i 8 Jnli 1874. IV 1551. 30° jaar. ■l 40 6 02 i Dixtnude-Nieuporl, i 7 40 9 55 6 30 7 40 9 08 10 15 1 33 7 33 2 39 9 01 Vi i hxe, l*c kleine drukpers. 11e liberale pers valt bulderend uil tegen zekere pers, welke zij indircktclijk noemt, en klas in welke het publiek den jongen heeft ge rangschikt? Wij behoeven dan niet verder ons met hem bezig te houden. Wij vernieuwen nogmaals onze vraag van over acht dagen en welke wij hierboven herhaalden. ---- Opsomcr en liet Advcrlcnlie-hlnd Hel bevalt onzen Advertentie-baas niet dat wij gesproken hebben van dien vervallen priester, die de waardigheid van zijnen staat cn de hei ligheid zijner beloften had vergeten, cn na het cene schandaal achter het ander gegeven te hebben, eindelijk als dief werd veroordeel 1. Waarom behaagt het aan den Adrertentiebaas niet en waarom geeft hij ons den bclanglooz.cn raad dat potje gedekt te laten? Wij hebben geene potjes waarvan het deksel niet mag ge lieven worden maar er zijn potjes die de libe rale neuzen schrikkelijk kittelen en steken, cn dat de eigenaars van die neuzen wenschen dat die potjes wel zouden in de maan vliegen. Het was het geval met het affaire-Fonlainas; het is het geval met Opsomcr. Hij werd van zijne geestelijke overheden vermaand, berispt cn ge straft, volgens dat zijne handelwijs gekend w^, en van zijnen kant, hij was hooveerdig, onge willig cn koppig, hij liep weg cn stelde zich aan als een nieuwerwetsche apostel nevens Mouls. Hij werd een troetelkind der liberalenmen gaf hem uit voor een welsprekend, vernuftig, deftig en na te volgen man; hij werd verzocht door de liberalen, in deze cn geene stad cn dorp, te komen prediken, cn zoo zij zeiden, de ge heimen van den biechtstoel bloot te leggen, de kuiperien van de priesters openbaar'te doen kennen en aan het volk de ware princiepen van den gezuiverden godsdienst voor te houden; cn daarde gevierde liberale priester, na veel wisselvalligheden, zetelde op de schoeliebank van cene korrcktionnele rechtbank cn kreeg vijf jaren gevang 1 De prokurcur des konings toont den kerel ge lijk hij is, cn het staat de liberalen niet aan, dat wij zeggen Gij gaafl uwe vriendschap, uwe be scherming cn onderstand aan een kerel die zijn staat bad vcrloopen, die eerloos geworden was in de oogen van het volk, die alle schaamte had ter zijde gelegd cn die maar zocht om zijn beest je deugd te doen! Ziet daar een uwer vrienden, dien gij in het openbaar aankleefdet! En gij zoudt willen dat wij niet zeggen dal gij hem voorstond, dat hij als een onderwijzer des volks, als een leeraar der kinderen cn als een bureclbediende door de li beralen werd aangcstcld? Ónmogelijk aan uwe pretention te voldoen! Gij wilt het volk aanlce- ren cn geleiden; hcwcl, het volk moet zijne on derwijzers, hunne leering cn hunne vrienden kennen, cn het kan niet te veel verlicht zijn, om te kunnen oordcelcn over de handelingen en de strekkingen van deze die willen aan zijn hoofd gaan! Opsomcr was een wiel van den liberalen wa gen, en gij zoudt willen dat wij, door ons stil zwijgen, de menschen in ’t gedacht laten dat uw wagen in goeden slaat, langs often weg en met alle zekerheid lol hel geluk voert? Gij meent dat zeker niet!! --- Het hof van beroep van Gent hoeft uitspraak gedaan in zake van Guslaaf Vandcrheydcn, vene- rabelen der francma<;onslogic dc Vrijheid, van Gent. In eersten aanleg verklaarden de exporten in geschrift, bij cede, dat het testament welk hem als c'cnigen erfgenaam inick van M. Frans Vanhcckc, niet door M. F. Vanhcckc ge schreven was. Hel hof van beroep beslist In tegendeel dal liet testament geschreven, onder- teekend cn