GOEDEREN ll-nrlNH 1 hrcIeKcn 111 MELKKOE! T F. D E SCHOONE HO ALLERBEST HOFSTEDEKEN gestaan en gelegen te Proven, nabij .de Blokstraat, VRUCHTEN I I I L’Illiïstratiön européenne, te ose. r» - Notaris WS, 'I I I VER KO O ZP XIST O I T LAMPERNESSE EN CAESKERKE. tous les samedis. •4° année iJ’exiwtencc. Province, 10,50 francs par an. van een OPENBARE L1CITATIE-VERK00PING .van eene 11118.a>.j Hi. Cl Km U.1 J JI mm V»^ Journal de grand format li 8 pages, paraissant 1 i V 1 V2 1 t giiirxcrlijke Stand «Ier Htad Veurne. pernése-ilorpplaats.'openh -1 - -O D-J blikeinen alle hoop verloren hebben, KASTOOR van den ie Proven. bekend per kadaster sectie B, nummers 386; 388,389, 391, 39ibis, groot 99 aren 57 cen tiaren. Aanslag met de toewijzing. Woensdag O October ten 1 ure na middag, ten hofstedeken van dó kinders Vandenbroucke en d’heer Charles Neu- ville te Proycn, alsmede op eene partij zaailand gestaan en .gelegen TE POLLINCHOVE (K1YITHOEK-) olmen, abeelen, wilgen, esschcn en .populieren in Crontb’ekc, mérkweerdigc vcrköopïng van 1 ISO Bioopesa schoone, zuivere',"gave opgaande eiken, VioïiderdnE S October 18i4, om'3'urona middag, is Stadhuis-al’spanning te Loo, zal de nota ris STWÉitV, aldjiar-jopetibaar bij licitaiip- verkno pen het volgende onroerend goed Eene Hotstede en afhangïijkb.edeh, groot, volgens titels H. 14-25-19 C., en bij Kadaster sectie C. lïufn- im rs 656, 637, 664, 668 en 669, n sektie I). rnh'n- mers 97, 98, 99,' 117, tot 190. 125, 130. 131. J33, 128 en 129, groot li. 14-41-90 C., onder brhomvde grond, hovenierhot', boomgaard, gras- en zaailand, gestaan en gelegen, te Pollinchovc. wijk Kivitlioek, verdeeld in 10 koopen en gebruikt door. Carolus De Vrière. tot 1 October 1875. Titels .en conditiën bij voornoenideri Notaris. Inlichtingen te bekomen bij den notaris BEKTEN’, te Popcringhe. Bij uitscheiding van bedrijf. jshsl er®®» .zaueES- van eêhó en anderg,voorwerpen TE ALVERINGHEM. De Cltocolailen-Dclncre, zijn heden in de beste huizen aangenomen. De vlugge bijval dien zij bekomen hebben, en de voorkeur dien zij ge nieteer,' wordt ’uitgelegd door hunne waarlijk goede kwaliteit, zuiverheid, aangenamen smaak en ver- kwikkèm’en reuk. Wij zijn in een woord nu ont slagen ons naRr den vreemde te moeten begeven, om zich een voortbrengsel aan te schaffen dat men hier ten minste zoo goed vervaardigt als zij, dat ook het geval is met vele andere produkten. SJotuïertlas; IS Cetober flVJï'-S, om '2 ure na. middag, zat de. Notaris te Alveringhem,' koopdag houden ten huize van Charjé's; Cleire,. te, Alveringhem, (oude, hofstede Ghyselen). van Eene goede melkkoei, 1000 schoven'tarwe, 700 schoven haver, 330 schoven rogge, partij aardappels, hooi, stroo, kuipen en kern, 2 roomstanden, poter- mijne, al nieuw, 2seulen, nog 2 standen. 25 teelen, rakels, mesthaak, nieuwe ladder, en andere voor werpen. Op tijd van betaling, mits borgstelling. VcrschillÊ^e tijdingen. Wij vernemen met innig genoegen dat M. Leopold piQSwaj-Bi it door Z. II. den Paus be noemd e t(11 van het orde van den 'll. Grcgorius»don Gvöoinn’.