M ENAGIE-GOE DER EN GOEDE HOFSTEDE, gelegen Gr ChM 1 L’Ii lustration curopéenne, Journal dc grand format a 8 pages, paraissant tons les simedisé 4* amice d’extatence. 50 jaren 10" Accessil. I Door verandering van woonst. r Door uitscheiding 1 Le Renard a la Chasse. ’Eri-nmimitant leTlhin. 2nic Lettrc. - Le cast (ItfMari dft Jacqueline. (Rébus 10). - On's’abonne a BruxclleSj chausséodc'Louvain, 1. van bedrijf. kersgasl te Dixmude, elk lol 26 fr. boel, voor slagen Tant Alois, bijgenaamd Collé. werkman tcCIercken, Beige, van Gléreken. Dehoorne Leopld, werkman le Clercken, tot 1 jnaaiid gey.uig. voor, zware slagen en wonden. 'Zitling'viqi 14 augusti.Pollot Pieter, werkman te Bovékerke, tot 1 maand gevang, voor .slagen en wonden, en tót 10 fr. boet, voor scheldwoorden. Aiuey Karei, werkman te Vegriic<.,tot ^waanden maanden gevang voor slagen op de echtgcnoole van Edmund l’osseprez; 3’ tot 20 fr. boet, voorschade aan mobilaire voorwerpen. Verca'mer Carolina, hipsvrouw Lodewijk Dewulf, te Clercken, lot 5 fr. boet, voor diefle van klavers, Vandamine Eduard, dienstbode te Clercken, tot 50 fr. boel, voor jacht in verboden tijd. «1 3> A van EN MOBILAIRE VOORWERPEN ALSMEDE EEAEA STAL gebouwd tusschen posten op stcenen voelingen, ten huize van sieur Francics Devos, te Vcurnc, binnen palen, bij de Voorstad, op Woensdag 3® Augusti 1871, om 1 ure na middag, door het ambt van H. DUYTSCHE, Deur waarder te Veurne. Op conditiën alsdan voor te lezen. UurgcrlijUe Stand der Klad Veurne. Geboorten. 8. Ghyselen Flo’rimond, z. van Hendrik en Cloot Maria. Biimepalen. 10. Dejaegher Rachel, d. van Jozef en Lams Sofia. Pannestraat. 13. Thnninck Maria, d. van Petrus’en Bedert Susanna, gedomici lieerd te Wercken. Sterfgevallen. 10. Rabaey Serafin, 1 m. 1 d., geb. en woon, te Lampernissc.' 12. Deïiorme August 4 j. 5 m. 10 d. geb. te Steenkerke. 15. Huyghe Catharina, 30 j. 6 m. 18 d. huishoudster, geb. te Wulveringhem. cchtg. van Isidoor Butseraan. 17. Debal Ludo- vica, 7 m. 28 d. Province, 10,50 francs par an. Sommaire du N' 40. Gravifres Le Sommeil djL.Jeune Savoyard.,.— Les Dorniers a l'Eglise. Le Bris d’un Vase de Textéj. Nos gravures. Chronique de Partout. Néé pour Souffrir. (Roman). van Huisraad, Kuip-, Kern- en Boerallanin, Heest ialcii en Vruchten, TE CO^LAIIE. IVoeiiHclag S September <894, om 1 ure mi’ middag, ten hofstedeken lest gebruikt door Louis Thybaut, te Coxyde, zal Mr COIUVIIjLE, Notaris te Wulveringhem, koopdag houden van huisraad, kuip-, kern- en landallaam, 2 jonge goede ezels, 2 2 bekalfdé melkkocijen, id. vaars, jaarling, kalf en het pluimgedierte, 1500 schoven tarwe, 1300 scho ven bonnen, 500 id. rogge, bouwelaars, aardappels, erwten en boeten. Op tijd van betaling. VERKOOPING van cenc BINNEN GEREN, De Notaris 8INPELAEICE, te Alveringhem. zal op Woensdag; September ara94, om 3 ure na middag, ley herberg van August Vramlwut, te VincHem, langs den steenweg naar Veurne, op weinig afstand der te verkoopen hofstede, overgaan tol de openbare toewijzing van eene goede Hofste de, gelegen binnen Deren, verdeeld in verschillige koopen, met recht van accumulatie,- groot 15 hecta ren 83 aren 60 centiaren, in 'gebruike van sieur Edu ard Bruynooghe. Handslag, voor de zaailanden, met 1 October 1874; voor bet gras, met 11 november 1874, en voor de gebouwen met 1 mei 1875. Tijtfls eir condition bij den notaris SIMPELAÈRÏÏ, voornöcmd. beviel iedereen; het gaf aan alle borsten lucht cn aan alle harten vermaak. In de uitroeping der bekomenc plaatsen heb ben wij bemerkt, dat de strijd onder de teerlin gen hevig moet geweest zijn en wij juichen daaraan uit alle kracht toe, dewijl bet de studiën - te krachtiger maakt en de