EOOME1T IN ST EL MENAGIE-GOEDEREN TE PERVYSE, (gehuchte de Vijf Huizen), op Allerzieiepilhg; S .November 4974, om 3 ure na middAg, r L’ii 1 ustration europeenne, Journal de grand format A 8 pages, paraissant ■lous les samedis. RÉNTEIYI.ERSHKIS 2 SCÜOOXE V[ERWTELVOITU REN, MENAGIE-GOEDEREN, KotaHs C A PELL E, TE WATOU. J 3° Maandag 3 November $874, te Ronsbruggc-Ilaringhe, Oosthoek, ter hofstede bewoond, door sieur Butayc-Dcbreus, .verkoo- ping der schoone langstammige iepen'cn eiken BÖÖMEN. KOliPÖAG n van HUISRAAD, HERBERGTUIG EN BOUWSTOFFEN 77? ADINKERKE. K O O P I) A G tiinbres- van )IIO< VAN DEN NOTARIS Benoit V AIWEKBERGIIE, TE ROUSBRUGGHE-HfiRINGHE. Om verdere inlichtingen zich te begeven, bij den voornoemden Notaris GAPELLE, Gebruikt door de wed1' en kinderen Engeibertüs -:‘en ma^e W ruchtbaar. Pafte de Velours! tel est le titrd gracjrax et piquant de la nouvelle valsc.de Jules Ki.ei.x'. TouteS les qualités .dé l’autcur de Praises uk Chdnipa'gn'e, sont réunies dans cctte oeuvre mélodïeuse, dont le succes’est immense li Paris. D’ailleurs, la vogue de lï'ininent niafistrb s’augmente chaque! jout, et rich nest plus agréable que dc cueillirdaus sou parterre les fleurs aimée.s J’azza d'Amore, L’èvres de Peu! valses, Caiur d'ArtichautPeau de Satin, polkas, saus oublier une délicieuse mélodie Soupir ef Bai- ser, qui est ayeq la valse pdtte.dü Velours! le plus grand succes de l’époque. j. On recoil franco les oeilvrcs de Jules Klein, en envoyant pour chacune d’elles 2 fr. 50 c. en timbres, 'poste (a 4 mains 3 fr.; 1 ir/70 c. poijr la mélodie), a Deliéce. niagasin de musique, 94, rue de la Mon tagne, a Bruxelles. I {'kneuzingen. naar zijne- i, cn zijn zoon Paul, die ten zaterdag te Marckê’ <D >is te Gent voorgevallen jonsctiap bestuurd door '’Mechelen, 14 jaar oud, Men boom, waaraan het reuzenstap genoemd, tol... Geheel de stad is f hoe wel, tot heden toe, azet er een woordje van ïrstaat, die stilzwijgötid- fn een klooster gebeurd t patroonschap, ge zoudt timp hooren steken, om Argeloosheid, de onbe- 3zelfs de wreedheid van fn de nonnen. Maar nu, lelijkheid van een vrij- i’zij gelijk mollen, en ge in rd ware ike men in dit gesticht b misschien ook wel de taan ’tciviel moet geven maakte dat men tot drie (ter voor het zieltogende ifdeer men, na het ver enen priester ging, die timp woont, ci( slechts ilatigcn, dat hij voor een Maandag 3© October AS74, ten 3 ure na middag, ter herberg en brouwerij van baas Van Eecke, te Watou-plaals, overslag van een HOFSTEDEKEN, td Watou, van 3 hokt. 90 aren 77 centinrcnd Gebruikt door Francies Verbouwe, tot 1873. HfJ 3° Dinsdag $7 October f874, 3 ure na middag, op het voorén te koopen hof stedeken, venditic dor aldaar staande schoone eiken- cn iepen BOOMEN. Bij uitscheiding rail bedrijf. De Deurwaarder BRIL, te Veurne, zal op IMus- dntï S 7 Voiember tM4, om 2 ure na middag, ten huize vanl'mliT Coulembier, koopÖag houden van deel huisraad, 14 tafels, 2‘stoven, 50 stoelen, 3 kas-; sen. 6 banken, schuiftafel, tinnen doqbele, enkele en halve liters, koperen kandelaars, biffl'-, genever- en wijnglazen, karaffen, tegels, pannen, klompjes, tuimelaars, vuurslpannen, jxmnelatten, plahkeit, dil’t- pérsen en brandhout. Op tijd van betaling. K O O P D A G 61 koopen zware ABEELEN en OLMEN, eenigc KOBBEN en andfere ter hofstede van Louis Mazereel, TE 1SENBERGHE, BIJ DE DORPPLAATS, Mnandax November 1S34, ten I ure tïa middag, door bevoégd ambt, be taalbaar ten kantore van den Notaris SIMPE- LAERE, te Alveringhem. van Kool- cn ll nscnliarnnM, aft TE LAMPERNISSE Vrijdag G November 4974, om .12 ure ’smiddags, zal de notaris MWPItianut, le Al- vorilighcm. koopdag houden, ten huizo van M. Louis Dctollenaere. te Lampernissb, van 3z00 schoven tar we. 800 iil. bonnen, 500 booten klavirhooi, 500 bon- dels hooi, 10 aren aardappels. 