I ft01564 30e jaar. Veurne, 7 October 1874. 6 30 7 40 Inschrijvingsprijs 5 /r. ’sjaars; met de post 6 fr. Men schrijft in Lichterveldc-Veurne, Veurne-Duinkerke, Men heeft God reeds sedert lang uit het bestuur der wereld willen wegcijferen. Ga maar heen. heeft.men hem gezegd. gij zijt te oud; en wc zullen onze zaken wel alleen afspinnen. En God heeft hen laten doen hij is heengegaan, voor oenen tijd. Eu zij sponnen, sponnen, sponnen. Maar wal zij sponnen brak af. of. als 't niet brak, liep in de war, en hoe langer hoi' meer. En God wil niet weggecijferd worden, ten minste niet voor goed. Hij zal eons weerkomen. Wanneer? Als een vader, door zijne kinderen aan de deur gesmeten, hen in zijne vaderlijke liefde straffen, dal is tuchtigen en verbeteren. wil, gaat hij heen, én laat hen aan hen zelven over, en aan hunne drif ten, en aan hunne onervarenheid, en aan hunne on veiligheden. Eens toch zal hij weerkomen, want hij zou zijne kinderen niet gaarne zien ten onder gaan. Zijn het immers toch altijd zijne kinderen niet Hij zal weerkomen, als zijne kinderen zullen er kennen. dat zij hom niet missen kunnen, als zij hem zullen torugroepen, smcckcnd en vurig smecke’nd terugroepen. De religie gaat om zeep, zei Juliaan de apostaat, en zoo veel kerkverdrukkers met hem; zij verdwenen, en de religie bleef en groeide. De religie gaat om zeep, zei Maarten Lu ther, en zoo menige hervormer met hem; maar zij verdwenen en de religie bleef en bloeide. De religie gaat om zeep, zei Voltaire, en zoo veel spotters met hem; maar zij verdwenen, Ziedaar wat wij, katholieken, vooral te doen heb ben. De anderen willen niet. Er valt dus te, bidden en dubbel te bidden voor ons en voor hen. die niet bidden. Godc zij danker wordt gebeden. Wat grootsch vertoog levert het katholieke Europa sedert jaren op, in die krachtige, publieke smeekin- gen. die men ten hemel zendt! Wat grootsch vertoog nog dezer dagen in die plechtige hellevaart naar Lourdes! in die bedevaart tot haar, die het best den vader des huisgezins lot zijne-verdwaalde kinderen kan terugbrengen! Men ga zoo voort. En als er, ten laatste, niets meer zal zijn, niets meer dan God daar boven en het gebed hier onder, dan zal de redding aanbreken, dan de zegepraal van God en Godsdienst. En dut zal het einde zijn van al het gewoel en het tempeesten onzer dagen; dat en geen ander. en de religie bleef ongehinderd. De religie gaat om zeep, zegt een verkrop te burgervader en hel Advertentie-blad en nog wat andere; maar wacht een tijd, zij gaanen de religie wordt er niet om verminderd! De redacteur van het Advertentie-blad verdient een prijs in christelijke leering, doch de 1' niet, noch in theorie noch in pratijk; hij heeft immers geen wetenschap genoeg, daar bij in zijne tentoonstelling van christelijke geleerdheid vele en groote punten achterlaat en deerlijk mist in zekere praktische toepassingen. Hij zal wel doen, eens de tien geboden le overloopen, eer dal hij verder wille medewerken aan de ver- zcdelijking des volks; want de tien geboden Gods zijn wel het volmaakte wetboek der zedelijk heid. Hij zal er veel in vinden, waarvan hij geen gedacht meer heeft of dat hij tot hiertoe niet wel verstond en hij is zeker niet te oud om aan te leeren. Mijnheer Bonhomme, Ik heb het Advertentie-blad van zondag laatst te lezen gekregen om de antwoord op mijne vragen. Zij staan in het hoofdartikel, onder het dilemma <1 tous seigneurs tous honneurs, waarvan de schrijfwijs eens te meer beloont, dal Vlamingen dikwijls slecht fransch schrijven. De auteur zegtGij ziet dat wij altijd (une fois n’est