kennissen te grondiger en wijder. Op het einde der plechtigheid, MBr Wemacr, 1 die dezelve voorzat, beklom het estrade en, na eenigd woorden, gaf hij kennis van den uitslag van liet konkoers tusschen ai de bl^plioppelijke collegium van West-Vlaanderen. Aan dat konkoers namen deel de klassen van Rhetorika, die te zamen SI leerlingen leldqn. M. Pietei Vanhecke, van Dixmude, wieril' uitge roepen als hel 7“ accessit bekomen’ hebbende in fransehe redevoering. De G1- latijnsche klas- sen, liadden tezamen 175 mededingers. Ziehier den uitslag voor het collegie van Veurne, dc beste en de schoonste uitslag onder al de eollegién, gelijk Wemaer zegde I1’ TheimiI’.exige PRIJS, M. CamiÜe Rruloot, van Wulveringhem; 5C Accessil. M. Hendrik Lansheere, van Alve ringhem. c2" Latijnsche overselling 2,: Accessit, M. Hen drik Lansheere, van Alveringhem; (M. Camille Bruloöl, van Wulverin ghem; (M. Raphael Ghewy, van Vcurnc. II' M. Guslaaf Louwyck,vanllouihem. Oordeelt, zoo gij kunt, lezers, over de toejui chingen, welke die schitterende zegepraal van ons .collegie deed ontslaan, en ziet daarin een bewijs te meer van de achting, de liefde en het •vertrouwen, welke het heeft verworven dóór de goede opvoeding cn hel sterk onderwijs, welke ■de leerlingen er ontvangen. Rechterlijke fóronijk. Zijn door de korroctiomiele rechtbank van Vcurnc veromdccld-• v der ti-ftuiv. Zitting van den 13 Augusti. ,d. .dienstbode lc Ghyvelde, tot 1 - -g en 26 Ir. boet voor bedreigingen 'dooi fot 8 dagen gevang, voor onvrijwillige .wouden öp Pieter Ga- merlym-k,van Adliiikcrké; en tot 10’ fr. boet, voor mobikiiiv schade ter herberg van Vandenameele. Qcquidt Karei, dienstbode te Rousbrugge tot 1 maand gevang en 26 fr. boet, voor braak van afslui- tmg. Maes Julius, melsersgast, cn Lyncel Amand. bak- l ■en wonden o]> Karel Willaerl van Dixmude. tol 8 dagen gevang, voor slagen en wonden op Karei Beige, van Glércken. Dehoorne Leopld, werkman le Clercken, tot 1 jmiand gey.mg. voor, zware slagen cn wonden. 'ZittiiigAap 14 augusti.Pollot Pieter, werkman te Bovékerke, tot 1 maand gevang, voor .slagen en wonden, en tot 10 fr. boel, voor scheldwoorden. Aiuey Karei, werkman te VegJ’nm.Jol Ij,waanden gevang, voor slagen op Karei Deinan. 2°, tot drie maanden gevang voor slagen op de echtgcnoole van Edmund l’osseprez; 3° tot 20 fr. boet, voor scliade aan mobilaire voorwerpen. Verca'mer Carolina, hqjsvrouw Lodewijk Devyulf, te Clercken, lot 5 fr. boel, voor diefte van klavers, feu nadeele van K. Vcrcruys.se. fr. boel, voor jacht in verboden tijd. Vandepitto benoemd tot scliepenc der gemeente Mannekensvere, in vervanging van M. C.Degrae- ve, overleden. Zopdag 9 dezer heeft te Keycm, een groot gevecht plaats gehad in de herberg genaamd den Enyel, lusschcn 1 en 2 ure van den nacht. De vechters waren van den eenen kant August Devacht en Leonard Vanryckeghem tegen Leo Scharlaken, van Vladsloo; de oorzaak van het geschil was eene onbeduidende zaak. De baas van de herberg die de vechtsrs wilde stillen is er kwalijk van afgekomen, want men heeft hem mot zulk geweld ten'gronde gewor pen, dat hij er is blijven, liggen met eene erge verstuiking' aan de eene schouder. Dc assisen der provincie West-Vlaandercn, voor het viej-de kwartaal 1874, zullen te Brugge geppend yvordyn (Jen 3 November aanstaande, ten 10 ure morgens, onder voorzitterschap van ‘den raadsheer Lcfebro. Maandag 10 augusti, heelt de eerw. heer Ledieu, oud pastor van Brèedenc, te Thourout wonende, zijn pJechtig jubelfeest van priesterschap gevierd. De Italia ministerieel blad van Victor Em manuel schrijft Italië heeft zijn omwenteling voltrokken in zake van staatsbestier, ’t is voor hem nauwe plicht