BERNARD Dl' ITS. N» 1557. KIEZ.ING VOOR DEN SENAAT op Dinsdag «5n August! Aan de heeren Kiezers jaar. 19 Augusti 1874. Brussel, 9 Augusli 1S74. hrllIrunrriKl Verbond vim liet ar- rondiNOeinent Veurne BUKGGHAAF van het arrondissement VEURNE-OOSTENDE 7 55 9.01 Veurne, Lichtcrvelde-Vcurnc, 8 40 Veurne-Duinkérkc. Alijnheeren, In vervanging vau mijnen oom, den Burggraaf A'heric du Bus de Gisignies, heb ik de candidatuur aunveerd voor liet Senaat, die mij dooreen groot ge tal kiezers is aangeboden geweest, en ik heb de eer uwe stemmen te komen afvragen. Om deze te bekomen, ben ik verplicht L'Ed. mijne denkwijze te laten kennen. Nu, gelijk altijd aan de bewarende gezindheid toc- behoorende, zal ik een ministerie ondersteunen wiens wijze en gematigde politiek overeenstemt met de be geerten en de belangen van het Land. Om de godsdienstige gevoelens te behouden en te verspreiden, iels dat zoo noodzakelijk is voor het behoud en het bestaan der samenleving, moet men dezelve van jongs af aan de jeugd inprinten. Ik ben dus een overtuigde voorstander dur wet van 1842 op het lager onderw ijs, en vraag dat dezelve volledig en rechtzinnig zou uitgevoerd worden. De vrijheid van ordorwijs brengt ccne nuttige wedijvering te weeg Insselieii de verschillige ge stichten. en laat aan al ile ouders toe die scholen te kiezen die hun de beste, waarborgen voor zede en godsdienst opleveren: ik zal mij verzetten tegen alles wat opentlijk of onrechtstreeks inbreuk zou kunnen maken op deze kostelijke vrijheid die de Grondwet ons heeft geschonken. Ik houd er ook aan dat de vrijheid der ('erediensten in al hunne oefeningen ongeschonden en onbelem merd hlijve; en ik zal allen maatregel toejuiehen die, namentijk in kwestie van begravingeiï, rcejitvcerdigc klachten zou doen ophouden. De stoffelijke belangen zullen bij mij niet vergeten blijven. Indien zulks mogelijk is. zal ik mij gelukkig achten van tot de vermindering der openbare lasten mede te werken; in geen geval nogtans zal ik aan eene verzwaring derzelve de hand leenen. Wij beleven een tijdstip dat zonder gevaar niet is voor den landbouw, en waarop de aandacht der overheid dient ingcroepen te zijn; koophandel en nijverheid vragen de verbetering onzer zeehaven, en nieuw te maken werken op onze kusten, dit om tot de uitbreiding onzer betrekkingen mede te werken, en alzoo den openbaren welstand te doen aangroeien. Onder dit opzicht valt er veel te doen in uw arron dissement. en ik zal het aanzien als eene mij opge legde plicht geen een dezer zware belangen te ver- waarloozen. Ziedaar mijne toekomende gedraglijn op deze ver scheidene punten, indien gij mij lot de eer roept L’Ed. in het senaat te vertegenwoordigen. Aanveerdt, Mijnheren, de verzekering mijner bij zondere hoogachting. V’ DU BUS DE GISIGNIES. Hiczing voor den Senaat. In zijn nummer van 7 augusli II. beloofde ons liberaal Adverténlie-blad van in zijn volgend num mer te handelen over de principien van zijnen kandidaat, M. August Behaeghel. Wij waren ten uiterste hegcerig die verhandeling te zien en keken onze oogen uit naar het nummer dal, met datum van 14 augusli, moest ter wereld komen. Helaas! gelijk zuster Anna, in de legende van Blauwbaard, wij zagen niets opkomen, en wij besloten dat de princiepen van M. Behaeghel in het daglicht niet mogen verschijnen om hunne monsterachtigheid, of dat hij er niet meer had 'dan een pasgeboren kind haar heeft in het platte van zijne handen! Princiepen! En of hij er had, zou hel Advertentie-blad die uiteendoen en be spreken? Ja, gelijk een blinde de kleuren! In dien wij onze lezers niet eerbiedigden, wij zou den ze vcroordcelen om het Advertentie-blad van zondag laatst te lezen, zij zouden er in vinden wat wij niet durven zeggen ccne verzameling van afgekookte woorden die alzooveel beteeke- ncn als een musschenschuw indruk maken kan op een verstandig mensch! De advokaat van M. Behaeghel toont wel dat hij weinig redeneerkunde bezit hij doet im mers eenen oproep tot deze, welke hij, in mei en juni, kiezers zonder hoofd en zonder verstand noemde, mcnschen, die aan het overige van het land moesten doen geloven dat men in Veurn- ambacht ongeleerd en aartsdom was, en hij doet zijn oproep in de volgende woorden Welnu, rechtzinnige, goedwillige maar verdwaalde kiezers, gij, aan wie men zulke onnoozelc ge- dachten ingeboezemd heeft, enz. Vóelt ge niet u de tranen in de oogen komen? Niemand die zijne middelbare klassen gedaan heeft, of hij herinnert zich bij die woor den zekere aanspraak van den Telemachus, maar bij het volgende voelt hij den grond onder zijne voelen weg zinken, en geen wonder! Ziethier De heer Behaeghel is sedert lange jaren (en ’tis precies het ongeluk voor onze stad) aan het hoofd van Veurne; sedert lange jaren doet hij er in administratiezaken de toepassing der liberale princiepen, zelfs is tegenwoordig