pas coutume! vergeef mij dat fransch, gij wilt er wet schrijven) bereid zijn om al uwe vragen te voldoen, en ze, zooveel mogelijk, ’t uwer grootste vermaak op te lossen.» .Ia, mijnheer de schrijver, t’mijner grootste vermaak; want ik meende dat gij fijner waart in uwe wetenschap van zedelijke godsdienslkunde; ik durf u zeggen dat gij niet heeft opgelet, wanneer de priester, dien gij achtbaar noemt, u het christelijk onderwijs gaf, en dat gij hem woorden in den mond legt, welke hij zeker nooit heeft uitgesproken, en dat gij ver het meesten deel vergeten hebt. Wat de fabriek in kwestie zou betreffen, het geld dat daartoe zou kunnen gebruikt worden komt van aktien der compagnie Pauwels, die in tijds verkocht wierden, en van zekere gelden die te goeder ure uit de handen getrokken wierden van Leclercq en zekere andere liberale nota rissen. Voor hetgeen gij zegt, mijnheer de schrijver, over vrij zijn en vrijheid, gij bewijst nog eens, dat gij de vrijheid niet kent, en dat gij eene averechtsche manier hebt, om iemand tot over tuiging te brengen. Dat zal mij de moeite sparen, u nog iets te vragen, tot dat gij meer en beter onderwezen zijt. I>e Toekomst. De toekomst wordt hoe langer, hóe donkerder. Er is iets zeer drukkend, zeer smachtend in den dampkring der samenleving. Iedereen vóórziet nog woeliger, vreeselijker dagen, dan die wij sedert jaren te beleven hebben het zal, het moet tempeesten. McnsehtJijker wijze is alles’t onderste boven ge smeten, en er is gcene redding mogelijk. Zij, die kunnen redden, willen niet; Zij, die willen redden, kunnen niet. Er is niets meer, dat helpen kan, dan God daar boven, het gebed hier onder. Het is weinig neen het is alles. Laat uw oog over de landen gaan. Oreral of onwil of onmacht. Frankrijk liecft niets geleerd, niets bij den bloedstroom, aan zijn volk afgelapt, niets bij den vuurgloed, door de petrole aangehitst. Het is het rijk van liet voorloopige, het rijk der commission, het rijk der babbelarij. Zoo sterft een volk, en zoo’n dood heet men zelfmoord. Duitscldand heeft niets onlleerd, noch door den heldhaftigen tegenstand zijner bisschoppen, noch door de dwaasheden zijner groote en kleine Bismar- ken. Zoo loopt men zich den kop aan stukken legen den muur dien men zelf opgerecht heeft. In de overige landen vervolging van het goed, of ten minste onverschilligheid Laat ze maar doen, schijnt de leus te zijn der minst bedor- venen. Een soldaat is er, oen man van eer en van geloof, die den degen aangegespt heeft om het erf deel zijner vaderen, aan onlust en onrust ten prooi, voor vrede en voorspoed terug te winnen. Hij is omringd van eene schaar van dapperen... Hij zou zegevieren, en van daar zou wellicht red ding kunnen komen. Spoedt u machiavelisten 1 En zij spoeden zich. Zij spoeden zich om Serrano te erkennen, om don Garlos last te verkoopen, om alles hoe langer hoe moer in wanorde te brengen en te houden. Het tijdvak van onrecht en geweld, zoo zal men eens wellicht in de geschiedenis ons schahde-tijdvak noemen. duurt nu reeds jaren. Niemand zou ge dacht hebben, dat een zoo spannende toestand duren kon. En nogtans gedurende al dien lijd is de span ning immer grooter geworden. Hoe lang nog? God weet het. Maar hoe. meer alle mcnschelijk beraad te kort schiet, hoe meer alle inensehelijke hulp ontbreekt, hoe hooger do nood klimt, des te nader zal het oogenblik der redding, der herstelling, der zegepraal wezen. Dinsdag 29 september hebben de begijnen van Gent hun aloude hof verlaten, alwaar hun genootschap zes honderd veertig jaren lang in vrede on in gebed had