WDÏJïPJtiaSï) WOONHUIZEN, BOUWGRONDEN, S 1 Ij El K M g H H IN EENE ZITTING, i-s juii aw^-s, hofstede gebruikt door sicur Houilicni, 90 s ('I' sneê). I-EN Z1A1LA») 1 (’s Heerwillemscappolle), ille en Oudecappêlle, &3 aren 88 centiaren, er gemeente Avecappelle, 91, deel van 92a, 93a, 97, 98, 99,100, 109d, VEILING B06WD WOONHUIS aren tarwe, rogge, su- en Om uit gemeenzaamheid te scheiden I De Deurwaarder BRIL, te Veurne, zal op Kl«su- dertlnM 1CJ Juli 9034, om 2 ure na middag, te Coxyde, ter hofstedeken alwaar sieur Pieter Vcrmote overleden is, bij den Gallooper, koopdag houden van huisraad, kuip- en kernallaam, zool- en wagen harnas, 1 ruimpcerd, 1 melkkoei, 1 mager zwijn en 8 luimen, 3 heet. 20 aren vruchten op stam, als tarwe, marssucrioen, boonen, erwten, haver, aard appels en rogge. Op tijd van betaling, mits borgstelling. li A T O IS. van den Notaris IDE BRAUWERE TE VEURNE. dc ter Bouwgrond en hovenierhof, seelie B, nr 219a en deel van 223A. Koop 8. AVest aan de 6 voorgaande koopen, 28 aren 9'3 cent. Zaailand, sectie B. deel van nr 228. Koop 9. West aan koop 8, 24 aren 41 cent. Zaailand. Deze 7 koopen zijn gebruikt door de kinderen Slosse en andere, tot 1 mei 1873 voor de huizingen, en tot 1 October 1874, voor dc landen, en do hove- nierhoven tot het weeren der vruchten.en grocnsels van dezen jare. Koop 10. Een twoewbonstig Huis, met 3 aren 92 cent, onder bebouwden grond en erf, ter dorp- p laats. Gebruikt, zonder pachtreeht, door Lod. Papc, Lod. Vanegroo en Ferdinand Gouwv. Aanslag met 1 mei 1875. Titels en conditiën bij voornoemden Notaris GOR- I-IILLE. Inlichtingen te bekomen bij den Notaris SYOENte Loo. g o i^lcn, *oei <ht 4 ''«'■diertc. Woengttag 15 Juli 583-8,. om 4 ure nt middag,' ter herberg de Parijssche Schaal, te Veurne, zal M'tr GORMILL3, Notaris te Wulveringhem, ten overstaari van den bevoegden heer Vrederechter, overgaan tot de definitieve toewijzing van Een Huis, ten dienste van goudsmidlswinkcl. ter oostzijde der Groote Markt te Veurne. Handslag met 23 april 1873. Staat maar op 6,600 fr. Titels en conditiën bij genoemden Notaris. Studie van den Notaris SIMPELAERE, te Alveringhem. van Menagie-Goederen, Kuip- en Kernallaam Land- bouwtuig, Beestialen en Vruchten te velde, TE LEYSELE. Donderdag S3 Jtsili 19 34, om 2 ure na middag, op het hofstedeken bewoond door Eduard Dehouck, zal dc Notaris CORNILLE, te Wulve ringhem, me.t tusschenkomst van den Notaris REYS, te Proven, koopdag houden van Menagie-Goederen, kuip- en kernallaam, landbouwtuig, Beestialen en Vruchten te velde, als tarwe, erwten, haver, hultc-en peerdeboonen, aardappels en becten, de fruiten in den boomgaard, het achtergras 1000 bouwclaars en den messing. Op tijd van betaling, mits borgstelling. Zool- en Wagenharnas 3 wagens, 2 karren, 1 ressorl-brankamtlkarre, zool, 2 plccgs, tollc, 1 ijzeren en koutten eggen, kordewagen. Vruchten II. 6-56-55 e. tarwe, II. 4-37-70 c. boonen, 44 aren erwten, 88 aren klavers der 1“ en 2" snee, 44 aren aardappels, al dc grocnsels van den hof, alsmede het nagras. <>3» Dinsdag SS oUteïi 11874, om 1 ure na middag, te hofstede alwaar de wed“ Tor nier is afgestorven, te Coxyde, Koopdag van vruchten te velde, beestialen, kuip en kernalaam, beestialen, zool en wagenharnas, en voorwerpen van onderscheiden aard. Doiiilcrdkig 6 Augusti 118 7-3, om 4 na middag, ter herberg der echtgenoolen Sam per-Dehollander, te Iscnbcrghe, licitalie-verkooping van 1° Een Hofstedeken, groot II. 2-06-91 c., onder bebouwden grond, tuin, boomgaard, gras en zaailand, gelegen in Gyveriiichove. wijk A, nrs 83 a 86, 90 a 93, gebruikt dooi' Eugenius' Bousseinaere, de landen en gras tot 1 October en 11 november 1874, en de gebouwen tot 1 mei 1873. 