fei PB o i I Mi Viissr. 28 October 1874. 1507 jaar. der samenleving 6 30 7 40 Inschrijvingsprijs 5 /r. jaars; met de post 6 fr. Sten schrijft in van den II. Vader aan, niet alleen irt theorie, maar in pratijk. Zij hechten er meer prijs aan, te gehoorzamen, dan zich mogelijk te maken, en .wanen niet, beter vooruit te zien dan de Paus. Zij zullen dus doof blijven aan den wan- hopigen oproep der kerkplunderaars en zullen de wolven elkander laten verscheuren. Zou het gezag van M. Bismarck beginnen dalen? Deze kwestie biedt zich natuurlijk voor den geest, in tegenwoordigheid der houding van de openbare denkwijze, in Duitschland als in den vreemde, over de zaak van den graaf Arnim. De denkwijze, inderdaad verklaart zich overal tegen den rijkskanselicr. Dé verwon dering moet groot zijn van dezen staatsman, die gewoon is het liberalisme voor zich te zien neerbuigen en zijne minste woorden te be wonderen. De persoon van M. Arnim heeft niets aantrekkelijks door zich zelve, en deze diplo maat geniet niet meer populariteit dan de Mulders, de Lippcs, de Usedoms en andere slachtoffers van den alleenliecrschendcn hoog moed van M. Bismark. Nogtans de liberale bla den van Europa, en vooral die van Weenen, trokken partij voor hem, en toonen zich onge rust over den uitslag der worsteling, zoo on voorzichtig door M. Bismark aangegaan. Eene vermeerdering van vervolging tegen de katholieken is in Pruisscn waar te nemen. Misschien wil de grootkanselier alzoo deliberate gunst, die hem ontsnapt, weerwinnen? Alen veroordeelt de priesters per dozijn, en een aantal dagbladen worden in verschillige streken van Duitschland voor ’t gerecht ge daagd, op aanklacht van M. Bismark. Men. gaat verderde eerw. heer deken Tomaszewski is aangehouden, om geweigerd te hebben den geestelijke af te stellen, aan wien Mgr. de aarts bisschop van Posen zijne bisschoppelijke macht had afgestaan. Von Bismark en Europa. Angstverwekkende voorteckens rijzen van alle kanten aan den gezichteinder op. In Duitschland wordt de toestand hoe langer zoo meer gespannen. Honderden priesters zijn daar in ’t gevang, duizenden katholieken zijn slachtoffers der vervolging, en naarmate de we derstand meer algemeen wordt, wordt ook de drukking van ’t gouvernement heviger en woe dender. Het is geen strijd moor, maar een oor log, ja, een hardnekkige oorlog, waar de grim mige verwaandheid bij don vervolger booger stijgt in evenredigheid van het geduld on de onwrikbare standvastigheid der vervolgden. Men bereidt voor de aanstaande zittingen van het Pruisisch en Duitsch parlement wetsont werpen, aan welke die van Baden en van Hessen tol voorloopers schijnen gediend te hebben. Een afgrond scheurt zich open tusschen het gouvernement van keizer Willem en de katho lieken van Duitschland. De toestand der bedien den die aan de katholieke belijdenis loebchoo- rcn. wordt ondraaglijk, en weldra zullen zij zich, in dé noodzakelijkheid bevinden, of aan hun ge loof te verzaken, of zelven door hunne medege- loovigcn verzaakt te worden! Andere omstandigheden komen dan nog dezen toestand verzwaren. Van den eenen kant kwetst de overdrevenheid der vervolgingen al degenen die. om de ceno of andere reden, aan de bewarende partij behooren; zij misnoegt de onverschilligen, en stoort de rust der lauwsten zelven. Van den anderen kant, de groot-kanse- lier, te ver gevorderd op den weg der builen- spórigste dwangmiddelen, vermijdt niet oenen hinderpaal meer, maar breekt, door geweld, alles wat hem in 't minste hindert, al wal zich voor hem niet buigt Rondom hem verwikkelen-zich de zaken. De weigering van Rusland, om Serrano te erkennen, heeft tusschen hel Russisch gouvernement en het Duitsch keizerrijk eene verscheidenheid van gedachten en inzichten doen ontdekken, die zwanger is van gevaren