22 Juli 1874. 1553. IV 3ÖC jaar. Veurne, Latere tijdingen uit Parijs zeggen dat geheel het ministerie zijn ontslag heeft gegeven, maar den moeilijken toestand inziende hebben zij hun ontslag ingetrokken. De generaal de Cissey heeft aan de Nationale vergadering laten weten dat M. de generaal de Cbabaud-Latour benoemd is tot minister van finantien, in vervanging van M. Magne.cn M. Malhieu-Bodct tot minister van binnenlandsche zaken, in dc plaats van M. de Fourlou. In Spanje is de politiek even verward als in Frankrijk. Ook daar berust alles op veronder stellingen, welke van dc eerste tot de laatste aan groolen twijfel onderworpen zijn. Wie zal daar in den uitgebroken minislcrielcn krisis de over hand behalen? Zal het M. Castclar met zijne re publikeinen zijn, of zal M. Martos, aan het hoofd der radikalen, het bewind in handen nemen. Berichten over het corlogslooncel zijn zeld- Het gouvernement van Oostenrijk heeft eene eerste toepassing zijner kerkelijke wellen ge daan aan een prelaat Mgr Rüdigcr, bisschop van Linz. Eene eerste maal tot gevang veroordeeld, voor eene overtreding, door deze wetten voor zien, was hem door den keizer genade ge schonken. Ditmaal is hij beschuldigd van op hitsing tot ongehoorzaamheid aan de wetten, cn het proces zal plaats grijpen. - -o rr -- Gemaskerde Propagandc. Het liberalism werkt op eene onvermoeide manier, niet alleen om meester te worden in de politiek, maar ook in alles wat de Kerk betreft. Ofschoon zijne pogingen tol nu toe weinig ge lukten op den buiten, moet men toch, op 'die werking de oogen open houden. Vooral roepen wij de aandach t in op een on eerlijk stuk, dat nu wcêr een liberaal blad dezer dagen afkondigde. Het stuk is bestemd om aan de liberalen wijs te maken, hoe zij het moeten aanleggen, om dc menschen tot hen te lokken, en hen te... bc- bedriegen. Tot nu toe, zoo doet men verstaan, heeft men het geloof te veel aangevallen, cn dat heeft den eenvoudigen mensch afgeschriktmen moet dus tolde huichelarij van vroeger terug koeren. Inderdaad, vroeger was het liberalism niets dan huichelarijhet ging immers in den per soon van zekere harer aanhangers, met de flam beeuw in de procession, met de schaal in de kerk? Nu ziet het liberalism, dat het misschien het masker te vroeg heeft weggeworpen, en hel schrijft andermaal voor huichelen. Zoo gelast het gemelde stuk nu weer, dat men schriften, klaar en duidelijk geschreven, moet uitgeven.maar dat men het gelóóf niet mag aanranden. Wij zijn dus in rechte te zeggen, dc huiche larij begint op nieuw Men zal het geloof niet aanrandenmaar men zal langs andere, langs indirekte wegen, het liberalism, of liever eerst dc onverschilligheid in zake van godsdienstbevorderen cn trachten in te planten. Het nieuwe voorschrift, door de geuzen ge geven, is niet nieuw; ’t is de leer van Mazzini, aan de opperste venia. H’y moeten, zegde die oproerstoker, door kleine middels, die elkaar goed opvolgen en ofschoon ze heel onvatbaar zijn, tot den triomf tan lit re- volutionnair gedacht geraken. Op eene andere plaats zegt hij Geeft het venijn met kleinen dosis en als bij toeval in. Is dat dezelfde huichelarij niet, welke men nu toepast? Zegt men nu niet, zooals toen bederft, zonder het uitzicht van te bedervenrand geen geloof aan, maar natuurlijk ondermijnt hot! Het stuk waarvan wij booger spreken, is vergezeld door eene eerste publikatie, moetende dienen om dc vrijmetselarij