2 Itl KOOPDAG TE OOSTDUIMKERKE. I MAISON DE COMMERCE TARWE OP STAM, I I Notaris te Proven. DEPOT VAN GUANO VAN PERU. Benoit V ANDENI5E11GIIE, TE ROUSBRUGGHE-HARINGHE. BEESTIALEN, VRUCHTEN OP STAM, Zool- een 'Wagenharnas, PIETER-FRANCISCUS KESTEMAS El Ï001 E» VAHIlIOVTrE-KESTOI.lX, kooplieden te f'eurney den Solaris SYOEN, TK EDO. FEYS, I?-—- Door verandering van woonst. Op Woensdag fl 5 .lull fl 874, ten betaling, mits sol- Bericht aan de Landbouwers. 1 00 1 22 66 2 00 00 13 83 23 55 6 juli 30 15 28 09 29 33 El 00 67 33 2 07 0 00 70 00 2 16 38 00 a 3!» 00 36 00 a 37 26 a 27 29 00 a 30 31 00 a 32 9 00 all a- a- 00 00 15 00 22 79 00 22 25 s 1 juli. 40 00 a 43 00 a- 30 a 31 -a- -a- 19 a 22 00 -a 30 - a- 32 a 33 2° 11 t f I VRIÉNDELIJKE OPENBARE VERKOOPING <van <lc IKutameubelen, Zolder-.) Knip-) Kern- Boer- ch ScJiuuraUnnui, Zool- en Ml nKenhiiriinH, 2 inerriepeer- <len, Uoormee, Voeder ru de 'Veldvruchten, immers al de roerende voorwerpen beklcedende de hofstede gebruikt door sieur Eduard Bruyn- oogke, te Oeren. Men zal beginnen met de veldvruchten. Op Mnnntfng 113 Juli A87 1, ten 1 ure nn middag juist, door liet ambt van den Deurwaarder DEGRA, te Rousbrugge. Tijd van betaling, Vergadering ter hofplaats. Bij pachlcinde en verandering van woonst. Drooge koopwaar, zuiver en Onvcrvalscht, am 290 fr. de lOOO kilo, franco op wagon, te Antwerpen. Zich aan te bieden bij Kxiewitz-Bi.eeckx en C’, Consignatarisscn, 21, Oudianstraat, Antwerpen. IlouMMcIitere, 30 juni. Nieuwe tarwe, 100 k. 00 a 00 I i.mi iiii 7 juli 00 a 00 38 a 39 35 a 36 26 50 a 26 75 30 - a 32 00 29 - a 31 12 00 a 13 71 lit) a- 72 00 a- 30 juni. 30 87 28 70 29 96 Oude tarwe Roode tarwe Rogge Haver Boonen Aanlap, per 100 k. Koolzaadolie, 100 k. 72 Linzaadolic, 105 kil. 72 Bergen (Frankrijk), Tarwe, l'kwal. p. heetol. 3' (uiiddenprijs) Rogge Sucriocii Haver Boonen Witte boonen Gele erwten Blauwe erwten, Linz.aad Zoinerkoolzaad Wiuterkoolzaad Aardappels Kaas. 100 kil. Vlas. 1 1'2 kil. Dinsdag 14 Juli 1874, om 1 ure juist na middag, ter hofstede en mede- gaande landen gebruikt door de wed' van Charles-Louis Boussematre, te Beveren, vcnditic van YAN DEN NOTARIS Marktprijs van Veurne. 8 juli. 36- a 42 50 -a-- -a- -a- -a- 19 a 22 31 a 34 33 a 34 50 -a- Prijs aan welleen het meerderen deel der bakkers, te rekenen van morgen, het brood zullen verknopen Bruin per 1 12 kilo, 57cent.; halfwit, 69centim. AIlersclioonMe Koopdag wan Kuip- en Kernalaam en Landbouwtuig TE VEGRNE-BEOOSTERPOORT. De Deurwaarder SS IC 1de Veurnezal op DiiiMdng 2s Juli IS7 4 en volgenden dag, om 2 ure na middag, Ier hofstede gebruikt door de eelit- genooten Leplae-Jonckheere, te Veurne-Beooslcr- poort, koopdag houden van Al het Zool- en Wagenharnas, het Kuip- on Kern en Landhouwersalaam, 9 melkkoeijen, 4 tweetanders. 6 jaarlingen. 9 kalvers, een slier (al van durliainseh ras) 3 merriepeei den, waarvan 2 niet kaChtel, acht- tienmaander vilkc en het pluimgedierte. 