BERNARD DU BUS., I I I Ja, gij weet het, en daarom, ook jult gij ook bijna cenpariglijk stemmen vodr den lider I>V Bi'S, den vriend van M. Visarl. De liberalen zijn zoodanig bedwelmd, dat zij niet meer kunnen lezen. M. Du Bus, zegt het Adrertentie-blad, spreekt geen een vriéndelijk woord niet'dc minste dienstaanbieding in zijne circulair. Wij geven hoogcr de circulair, dèlózer' oordccle en bemerke onder andere, deze woorden onder dit opzicht valt er r <<Jcl te doiAi in uw arrondissement, en ik zal liet aanzifcn als eene mij opgelegde plicht geen een dezer zware belangen te vei waarlóozen.' En waar zijn de vriendelijke woorden van M. Behaeghel Hij durft geen circulair uitgeven, hij .durft niet. Hij is benauwd van zijn gedacht te zeggen, nopens de politieke princiepen! Hij dunt zich niet laten kennen gelijk hij isIs dat rechtschapenheid Langrand-Duinonceau. Langrand-Duinonceau is hier vergeten; m'ihif er isjljjev over korten tijd een liberale Langrand begraven geweest en deze is niet vergeten Dal ik lijd hadde, ik zotr~ er veh' .an vertellen, maar ik moet werken in de kiezingc. Tol dinsdag 23 dezer, en LEVE DU EUS Mij zijn gepijnd! Ja, zij zijn gepijnd, de liberalenZij loopen on schreeuwen en zij weten nögtans zoówc’l dat zij gcene kans meer hebben van legehikken! Maar ’t is op voorwaarde dat onze vrienden waakzaam blijven tot den laatstee oogeubtik, dat zij niet luisteren naar de valsche geruchten die de liberalen uitstrooien,..dat-, «ij zich niet laten benauwen door de dwangmiddels, noch misleiden door het bedrog; in een woord, dat wakker blijven en standvastig in hun gedacht, cn dan vieren wij op 25 oogst aanstaande eene schitter,enue zegepraal. Zij moeten toch simpel zijn om te peinzen dat de brouwcrs.voo’r M. Beliaeghel zullen stemmen. Als of men zou moeten brouwer zijn om de be langen van de-.brouwers voor te staan,! Aalsof M. Behgeghel in slaat ware !t is gelijk in welk bblang’ voor te staan of Ie verdedigen! Zijne eigene beurs, dat is wal anders Waarom wacht men zoo lange van voetpaden of trottoirs te leggen in de Kaaistraat? Omdat M. Behaeghel zou moeten een keldergat toedoen aan zijne brouwcrie cn dat hij het niet zoekt. Dat is wel voor andere burgers - Het Collegie vasa Veurne. Donderdag 11. was het prijsdeeling in ons bisschoppelijk collegie. Die plechtigheid had een uitnemend groot getal vreemdelingen en stedelingen in de groote zaal van dat gesticht doen toesnel! n; ’twas er warm; de menschen waren dicht tegen elkander geprest, en nogtans was er veel, ja zeer veel, plaatste kort. Wij moeten niet veel er over zeggen, dewijl geheel de stad door niet anders .gehoord werd donderdag na middag en volgende dagen dan hebt gij naar de prijsdeeling geweest in het col legie? Oh! ’t was zoo schoon Is Jammer dat gij er niet geweest zijt. Dit is het oordeel van het openbaar gevoelen en dat is wel de boste on en grootste lof, die men aan principaal, profes sors en leerlingen van het collegie kan toe zwaaien, en die lof is niet onverdiend noch overdreven. Ja, de prijsdeeling was schoon de muziekale oefeningen waren perfekt; de keus der. stukken, de gepastheid der stemmen, de juistheid van nïaat, niets liet te wenschen over. Het drama Lottï.v A 17/, benevens de aan doening die hel verwekte, door de naiuurlijk- heid der voordracht en bijzonder door zijn voor- werp, stelde aan de aanschouwers eene treffende les voor. Immers men verbeelde Louis XVII, zoon van Lodcwijk XVI, koning van Frankrijk’ die in 1792 met zijne familie opgesloten werd in het gevang Temple^ te Parijs. De jonge prins verbied er drie jaren, onderworpen aan alle slaeh van knevelarien en