voor tc spreken, en. te doen zien dat deze instelling toch iets zoo braaf en deftig is. Nogmaals Mazzini Men moet, zegt die duivelbekoorder, de men schen gewoon maken aan het denkbeeld der logic. De logie, gaat hij voort, is een depot, een soort van kweekerij, een centrum, door hetwelk men gaan moet, wil men TOT ONS geraken. Dat is, wil men tot de revolutie komen. En om te doen zien, dat de geuzenraadgevers, die zonder den minsten twijfel in de logie zitten, Mazzini goed bestudeerd hebben, halen wij nog het volgende van dezen laatsten aan Licht nooit het masker op; doolt altijd rond de katholieke schaapskooi, en pakt, als eene goede wolf, in de vlucht ieder schaap dat gij pakken kunt. Men zal de druksels te huis zenden, ofwel den dorpeling in dc hand steken. Indien er niets openlijk in die schriften tegen het geloof staat, dan toch zal het venijn wat dieper liggen cn eens zijn uitwerksel hebber. 1 Mc eerlijke Ters. Wilt gij een nieuw bewijs hebben van de eer loosheid der kleine modderpers la presse de tolerance met welk woord zij is gebrand merkt? Luistert Ziehier wat men leest in dc Chronique Mijnheer, Ik ben huisvader en had mijn kind geplaatst in een huis van opvoeding, bestuurd door de broeders. Die monsters hebben zich op mijnen zoon aandc cerloosste aanslagen overgeleverd. Tot wien moet ik mij richten, om dergelijke eerloosheden tc beteugelen? Een bedroefd vader. En dc Chronique antwoordt Tot den prokureur des konings, Mijnheer. Hij zal misschien straften; maar hij zal aan uw kind de onschuld niet weergeven, door de los bandigheid van die goede paters bevlekt. Gij zelfs, toen gij het aan hunne godvreezende han den vertrouwdet, hebt het aan hunne walgelijke aanslagen blootgesteld. Dat uw voorbeeld tot les diene aan andere. Let wel op dat dc Chronique geen adres van korrespondent, van klooster of van niemendal geeft. Alles duidt aan, dat dit walgelijk, afschuwe lijk, liederlijk gemeen nieuws, een laf en eerloos uitvindsel is. Men weet het sedert lang die pers gaat voor niets ter wereld achteruit. v M. Amand Neut, dc onvermoeide redakteur der Patrie van Brugge, geweerdigt zich de ge- meenc Chronique bij den kraag tc vatten, en haar, bij al wat gerecht is, aan te klagen. Er moet licht komen, zegt de Patrie; of er is een schuldige cn hij moet gestraft worden; of er is een lasteraar en hij moet dit insgelijks. Wij richten ons dus 1" tol den prokureur des konings bij dc rechtbank van Brussel; 2" tot den prokureur-gcncraal bij hot hof van be oóp van diezelfde stad; 3“ tot den minister van justicic. En wij zeggen Een blad kondigt de hooger gezegde rog els zaam. Het gonvernement, dat niet ophoudt dc drukpers aan banden te leggen, voor zooverre dc oorlogskans ten gunste der Garlislen staat, heeft als het best afdoende middel hiertoe niets ge vonden dan de proklamalie van den staat van beleg door het geheele rijk. Het dekreet schenkt macht aan de republi- keinsche overheden, om degoederen der Cai listen aan te slaan, met bevel op deze inkomsten eene schadevergoeding te lichten van 100,000 pese tas voor eiken gefusilleerd zijnden opperoflicier. Er zijn 50,000 familien van opperofticiers en 25,000 familien van soldaten of vrijwilligers die hiervoor moeten schadeloos gesteld worden. (Hoef, dat maakt 75,000 samen. Waarlijk een geinakkeiijk middel om geld te slaan!). Het dekreet zegt verder, dat alle vroegere transaktien belrekkelijk