i c 1 KOOPDAG TE OOSTDUtNKEBKE. 5 i Sil Ml 1 'e- g I w y iiïiïi o o RS C It JI A CIIIEN E N I SFr'ï- /"j L. Vermout, G rooie Markt, te Veurne. Dc weduwe C.-L. NOYL Zuiditraat N’ 40, j 1 SERAPHIM CORDEMER, ÜJp Q?? 50 hectaren WAAIGRAS, *eleicei> le iVIt-rekem, bij <Ie Itnniiilckooi, «>n te ll’oiiiiicn bij den Rluneknert, toebehoorende aan den heer graaf de Trame- BEESTIALEN, VRUCHTEN OP STAM, i -Hi Benoit VAN DEN BERGH E, TE ROUSBRUGGHE-HARIXGHE. Openbare Verpachting der ONROERENDE GOEDEREN behoorende hel Armbestuur der gemeente Ave- e i <X i-f J •OCÏiê 04 aren 36 cent. MAA1GUAS, genoemd - g s u 15 I PIETER-KRANCISCUS KFSTEMAN EN ZOON u t uit gemeenzaamheid (e scheiden. t de Couthove. s ‘i.iu "1 ZAAILAND, groot, volgons kadaster, söc Ze verandering van woonst. 30 00 alen en omtrent 15 hectaren Vruchten o stam. waaigras O|» tijd 30 juni. 30 87 28 70 29 90 00 00 15 on 22 79 00 04 25 8 60 65 33 0 00 70 00 ®asr«r^cj ALPHONSE VALCKE, 22 juni 30 49 27 13 29 03 00 00 14 47 23 58 22 66 22 UIT DER HAND TE KOOPEN eene SCHOONE HOFSTEDE groot omtrent 19 hectaren 50 aren, Veurne, koopdag houden, ten sterfhuize van Wlcr Bij prchteinde en Dij sterfgeval en om BERICHT Pieter GOMME, - IM.liaVUl, ko((|(u|nn |p Ab(._ rlngli- iii-l orllx iii, maakt kenbaar, «lal z.ijn magazijn loorzjcn Is van llrabanUschc goederen, als tichels, pannen, briketten Doornijkscti en Meclielscli Kalk, (/nu nl, Sltive- n Smcêkolen, goede soort Ilijstblo< ui, Zaailijnz.aail. Lijnzaad- en Koolzaadkoi ken, Lijnzaad- me. 1, inlandsch Klaverzaad, Granen en Zaden, Kootten, enz. 1° S 5 •Off’© ter hofstede L_. i. bij tie Drie Hoorntjes, koopdag, door bevoegd mini sterie, van Lnndbouwtuig, Zool- en Wagenharnas, 1 peerd. 3 koeijen, 2 kalvers en 3 zwijns; 4 heet. 66 aren 91 cent, tarwe, rogge, haver, aardappels en vlas. Op tijd van i’EYS, te Proven. - •f 7 5 “1 SYSTEEM HEINRICH LANZ, MANNHEIM. Mel dt?ze MACHIENEN kan men met tie hand alle granen zuiver iiildorsehcn. zonder dezelve te besHia- digen, noch het strooi te benadeelen. Met .3 a personen dorscht men ongeveer 230 schoven per uur. Dezelfde MALlllENEN. met behulp eener nianegie met ÉEN PEEBD bespannen, geven even goeden uit slag, en bereiken eene verbruiking, van ruim 330 schoven per uur. PRIJS Handmaehien Groot Jachtwiel Machien met nianegie, volledig. Men kan de Machienen aldaar in werking zien. £O»r* Bericht aan de Landbouwers. Op Woensdag fl.» Juli 187-1, ten 1 ure na noen, ten verzoeke van Vr Louis Kan- tlaele, op de lauden dooi’ hem gebruikt, nevens de hofstede van Desirë David, langs de oude Burgwegstraat, en aan en in de nabijheid van de statie win den ijzerenweg te Vourne, Zal SP" BEERNAERT, Notaris, ter resi dentie van Alvcringhein, openbaar verkoopen cirka 24 hektaren Tarwe, op stam wassende, van de schoonste en zwaarste win de streek. Geschikt bij koopen, telks gerieve. Men zal beginnen op “t land nevens de hofstede van Desirë David. Óp 6 maanden lijd van betaling, mits sol vabele en gekende borg, ten genoegen van den Notaris. 