier muren van k het gevang bevond, ben ik ontwaakt... Zoo is ’t! Wie de Kerk verlaat, geraakt niet alleen op dim dompel, maar vindt op ’teinde van zijn wegclke veelal niets dan oneer en schande. Moge 'tgeval van Opsomer eene blijvende losse zijn, en vooral aan de liberale drukpers loeren, wat de zoogenaamde kerkhervorming is, die zij, uit blinden, fanatieken haat legen Rome, gedurig aanbe veelt 1 --'cecr-ec—- De Union Libérale, van Verviers, is kwaad, omdat bij de begrafenis van den vrijdenker David, lid der Kamer, cone familie op ’t balkon van haar huis stond, en eenige barer leden de sigaar in den mond hielden. De Union Libérale keurt die betoöging voor een ontzield lichaam af, maar hoogst waarschijnlijk keurt zij goed, dat de liberale snotbaarden en andere vrijdenkers, den hoed op het hoofd en de sigaar in den mond houden, als ’til. Sacra ment, God zelfs.' voor hen gedragen wordt gelijk wij het hier bij elke processie of bij andere gelegenheid zien. -- - -- In ons vorig nummer deelden wij cenc cor respondentie mee uit Zannekincily; een liefheb ber van Jacob Gats past'die toe aan ccne expositie van oudheden in het cstaminct de Arend, te Veurne. Wij laten hem geheel de ver antwoordelijkheid over zijne schrandere toepas sing en zeggen met zijnen Welbeminden Jacob Cals Dat nimmermeer met eenig zot En dient gejokt, geschorst en gespot. Dat ook geen wijsheid dient gepleegd Met een die niet en overweegt. Nogtans, ten minste, wij dachten dat die mannen altijd handschoenen aan hadden om bij mcnschen te gaan of de pen te drijven, en wij zijn gemist; maar Jacob Cats zegt ons Nooitleert een man te laat, en wij zien dat hij waarheid sprak, toen hij schreef Een kleine pot, door weinig vier, Maakt terstond een groot getier Als de schrijver-liefhebber nog wil Catsen, wij zijn te zijner beschikking; niet dat wij, gelijk hij, over alles kunnen spreken en schrijven^: wij zijn geen alkenuer noch alweter, verre van daar en wij loeren nog alle dagen, inaar wij zullen trachten op de hoogte te blijven, waar de vernuf tige man zoo gaarne zou doen geloven dat hij is. De correspondentie, to'cgepast gelijk de Calscr het doet, behaagt noch aan hem noch aan an derezij moeten het welen; wij van onzen kant zijn ten minste niet behaagziek. Wal aangaat van hel wroeten dat de liefheb ber ons ten laste legt, hij kent zeker wel de spreuk van Cats Gemeenlijk een verwaande gek, Straft meen ander zijn gebrek. Cats is somwijlen nogal bitsig in zijne taal- w ij geven de aanhaling gelijk zij iswant wij ver anderen niet geerne de woorden die wij aan halen. Ook, als wij, in een ander artikel, schre ven het schijnt, dat was ver van te beteokenen dat hol zeker was. Hetgeen wij zegden van iels beters dan 30 fr. dal de stadsregeeying zou verleencn hadden wij vernomen en'wij gaven het als een gezegde onder de in italique gedrukte woorden het schijnt. Onze tegenschrijvcr kan bewecren zooveel hij wil, het is 'hem gemakkelijk; wij Politiek overzicht. ’t Schijnt dat de bonapart isten in Frankrijk geen moeite spareu om in troebez water te visschen, dal is,dal zij niel« onaangeroerd laten,om partij te trekken uil de oneenigheden der legitimisten en de vijandschap der republikeinen, met de verschillende frakties der rechterzij. Aan hel hoofd dezer beweging, om voor den kleinen Louis Napoleon hel pad tol den troon van Frankrijk effen te maken, staan: MM. Routier, de hei togen de Padua en de Camba- ccrès, graaf de Casabianca, generaal de Palikao, baron Echassëriaux, Pinard, Levert, II. Che- vreau, Gravini, Grandperret, Pietri