I is N"1502 30e jaar. Veurue, I Ba S 23 September 1874. 7 I Inschrijvingsprijs 5 'sjaurs; met de poet G fr. Men schrijft in l.Ij DOM!Ó>n(E-liyCKASEYS PMVIILK-A lTUtMK 8 Vertrekuren wan «ten ijzerenwes van Duinkorke naai' Veuriie, 6 45 11 15 3 43 5 03 Nieuport-Dixniudr, 7 40 12 Vi;urae-Dixmude-Li<hlory.7 43 12 11 4 40 6 02 j Dïxnmde-Nieuport, 9 43 10 33 .■Firm ~r~ r irw Q' "j"~ï Kerkvervolging; in IJiiiiscIilantl. Hel gouvernement van Pruisen heeft zijnen voorraad vervolgingen, tegen al wat den katho lieken godsdienstbetrek, nog niet uilgeput. Integendeel gaat het alles wagen om pan dcnzelven vóór goed hel hoofd te verpletteren, opdat het voortaan'hiervan geheel zou bevrijd ■zijn, want die godsdienst is immers, volgens zijn inzien, de groote struikelblok, waardoor al de openbare (liberale) vrijheden gedwarsboomd worden. Er zullen, bij de opening van den pruisischen Rijksdag, twee nieuwe wetsontwerpen door hel gouvernement aan de goedkeuring van dit lichaam voorgelegd worden, die volgens M. you Rismai'k .noodzakelijk een einde moeten stellen aan het 'beslaan van den roomseh-kalholieken godsdienst. >1n de eerste plaats, zullen de wereldlijke goederen der roomsch-katliolieke Kerk ouder cene besU/udijke wel geplaatst wor den, volgens een grondbegin dal al de gods dienstige vereenigingen onder rechtstreeksche 'bewaking van den Slaat stelt, ■on waardoor het iiehéer liunner goederen zal onderworpen wor den aan zulke voorwaarden als de Slaat zal nut tig oordeelcn. Uitgaande van dit standpunt, kan on zal het ■deel dal Pruisen zich voorbehoudt ruim zijn. Ook zoodoende, wordt het aanslagen van oen ander mans eigendom verbloemd, onder een kleedje, dat door de lijdelijke goedkeuring van-eene wet geving, die slaafsch aan de bevelen van prins von I’ïsmark gehoorzaamt, een sehijn van wet tigheid bekomt, die zooveel te hatelijker wordt, omdat hierdoor alle aanspraak op gerechtelijke tnsschenkomst aan de benadeelde katholieken ontnomen is. Hel tweede wetsontwerp zal wel niet de ge- heele ontzegging van katholieke vereenigingen inhouden, maar vragen, dat geen hoegenaamd godsdienstige orde of cenig katholiek broeder schap mag gesticht worden, zonder de altijd te herroepen toestemming van den Staat. De kloosters, geestelijke vereenigingen en broeder schappen, zullen door de wereldlijke overheid bewaakt worden, die op alle tijden vrijen ingang in die gestichten zal hebben. De godsdienstige vereenigingen zullen nooit leden van vreemden oorsprong mogen aan nemen, niemand zal er mogen deel van maken dan nadat hij 25 jaren liereikt heelt, en ieder lid zal gemachtigd zijn, elk oogenblik zijne gedane beloften te herroepen. De leden-der verceniging verliezen alle beheer over hunne persoonlijke fortuin, die onder de voogdij van kurators ge plaatst wordt, voor het geval dal de eigenaars lot het burgerlijk leven zouden terugkeeren. De leden van die vereenigingen welke cene onbepaalde gehoorzaamheid aan hunne oversten verschuldigd zijn, verliezen al hunne politieke en kiesrechten, liet zal hen bovendien verboden zijn aan de jeugd opvoeding en onderwijs te schenken, uitgezonderd in die gevallen, wan neer eene altijd te herroepen vergunning hun dit toelaat. En dat boeten liberale wetten, in ceu liberaal land Wat is er echter anders te verwachten van oenen lüsmark, van iemand die naar niets ademt, naar niets verlangt, dan voor zich zelve cene kroon ais opperpriester van een zoogezegd oud- katholicism te verkrijgen, daar keizer Wilhelm immers alles gedaan heeft wat in zijne macht ■was, door hem tot prins te verheden. Indi.cn er nu maar de geringste hoop aan den verdrukker der pruisisclie katholieken overbleef, om cene konings- of keizerskroon