de gansche ge meenteraad liberaal, on ’tis zeker daarom dat dat M. Behaeghel kandidaat is voor het.senaat? Wat de zoogezeide toepassing der liberale princiepen aangaat, M. Behaeghel zal er niet veel over durven boffen, want de Veurnaars zouden hem wel den mond stoppen, zoowel in het be steden dor finantien, als om de onpartijdigheid zijner handeling; en nogtans, de eerste regel in administratie is hel constitulionneel artikel alle Belgen zijn gelijk voor de wel, of liet voor schrift det' natuurlijke wel suunt caique elk het zijne, of iedereen volgens verdienste, ter wijl het liberaal princiep jtegtalles voor de liberalen, de katholieken builen de wet, zij hel - ben geen ander recht dan lasten te dragen en te betalen plaatsen, eerambten en voordeelen, d.u is geen spek voor hunnen bek, een liberale ezel is meer bekwaam en verdient meer dan tien ka tholieke geleerden. Woorden hebben de liberalen genoeg om d.e mcnschen om den tuin te leiden, en zoo, bijv., zullen zij uilroepen Eerbied, gezag en macht Inschrijvingsprijs 5 /r. ’sjaars; met de post 6 fr. Men schrijft in bij tlOMIOMME-KYCKASEYS bAVKkKR'VIYUKVTM Vertrekuren van <ien ijz.erenwets vuu Duitikerke, Veurne, Divaiuile, H’ieuport naar Iiichlervelde. 1 aug. 1874. 6 30 9 08 1 35 7 40 10 15 2 39 Duinki'rke naar Veurne, 6 45 11 L> 3 45 05 Nieuport-Dixmude, 7 40 12 Veurne-Dixmudc-Lichterv.7 43 12 11 4-*0 6 02 Dixmude-Nieuport, 9 45 10 35 4 24 5 56 7 2 20 5 10 aan den vader van familie, terwijl zij aan eiken vader, op wien zij beweren invloed te hebben, als of een staats- of stadsbediende, een kantoor bediende, een werkman of zelfs een arme die van het bureel van weldaad onderstand ontvangt, aan elk een zullen zij bevelen zijne kinderen tiaar die en die scholen te zenden, en dat is uit eerbied voor den vader! dat is om zijn gezag in het op voeden en opleiden zijner kinderen te handhaven; dat is om zijne macht te laten ha ren invloed hebben! Eerbied, gezag en macht aan den vader van familie, schreeuwen zij, en wij weten wat dat zeggen wil in hunnen mond, als eene dochter de oor geleend heeft aan eenen flierfluiter en pretendeert haar zelven te ontdragen! Brood en bijstand voor den arme, zullen zij uittrompetten; en wat wordt er in Veurne gedaan met de vier en dertig duizend frank in komen van het bureel van weldaad. Vraagt het aan de armen, zij zullen hel u zeggen welk hot liberaal gebruik is van die groote som! Vrij werk en goede loon voor den werk man. En waar blijven de sedert twaalf jaren uitgesleken groote stadswerken? Hoe bitter klinkt dat woord vrij werk! Dat is zeker te zeg gen als er werk is; maar er is altijd werk als de stadsregeering hot wil. En waarom is er geen stadswerk in Veurne? Uitbreiding van het licht. Dat is stoffelijk waar, als men de tien lanteernen telt, waarmede Veurne verrijkt is in de zes laatste jaren. Ander licht is er geen te lellen. Voorspoed van koophandel, nijverheid en landbouw! Ziet de rapporten van stad, sedert het jaer 1861, en, als gij rechtzinnig zijt, durft eens zeggen dat er winst of vooruitgang is? De cijfers zeggen u het tegenstrijdige, on cijfers liegen niet, als ze wol opgegeven zijn, en de rapporten komen van de liberalen zelf! Eerbied voor een ieders gezindheid, zelfs vóórhel mormonnism of de veelwijverij. Ja, dat is een liberaal princiep; maar, waar is een deftig man, dat zulk princiep zal durven voor houden; waar is een onverbasterde vlaming die dat princiep alleenlijk zal durven vermonden Eerbied en onafhankelijkheid voor alle ge stelde macht en inzonderheid voor de burger lijke! Wij stemmen daarin ten volle toe, dewijl daar ten minste twee machten erkend worden de burgerlijke en de geestelijke, en wij, katho lieken, wij weten wat het is aan den koning, den tijdelijken vorst, te geven wat hem toekomt, on aan God en zijne plaatsvervangers wat hun be hoort. Het zijn nooit geen katholieken gewei sh, die de burgerlijke macht in hare rechten'hebben miskend; het zijn nooit geen katholieken ge weest, die het koningdom hebben bespot of aan hetzelve haat en afkeer hebben toegezworen; het zijn nooit geen katholieken geweest, die re volutie hebben gemaakt, noch in 1791 noch tijdens de commune van Parijs; neen! Maar het waren liberalen, vrienden van de liberalen, bc- scbennelingen van.'de.liberalen; en zieldaar w: t de liberalen willen, wat zij deden, en waarom wij hen verstooten. Zietdaar waarom wij wer ken en stemmen tegen August Behaeghel. Hierboven gaven wij hel manifest van M. d; Burggraaf Bernard du Bus, dat aanveerden wij. i- L KsztTÏ! wait T- inter -w„r--irinHai Annoncen, 20 ct. per reg. ld. rechterlijke, 50 ct. Eei herstellingen, 1 frank. Van 1 tot 5 rcg. 1 fr. Eew numnier 15 ccntimen. AWonderlijke nummers voor artikels, enz,. 20 fr. het 100. 7 war’» Nouiit.MSI i iml It- Veurne

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1