de carlistische eigen dommen, door het dekreet nul verklaard zijn. Een ander dekreet roept de 125,000 mannen, om 80 nieuwe batallons der reserve te vormen, legen 23 tot 30 augusti samen. Een laatste de kreet zegt dat men zich kan vrijkoopen voor 1250 pesetas. (Wat moet de republiek om geld verle gen zijn!) Politiek overzicht. Gewoonlijk is het in dc warme zomerdagen dc kommertijd in de staatkunde, doch het jaar 1871 maakt eene uitzondering. Dc geheele wereld is in rep en roeroveral gebeuren groote gebeurtenissen of dreigen crisissen vol gewicht. Zeer zeker gaat Frankrijlvtcne nieuwe crisis tc gcmoct. Eerst heeft M. Magne, finantien-minister zijn ontslag gegeven, ten gevolge van eene ongun stige stemming der nationale vergadering over een voorstel op de belastingennu is het M. de Fourlou, die zijne portefeuille neêrlegt. Boven de algemeene politieke beweegre denen, zou dit ontslag tot oorzaak hebben een verschil van zienwijze tusschen den minister van binnenlandsche zaken en M. Leon Renault, pre- fekl van politie. Het verschil van zienwijze be staat vermoedelijk omtrent de gevolgen, te geven aan hetgeen er bewezen is door het onderzoek, gericht tegen het coiniteit der Bonaprlisten van den oproep tegen het Volk. Middelerwijl gaat Mac-Mahon voort, het ze venjarig voorloopig beheer door alle middelen in te richten. Nu, niemand in Frankrijk is daar mede te vreden. De legitimisten komen er tegen op, want men verwijdert hunnen koning. De republikeinen willen er niet van hooren, want men goochelt hun princiep weg, De Bona- partislen zouden onmiddelijk een beroep op het volk willen. Eindelijk de Orleanisten zouden maar, na twintig jaren wachtcns (de graaf van Chambord belooft lang te zullen leven), kunnen opkomen, Zoo gaat de nationale souvereineteit zich onderworpen zien aan den wil van eenen man Frankrijk is moê van den voorloopigen toe stand, na drie jaren zoekens en dolens. Nu vraagt men nog, dat het zeven jaren geduld hebbe Men denkt er niet aan, dat al dc macht ge geven wordt aan eenen man zonder dynastie en dat, moest Mac-Mahon vóór dien tijd sterven, hel land nogmaals door de partijen zou ’t onderst boven gekeerd worden. Men ziet, de toe stand van Frankrijk is weinig bevredigend, wei nig bemoedigend voor de mannen van goeden wil Weldra zal dus de strijd voor republiek of ko ninkrijk in dc Nationale Vergadering aanvangen. Dat die worsteling hevig zal zijn, kan reeds voorop bevestigd worden, want do voorlezing van het verslag, dat de commissie der Dertig eindelijk, heeft uitgebracht over het voorstel Périer (de uitroeping der republiek), bracht eene stormvlaag over de linkerzijde, die met eenen schaterlach eindigde. Duiukerkr, Veurne, Uixmude, Nieuport naar lacht er velde. 1 april 1874. 7 40 12 4 25 Lichterveldc-Veunie, 9 55 2 20 8 40 Veurne-Duinkerkc, Inschrijvingsprijs 5 'sjaars; met de post 6 fr. Men schrijft in Vertrekuren van den ijzereuweg van Duinkcrke naar Veurne, 6 45 11 15 3 45 5 05 Nieuport-Dixmude, Veurne-Dixmude-Lichterv;7 45 12 11 4 40 6 02 Dixmude-Nicuport, 6 30 9 08 1 35 7 55 7 40 1015 2 39 9 01 Annoncf.n, 20 ct. p^r rcg. Td. rechterlijke, 50 ct. Eei herstellingen, 1 frank. Van 1 tot 5 rcg. 1 fr. Eci nummer 15 ccnlimcn. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz,. 20 fr. het 100. J -- DE VEURNAA lij BU.NHO1IME.KVCKASF.VS Zv«rl«Nvuuc(lalr.ait le Veurne

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1