voor de toekomst. Von Bismark kan keizer Alexander niet gevangen nemen, gelijk hij graaf Arnim heeft gevangen genomen; maar hij wil hem nogtans niet minder kwaad, en, als man van strijd, gelijk hij is, moet hij dezen trachten te verhaasten, terwijl hij zich alleen tot den oorlog bereid meent, en niet wacht tot dat zijn toekomende vijand zijn berei- dingswerk voltrokken hebbe. Daarbij hij heeft een krachtig afleidingsmiddel noodig tegen de inwendige stuiptrekkingen van Duitschland, en hij ontveinst geenszins de begeerte, welke hij heeft, om deze te vinden, met Frankrijk aan te vallen. En feitelijk, indien hij Frankrijk kan verplet teren vooraleer het zijne krachten hersteld en zijn evenwicht herbekomen hebbe, dan ontneemt hij te zelfden tijde aan Rusland oenen tookom- stigen bondgenoot, en aan do katholieken van Duitschland hunnen bijzondersten steun. Van daar zijne onophoudende bedrijvigheid om, ’t zij rechtstreeks, ’t zij onrechtstreeks, eene gehcele wereld van moeilijkheden rondom Frankrijk op te werpen. Nu is het de kwestie van den Orenóque, op welke die van den gezant bij den II. Stoel zal volgen; dan is het de erkenning van Serrano, on- middclijk gevolgd door do onbeschofte nota, die thans de openbare aandacht gaande houdt. Hoe meer Frankrijk deinzen zal, hoe meer hij het door zijne eischen zal achtervolgen, tot dat hij zoo ver zal gekomen zijn, dat Frankrijk niet meer zal kunnen deinzen. En dan, dan zal als van zelfs het casus belli oprijzen, welk hij poogt uit de minste gelegenheid te doen ontstaan Spanje en Italië, hem als buigzame werktuigen dienende, spelen in dit akelig ioonccl de rol van marionnetten, waarvan hij al de springveeren m handen houdt. Hij vreest weinig Engeland, dat hem zoo on behendig in de Spaansche kwestie geholpen heeft, om Frankrijk pal te zetten. Hij kent de Engelschc ikzucht, en vol betrouwen op zijne, fórtuin,zoowel als gedwongen om zijnen laalsten troef te spelen, teneinde zijnen reeds te gevaar lijken toestand te redden, gaat, of beter loopt hij, met vasten stap naar zijn doeleinde. Zal hij er geraken? Dat 'weet God alleen! In alle geval mag men stellig bevestigen, zonder juist een profeet te zijn, dat de wereld bedreigd is met eenen dier rensachtige oorlogen, welke voorlang de volkoren ten gronde werpen.... De heersclizucht en het eigenbelang van óenen mensch schijnen dezen oorlog langzamerhand te bereiden, en dezen oorlog zal niet staatkundig, maar wel maatschappelijk zijn; het zal de grootc strijd zijn der Revolutie tegen de Kerk on tegen de maatschappij Laat er ons niet om bedwelmd zijn. De men- schen, gelijk de baren der zee. kunnen onstui mig worden, maar t is God, die aan beiden zegt tot hier, en niet vorder(Fondsenblad) -- liberaal gtrogres. Do Echo du Parlement is gelukkig! Het Pruisisch gouvernement hoeft weer eenen maatregel genomen legen de katholieken, die. liet grootmoedig hart van M. Hymans ineens tien jaren verjongt. Ziehier, ot ’t ook de moeite niet weerd is Voortaan zal het aan de kloosterlingen Pruisen verboden zijn, in de huizen van L, zonderen aalmoezen voor de armen of de zieken te gaan inzamelen. Dergeiijke inzamelingen zullen mortem be schouwd worden als overtredingen op de wet en als dusdanig gestra/t. I’olitick overzicht. Z. II. de Paus, den bissrhop van Verdun ont vangende, beeft in bijzonder welwillende be woordingen van Frankrijk .gesproken, en ónder andere gezegd, dat hij hóefde over het denk beeld der gevaren, die dit land bedreigen. Z, ll. heeft aangedrongen op de noodzakelijkheid voor de katholieken om al hunne krachten te ver- cenigen, ten einde die gevaren af te keeren, •en de vijanden der Kerk, en der samenleving krachtdadig te bevechten. Als bewijs hoe groot de vrees is, die hot leger van don Carlos aan het gouvernement van