als zijn aandeel in den buit te krijgen, dan ware zijn onvcrzadelijke hoogmoed gesust en zouden de vreedzame leden .van de vervolgde Kerk in rust leven. Ziehier wat een ooggetuige, schrijft aan den Courtier de Bruxelles over de liberale mani festatie te Venders Op de Rccolleltenbrug zijnde, omtrent 1 t/e ure, zag hij tegen den gevel van de herberg le Café de Commerce, een groot bronzen kruisbeeld hangen; de armen van het beeld waren gebro ken en van het lijf gescheiden. Naast het ge broken beeld, leunden twee kerels die genever dronken en de Marseillaise huilden, om de stem der biddende pclgrjms te verdooven. Dat schandaal'heeft slechts kort geduurd; M. Scheen, burgemeester van Thimis'ter, pro vinciaal raadsheer van het kanton Herve en bijgevoegl vrederechter in die stad, heeft zoo krachtvol gehandeld, dat de beledigers het beeld hebben weggenomen. Die laatsten waren de politieke vrienden van de Etoile, Indépendance, Echo du Parlement, Journal de Cand, Advertentie-blad en andere «liberale» progrcsbladcn, welke echter, óp tijd en stond, de incnschen willen wijs maken dat zij tegen de religie niet zijn. Op Iicetcr dnad! De liberalen hebben eerbied voor de religie, zeggen zij, eerbied voor de oefeningen 'van godsdienst en godsvrucht, eerbied 'voor ,de priesters in de uitoefening van hunne geestelijke bedieningen enz. Is het uit eerbied voor de religie en de oefe- ningen van godsvrucht, dat. liet Advertentie-blad van zondag laatst den spot drijft en modder werpt op de Veurnaars die in den loop der week in bedevaart gegaan waren naarIsenberghe? Is het uit. eerbied voor religie en godsvrucht, dal de bedevaart, de inhaling der bedevaarders, de mis in de kapel en de gebeden, door het. Advertentie-blad van zondag laatst genaamd worden een apenspel? Is het uit eerbied voor de priesters, in de oefeningen van hunne geestelijke bedieningen, lluiukerlie, Veurne, Dixmuiie, Nieupor* n«ar JLichtervelde. 1 aug. 1874. 4 24 3 56 7 lachtervelde-Veurne, 2 20 3 10 8 40 Veurne-Duinkerkc, Het Ambtsblatt van het duitsch keizerrijk be vat de ministerieels circulair waardoor de pro cession, bedevaarten en andere opfcbare gods dienstige vertooningén geregeld worden. Dewijl nu geen andere godsdienst dan de katholieke, soortgelijke plechtigheden viert-,straalt hieruit ten volle door, dat dit reglement tegen de roomsch-katholieke Kerk gemaakt is. Dit willekeurig policie-reglement verbiedt alle procession en bedevaarten, waartoe geene ver gunning verleend is door de bevoegde over heden, omdat zij nadeelig kunnen werken op de circulatie, gevaarlijk kunnen worden voor de openbare rust en zeer veel nadeel toebrengen aan de algemeene gezondheid. Misschien is het ergste ongelijk, zegt het verslag, dat er in de godsdienstige betoogingen gevonden wordt, wel hierin gelegen, dat deze inbreuk kunnen maken op de rechten van personen, die andere gevoelens aangekleefd zijn. Elke priester, wiens kerk als vertrekpunt eener processie zal gediend hebben, wordt burgerlijk verantwoordelijk voor de wanorders en de nadeelcn die hieruit kunnen voortspruiten. Dal heeten wij den vrijen toom geven aan het godsdienslhatend liberalism, want hierdoor is elke kwaadwillige gemachtigd cene processie te verstoren, dewijl toch alle ongclijk op de deelnemers terug valt; immers zijn deze volgens het reglement, verantwoordelijk gesteld voor de wanorders die uit de waarneming van hunne godsdienstplichten kunnen voortspruiten. Hot hatelijkste van dit policievóbrsclirill moet echter gezocht worden in het slot, waardoor het uitdrukkelijk verboden wordt, personen die geen •deel nemen aan die betoogingen te dwingen, het hoofd te ontdekken of te knielen, bij liet voor bijgaan