TE PACHTEN TE PACHTEN «luctriar, io de Oosl- straal te Veurne. Te bevragen bij M. Frans Defe- bure, brouwer. OPENSTAANDS PLAATS, ■WTSITDEJST nl«l»nr gelegen I Solaris C P E L L E TE WATOU. Bio laris DE CAE DEPOT VAN GUANO VAN PERU. Apolliekcrij J. Vercrvysse, TE nitUGGE. 1te Veurne, PinilPlIT E’ DECL0EDT"TERNIER, metser, DLlUllll. Statieplaats te Veurne, maakt be kend (lat men bij hem kan bekomen alle slaeh van Gimentvloeren in bloemen, dessin, carré, enz. Hij ge last zich met het placeeren derzelve. Er is bij hem ook Giment te verkrijgen. Door de goede hoedanigheid zijner stoffen en zijne genadige prijzen, hoopt hij de gunst van het publiek te verdienen. De Notaris SVOEN, TE LOO, IJeitatie-Vcrkooping van WOONHUIZEN HET ERVEN, BOOMGAARD, WEIDE, CIJNSGROND. HOVENIERHOF, I van westen Livin Bruin per 1 i 2 kilo. 53rent.; halfwit, Gocentim. 00 Staal op 4,150 ;">k 20 24 7 4 Sucrioen Haver Boonen Liuzaad Zornerkoolzaad Wiuterkoolzaad Aardappels. 100 k. Vlas, per 1 12 kilo. 68 80 2 08 14 60 15 33 21 16 24 «8 17.0 11 2i 00 Ecn SMIDSKNECHT <>B» Vi ijvlas gfl Au^usti 1SÏ-1, om l ure na middag, bij de echlgeiioulen Satn- jici s-Tehullttnder. te Isenberg he, DEFINITIEVE OVERSLAG •van T' Een HOFSTEDEKEN gróót 2 hectaren 6 aren 91 centiaren onder bebouwden grond, tuin, boomgaard, gras-eit zaailanden, gelegen te Gy- vcrii ebove, wijk A, n" 83 a 86, 90 it 93. Gt bruikt door T.iitjenius Ifuusseinitere, de landen en gias tot I' October tm tl november 1874, en de gebouwen tot 1 mei 1875. Slaat op fr. 10,000 2" 47 aren 70 centiaren MAAIGRAS, in Oost- vlcteren, wijk A, n' 176, gebruikt door l'erdi- nand Top. 12aug. Tarwe, per 145 lit., 35 00 a 39 a- 24 a 26 -a- -a- 20 a 22 00 -a- -a -a 30 a 33 a 34 36 00 a 37 00 29 - a 30 20 a 20 30 23 00 a 27 30 (i0 a 32 7 00 a 8 a- a - 10 aug. 26 26 23 15 25 28 van den Drooge koopwaar, zuiver en onvervalscht, aan 290 fr. dr 1000 kilo, franco op wagon, te A/itwerpen. Zich aan te bieden bij Kniewitz.-Bleeckx en G", Gmisignatarisseii, 2L Omiaanslraat, Antwerpen. 00 77 23 2 13 14 aug. 35 78 a 39 28 -a- --a- -a- 37 23 a 39 75 -a- 34 a- 0 a- 0 a 0 - TV DVIZDWV bij LOUIS DE CLERCQ, her- I h DLmujlLli bergier,Statieplaats, teVeurne, eerste Uvilii üt Guano. Zaailijnzaad, Oliekoeken. Lijn- x.. waren dic.„Ut t,nz>, aan voordeelige prijzen, was er veet,. '"ii moeten int—1 1 ..t .-.'■..s» Marktprijs van Veurne. 19 Augusti. 32 - a 37 30 -a- 24 - a 26 21 50 a 22 30 a- 19 a -a-- -a- 31 a 32 30 ,'a - Bolerweei/se haal straal, h* <0. Vit tier hand te koopeu Ecu Ill IS, slaande op 1 are 90 cent. erf. te Pervyse. Te bevragen bij den notaris lieteiei-M, aldaar. Adinkerkc. De plaats van EHulp- ondcr’ivijzer is opettjaarwedde 1,200 fr. en nog voordeelen volgens verdiensten. Zich in persoon te begeven bij het gemeente bestuur, of bij deti heer Uooldonderwijzer. 