- Bij de aanbesteding voor het nieuvvboüwcn van ziekcnzalöii' en verandcringsWcrken aan het Ouddfndniienlnnsalhier, welke den 14 sep- temlió? lieeft pïatitk gehad, zijn' gemelde werken aangenomen, yhor d^n prijs van 52,250 ft', dóór sieurs pï ■■Decfüódt-Teriiie.r, metser, en.Karei MvIIia timinerman, beidé te Veurne. liet be- 296-23 fr. liet A/t>ikh:iiiliiii)ii)sblad'v:u'i Tiirrihont, spre- kende van het ontslag’van M. Lust, zegt liet, vcrjrqk van M. Lust.zal in onze.stad al geméén bcti®urd worden, alwimr hij, voor dcli korten tijd, dat hij hier verbleef, de achting cn genegenheid van geheel onze,bevolking had we ten iii te winnen, en alwaar hij onze middelbare school op die schootje hoogte heeft gehouden, diezij sedert.vele jaren bekomen heeft. -u<M. do:Gouv(Tneur der provincie Weslvlaan- deren heeft een omzendbrief aan de gemeente1 besuren gezonden nopens de jaarwedde dpv beamien van den burgerstand. De bestendige deputatie des provincialen raads, na de kwesli^ op eene bijzondere wijze bestudeerd te hebben, stelt voor deze jaarwedde te bepalen op 100 frs per duizend inwoners. Deze hooge ambtenaar bekent dat de burger-*» stand een der gewichtigste vakken uitinaakt vaii.het openbaar bés,tuur. - Woensdag na middag is een groot onge luk gebeutd aan den Kcize.rhbokte BèprsV. Florunond De Seek, van Dixmude, op écnen boom geklommen zijnde om okkernoten te pluk ken, is er ongelukkiglijk van afgevallen en dood ten gronde gestuikt. liet publiek wordt verwittigd dal de dóor- tocht zal- gestremd worden op de Larige Brug, liggende over hef vaarwater der haven van Nuitipótt op <Ie weg van Ostende naar Nieuport, te rekenen van den 28 september tot den 28 October inbegrepen. De belgisuhe-bcdcvaart naar 0. L. V. van Lourdes is algeloopen te midden de betuigingen van het levendigste geloof on de diepste gods vrucht. Een pijnelijk ongeval heeft de reis bedroefd. De E. H. C..., onderpastor te Zoutleeuw, leed sedert lang en geweldig van eene hertziektel Hij deed de bedevaart om te mogen genezen of sterven. In de bedevaart vernam hij dat een priester van Kodez. van de zelfde ziekte gestorven was welhaast is het mijne beurt, zei hij. Tc Buglose kon. hij de mis niet lezen bij communiceerde. Eenige minuten later klom hij in den tweeden trein en bezweek schielijk in de. armen zijner .gezellen, na de laatste 11. absolutie ontvangen te hebben. :i Er is geen twijfelen meer aan, volgens de Monde van Darijs, dat de gewezen koning van Spanjé, Aniedeus; zoon van Victor-Emmanuel, bij dén II. Vader om vergeving heeft gevraagd van alles wat hij tegen hem of tegen de belangen der Kerk niag hebben misdaan. De italiaan- sche kerkhaters zijn woedend om die onder werping van Victor-Emmanuel's zoon, en de ministers zitten er ook niet weinig meê in de vérlógcnheid. De familie van den gevallen en gestorven kci/c'f der Fraiisclien, is in hard geschil geraakt en ligt iu twee partijen. De eene partij houdt liet met de |ge,wez.ene keizerin en haren zoon, de andere met prins Napoleon, bijgenaamd Plotn- plom, of don rooden prins. Waarover de rusie ontstaan is, wordt niet met zekerheid gézegd. Eeii krachtig bewijs van den gevaarlijken, om niet te zeggen wanhopendeit toestand', waarin het spaansch republikeinsch noorderle- ger verkeert, en de onmacht van het gouvèr- nemênt van Serrano, om dit te ondersteunen, wij vinden in de volgende depeche, die door deh Uien l^iddic-vM Parijs wordt meêgedeeld Een particulier bericht uil Madrid meldt ons, dat hetininistciié van oorlog besloten heeft den te veld staauddn oogst geheel te doen vernielen, in die provinciën, welke door de Carlisten over rompeld zijn. Er is insgelijks bevel gegeven tot