en zoovele, wier namen ons ontsnappen. Indien dit nu nog -als geene samenzwering mag aanzien worden, zoo is het wel degelijk een sterk verbond, dat niets zal ongemoeid laten om zijn doeleinde te bereiken, hetwelk moei eindigen met de prokla- inatie van Napoleon IV, tot keizer aller Fran se hen. liet programma der linkerzijde voor de aan staande kiezingen in Italië bevat1° vereenvou diging en spaarzaamheid in de staathuishouding; 2" reorganisatie des legers; 3® krachtiger optreden in de kerkelijke.aangelegenheden. In den strijd om de godsdienstige vrijheid ett lot regeling der verhouding tusschen kerk en staal, wordt aange drongen op aansluiting bij de politiek van Prui sen, welke de vrijheid van den staal en van het geweten tegen de aanmatigingen der Room- sche curie verdedigt. Hel manifest is geteekend »loorCairoli, Nicolera, Crispi, Mancini, den hertog van Sermoneta, Miceli, en anderen. Wil men weten, hoe verre de gewetensvrijheid in Italië tegenwoordig gaal? Den 24 dezer speel de liet militair muziek op de plaats der kolom, le Home. Toen de koninklijke marsch gespeeld werd, hief het grauwde kreten aan Leve- Vic- lor-Emmanueldood aan de priesters! dood aan <de katholieken-! Eensklaps riep eene zware stem A'aai- het Vatikaan En aanstonds was er eene bende gereed, die naar 't pauzelijk paleis oprukte. Bij de keik van den 11. bodewijk (der franschen) gekomen riepen zij Dood aan de Franschen! dood aan den kardinaal-viraris! In de Conconaristraat huilde men zelfs Leve de pet rooi Op geheel den weg hoorde men de afwisse lende 'kreten van Dood aan Pius IX de Jezu ïeten aan de galgweg met de kloostersweg met Jiel Vatikaan dood aan de verdedigers van den Paus!... enz. Somtijds ook hoorde men H'<v/ met den KoningLeve de republiek l Voor hel Va tikaan verdubbelde de woede der Romeinsche communards, en hun gehuil onder de vensters van Zijne Heiligheid, tot dal eindelijk de gen darmen cn de troepen dat canaille uiteen deden gaan. Wat zou er gebeuren, moest Pius IX het wagen, op straat te komen?... Eene depcche van den Havas, gedagleckcnd uit Madrid, 29 juni, meldt dal maarschalk Con cha zondag gesneuveld is, bij hel aanvallen van eene earlislsche verschansing voor Estella. On danks dit verlies, zegt de depcche, zijn de repu- blikcinschc Hoepen naar hunne oude position teruggekeerd, zonder dat hierbij de minste wan orde 'ontstond, of zonder achlcrlaling van een enkel vaandel in do handen des vijands. Generaal Zaballa is tol opperbevelhebber van •hel nootderlcgcr benoemd en vertrok maandag inorgend naar zijne bestemming. Eene depcche door een generaal der carlisten overgeseind.zegt v olgens een officieel verslag van den 28", is liet rèpublikcinsche leger verslagen Concha is gesneuveld, alsook een aantal opper-ofïicie- ren, officieren (300) en soldaten. 4000 man zijn buiten gevecht gesteld cn hel getal krijgsgevan- is zeer aanzienlijk. De carlisten hebben nooit zoo moedig gestreden. De geestdrift was buitenge woon. De vijand wordt vervolgd. Als de vos de passie preekt, Boeren, wacht uw’ ganzen. De karnavaldagen zijn voorbij, T is waar, en nogtans er zijn mcnschen die een mombakkes aantrekken. Leest en oordeeltZondag acht dagen schreef het Advertentie-bladdat de bui tenkiezers die voor de katholieken stemmen, den zin der kiezing vervalschen; dat het mcnschen zijn zonder wil, mcnschen zonder hoofd! Zon dag 11. schrijft hetEr is hier overigens geen kwestie van in de gemeenten de afschaffing' van den eeredienst, den haat van den godsdienst noch de misprijzing