30 aren klavers i2" snede) en 10 aren beclrapen, wagen, karre, 3 eegtleu, kordewagen. stootwagen, 4 haalstanden. mol sclio. tels, slede. Iiaalkarteel en pómp, hoveniersalamn'eti- voiturc, 1 peerd, 3 melkkneijen. jaarling. jHVijn, en het pluimgedierte, dórcliklecd. graanzakken, kern, brandhouten eenigc ineuagie-goeihTcn. Met gereed geld. iJiR't Pausclijk Hof, Mgr. ■Idaplje had willen doen iitSlcr van Trisulti, alwaar reef, is door onbekende vaslgegrepen gewor- te verkrijgen werd er >tpld gevnjagd. Nadat de in gelukt was zich deze dc gevangene in vtij- wien verdeelden de som hchltcn in de naburige het nu in Italië, zelfs d Rome is er geeitc vei- iuJ- .fd t .IWHHI (,<4 (Ut JH' N JIBP. j 9. J 4* n»»ée d’exiHtelice. Province, 10,50 francs par an. Sommaire du N° 49. Gravures L’n Gars Bohémien. Póur ne pas venir Bredoüille. Sep- tiènic Espfode de Petrus et Mathias. TexteNos gravures. Chronique (le partout. La Testatrice. (Fin.) Les Briquel Èndiablées'. I Légende deKboids de la Sambre.) L’Envieux. Petrus et Mathias, ou la Gilde et la Commune au Moyen-Age. (Suite.) Ön s'aboinm a Bruxelles, ehausst'C d$ LouVaih, 1. iKuricerlijke Mnml <5er tttml Veurne. Geboorten. 14. Blnnckacrt Hieronimus, z. van Karel en Tytcca Amelia. Bewesterpoort. Sterfgevallen. 14. Tahon Conslantinus, 83 j. 10 m. 19 d. zonder heroep, wed. van Victoria Ilaelewyai, echtg. van Maria Rossey. 15. Dcgroole Eduard, 29 j. 6 in. 15 d. timmerman) geb. te Brugge. 16. Gevaart Alaria. 2 m. 12 d. 19. Mahicu Amand, 41 j. 3 in. controleur dor douaiien. Icenc uur vroeger kun- parloc zou dat gediend jder gediplomeerde bc- toch niets doen zonder |!1! bloopen maand september gevolge hunner slechte gesteld worden. Van dit |82, na hühne opening of naar hunne vcrzeii- d9G3 brieven zijn in de I Jan MM. J. en E. Dujardin kmber, om 10 ure 's mor- fgadering in de grootc IIBrngge bijeengeroepen, Jvecl zij te goeil hebben JDujardin een uitstel van M of niet. i|sselHel nieuw justicie- Jdie onvulhare afgrond, 4 ontzaggelijke gcidmas- UUlt betaalde hier voor ll’incie fr. 2,000,01)0 en i.i Daarna stortte de stads- ■.000, waardoor de som- lllot nu toe gegeven tot ■X zonder de fr. 200,000 !1 de gemeenteraad der At van liet loopendc jaar .Waal der gestorte gelden ttë>0,000, en de tiiigavejn pi,581 fr. 84 cent. Hel prachtig gebouw zal jfen vergen. Mén vóórziet J' onkosten wel meer dan bcloopcn. Volgens het iNusliciepaleis met voor ffl te'ii eenc piachtige. ka- Adie 13 of 14 miljoen ir. D Odessa melden, dat de M cn in de omstreken zoo itndvce langs de stralen L" Dinstlag :3 Atóvrnaher 1*48. 2 l d ure na middag, le Dixmude, Groot Sinf Jorishof, niet gcyviin .yajj 1(2 instelpreinie, kHMIÏ ^n<| fi»r ahi^lirnwrJl II. 43-99-77 C, LANDEN cn WEIDEN, ie (llereken, waaronder eeno SCIIAAPI1OFSTEDE met II. 30-57-60 C; cn 4 WOONHUIZEN met Erf. iu; 1 twin J li. 1-06-07 C. LAND en’ MAA1GRAS, te Woumen. 11. 0-85-70 C. WEIDE, le Lampernisse. Een WOON’lVlS en wehekalaiite POTTERAK K1ÏRIJ, te Thpurout, m'cY II. D-^2-79 C. Erf. II. 1-110-90 G. ’ZAAILAND, ook ie Thomoul. II. 2-93-4DC. ZAAILAND, WEIDE en l'.OVE- NIEIIIIOF, te Adinkerke. Een WOOMH iS, je Dixmude, indeBeerst- slrnat en E. 0-01-63 C. Erf. Een idem, te Dixmude,'i.u 'Le BeerStstraat en 11. 0-01-15 C. hii-f. i'.