der procession, even alsof de katholieke godsdienst andersdenkenden dwong tegen hun geweten te handelen, daar toch de men schielijk heid wil dat elk godsdienstig gevoel geëer biedigd wordt, waar en op welke manier dit ook begrepen zij. Om aan dien hatelijkèn dwang nog meer nadruk le geven, zijn al de overheden verplicht, die personen te beschermen, welke door deze vreedzame betoogingen zouden gehinderd wor den; dus indien deze of gene kwaadwillige eene processie wil verhinderen, is het hem 'genoeg haar den weg te versperren om oogcnblikkelij'k door de hoogc overheid de processie te doen eindigen,omdat hij, een andersdenkenden dit gewild heeft. Dit reglement zal over geheel Duitschland ingevoerd en zijne bcpalingcn'zullcn streng en zonder ontzag toegepast worden. - -- Bedevaart van Vervier». De liberalen, die volgens hun zeggen, tegen de religie niet zijn, vallen hier, gel ijk'elders,uit tegen de bedevaarten, die, volgens de gazetten van hel licht, eene beleediging zijn tegen den geest onzer eeuw en het geweten der be volking!... Maar hoe meer zij builen en tieren tegen de achteruitkruipcrij, tegen de .pilaar bijters en paternosterknabbelaars, hoe meer zij werken ter bestrijding der ullramontaansche denkbeelden, superstitiën, enz., hoe mier het deftige volk loont dat het van niets anders hooren wil en boe talrijker de bedevaarten wor den. Te Verviers was er eene bedevaart aangekon- digd op dinsdag 8 dezer maand. De liberale jongens van het licht, met de medewerking der Irancmaconnerie en de Internationale, mu ziek en vaandel aan het hoofd, besloten die pelgrimagic onder eene monsterachtige legen manifestatie te versmachten. Ondanks de pogingen door de broeders en yrienden gedaan, om beroerte en wanorde te 6 30 9 08 1 35 7 55 7 40 1015 2 39 9 01 doen ontstaan, hebben de 25 duizend vpn alle kanten toegeslroomde pelgrims, onder het ge leide van Mgr. Caltani, nuntius van Z. II. den Paus, in volle ruste den omgang gedaan. En de liberalenzij die legen de religie niet zijn, hebben van tijd tot lijd geschuifeld. Maar de aangekondigde tegenmanifestalic be gon slechts dan wanneer de pelgrimsstoct terug keerde naar de kerk, waar de straatjongens van het liberalism al hunne macht hadden ver- eenigd. Zij zongen de Marseillaise en la Fille de Angot en andere polissonneriés; maar hun ge schuifel en gezang heeft cepcn uitslag gehad, waaraan zij zich niet verwachten. Vijf en twintig duizend monden antwoorden op de uitdaging op het plein, aan de vensters, overal riep men Leve Pius IX! Deze, voor den godsdienst en de katholieken luisterrijke dag, en zoo schandelijk voor de liberalen, kon niet eindigen zonder een laflen en hatelijkèn akt, die, om zoo te zeggen, het laatste uitwerpsel van het woedend maar over wonnen liberalism was In den nacht hadden de partijgangers van het licht de deuren der O. L. V. kerk ingestampt, de bloemkransen en andere versieringen afge rukt en de gaz aangestoken. De politie die niet een plichtige hoeft gezien, maar slechts eenige hoeren ontmoet heeft die er geheel comme il fout uitzagen, is den koster gaan verwittigen, wiens tegenwoordigheid alle ongelukken heelt voorkomen. Ook heeft die goede politie van Verviers geene enkele poging gedaan om de belcedigingcn toegebracht aan' de nuntius van den Paus, den katholieken godsdienst en den Paus zclvén te beletten. I i i'.f jtMairnrirtagara s i»wrTn^,lw.Hr -mm Annoncf.n. 20 cl. per reg. Id. rechterlijke, 50. ct. Eer herstellingen, 1 frank. Van 1 tot 5 reg. 1 fr. Een nummer 15 centimen. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz,. 20 fr. het 100. 7.wartrAonnrrutrrial, te Veurne -f-TBrni rL

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1