eene razzia van hel -vee, om de benden van don Car- los uil te hongeren. liet oorlogsplan van generaal Gandora is aangenomen. Als men lot zulke middelen moet toevlucht nemen, dan mag er gezegd zijn, dat de repu- en aan 't uiterste, de razernij der wanhoop, gekomen zijn. Sommaire du N" 46. Gravures M. J. Heems kerk, chef' du Cabinet Hollandais. Le Chateau d’Oydonck (Flandre Oriëntale). Un Calvaire au quinzième siècle. Quatrième épisode de Petrus 1 et Matliias; Texte Nós gravures. Ghronique de partout. En remontant le Rhin. 7nic lettre. Une Promenade histófiqué dans Spa. Le Moucheron. Le Ban quet de la Vie. M. le Comte de Theux. Petrus et Mathias', óu fi Cilde et Ia Commune au Moyeti-Agè’; On s’ab'onne a Bruxelles, chausséede Louvain, 1. Geboorten. 21. DTIondt Hector, z. van Hendrik en Metre Amelia. Patmestraat. 24. Marnhout Honoratus, z. van Karei en Bacquart Amelia. Beoosterpoort. 25. Decherf Justina, d. van Lodewijk en Priguot Maria. Decloedt Elodia, d. van Emmanuel én Tornier Maria. Binnepalen. 26. Verbrugghe August, z. van Leopold en Delepiere Sofia. Hand- boogstraat. 27. Houbaert Zenobia, d. van Bene- 1 dictus en Gcsquiére Maria. Stc. Walburgastraat. Sterfgevallen. 22. Pinte Theodoot, 37 j. 11 m. 22 d., agent van politie, ecjitg. van Maria Rudolf. Moenaert Isa bella, 86 j. 11 m. 13 d. rèntenïérster, wed’ van Joannes Denauw. 26. Spilliaert Cumiel, 1 j. 1 ui. 3 I -ei ud T Openbare Verknoping van onroerende De Notaris NIMPlXAEni:te Alveringhem, •zal, op Dondenlait 1 October 1,S74, te Laia- 1 1 -baar vefkoopéii Gemeente Ldmpernisse-dorpplaat.s. jKoopcn 1 cn 2. Een schoon en gerieflijk twee-l woonstig Huis,' van 2 stagien met schuur <m stal lingen, retriisé en 27 aren 63 cent, erf, gebruikt tot 1 mei 1875, door den vorkooper en Francies Vieloor. Koop 3. 1 heel. 15 aren 75 cent. Zaailand (Bouwgrond), langs den steenweg naar Oostkerke, 1 sectie C. N' 269. wri\“eld.in "6 loten. Kwop 4.'—--'Ö0 arcn'20 cent. Zaailand, sectie C,' i iff 139y. verdeeld in 2 loten. Koop 5. 1 heet. 15 aren 60 cent. Vetweide, sec- C, nr F37a. Koop.6. 1 heet. 8 aren 30 ceel. Grasland, sec- tjie C. n’ 248. Koop.7. Ecu driewqonstig Huis, met schuur en 25 aren land, langs de straal naar de Kruysse, gn- bruikt dooi;verscheide iot.1 mei 1875. Kóóp 8. Een welbekalante Herberg.'den 'E.Bi, met 42 aren 75 cent. erf. onder bebouwden grond en zaailand. Gebruikt door Piéler Dolphen, tol 1 mei 1875. Koop 9. —43 aren 77 cent. Mpaigras, inCacskerke, sectie C. n'“ 134 cn 135. De koópen 3. 4, 5, 6 en 9 en het land der kpopen 7 en 8 zijn gebruikt döyr den verkooper. Seff-ns aanslag. Conditiën en titels ten kantore van voórnoemden Notaris SIMPELAEllE- UJinstlag 13“ October AS5-1, 3 ure na middag; te Proven, ter herberg het Ramtjo, OPENBARE VERK00P1NG van een schoon en JWtaas»«5«jc 4 8 Oettsber om 4- ure na j middag, ter herberg den Babbeldcre, te Alveringhem, i openbare verkooping van Ken Huis, met afhanglijkheden en 4 aren 50 cept.‘ erve, onder bebouwden grond en hovemerhof. .ge staan te Loo.. dij den Rabbelaere, gebruik: tot 1Mei 1875, door Eduard Degraeve. i Tijtels en conditiën bij1 den Notaris SKlSïFE- EjAttliSE, te Alveringhem. TeaaieSfdem dag», om 3 ure na middag1, in den Iiabbe.la.ere, zal verkocht .worden 1 kleerkas, koffer,- andere voorwerpen, mansk'éederen, en kemgen. ----

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 3