-.m IDEM, te Dixmu lc in de Bcerslstraat vu 1 ■Oi-33 C i.if. MVoensda; t jQm 4; urejjrta n Gast-Lom?ko» to Rousbrugge-IIaringhe, DEFINITIEVE, TOEWIJZING van Gemeente Beveren, dorp Rousbrugge. Koop 1. Een onlangs uil. den grond nieuw gébouwd WOÓNHVIS van twee verdie pingen’, met inrijdende'poort, paarde- en andere stallingen, remise, steonput, houtstal en serré in den hof. Laatst bewoond geweest door den heer doktor Vanderg'hote. Koop 2. Èérie 'allérbeste WEIDE', gróót 50 aren '18 centiaren,' gébruikt dóór Honoré Pofréyc-Bruneel, tol den It-iiovcmber 1874. Urac's: VAN DE fiOTAlllSSES STEVERLYNCK c» WAUTE11S TE IIIXMITIE.' -- 3° NEaimalng EG IVoTcuiHser 9 ure ’smorgons, tc;Alveringhem-dorp,jten hui-* ze van den boomzager Francies Lyleir, koopdag van .’tl zijne IWenniiie-jroeiIerei», Slapihg*,1 eo» S2is»ot. 2° ZrSfdch fl© Wovéiiahcr 3 ure na, niiddag, te AlverihglilJ'hi-dorp| in den. csiaminet van Gastaal AVuïlenianj, CPEWBAR? VERKOOPING run .T j| 'jffizEBR-jitrrys TE ALVERJNGEM-D()RP, langs den voetw.egcl ua.ir Ldo, in de'nabijlieitï van het kapelaanhuisi Bewoón l 'door <]en.'verlioóppv Ijrancip Lyleir. - - Aan-d-e; mei de geldleliiiig, Dinsdag t®7 October iWS-fl, ten 2 ure juist na middag, in hel Gemeentc-huis, te Rousbrugge-Haringhe, Openbare verpachting voor 9 naeenvolgende, t Bureel vah Weldaad van Röusbrugge-llaringhe, in te gaan 1 october 1875. Bestaande in rond de 27 hectaren 93, aren 77 centiaren. Huisgronden, hovingen, zaailanden, weiden, boomgaard, maaigras, vloge’en een bebouwd hofstéd'èkén. a»*g SS" October flft7 middag, 'ter herberg van Scrajdiiu - VEBXC O 2? HST Gr van cene WELBEKLANTE HERBERG AFHANGLIJKE GEBOUWEN en !S aren 45 centiaren Erve, ter dorpplagts van Ilouthem, gebruikt door de echtgenooten VandaAnte-' Bartholomeus, tot 1 mei 1875, og» Donderdag 5 JVoyeinhcr fl©741. om3 urena middag, in de te verkoopert her bergden Zwarten Leeuw.. Tijtcls en conditiën bij den notaris SIMPE- LAERE, te Alveringhem. van den Notaris DE CAE, te Veurne, Boterweegschaalstraaln° 10. Op Zaterdas 3Ï October 4St4, omtS ure óa middag,ter herbofgTJd Paitite, bij Louis Tin'r- rnernian, le Adinkm-ke-Panilc, openbare lieitatib- verkooping van Brie Woonhuizen, met 73 aren 9 cent, grond vah gebouwen en zaailand, in Adinkerke, ter Panne, verdebld in vier koopen. Tiinnierinan-Grysón.' Ingenottréding met de geld- tejling. - Katerdag 7November 1874, om 3 ure na middag, in de nabekende te ver- koopen herberg het Paradijs, bewoond door. Leonard Catteeuw-Becrops,. te Adinkerkc-I’anne, openbare verkóoping van één Huis, ten dienste van herberg genaamd het Paradijs, met ontrent 50 aren grond, van gebouwen, erf en Akkerland, te Adinkerke '(Panne), langs do kalsijdc van Veurne naar de Paniic. Gebruikt en beloond ''"der'"góederen Foé’behodrëndd aan het door de echtgenooten Catteeuw-Deeroos. mJ n -s.. van ten huize cn ten verzoeke van sieur Ch. Claeys. Door het ambt van den Nolaiis KETELERS, aldaar, cn op.gewone conditiën. KANTOOR van den Notaratt B E E Klf'AEBT, ■■■•-• TE AÏiVERINGHÈM. 1° jVIaandag November 2 87 4, •1 ure na noen, te'Alveringhem, op het;kasteel van Madame Brogniart, gehuchte Nieuwe Her berg, koopdag van koper-, tin-, glas-, gleis- cn aardewerk, enz. >b 1 Q" Donderdag fl November I ft 74, -liure nanoen, tc Alveringhem, ter hofstede der weduwe Jan-Bapliste Vanhoulte, kalsijne naar FortlicmT.kööpdag van SS tiooper» ztvarc Hollanders. Op tijd van betaling eR met tussch^iikomst van den ^ptaris.LAJIBi^^ïaris tè IJper. IJlnflOv ‘IffAh f

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 3