31 heet. 65 aren tarwe, boonen, haver, aardappels, vlas, waaigras en achtergras. Op tijd van betaling, mits borgstelling. Door sterfgeval. BiiiMdnK IA Juli 199 4, en volgenden dag, om 2 ure namiddag, zal de deurwaarder BRIL, te Veurne, koopdag honden, ten sterf huize van deecht- genooten Gombert-Verweirdc, te Oostduinkerke, dicht bij de plaats, van alles wat te dezer hofstede te be vinden is, als Menagie-Goedcrcn. Kuip-en Kernallaam. Zool- en Wagenharnas, Landbouwgereedschap, 2 merrie- pcerden, dies 1 met vilkckachtel, 3 melkkoeijen, 5 2landsehe veinzen, 3 veerzejaarlingen, 2 grootc kal vers, 2 overjaarschc z.wiins en het pluimgedierte. 17 hectaren 94 aren 91 cent, tarwe, marssucrioen, rogge, boonen, sainfoin, erwten, haver, aardappels en vlas, de grocnsels in den hof en het achtergras. Op tijd van betaling, ten kantoore van den Deur waarder ESItlf., voornoemd. 1° Dinsdag 14 Juli 1874, en volgenden dag, telkens om 2 ure na mid dag te beginnen, ter bolstede van de wed" sieur Francis Balloey, te Loo, in het Zavel, langs den veelweg naar Alveringhein, Schoone venditie van Huisraad, Akkerge- tuig, Kuip- en Kernallaam, Wagenharnas, Beestialen, omtrent 20 hectaren Vruchten op stam en andere voorwerpen. 2° Donderdag KJ Juli 1874, 2 ure na noen, ter hofstede van sieur August Balloey, te Stavele in den Oosthoek, Koopdag va# circa 15 hectaren Vruchten op stam. Op tijd van betaling, ten kantoore van voor noemden Notaris SYOEN. Maandag fl:s Juli 1874, om 4 ure na middag, ten stadhuize te Proven, Openba i e Vèrpachti ng van S5 hectaren 39 aren 30 cent. Goederen, behoorende het Bureel van Weldaad en de Kerkfabriek der gemeente Proven, gelegen in Proven, Crombeke, Watou, Poperin- ghe en Rousbruggc-Haringhe. Donderdag t O Juli 1M94, 1 ure na middag, ter hof. tede van Charles-Lonis Glaeys, te Leysele, bij de Drie Boomtjes, koopdag, door bevoegd minis terie, van deel Menagicgoed, boerallaam, wagenhar- has, beestialen en circa 7 hectaren vruchten op stam. Tarwe, per 145 lil. ld. nieuwe Rogge Sucrioen hl. nieuw Haver hl. nieuwe Boonen Nieuwe Erwten M EN AG1E-GOEDER EN. Kuip- en Kernallaam, Zaol- en Wagenharnas, Beestia'en, 5 hectaren Vruchten op stam en het Nagras van 11. 3-93-99 weide. Donderdag KJ Juli 1874, om 5 ure na middag, ter herberg bewoond door Bené Ruysscn, binnen hel dorp Rous bruggc-Haringhe, OPEKBARE VERKOOPISQ met de tusschcnkomst van den bevoegden heer Vrederechter, van Gemeente Hmtsbrugge-Haringhe (Oosthoek). Koop 1. Ecne goede WEIDE, groot, vol gens kadaster, sectie A, nummers 320b en 321, 1 hectare 18 aren 80 cent. Koop 2. Ecne bijna vierkante partij ZAAILAND, groot, volgens kadaster, sec tie A, nummer 387b, 2 hectaren 4 aren 50 centiaren. Gebruikt door Edmund Gannc tot 11 no vember en 1 October 1874. Hoor verandering van vroonNt. hk cs sin -esnu yxa., CjS- TF. CRU.TIBI KT: Vrijdag fl7 Juii fl 87 4, ten 2 ure na middag, ter hofstede gebruikt door Jaeubus Ihjurrg, te Crombeke, langs de calchiede van aldaar leidende naar Pojiejinghc, Z.d