zijne omwenteling te be werken in zake van godsdienst. De vrije Kerk in den vrijen Staat, dat wil zeggen dat wij de ka tholieke Kerk verlossen moeten van de pauze lijke dwingelandij. Dc gewezen pater Hyacinthe, nu de apos taat Loyson, heeft zijn ontslag gegeven van pastor der nieuwe protestanten of oud katho lieken. van Geneve. Door bevel van Bismarck, zijn dc Zuster- kens der armen verwittigd, den 1 October aan staande Èlz.as en Lorreinen te verlaten. Met haar móeten natuurlijk ook. vertrekken de Broeders en Zusters aan vreemde geestelijke orden toebe- hoorende, en in Elzas-Lorrcincn onderwijzende. De vijfde Pruisische Bisschop, Mgr. Con- rad Martin, Bisschop van Paderborn, is den 4 dezer in hechtenis genomen en naar de gevange nis gevoerd. Men had den doorluchtigen kerk voogd te voren olliciëel kennis gegeven dat hij zich binnen de drie dagen moest gevangen geven; op de weigering van den bisschop is men hem den volgendenilinsda^in’zijn paleis komen gevangen nemen, van waar liij< naar het gevang der stad is ovèrgevócrd. De italiaanscba,daebladQn gewagen sinds eenige dagcni vaii dc ontdekking eener srmmi- zweering van-mazzirii'sten'. Dc Achterlijke over heid zal de republikeinen mazzinisten, te Rimini aangehouden, vervolgen. Andere aanhoudingen zijn zelfs té Rome: gedaan; het broeinest dier Woelingen schijnt èclitcr iii'Rojnagna en in de naburige provincictl te béstpan.’Te Imola zijn al de revolutionnairc maatschappijen ontbonden gewp.l'djyi; te Bologna .is ecu- wapendepot met krijgsbehoefte^ aangeslagen. Gewapende per sonen, xvêlk*ë’ zich naar die. stad begaven en de telegrafdraden afsneden, werden door dc open bare macht vervolgd en ten.getalle van veertig aangehouden. Te Rome zijn acht hoofdmannen der Inter nationale aangehouden. Er zijn ook. nog aan houdingen te Florcncie cn in andere plaatsen gedaan. Die.in beslag genomen stukken hebben bewezen dat de inrichting der internationalisten zeer gevorderd is. Er zijn te Napels huiszoekingen gedaan bij verscheidene beambten der zuidcr- en roincin- sche spoorwegen. Twee dezer, bij welke men stukken heeft gevonden, rakende dc inrichting dur Internationale, zijn aangehouden. IN EENE ZITTING, Vrijdag 1 September 1874, om 2 ure, in dc afspanning Groot Antirerpén, te Poperinghe, Uperstraat, van deze goederen te Poperinghe, Proven en Watou. 1° Een groot HUIS en ERF, Uperstraat, te Poperinghe, tegen de Markt. Onbewoond. 2° Eene HERBERG en ERF, aldaar, Potte- stiaat. Ledig. 3° Een BÖSH, te Proven, bij dc Naaldoog, in den Paviit, van 84 aren 30 cént., C, 280. 4° Een BOSCH, te Watou, van H. 2-32-70, Wulfhilleslraat, bij Pronus-kappelleken, D, 157 a 160, 163 en 164. Door den Notaris VANDECASTEELE, met tusschenkomsl van Mtcr BOUCQUEY, voor n’ 1beide te Poperinghe, en krachtens octrooi. Openins; slnitirtK der Jnrlit. Hij ministerieel besluit van den 12 augusti is <le jacht in 'le provincie Wcst-Vlaandcren ge opend op 24 der loopende maand. Nogtaiïs ts de jacht, mét hazewinden en brakken maar toe gelaten te rekenen van 15 september en dc jacht op dc faisanten met 1 October. Elke soort van jacht houdt op loegclatcn te zijn op 31 december aanstaande. Nogtans.de klopjachten op grof wild in d'c bosschen en de jacht op de konijnen zijn toege laten tot 31 januari 1875; de jacht op de konijnen, bij middel van beurzen en frétteïi, is gansch liet jaar geoorloofd; de jacht op liet water- cn trekwild aan dc zeekusten, op mocr- rassen cn poelen cn langsheen rivieren en slroomon, blijft open tot 30 april aanstaande, in begrepen, en de jacht met hazewinden, zonder ruurv.? ;.>t 15 ni-.art 1875. Bij ..c ’r J, j 1. H

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 3