gedateerd is door de hand van M. Politiek overzicht. In Frankrijk zijn de verschillende partijen nog altijd aan hel twisten over den staatsvorm. Alleen de radikalen houden stil't is in de hoop dat de radikale republiek, bij middel van het algemeen stemrecht, toch eindelijk zal boven komen. Ook de bonapartislen rekenen daarop cn aanzien hunne zaak als gewonnen aan. Maar de koningsgezinder! zijn al meer door twee dracht verdeeld en op elkaar verbitterd. De eigenlijke republikeinen sluiten zich vast aan clkanderen; doch zonder afvalligen, hetzij van orleanislsche, hetzij van bonaparlistsche partij, zijn zij machteloos om iels bestendigs lot stand te brengen. En 't is aan de verdeeldheid cn aan de onmacht van iedere staatsgezindheid op zich- zelve alleen te danken dal de fransche republiek haar wankelend bestaan voortzet. Het is de legitimische partij welke thans de de grootste beweging maakt in Frankrijk zij heelt den afgesprongen draad van hare onder- handelingen met den graaf van Chambord, Hen drik V, heraangeknoopt. De bonapartislen werken onderduims door om de kandidatuur van Napoleon IV voor te be reiden. Deze prins zet middelerwijl zijne studiën voort in cene hoogeschool te Londen. De zoon van den gewezen keizer der Franschen is op zijn negentiende jaar, en tot hiertoe draait de kans voor het bezetten van den troon in Frank rijk naar zijnen kant over. Zijne vrienden openen hem de baan,en doorhunne verdeeldheid werken zijne vijanden daaraan onwillens mede. Nog een tijdje, cn dan zal de prins wel opslaan om een handje te helpen. Dat schijnt in den natuurlijken loop der dingen te liggen. Op 16 en 21 Juni hebben er schoon? be- toogingen plaats gehad in het Vaticaan. Op 21 Juni stond de sint Pictersplaats opgepropt met getrouwe Romeinen, toen op ecus Pius IX ver scheen aan een venster van het Vatikaan de kreet van Leve Pius IX! Leve onze Paus cn Koning! steeg uit aller borsten, cn de witte zakdoeken zwaaiden omhoog; een bataljon Ber- saglierie dreef mei geladen geweer de katholieke menigte uiteen, cn vcrscheide wierden aange houden, onder voorwcnsel van honende kreten uitgeroepen te hebben. De krachtige manifestatie heeft cene algemcene vreugde cn hope doen ontslaan in de gaansche katholieke wereld, en de omwcntelaars hebben er den slag van gevoeld, cn zij besloten een tegen-manifestalie in te richten. Mgr. Dc bisschop van Paderborn is niet aan gehouden, er is tegenbevel gekomen uil Ber lijn ’t is omdat er hem grootere straften te wachten staan. Voor zijnen laalsten herderlijken blief komt hij op nieuw veroordeeld te worden tol twee maanden opsluiting in cene sterkte, cn de priesters tol acht dagen, omdat zij dien bl ief atgclczen hebben. De pastors uit dc twaalf honderd gemeenten der Rhijnprovincicn zullen, door keizerlijk hevel afgezet worden, cn of gevangen of verbannen worden. Men ziet wel dat Bismark zijn vermaak vindt met de katholieken den duivel aan te doen. Mgr. Janiozewski, coadjutor van Mgr. Lcdo- chowski is wederom voor 300 thalers veroor deeld. Voorde laatste maal ging men den bis- schop’s goed verkoopen, maar er was niet ge noeg om de boete te goeden. Mgr. dc wij-bis- schop van Posen cn Gnczeii zal het lot van Mgr. dc Aartsbisschop moeten ondergaan, ten ware dat Bismark alrcê aan een ander Siberien badde gedacht. die cene zoo groote pest is, dal men maatregels tegen haar inroept. De lezer zal waarschijnlijk denken, dat dewijl hel de liberale bladen zijn die zich beklagen, die pest in de katholieke pers zit. Toch niet de liberalen zijn zoo ver gekomen, dat zij tegen hunne eigene pers, te Brussel, moeten rcklamecren. De kleine pers