de Deurwaarder DECRA, le Rousbrtig- ge, houden verkooping van alle de vruchten, Beestialen en Landbouwcrsallaam. Op lijd van betaling, mits borg. De vergadering ter hofplaats. GEMEENTE OEREN. op Vrijdag SEalcrdag ‘45 Juli iSTl, telkens om 1 ure na middag, ter hofstede alwaar de weduwe Pil overleden is, te Oeren, van Memmie-goe- deren, akkergetuig, 2 werkepcerden, 5 melkkoeijen, 4 jaarlingen, 3 kalvers, 4 zwijns en 10 hectaren Vriichten. Door het ambt van den Notaris SIM- PELAERE, met tusschenkomst van den Notaris BEERNAERT, beide le Alveringhein. GRANDE ET BELLE A BRUXELLES, rue du Midi, 70, ayant cour et batiment de derrière, aver issue par un passage conimun, rue du Marche aux Charbons, d’une superfieie de 3 ares 5 centiares, A VENDRE PUBLIQUEMENT. M1SE A PB1X, le 20 Jtiillct ADJUDICATION, le 5 Aoüt 18a 1 hcu- re, en la sidle des ventes par notaires. rue Fosse aux Loups, 34, a Bruxelles. Par le ministère de M’ VANHALTEREN, No- taire li Bruxelles, el a fintervention de M' SIMPE- LAERE, Notaire Alveringhein. TP DAPÏTTPM 0111 *n tc S;lan nicl den JL Jj rilUll 1 IjIv j eersten October 1874 Eene HERBERG, hel Gemeentehuis, genaamd den Bourgondschen Schild, te Pollinehove, met 87 aren 55 cent, zaailand, hovenierhof en grasloop voor twee melkkoeijen, nu bewoond en gebruikt door Desiró Gontier, koopman in granen. Zich te adresseeren bij Debruy.xe-Teklinck, brouwer te Pollinehove. 1 ure na noen, ten verzoeke van M' Louis Van- daele, op de landen door hem gebruikt, nevens de hotstede van Desire David, langs de oude Burgwegstraat, en aan en in de nabijheid van de statie van den ijzerenweg te Veurne, Zal M‘,r BEERNAERT, Notaris, ter resi dentie van Alveringhein, openbaar verkoopen cirka 24L hektaren Tarwe, op stam wassende, van de schoonste en zwaarste van de streek. Geschikt bij koopen, telks gerieve. Men zal beginnen op 't land nevens do hofstede van Desiró David. Op 6 maanden tijd van betaling, mits sol vabele en gekende borg, ten genoegen van den Notaris. KANTOOR van IlonilrrilaK 23 Juli IS74, om 4 ure na middag, in den Café de Renaissance. te Iz>o, openbare verkooping van een schoon en onlangs nieuw gebouwd HUIS, met schuur en stallingen en 70 aren 28 cent, grond, hovenierhof en zaailand, to Loo, west over de Loovaarl, gebruikt tot 1 October 1874, door den verkooper Piter Dcschodt. KAXTOOR van den It (d O il’ A G van buitengewone TE VEURNE, op landen der hofstede het Duivekot, <1 'I «I 44 i 11 J t I i n ,1 •o II hebben de eer de landbouwers te laten weten, dut zij zich, ge lijk in vorige juren naar Engeland zullen begeren, om de bette in opbrengst ENGELSCHE ZAAITARWEop stam uil le kiezen. Degene die begeeren van hun gediend to lijn, worden ver zocht zich in tijds aan te bieden, opdat zij zouden de noodige hoeveelheid omtrent kunnen weten Zij verhopen door hunne gewoonlijke goede xorg, het vertrou wen der landbouwers verworven le hebben. Elk zegge hel vooils.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 4