mishande lingen, en hij stierf er eindelijk op tienjarigen ouderdom. Het stuk verbeeldt de laatste tijden van den prins en hoe men het aanlcgdc om hem van de wereld te helpen. Hcttoont welken eerbied voorde lijdelijke macht en overheid in de bonen blijft dergenedie geen godsdienstige grondregels vol gen; hel toont in al hunne* onmcnschclijke gruwelijkheid de lecringen welke, in die lijden, als de stellingen van den vooruitgang werden voorgedragen, en het bewijst klaar als de dag, dal geweld, willekeur on boosheid de cenige leidsnocrcn zijn, welke de zoogezegde princie pen van 1789 in de hand geven aan het volk en aan zijne bestuurders. Aangenaam en kluchtig was het ander voor gedragen stuk, vol luimen, aardigheden, inaar van eene wondere moeilijke uitvoering, en niet tegenstaande dat; alles lukte bijzonder wol, en men wist bijna niet wal meest te bewonderen, ol de natuurlijkheid van het koddige spel of de luchtigheid der wel geleide eii oorstrcelcnde stemmen! Ook was liet geen klein gelach, gemompel en handgeklap, binst en na hét stuk:- immers het Leve DU BUS. Personaliteiten. Het Advertentie-blad komt alwéér uil met zijn oud liedje DeTei/rtradr werpt zich op het ter rein der personaliteiten, maar wij zullen hem niet volyen. Neen, Confrater, gij zult ons niet ro/j/en, want I gij zijl ons sedert langen tijd voorgegaan; hoe dikwijls bijvoorbeeld, sinds een jam* of twee I van hier, en nu nog, in uwe laatste nummers, hebt gij gcene personaliteiten gedrukt legen de I hoeren Bieswal en Vanhee? Maar wij lieten alles vallen; die heeren geven niet om den bclache- I lijken spolpraat van den Esopus van hel Adeer- tentic-blad. Maar ziet, nauwelijks reppen wij één I woord dat aan eene personaliteit gelijken mag, of aanstonds er is geweld en getier in het libe raal blad. Nu, nu, wij verstaan het; mannen gé- I lijk Behaeghel, Gustaaf, Hector en vele andere ij dier geleerde arenden Kunnen tegen het verlies niet voor wat achting bij het volk aangaat. Zij geslachten ziekcn’dié vól wonden.cn,zeoren ziju; I van als men ze geraakt, zij schreeuwen. Ehwel I wij zullen ze maar laten schrëcïïwëni ©e .nieuwe Drug' Sedert donderdag -13 dezer,..heeft men be ginnen de Oude Nioilpóri’sche brug 'aftrekken, óm'zó door ccnO ij'zëren te vervangen. Drink aan de. herhaalde bemerkingen en reclamation van den I curnmir en van de ganschc. burgerij, zijn er ditmaal wat betere maatregels genomen dan tijdens hel af breken der IJperbrug. Toen was I er voor de voetgangers’anders niet dan eene gevaarlijke sclnlit, waar men bijgeraakte na oenen langen, slijkachtigen oh oneflenen weg gevolgd te hebben, op oenen meter van het water, on langs welkeo’n zeggens geen licht was. Dan, door het toedoen van M. Behaeghel, begonnen de werken laat óp hol saizoen on duurdén tot den midden de winter; dan was er voor de menigvuldige voituren en wagens van het zuiden geen andere weg dan langs de slijk straat van de Kalkovenbrug, die na korten lijd onbruikbaar geworden was. In een woord, dan is er aan Veurncstad.door de zorgeloosheid van geheel ons bestuur, cn van M. Behaeghel in T bijzonder, eene groote, eene oYibérckenbare schade gedaan geweest en wij zijn, bij al de boeren van de omstreken, als de domste en de onvoorzienigste stad van het land uitgemaakt on bespot geworden. Nu, zijn de zaken wat beter bezorgd. Alhoewel het nog veel te wenschen laat, zijn wij tóch maar blijde dat, op onze menigvuldige recla mation er iets beter is gedaan’ ^ew'eest. En zulken administrateur naar den senaat zenden? Zoo dom zijn, toch de kiezers niet! Ditjes en Datjes, «Wij vernemen uit officiccle bron, zegt de Stad Nieuport, dat de