Notaris DECA.E, te Veurne, llotet weegschaal'straat, u° 10. VIIlustration curopéenne. wordt overal, met eiken meester zelf heeft hel lijk niet vergezeld tot aan het kerkhof. on oenen liberalen vrcdc- De Daily Telegraph kondigt de volgende de pêche af. waaraan het ons ■ónmogelijk is geloof ■te hechten. Men zegt, dat de ;plaats van vrederechter te Aalst, opengevallen door'het overlijden van M. Van dor Heydeu, magejaagd wordt door oenen liberaal, on dat deze te .Brussel veel protectie bij hel .ministerie vindt. Wij durven hopen, dat deze benoeming niet geschieden zal; dat de heer minister van justitie eene keuze doen zal tussdhen de katholieke kandi- dalen, die in bekwaamheid, deftigheid on dien sten voor geenen enkelen libct aal' hoeven onder te doen. Hel drievierde der Aalslerschc bevolking is hevig legen de voorgenomene benoeming; de stad bevindt zich in zulken toestand, dat zij oenen onpartijdigen vrederechter, geenen Bara- tist, van doen hoeft. J)e burgerij wil er gerust gesteld zijn, dal hare rechtszaken in zekere han den zullen rusten. De benoeming van rechter te Aalst ware eene onherstelbare fout. Berlijn, 22'October. In ile best ondcrriehle kringen verzekert men dat, zoohaast bel-duitscli leger zal ingeriebt en de westelijke grenzen genoegzaam zullen ver sterkt zijn, men België en Zwitserland zal uit- noodigen te verklaren, in hoeverre zij in staat zijn hunne onzijdigheid te verdedigen. Men be grijpt hiervan gemakkelijk de reden deze heide lauden kunnen aan oen franschtleger tot ingang verstrekken, om Duitsehland binnen te dringen; deze laatste mogendheid hunne onzijdigheid ge waarborgd hebbende, denkt het recht te bezit ten zich te verzekeren, of beiden in staal zijn dezelve te verdedigen. 109 jaren. Deze brave man, Fipps genaamd, was afkomstig van Franchc-Conifé. Hij was mét de naald beginnen te werken, toen hij negen jaren oud was en had hel ambacht slechts verlaten in den ouderdom van 104 jaren; bij gevolg was hij ge durende 'J.'i jaren kleermaker. Drie maanden geleden had vader Fipps nog met eigen handen eene broek willen maken voor zijn achterkleinzoon, een zeven jarig knaapje. Daaraan had hij veertien dagen lang bezig geweest. Wie zou ’t gelooven. zegde de ouder ling, dat ik in mijnen tijd gekend was voor eene broek te maken in een huiven dag? M. Jules Motte, in zijn leven gemeenteraads lid te Gent, is den 15 dezer aldaar overleden, en op zijne vraag zelve, begraven op hel katholiek kerkhof van St. Amandsberg. Ziedaar de tweede gemeenteraadsheer die den geuzenhot heelt hel pen tol stand brengen, en die er zelve niet van wil De liberalen die de vrije denkwijze van ie dereen eerbiedigen, waren zichtbaar woedend over hetgeen zij eene afvalligheid noemen. Geen enkel diskoers werd op hel graf uitgesproken. Geheel de gemeenteraad was afwezig; de burgc- l r is nog een ander man in Belgic, wiens ■hart zal zwemmen van contectemeni’t is de zeer liberale burgemeester van Blanken berge, tlie dezen zomer door zijne politieagenten de Zusterke.ns der Armen deed vervolgen als kwaaddoensters. Het liberalism dag, beminnelijker Te Soignies, waar hol liberalism .onlangs eene processie .hoeft uiteengejaagd, is over menige dagen weer iets zeer liberaal ge beurd. Men heelt.er de gebeurtenis van Sinksen magdiootsl, in eenen fakkeltocht, met ver scheidene honderden communards in blauwe kielen en >in frak, die de stad rondliepen al huilende en vloekende, op air van de litanie,'en op dat van oen gebed, hetwelk de katholieke '■bedevaartgangers allen kennen. Zulke feilen vermelden is voldoende er hoéft daar geen vvoordeke lujgcvoegd te wor den ze toonen de.vrijzinnigheitl en de verdraag zaamheid der «.liberalen.» genoeg aan! van den Op'Xaterdnc 31 October ISll.