18 Aug. 29 - a 32 - 34 a 36 30 26 a 30 19 - a 20 20 - a 22 00 31 a 32 7 00 a 8 67 00 a- l>8 50 a- ■J 7 Aug. 24 80 20 75 22 71 ’/.al openbaaiTjk verkoopen 0111 3 me des namiddags, ter herberg het Sildp- pci'slat^, beooud duor Henri Bruneel, op het VERKOOPING BJAJiEN BKVEItEN, van ZAAILANDEN, MEERSCHEN cn gebruikt door Nimpon-Demaerel, Joseph Top on de wedwe Gast, breedvoerig beschrevcit bij uithangende plak brieven, Uornsdiig *Z September 1£7 1, pin 3 ure na middag, in de Zwaan, bij Joseph Top, en door den no taris CAPELLE, te Watou. ld. nieuwe "Rogge Sucrioen ld. nieuw Haver ld. nieuwe Boonen Nieuwe Erwten Pr.j» aan welken het ineenleren deel der bul,Lees, te rel.eneii van inohien, het brood '.uilen verkoopen gehuebte Elsendamme, gemeente Pollinchove. Binnen de gemeente van Oostvleteren, oost nevens het gehuchtc Elsendamme, een perceel HOO1GRAS, bekend bij kadaster sectie A, num mer 188, voor eene grootte van 64 aren 76 cent, met welk perceel inedegaat de hoeveelheid van 01 are 60 centiaren, liggende op de zuidzijde van eene weide tpebehoorende jufv. Mathilde Hamers, die dient voor erfpachtige (lieve en uit weg lot op den steenweg van Elsendamme. Laatst gebruikt door sieur Franciscus Markey, om handslag met de geldtelling. «“Op Hnterifnc Auxiiftli 1M7 4, om 3 ure na middag, ter herberg den Ihiuryond- schen Schild, bewoond door Desiré Gontier te Pollinchove, dorpplautS. A. Een perceel MAAI- GRAS, gelegen binnen de gemeente van Oost- vleteren, in den Fyiilelebroek, bekend op het kadaster in de sectie A, nummer 3, ter grootte van 56 aren 30 centiaren, palende van noorden sieur Pieter Pil te Loo, van oosten aait hel ge- •scheid met Heninghe, van zuiden M. Paul Van Ruymbeke, te Kortrijk, en Adriaen, te Poperinghe. B. Eene partij MÊEBSCH, gelegen binnen de •gemeente van Reninghe, in den Westhoek, aan hel gescheed met Pollinchove, groot vol gens kadaster sectie E, nummer217, I hectare ■OS aren 20 centiaren palende oost aan hooigras van wijlen M. Clep, zuid aan d’heer Pieter Dè- corte, te Poperinghe, west Carolus Bossaert, te Oostvleteren, en noord aan de rivier den lJz.er. C. Een perceel BOOM BOSCH, genaamd den Polder, gelegen te Rousbrugge-llaringhe, groot volgens kadaster sectie B, nummer 640, een hectare 07 aren 90 centiaren en volgens nieuwe meting I hectare 10 aren 85 centiaren, palende ■oost naar den noorden Pieter Delanolé, te Haringlieden naast den zuiden M. Carton-llynde- rick te IJ per, west de lleibeke, daar over het grondgebied van Frankrijk. Laatst gebruikt door hetsterfhuis van Benoit Pil, te Pollinchoye, handslag met de geldtel ling. ItouMnelnerr, 4 1 aug. Nieuwe tarwe, 100 k. 31 Oude tarwe Boude tarwe Rogge Haver Boonen Aardap. per 100 k. Koolzaadolie. 100 k. 67 l.inzaadolie, 105 kil. 68 30 Berxen (Frankrijk), Tarwe, l'kwal. p. hcctol. 3r (middenprijs) Rogge Sucrioen Haver Boonen Witte boonen Gch“ erwten Blauwe erwten, IJnzaad Zouierkoolzaad Winlerkoolzaad Aardappels Kaas, 100 kil. Vlas, 1 1/2 kil. Hondsciioolr (Frankr.) Tarwe, per 180 lit. 38 73 a 39 - 00 a- -a 00 00 a- 00 a- -x 34 a- 0 00 a- 2 13 a 2 23 ’Humidity 2X AtiKiiHti 1M7 4, om 3 ure jia mnddag, ter herberg de. Ster, te Alveringheni-Fort- lier»:, y;d de Notaris SIMPELAERE, aldaar.,open- laar, bij 'licilutie, verkoopeii Gemeente Alveringhem (doopplaats). Koop 4. Een Woonhuis met Sial eu athanglijklie- den, en 2 aren OO.ccnt. Erf, gebruikt door de .ge- bioeders en zuster Deiuokler. Koop 2. Het groot deel eener Schuur, met 4 aren 90 cent. Erf. •Koop 3. Een Stal met klein deel Schuur en 4 aren 29 cent. Erf. Koop 4.. Een Woonhuis, Stallingen-en afhanglijk- heden met 6 aren 98 cent. Erf. Ko(ji 3. 