van het geloof aan le pre diken. Deze die zouden trachten zulks te doen, zouden stompzinnigen zijn, die de liberale partij zonder aarzelen zoude moeten openlijk ver- stooicn. (Of/ice de Publicité.j Zie daar, voegt het Advertentie-blad erbij, in weinige woorden hetgeen de liberalen denken over de religie vervolging. Volgens hen moet de religie bestaan en geëerbiedigd worden en deze die anders spreken zijn geene ware liberalen. HemelAdvertentie-blad, wal gaat gij doen met den Westvlaming, don Journal de Gand, l'Avtnir des Flandres, le Précurseur, l’Echo du Parlement, l’Indépendance beige en andere bladen? Wat gaal gij doen met MM. de Laveleye, Lau rent, Defrë, Bara, Frërc, Potvin, Goblet, Dcmeur en andere, bij voorbeeld twee die in de Zwarte Nonnenstraat wonen, en den 9 juni 11. in de'statie openbaar zeiden wat zij van godsdienst en geloof denken? Wat gaal gij doen met al deze dié mis schien wel zeggen de godsdienst moet er zijn, maar die handelen en leven zonder gods dienst, en zelf tegen den godsdienst? Het liberalismus is de vrijdenkerij, of hel is niets, zegt de Journal de Gand. Om liberaal te zijn, is het niet genoeg van liberaal te stemmen, men moet ook liberaal leven En het is onmogelijk van met de eene hand liberaal en met de andere katholiek te zijn, tierde Laurent van Gent cn schrijft de Journal de Gand. Alle ware vaderlandsvriend moet het katholiek geloof uil het land helpen ontwortelen, zegt de Laveleye, en daartoe helpen zij allen die den spot cn den smaad werpen op den Paus en de bis schoppen, op de priesters en de godvruchtige geloovigen; daartoe helpen zij die de leering der 11. Kerk aanranden of vervalschen cn die den zali gen invloed der Kerk lasteren cn willen be letten. Wij zouden hoogst te vrede zijn, indien het Advertentie-blad geen mombakkes aantrok, maar in alle rechtzinnigheid zich afscheidde van deze die, in den grond, niet anders zoeken dan wa llens om den godsdienst te bestrijden, gelijk Goblet zegt middels om, gelijk in Pruisen en Zwitser land, de katholieke Kerk af te schaffen, den haat op den godsdienst te werpen, en de misprijzing van het geloof aan te prediken. Een apostel van het nieuwe licht is gevallen, en diep gevallen. De gewezen onderpastoor Opsomer, die met den even beruchten Mouls, kanunnik en pastoor van Arcachon. de katholieke Kerk ging helpen hervormen, is dezer dagen door de eorrectionneele rechtbank van Charleroi veroordeeld tol -> jaren gevang, eene boet, van otlO francs en de kosten wegens diefstal van 10.000 fr. Ziedaar wat er van komt, apostaat te worden; ziedaar de afgrond, waar de hoogmoed en de slechte drift iemand brengen kunnen. Het geval van Opsomer is geene uitzondering indiep men de geschiedenis van al de gevallen priesters kende zou men zien, dat er aehler het voor wendsel van kerkhervorming’teen of’t ander schuil de, dat met den godsdienst niets gemeens heeft. Voor du rechtbank van Charleroi heeft Opsomer 9 08 4 35 7 55 10 15 2 39 9 01 IrrlreUiirrn vu» tien ijzerenweg vnn Duinkerke, Veurne, IMxniutle, IVieuport nnnr JLiehtervelde. 1 april 1874. Dninkerke naar Veurne. 45 1115 3 45 5 05 Nieuport-Dixniude, 7 40 12 4 25 Lichtervelde-Veurnc, Veuriie-Dixmude-Lichterv.7 45 12 11 4 40 6 02 j Dixniude-Nieuport, 9 55 2 20 8 40 Veurne-Duinkerke, •i 4' Annoncen, 20 ct. per reg. Id. rechterlijke, 50 cl. Eei herstellingen, 1 frank. Van 1 tot 5 reg. 1 fr. Een nummer 15 een timen. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz,. 20 fr. het 100. --mimi-i-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1