is nooit anders geweest dan crapulous het woord is hard, maar het woord is juist. Zij vond in gansch het liberaal kamp tocjuichcrs, omdat zij op de meest cerloozc ma nier, de katholieken de geestelijkheid en de Kerk aanrandde. Nu echter vindt een van die kruipdieren ruime stof tot schandalen in hel liberaal kamp, en dewijl het hier enkel te doen is om geld te slaan, randt hel bladje mannen aan als Fontainas-Le- hembre, cn met deze gansch die onzedelijke rommelzoo. Maar nu ook berst de liberale pers los, en eischt zij maatregels tegen die kleine schandaal- gevers. Hoe! Men durft de vrienden der logic aan randen Zoo lang die pers de godlastering naar den hemel, het modder naar het altaar spouwde, stond zij bij de liberalen in reuk van heiligheid maar nu zij zich legen den logiewinkcl keert, nu moet zij verpletterd worden Doch nu eerst is die pers, hecrcn liberalen, in haar recht; nu, ten minste, zegt ze dc waar heid dc waarheid, die door iedereen gekend is. Wij willen het blad, hetwelk de gordijn op licht en ons den vuilcn brusselschen liberalen winkel langs binnen laat zien, niet noemen; dat is beneden ons; wij willen onkel aan dc pro- testccrcnde cn reklamecrende liberale gazetten zeggen Gij wordt gestraft door uwe eigene wapens, door uwe eigene vrienden, en gij hebt het recht niet u te beklagen Als ’l ii belieft Wij hadden aan het Advértentie-blad gevraagd wat het zou doen met zekeie liberale mannen, die openlijk in geschriften of woorden de misprijzing, de bestrijding, de verdrukking en zoo het zijn kon, de uitroeijing van geloof en godsdienst vóórhiel den. Wij stelden de vraag alleenlijk, omdat het blad dierf drukken dat het liberalism tegen den godsdienst niet is cn dat het die mannen moet verstooten die tegen geloof en godsdienst zijn. Weet ge wat het Advcrtentie-blad antwoordt? Het vraagt de namen van zekere gasten die hel zeer wel kent, cn het vraagt voor hen een bricfke van goc gedrag Allons, poetsenmaker van een gazelschrijvcr; ga en verheur u voor dc aanstaande Vcurne-Kcr- mis niet een barakkebaas zal ooit een beter paljas gehad hebben! Wat, denkt gij dat wij cciie kwestie van princiep zullen laten vervallen tot het diskutccrcn hoe respectabel een grappen maker is, die smoelen trekt op weggaande reizigers, zijn spijt over dc katholieke zegepraal bot viert logen den rand van zijn hoedje, grolt tegen priesters en religie, alsof hij er cene indi gestie van had cn sluit cn stool als een razende bok Neen, neen; wij laten dien zoogezoiden gent lemen voor wal hij is; iedereen weet genoeg hoe hij op zijne medeburgers als van op oenen toren nederziet cn met welke stuurheid hij hen behandelt, cn wij beklagen hem dat hij de ont- vangenc opvoeding afgcspocld heeft in de wa teren der Doodc Zee Wat den anderen aangaat, het Advcrtentie-blad, dal zooveel kan welen door oor- en ooggetuigen, is zeker niet zonder kennis te hebben van de Inschrijvingsprijs 5 fr. 'sjaars; met dc post G fr. Men schrijft in Vertrekuren win der» ijzerenweg; vnn Iliiinkcrkr, Veurne, Uixmuilc, Nieuport nuar Idchiervelde. 1 april 1874. Duinkerke naar Veürne, 6 45 11 13 3 45 5 03 Nicuporl-Dixmudc, 7 40 12»» 4 23 Lichtervelde-Veurne, Veurne-Dixmude-Lichterv.7 45 12 11 4 40 6 02 Dixtnude-Nieuporl, 9 55 2 20 8 40 Veurne-Duinkerke, Avno'cf.w 20 ct. pnr rcj. LIj pcljtcrlijke, 50 et Eri bersfellingpii1 frank. Van 1 tot 5 reg 1 fr. Een nummer 15 eentimen. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz,20 fr. h<t 100 - uw rnsain - - BI Til la bij llOXIIOMMK-ltVCKASCVS buiiLKiit uruota 7.warIcNuiiHcniirjal te Vctirnc

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1