1 htet. 93 aren 45 cent. Boomgaard en Weide, bij kadaster sectie 1>, nr" 250/2 en 2bI a, ver- .dee’.d in 4 loten. Deze 4 koopeu. uittnakende eene.u schoonen en welgelegen eigendom, zij-n gebruikt geweest door wijlen Pieter Vanhoutle. aanslag met de geldtelling. Koop 6. 2 aren 34 ('unl. Cijnsgrond, sectie I). ■ji'“ 251, gébruikt door M. Cauiille Boucquey, lol 1 October 1881. Koop 7. 8 aren 35 cent. .Hovenierliof. verdeeld in 2 loten, gebruikt.dootr de gebroeders en zuster Al bert, tut il October 1882. iGnneente Oei en. Koop 8. Eene goede Vetwcide. groot 2 heet. 8i aren 53 cent, sectie A, nr244, laatst gebruikt door wijlen P. Vaidioutte. Aanslag met 1 november 1874. Aiotj Gemeente Alveriteghent. Koop 9. 1 heet. 74 aren 18-cent. Vetweide. in liet gesciivid van Oeren, sectie 1), ji'-474-eu 475, ge bruikt door Henri Proof. Koop 10. 88 aren 29 •cent. Zaailand, genaamd het Lyndestuk, suclic C. u‘ 752. lest gebiuukl door P. Vanhoulte. Aanslag niet degeldtelling. Koop 1.1. 1 heet. 76 uren 70 oonJ. Zaailaml, sectie C, n1 731, gebruikt door de weduwe llenri Morlion. Koop 12. 1 heel. 37 aren 32 cent. Zaailand, hij den Brecwegmoleji, verdeeld in 2 parlien, sectie B, cé' :>15\ en 517\. Ko ip 13. 2 heel. 70 ace 11 10 ecirt. Zaailand, ook bij den Brccwegnioleii, sm lie li. nr 5201. Koopeu 12 en 13 zijn gebruikt door Louis De- Jiaese. Com'itién en tifels ten kantore van den Notaris SIMPELAERE. Ook Ulliehtillgell Ie brimnicn bij den Notaris CAE, te Ve’irné. en voor wat betreft de koi jien 1 tot en met 7, bij den Notaris DESECK, L; Be ‘irt. V >1 T W K fl HJ K aW GRAS- EN ZAAILANDEN, Jli ALVLRIUGHLM EN OEREli. i gó X.ZB.TWTr«»< BBC van den wordt gevraagd bij DEZEURR, smid te Oostvletcrcn. .1 IMiTVRDftVIll'll ^en,en ‘ler ,n<dk vereischt in DvlLIil wIjIJijIi» Let voorsaixoen. zoo uls in bet nn- Sfii/.orn, eenrn langthirigen tijd en Iwbocfl cencii grooteii ar beid. Daarenboven gebeurt het ook dat de kern zich moeilijk en zelfs niet laat ufmuken. Door eenu ondervinding van meer <1 n vier j.ircn, kan ik nu nnn de landbouwers een |>ocder leve ren. met de volle zekerheid dat het de kern gcmakkelijker en altijd zeker afmaakt. Dit poeder mankt «ie boter vaster, geeft haar een fijnen smaak, eene allerschoonste kleur en belet zo altoos van sterk te worden; daarenboven blijft de karnemelk goed en mag gebruikt worden. AVon derivator stilt oogenblikkelijk de gevrcldigslo tandpijn. Taildeiipoedor, tot zuivering en versterking van do tanden en van het tandvleesch, tegen het bederf der tanden. Het doet onk aanstonds den slechten adem verdw ijnen, veroor zaakt door den tabak of inwendige gesteltenissen. Om aan de talrijke vragen te voldoen die mij wekelijks van Veurne en de omstreken toekennen, en aldus de moeilijkheden te vermijden die eigen zijn aan de menigvuldige verzendingen na ir eiken klimt, alsook om aan «lezen de onkosten te sparen van het reizigen, heeft M. DOBBELAERE, drogist, GrOO- te Ooststraat, te eurne. zich gelast, voor deze die het zonden begeeren, van in den koristen lijd mngelijk de gevraag de geneesmiddelen te doen komen van voormelde apolhekerij. DEPOT van de Boterpoeder en het Muizen- en Raltcnvergift bij D. DOBBELAERE, drogist, Ooststraat, te Veurne. t’O|» R)on«l«*i-daii- SO IMJI,

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 4