2° 47 aren 70 cent. iTIaai^ras, in Oostvlcteren, wijk A, nr 176, gebruikt door Ferdinand Top. 3° II. 1-09-40 cent. Zaailand, in Gyveriiichove, •wijk A, nr 136, gebruikt door Eugenius Bousse- maere, tot 1 October 1874. Op Zaterdag 8 Oogst 1874, om 4 uro na middag, ter herberg ;i la Panne, bewoond door sieur Louis Timmerman, te Adin- derke-Panne, OPENBARE L1C1TATIE-VEBK00PING van Sliet 33 aren, G centiaren srond van Gebouiven en Zaailand, gestaan en gelegen te Adinkerke, gekuchte de Panne, bekend bij kadaster, wijk A, N" 48c, 48b, 48j/ï, 48m/2, 4811. e, 254f, en 254 g. Verdeeld ■in verscheidc loten. Thans gebruikt door de weduwe en kinderen Engelbertus Timmerman-Gryson. Ingcnollreding met de geldtelling. 1° Maandag 2® Juli 1934, om lure na middag, ter hofstede van sieur Jean Baptiste David, to Lampcrnesse, venditie van zool- on wagenharnas. werkpeerd. 8 schoone melkkoeien, 7 jaarlingen met grasloop, 3 kalvers, en 12 hectaren vruchten op den akker. En 2’ Donderdag 23 Juli 1834, om 1 ure na middag, ter hofstede gebruikt door Judocus Cou- licr te Leysele. bij de Clachoire, koopdag van me- nagie-goederen, akkergetuig, 8 hectaren vruchten op den akker, werkepeerd, 3 melkkoeien, veerze, 2 jaar lingen, kalf en 9 zwijns. Met tusschenkomst van den Notaris BOLDi;- WF.EIj, te llondschoolc. Al met tijd van betaling ten kantore van den Notaris SIMPELAERE, voornoemd. Openbare Acrkooping van H0VEN1ERH.QVEN EN ZAAILAND, gestaan en gelegen IN NIEUCAPPELLE (DORPPLAATS. Domlerdaic 9 Juli 183 4, om 3 ure na mid dag, te Nieucappellc-dorp, in de herberg de Smis, zal de NbtaHs COHWIDIjEj te Wulveringhem ver blijvende, openbaar verknopen Kieucappelle in 't dorp. Koop 1. 2 aren 10 cent. Hovenierhof, bij ka daster, sectie B. n'94b gebruikt zonder paditrécht door Charles Godschalck, mits 12 fr. ’s jaars. Koop 2. Een gerieflijk Woonhuis met schuur, stallingen'en steenput, benevens 8 aren 35 cent, erf, ■onder bebouwden grond en hovenierhof, sectie B. ur‘ 226, 227 en deel van nr225.\ van het kadaster. Koop 3. 7 aren 53 cent. Hovenierhof of Bouw grond. Koop 4. 7 aren 93 cent. Hovenierhof of Bouw grond. Koop 5. 8 aren 26 cent. Hovenierhof of Bouw grond. Koop 6. 8 aren 63 cent, llovenierland of Bouw grond. Deze 4 koopen zijn gelegen zuid aan koop 2, on maken deel van nr22oA, sectie B, van ’t kadaster. Koop 7. Zuid aan koop 6, 23 aren 1 een'. 32onderling 14 Juli om 4 ure na middag, te Leysele, ter herberg den Nieuwen Eik, bewoond door Benoit Wilst, zal de Notaris CORNILLE, met tusschen komst van Meester FEYS, overgaan tot den OVERSLAG van: Een wel bebouwd Hofstedeken met II. 1-45-7 l centiaren onder bebouwden grond, hovenierhof, boomgaard en zaailand, gestaan en gelegen te Leysele, wijk den Eik, bekend bij kadaster sec tie C, N" 553a, 552, 551, 550d, 545 en 559. Gebruikt door Eduard Dehouck, tot het schéeren en weeren van den aanstaanden oogst voor dc landen, en voor dc gebouwen tol 1 Mei aanstaande. Voorschreven hofstedeken is verdeeld in drie koopen ce hoogst gebracht geweest bij samen voeging tot fr. 8,500 Koop 7. II. 1,26,50 c. Zaailand, wijk C, nummer 356a en zuidwestkant van Nr 355a. Koopen 6 en 7 hebben voor altijd uitweg tol van het Vcmnestraatje, mits fr.'55,57 e. 's jaars. Al dc voormelde goederen worden gebruikt door Kerel N ieren. Ingenottrcding met het scheeren van den groeienden oogst. Op ieder der koopen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 mag er 2500 fr in bezet blijven aan 4 p o/o ’sjaars. De eigendomsbewijzen en verkoopvoorwaar den berusten bij den notaris DE BRAIJWERE. Inlichtingen ook te bekomen bij don Notaris DEPUYDT, te Nieuporl. 