aanbesteding der uit- waterings-sluizcn van Veurne- en Vladslonam- bacht nog deze maand zal plaatshebben. Ehwelziet gij nu niet nog cens, Nieuport naars, hoé M. Visart, ook een vreemdeling nogtans, gelijk M. du Bus, vöör uwe belangen zorgt? dal verdedigen wij, en dat zal triomfantclijk uit de stembus komen met den naam van onzen .kandidaat Burggraaf Nieuport, 16 Augusli 1871. Mijnheer Bohlunnme, ’l Is keê voó keê azooDal is onze nieuport- si lie spreekwijze die van iedereen gekend is, en die wij bijzonder mogen 'toepassen wanneer onze distingue concitoyan.de ea tir in zijne li berale. magnilleeiil ie schiet'. Gisteren was er een gala-coneerl goarran- .geerd vöor M. Benjamin Grombez, die Nieuport doet leven! Gij weet, die verstandige en hCt'to- lijke man is een liberale eigenaar van vele duinen en landen, en hij laat zijne pachters ecué onbepaalde liberloit in zaken van kiezingen en godsdienst; om dien heer op zijnen kant te krijgen, vond M. iBöhaeghel, uw Veurnsche burgemeester en liberale kandidaat voor het senaat, een middel om 'hom bij zijne ooren te pakken hel was van de harmonie-socieleit van .Sle. Cecilia naar M. Crombcz te doen komen om een concert te geven op O. L. Trouwdag laatst. M. Benjamin Crombcz, die den hoitneur •d'une fiére eilé, altijd voorstond en de belangen van Nieuport altijd over zijn hert voelt draaien, neoml de kandidatuur van M. Behaeghel onder zijne milde bescherming, >on hij deed den 15 dezer eonen schoonen rosbif en wat wilde duine- keuns gereed maken,«cn daarbij stellen 37 bot tels bier en 37 flesschon wijn dal was het ban ket voor uwe Cccilianen Daar was nog al wat volk van Dixmude, Veurne en een merkelijk getal pachters van Benjamin door appel force;maar Nieuport- maars? (leen gedacht; want wij willen niet van den man die onze stad verdrukt en eene rui- ncerende koneufrentic doet!! Hij sprak op’teinde van zijn banket aan de muzikale Veurnaars, dal zij allen zonder twijfel goede liberalen zijn en dat hij zou verblijd zijn en les voyant tous voter en masse pour son', ami Behaeghel. Ja maar, eene soort van oen heer ■met zwarten baard en oen stuk ruiteglas in zijn •oog, iblaasdc in M. Crombcz ooren dat er daar maar drie kiezers waren; Benjamin was als een hond die. een erner water over zijne pels krijgt hij stampvoetc wat, gromde ecus... cn de lieer mot zijn luitje aan zijn oog sprak lot de muzie kanten indien gij nog wilt blijven, gij moogt, maar mij gaan rechtuit inspannen. (Tableau). Wij kroppen tot hier toe, M. Bonbomme, maar wij zullen het niet blijven doen; wij heb ben reeds dikwijls getoond aan M. Crombcz boe wij, Nieuportnaars, den honneur d'une fiére .cité en de belangen onzer geboortestad begrij pen, cn hij en degene die hem aanhangen cn vleijon en slreelcn, schijnen het niet te willen ver; taan. Hewcl, don 23 toekomende zullen wij,t Nieuportnaars, het bewijzen aan M. Behaeghel, opdat hij het M. Crombcz zou in zijne ooren laten leken, dat wij, Nieuportnaars, Crombcz handeling kwaadkeuren en daarom noch van hem noch van zijnen aanhang willen. Ghistcl, 17 Augusti 1874. Mijnheer, Wij zijn bier volop aan het werken voor de kiezing, en geen twijfel of M. du Bus zal gekozen worden; want hier op deze streek, waar hij zoo eene macht van hofsteden cn zijn kasteel heeft, is hij geheel voordeeliglijk gekend, terwijl dat uwe B*ehaeghel hier den naam heeft van onge leerd en gierig'te zijn en liberaal van zeden'en princiep. Een correspondent van Ghistcl schrijvende naar het Adiertcntie-blad spreekt nog al veel van t I I 1 imnmir" ii i - -- —«■■.I i 1 - i 'iwwiraftCT» mi -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 2