3° - Dinsdas 11 Juli 1874, ei volgenden dag, telkens om 2 ure na mid dag te beginnen, ter hofstede van de wed' sieur Francis Balloey, te Loo, in het Zavel, langs den voetweg naar Alvcringhein, Schoonc vcnditic van Huisraad, Akkcrgc- tuig, Kuip- en Kcrnallaam, Wagenharnas, Beestialen, omtrent 20 hectaren Vruchten op stam en andere voorwerpen. cappelle, gelegen aldaar en verders le Veurne en Eggewaerlseappelle. Hel lastenkolüer is t’elks inzage, berustende ten kantore van den voornoemden Notaris KE- TELERS. Bet-Kcn (Frankrijk), Tarwe, l'kwal. p. hectol. :r (middenpi ijs) Rogge Sucriocn Haver Boonen itle boonen Gele erwten Blauwe erwten, Linzaad Zonierkoolzaad Winterkoolzaad Aardappels Kaas. 100 kil. Vlas, 1 i s kil. Donderdag t l Juli 1S11, 2 ure na noen, ter hofstede van sieur August Balloey, te Stavele in den Oosthoek, Koopdag van circa 15 hectaren Vruchten op stam. Op tijd van betaling, ten kantoore van voor noemden Notaris SYOEN. Donderdag i<i Juli ISf-t. om 5 ure na middag, ter herberg bewoond door Renë Ruyssen, binnen hel dorp Rous- brugge-Haringhe, mol de lusschenkomst van den bevoegden heer Vrederechter, van Gemeente liotisbrugge-IIaringhe (Oosthoek). Koop 1. Eene goede WEIDE, groot, vol gens kadaster, sectie A, nummers 3201. en 321, 1 hectare IS aren SO cent. Fr. 255,00 20,00 550,00 illnrktprijs van Veurne. 1 juli. Tarwe, per 113 lit., 40 00 a 43 00 ld. nieuwe Rogge Sucriocn hl. nieuw Haver ld. nieuwe Boonen Nieuwe Erwten Hromlprijw, te rekenen S i i- Op Woensdag M Juli IS? I, om 3 ure na middag, ter herberg Be Dank baarheid, op MERGKEM-dorpplaats, zal M1" ALFONS VALCKE, Notaris te Merckem. koopdag houden van AllcrKchooiiNle Koopdac van Zool- en Wagenharnas, Kuip-én Kernalaam en Landbouwtuig TE VEURNE-BEOOSTEBPOORT.' De Deurwaarder IXRIIj, te Veurne, zal op Dinnduic t Juli lN7t en volgenden dag. om 2 ure na middag, ter hofstede gebruikt door dé echt- court en verdeeld in 9!) koopen. De koóibtias genooten Lrplae-Jonckheere, le Veurne-Bcooster- Louis Leeman zal de liefhebbers alles aanwijzen, poort, koopdag houden van Al het Zool- en Wagenharnas, het Knip- en Kern en Landbouwcrsalaam, 9 inelkkoeijen, 4 tweétanders. D sti., al v,.„ .h.rl.a.us.'h rasl 3 UH'iTicppprden, waarvan 2 met kachtel. acht- c .z I - - Ze I i 2 c X EN V t.MIOLT nZ-KfiSTUt*X, kooplieden to f curne} KANTOOR van den Notaris SYOEN, TE LOO. Donderdag 2“ Juli 1K?4. om 4 ure na middag, in het Gemeentehuis, te - Bcveren, openbare verpachting, bij termijn, voor 3, öofDjaren, met wederzijdige optie t’einden de 3, of G eerste jaren, van 12 II. 7. - a- 30 - 31 -a- -a- 19 a 22 00 -a- a- 32 ‘a 33 - ran i 1 1/2 kilo, 38 ««ntimen; halfwit, 70 ccntimcn. 50 centiaren. Gebruikt door Edmund Gannc lot 11 no vember en I October 1874. -_ g -S - '3. er, aardappels -S 2,j| g het achtergras. 'g §:3'c •^2.2^ e «■^2 5 i S gedreven, uitoefent c c° komen zijn allesl: H =- r- i-o erders drijft zij handel in alle slach van par.i- 2 'o i r'.“C Pluie's, parasols en wandelstokken en gelast zich met h*'1 overtrekken van parapluie’s in alpaga en zijde, alsook met andere herstellingen en verwisselingen. 24 juni. 39 - a 43 --a-- 30 - a- -a- -a- 19- a 21 - 29 - a 32 33 - a - -a niorycn Bruin per 2-, IUMH’ D AG van buitengewone TARWE OP STAM, TE VEURNE, .op landen der hofstede het Duivekot, KANTOOR aau den Notaris KETELERS TE PEIIVYSE. Op W oensdag M Juli ÏS9 1, om 4 ure na middag, in Iret Genicënteliiiis,, te Avecappelle, -f K 3 gelegen dicht hij de stad Ihmdschoote, niet ver van de, 1 ■- Iransche grenz.m. mits renen prijs waarvan hel inkomen boven de 3 p "L net beloopt. Te bevragen bij Mr RED VA l., Notaris te Duin- kerke. maakt het publiek bekend dat zij van nu af voor hare rekening den handel, door wijlen haren echtgenoot l en diensvolgens bij haar te bc- -zijn alle slach van