15“ Juli «8-74, ddaff, ter herberg bij Pieter Beycn pelle, exbahe VERKOOPING van ihoonc en góede iTEDE !T WEIDE, te Veürne ’s Ilecrwil- nummers 295, 296, 297, - tc Eggewaertscappelle, -en te Oudecappellc, wijk ikbrievcn verdeeld in 12 s n ei J is rhJ Van gebouwen en erf. gc- Veurne, gobi'uil.t door de ^■-•mdtils. Aanslag met de Tc Adinkerke, ter hofstede gebruikt door Pieter Van Toortel- boom, Donderdag 1G Juli 1874, om 2 ure na middag, van Kuip- en kernalaam, zool- en wagenharnas, 2 incrriepcerdcn, dies 1 mol kachtcl, 6 mclk- kocijen, 2 bekalfde schotveerzen, öjaarlingossen, 6 kalvers, ezel, 2 overjaarsche en 1 scholelng verken, en 15 hectaren vruchten op stam, als tarwe, boonen, pamcelc, haver, klavers, en aardappelen en erwten, nog hel nagras en dc boomgaard vruchten. Betaalbaar legen l'1"' December aanslaande, ten 'kantore van den Notaris DE BRzïU- WERE, St. Denijsplaats, te Veürne. Kantoor van de Notarissen CORNILLE, te Wulveringhem FEYS, te Proven. ten sterfhuize van vrouw Km Hee-Citnyn, te Steenkerke dorpplaats, Donderdag 33 en Vrijdag Jceü 11874, l’elks om 9 ure voor middag te beginnenvan Schoonen huisraad, kuip- en kernalaam, zooi en wagenharnas, wcrkmerricpcerd, 2 mclk- koeijen, verwekoei, 3 jaarling vee rzen on os met grasloop, 2 kalvers, het pluimgedierte en II. 6-60-09 C" vruchten op stam, maaigras en na- Door het ambt van de Notarissen DE GRAU WERE, en DE CAE, beide te Veurne. Menagie-Goederen, Kuip- en Kernallaam, Zool- en Wagenharnas, Beestialen, Visschcrsnetten en Vruchten tc velde, TE COXYDE. G E W.O O N E Jaarlijksclic Werkoopitsgcu van ter directie van COPPENS-HOSTEN, te Dijcmude. '3° Donderdag f?n Juli 5 87*3, e NVercken, ter heiberg den Hertog, 56 hectaren. 3° Woensdag IS dal», te Eessen, ter heiberg van sicur Lc Heg, 48 hectaren. 4° Zttierdag 5 8 di$o, ie NVcu’mcn, ter heiberg van sicur Tucyman, 27. hectaren. Telkens te beginnen om 2 ure na uiddag. 'S «3 Juli fl 871, °°dig zijnde, telkens om 1 'ör hofstede gebruikt door 1,1 sieur David Schipman te van menagic-goedercn, therriepoerden, een ruin- 3Cii, 12 melkkoeijcn, 6 °ci en 3 vette veerzen, 4 voorzon, 9 kalvers, 4 - Rdcn dage, hofstede verkocht worden l(le slach van H Juli 0 87 1, '■i' herborg dc Concorde, I:‘l. te Veürne. openbare ver- 'or den heer Dieter Van 30 september 1879, mits boven alle lasten; genot Idtelling. Slovenierliof, VULPEN, groot, volgens kadaster, Ki, 424a en 421b, 11 aren iin en koer. loor vrouw de wed' P. /)e- i thans gebruikt door sicur >t den dag der geldtelling' 117 Juli 1874, ter hofstede gebruikt door ere, binnen dc gemeente ialen, Zool- en Wagenhar- 1de. 'an den Notaris BOL'DE- )te. 18 Juli 1874, °P de lauden gebruikt door Biibi-amp, koopdag van 2 en, tarwe erwten, en boonen. 5 .Tuil 1874, lor hofstede bewoond door '‘He-Grimnielprez, lc Gyvc- on kernallaam, beestialen, vruchten te velde en an- Dinsdag 31 Juli 187 1, 3 ui'c na middag, ter herberg dc Bloem vnn 't land, Oostduinkcrke-plaals, van Gemeente OostdninLcrke. Koop I. - Woonhuizcken met Stalling en II. 0,87,93 C. Zaailand, nóordzijde van nummer 284, wijk C. Koop 2. 11. 1,11,17 G. Zaailand, wijk C, nummer 286 en zuidzijde van nummer 284. Koop 3. 11. 0,65,10 C. Zaailand, wijk 0, nummer 287. Koop 4. II. 1,51,40 C. Zaailand, wijk C, nummers 255 en 256. Koop 5. !L 1,79,40 C. Zaailand, wijk C, nummers 257, 259, 282 en 283. Deze vijf koopen hebben vrijen uitweg tol aan den burgweg. Koop 6. Peerdcnstal en II. 1,26,50 C. Zaailand, noord-oostkant van nummer' 355a, wijk G. UKXJÏ1.U1U* j I&SL OE3 «3- 13ELX» EL” KJ 13 van - i me

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 3