maarschalk Serrano inboezemt en lot hoeverre de republiekeincn wanhopen dit leger te over- winnep., zal het genoeg zijn meè tedeclen welke inlichtingen op hot bureel van den Ncw-York Herald, zijn aangekomen. liet spaansch gou vernement, zoo zeggen die inlichtingen, heeft oen millioen pond sterling, of 25 millioe.il frank opgezonden, om de carlistischo aanvoerders om Ie koopen. Ten gevolge van dien stap wordt er verwacht, dal de burgeroorlog weldra een einde zal nemen. Een grooter bewijs van onmacht kan door de republiek niet gegeven worden, en het gouver nement moet vvel ecu gering gedacht hebben opgevat van zijne vijanden, dewijl hel denkt met eene hand vol geld de dappere verdedigers van don Carlos te kunnen ouikoopen. Dat zulke om- kooperijen dagelijks bij de republiek plaats heb ben is meer dan bewezen door de feiten, maar dat mannen als een Dorregaray, een Elite, een Mendiri, een Lizarraga, kortom die gehcele schaar dapperen, hunnen roem zullen verkoopen voor eene band vol goud, is meer dan met inogclijkhei l kan aangenomen worden. Wij twijfelen geenszins, of de republiek zal die proef wagen, doch voor de eer der carlistische wapens durven wij met gerustheid zeggen, dat die echt republickeiniScHe manier van oorlog voeren, dat die poging tot omkooperij, ter beschaming van het gouvernement-Serrano zal afloopen. Wanneer wij hierbij de opsomming maken van al de leugens en valsere berichten over den toe stand van het carlislisch leger, kunnen wij dit bericht van omkoopcrij op grootc schaal, dat nogtans geheel in het program der republie- keinen ligt, niet anders onthalen dan met een medelijiicnd schouderophalen eg nogmaals ver-, zekeren, dal de republiek erg in hel napw ge bracht is, dewijl onaangezien bare 200,000 soldaten, don Carlos reeds is dóórgedrongen lot Guadalajara, eene stad die slechts 10 uren van Madrid verwijderd ligt. Garibaldi wordt te Rome door de republi keinen voorgedragen als kandidaat voor de aanstaande parlementskiezingcn. Deze kandidatuur, toeken van den tijd, ver ontrust hevig het Italiaansch gouvernement. De dappere generaal, de «onvergelijkbare held» die, vooraleer vriend te zijn van Bordonc, vriend was van Viclor-Emmanuël, en dezen vereerde, met aan zijne rechterzijde in het rijtuig te willen zitten bij diens intrede te Napels, is zoo vijandig aan hel koninkrijk als aan hel Pausdom gewor den. De. minislei ieele bladen roepen nóód, en smeeken de katholieken om hulp, pogende het spook, dat zij hun aan den dagraad toonen, vuur rood te doen wordmi. Indien Italië libc- raal-kalhclieken bezat, zou er eenige kans zijn die te zien loeloopen, in de hoop zich mogelijk Ie maken, en, lot uithangbord, cenig ontwerp aan Ie bieden van verzoening tusschen den Paus en Italië, oplossing in den zin van deze, die hunne vrienden van Frankrijk droomen. Gelukkiglijk bestaat het slach dezer beliendigen in het italiaanscji schiereiland niet, of is er ten minste uiterst kleintallig. De katho lieken van Ilalio nemen eenparig hel leerstelsel Vertrekuren v««n «ies» ijzcrenweR vi»«a uniinUerke, Veorne, Uixn>iii<le, Klieuport naar BiiclitervetcSe. 1 aug. 1874. Diiinkerke naar Veurne, 6 45 Tl 1» .3 45 5 03 Nmuporl-Dixmude, 7 40 12 4 24 5 56 7 Lichlerveldo-Veurne, Vourne-Dixmudc-Liehfcrv.7 43 12 11 4 40 6 Od j Dixinude-Nietiporl, 9 45 10 35 2 20 '5 10 8 40-1 Véurnc-Duinkerke. 9 08 1 35 7 55 1015 2 39 9 01 V I,ij UOXIIOMME-llYCKASEYS nHLKlER-llTGEVKH, Zwai fc.Non ncnstraat, te Veurne i id bij- i asx-.gaBa£.-/ja. Annoncen, 20 ct. per reg. Id. rechterlijke, 50 ci Eerherstellingen1 frank. Van 1 tot 5 reg. 1 fr. Een nummer 15 centimen. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz,. 20 fr. het 100. w w —e—iu i i i-i?»1 iirr’K-MWgrwaïMiiinBan—i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1