kleerkassen, koniinoden, nachttafels, lavabos, spiegals, tafels, stoelen, bed.le- bakken, met of zonder ressorts, spinden en ander menagiëgerief. Zij verkoopt ook koolstoven me beboorlen, keurig afgewrocht en aan genadigen prijs. Verders drijft zij handel in alle slach van ('.harles-Louis Claeys, te Leysele. genooten Gombert-Verweirde, te Oostduinkerke, dicht bij de plaats, van alles wat le dezer hofstede te be vinden is, als Menagie-Goederen, Kuip-en Kcrnallaam. Zool- en Wagenharnas, Landbouwgereedschap, 2 merrie- peerden, dies 1 met vilkekaehtel, 3 inelkkoeijen, 5 betaling, ten kantore van den Notaris 2landsche veerzen, 3 veerzejaarlingen, 2 groote kal vers, 2 ove jaarsehe zwijn» en hel pluimgedierte, 17 hectaren 94 aren 91 cent, tarwe, marssucriocn, rogge, boonen, sainfoin, erwten, haver, aardappels en vlas, de groensel» in den hof en 1 Op tijd van betaling, ten kantoore van den Deur waarder RRIb, voornoemd. MEN VRAAGT in eene treffelijke familie van Brugge, om een jong kind te bezorgen eene brave en goede Etintlermeid, wel haren dienst kennende, oud van 24 tot 40 jaren. De jaarwedde is 200 fr. zonder de profijten. Onnoodig zich aan te bjeden zonder do beste ro om 2 ure na middag, zal de deurwaarder SXRHS.. te commandaticn te kunnen geven bij jufv. Helena Maiillïie, Citci iiepkiais; ie Veurne. tie A, nummer 387b, 2 hectaren 4 aren j o r s i - AA- A ?l «5 1° IVocnsdag S Juli en volgenden dag, telkens om 2 ure juist na middag, tci hofstede alwaar sieur Benoit Pil, onlangs overleden is, te Pollinchove, tusschen den Gapacrd en de Hoogstacdc- Lyndc. Koopdag van geheel een Menagic ei Huisraad, Landbouwcrsgerccdschappen. g z cZ=A 2 3 2 Mln zZ b fc-l V- -O S if A A A e- de 28 Gemeten, in Bevcrcn, toebehoorende Ld^= aan mijnheer den senator Baron Mazeman- i £=5 dn Cnntlinvi» 5 - --- Koop 2. Eene bijna vierkante parti, 3 A "2 Rinfitlcux Juïi a«7d, en volgenden dag. de echt- Maiieeue, Citcmepl^d^ te Veurne. S3 s* -l z Ui .xA'ïë I t O -< 3 2 C5 o 10 -> ht van JVolitriw te nrrrlifin. t« Alwinghem, heeft «li eer h« t publiek keiiba tr m SS' ilk/vp’ 4 Will J^VliLVl VUH JÏUim&IU UI Huisraad, Landbouwcrsgerccdschappen. Kuip- en Kei nallaam, Wagenharnas, Beesti C o Hij zal ook Kolen en Kalk allevercn per wagon, aan Hoor zijne goede koopwaren hoopt hij de gunst van het publiek le genieten. -X" E*“* Lü g -• o s’* VAN CEIillEVETEERlIE OPKWBAREVKRKOOPIMG 0^ E Zj s tjc.nmaaiultU* like on II ‘t pluirngctliorlo. <>1 hoi t. tn.-iciiienen enz Bij hem zijn ook bekomen Bicrponi|)cn in 65 aren tarwe, looaen, haver, aardappels, vlas, en achtergras. van betaling, mits borgstelling. Door sterf, eval. I TT fa 'f- 4. den prijs van <lcn dag. hebben dc eer «Ie landbouwers te laten weten, dat zij zich, gc- i vorb’e jaien naar Em;clund zuil n begeven, om dc l»;J|e in opbreojjsl ENGELSCIIE ZAAITARWE op stam uil te kiezen Ih’genc die begeeren van hun gediend le zijn, worden ver zocht zich in tijds aan te bieden, opdut zij zou .en de noodigc hoeveelheid omtrent kunnen welen Zij verhopend »or hunne gewoordijke goede xorg, het ^crlrou wen der landbouwers vciworven te hebben Elk icggc het vooils. VAN DEN NOTARIS Bij hem zijn ook te bekomen Biei-ponipen in tile grootten Al zijne werken rijn k«*inig ufgvm.iaktj ge- waarbmgd en aan genadige prijzen «fgclevcnl. Hij bcvccll zich in eenieders gunst. 1 14 o g x e I v i «kiuuv Vi 5 E±! -2 C5 a x ---I- o - .7 ra i o H r c 9 A cl

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 4