geleefd', gespaard 'zoo bet wierd door alle revolution en beroerten des tijds; gespaard wierden ze, de begijnnen, omdat zij hun in de dagen van gevaar, van nood en ziekte te deugen stelden en hulpe verleen den overal en aan alleman. Wat in zes eeuwen niet is geschied, moest in 't jaar 1874 gebeuren, als een troep liberale Als wij mochten den hoofdredakteur van het Advertentie-blad eenen raad geven, ’t ware van zich donderdag toekomende niet te vrede te houden dat dubbelhoofdig en beenig schepsel te gaan aanschouwen, maar van zijne tent ermede óp te slaan; hij zou zijnen lyrischen en fanta- sischcn schrijftrant kunnen gebruiken en zich doen doorgaan voor eenen somnambule of een draaijenden Dervisch Het is toch wonder als wij beweeren dat hij raast en droomt van klerikalen, jesuieten, zweerden, enz., hij zegt neen, en om het te be wijzen, geeft hij nog eens zijnen droom op, met sweepslagen erbij, waarschijnlijk om meer ge rucht te maken! Alles, in zijne gedachten, is monsterachtig hij ziet dubbele hoofden, uitge- rokkene hersens, vemenigvuldigd verstand en wal weet ik nog al’t Is een kipkap en een moes pot, om in te versmachten, met snaren op den hoop, opdat geen wargaren zou ontbreken. De man spreekt van snaren roeren op hart scheurende toonen. Spaar dat, mijn boutje, tot Ceciliadag; en als men uw muziek niet verstaat, ’l is dal de toonzetting wiet goed is, of dat gij valsch speelt. Het terrein der huichelarij en der vrijmetselarij is brandend voor de voeten der klerikalen, zegt hij, en onwillig biedt hij alzoo hulde aan deze welke bij bestrijdt. Ja, Advertentie-blad, het terrein der huichelarij en der vrijmetselarij is brandend voor de klerikalen zij begeven zich op dat terrein niet, zij houden aan de waarheid, zij verdedigen ze rechtzinnig openhartig en in het volle licht; zij laten de huichelarij aan u, wiens voeten op dat terrein gevoelig geworden zijn aan de hitte der mommerij en aan den schaamte- gloed der valschheid. Ja, het terrein der vrij metselarij is brandend voor de klerikalen, en als getrouwe kinderen der Kerk, zij blijven van dat terrein af, omdat zij weten dat de vrijmetse larij veroordeeld en gedoemd is door de Kerk; omdat zij uit officiële vrijmetselaarsstukken ge leerd hebben, dal de vrijmetselarij niet anders bewerkt dan het vernietigen van alle gezonde princiepen, het omwoelen van alle Staten en van de samenleving, door list of door geweld, gelijk de revolution van de jaren 1790, 1830, 1848 en de Parijsche Commune hebben bewezen. Wij laten het terrein der vrijmetselarij voor u, wel wetende dal gij' er de wegen en de wcgcl- kens van kent, en wij hóuden ons te vrede met de waarschouwingen van onze Moeder de 11. Kerk, en wij houden ons verwittigd door de ge schriften zelfs en de oorkonden der vrijmetse laars om hun terrein als gevaarlijk te aanzien voor rede, geloof en zeden, voor vrijheid en maatschappelijk welzijn. 9 08 1 33 7 33 1015 2 39 9 01 Vertrekuren vim de» ijzereniweg vim lluinkerke, Veurne, JHxniiiile, IVieuport miar Liclitervelde. 1 aug. 1874. Duinkerke naar Veurne, 6 45 11 13 3 43 3 Ou Nieuport-Dixmudc, 7 40 12 4 24 5 36 i Veurne-Dixmudc-Lichterv.7 43 12 11 4 40 6 02 j Dixmudé-Nièuport, 9 45 10 35 2 20 5 10 8 40 Lij BOMlOMME-llVCKASEYS OMCkktM-CITGMVkB, Zwarte.Nonncnstr.ii t. le Veurne Annoncf.n, 20 ct. per reg. Id. rechterlijke, 50 ct. Eer herstellingen, 1 frank. Van 1 tot 5 reg. 1 fr. Een nummer 15 centimen. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz,. 20 fr. het 100. -——roem i - ----i~m -r» - r? --

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1