óm 3 ure na middag, ter herberg La Panne, bij Louis Tim merman, te Adiukerke-l'anne. openbare lieilalic- verkooping van Oric Woonhuizen, met 73 aren 9 cent, grond van gebouwen en zaailand, in Adinkerke. Ier Panne, verdeeld in vier koopen. Gebruikt door de wed1' en kinderen Eugelberlus Timmerman-Giyson. Ingenollreding met de geld- telling. %ntci'tla£ 7 November om 3 ure na middag, in de nabekendc te vet - koopen herberg het Paradijs, bewoond door Leonard (jatteeuiv-Decroos, te Adinkerke-Pannc. openbare verknoping van oen Huis, ten dienste van herberg genaamd hel Paradijs, mei ontrent 50 aren grond van gebouwen, erf on Akkerland, te Adinkerke (Panne), langs de kalsijde van Veurne naar do Panne. - Gebruikten bewoond door de cchlgcnootcn Cattecuw-Dccroos. VcrschilBïgc tijdingen. Zondag avond heeft dc katholieke kring, in zijn gewoon lokaal, een prachtig banket gegeven ter cere van zijnen voorzitter M. Leopold Bieswal. die door Z. II. den Paus benoemd is tot Bidder der orde van den 11. Gregorius den Grootc De ruimte ontbreekt ons heden; maar in ons aan staande nummer zullen wij er een volledig verslag van geven. Zeggen wij nu alleenlijk dat het waarlijk onder alle opzichten een schoon, een luisterrijk feest is geweest en dat elke deelnemer er hoogst te vreden is uitgekomen. Bij koninklijk besluit van den 20 October is M. Karel-Lodewijk Decherf benoemd tol politie-commis- saris van Veurne, in vervanging van M. P. Borre, ontslaggever. Het ontslag van M. P. Berten van zijne bedie ning van notaris te Poperinghe is aanveepd. De prijs van de remplacanten van hel departe ment van oorlog is voor 1875 op 1,600 fr. gesteld. De. burggraaf Alberic Dubus de Gisignies, in loven senateur voor de arrondissementen Veurne- Oostende, heeft aan de armen van Brussel een bezet gedaan van 20,000 fr. Sedert zondag tot nader bericht, zal de door tocht onderbroken zijn langs de brug geheelen brug der poort van IJpcren en langs de brug der nieuwe sluis van Veurne, te Nièupört. Wmworzeggingen. - Worden dewedervoor- zeggingen der sterkundigen bewaarheid, dan zullen deschoone herfstdagen, welke wij thans genieten, opgevolgd worden door eenen zeer strengen winter. Op den sterrenlopen te Parijs heeft men weerkun dige opmerkingen gedaan waaruit afgeleid wordt dat er veel sneeuw zal vallen van half november tot half januari. Men schrijft uit Thourout. 21 October Maan dag worgend vonden werklieden in eenen gracht langs de spoorbaan naar IJper, op een halve uur af stand van onze stad, het lijk van een onbekenden persoon. Aanstonds was het gerucht verspreid dat er eene wreedc moord had plaats gehad en allerhande gissingen werden er over gemaakt. De politie en de gendarmerie snelden ter plaats om een onderzoek te doen, waarna het lijk naar het hospitaal overgebracht w door eenen geneesheer onderzocht werd. Het slachtoffer. Ilippoliel Vanschelle, oud 28 jaar, geboren te Vlad.slob, thans, bakkersgast te Coucke- larc, is slechts in den na middag herkend geworden. Het parket van Brugge, vergezeld van de wets dokters. heeft dinsdag een onderzoek geopend en bestaligd dat Vanschelle hel slachtoffer zijner on- voorzicliligheid was. Inderdaad, zondag de laatste trein te Gorlemarck missende, was hij langs den ijze renweg naar Thourout gekomen, niettegenstaande het verbod van reuen barreelwachter, met liet onge lukkig gevolg dat hij door den trein om 7 ure 45 m. van Thourout. naar IJper vertrekkende., vastgegrepen en in den gracht geworpen werd. Do ongelukkige, die waai schijn lijk op oen slag gedood was, had kneuzingen aan hel hoofd, de keel en het linkerbeen. Hyacinthe Loyson, yerstooten door de oud- katholieken of nieuwe protestanten van Geneve, is nu ook verslonten door de oude protestanten. Hij heeft hen verzocht in hunne tempels de tien Geboden (huis le mogen uitleggen, en heeft tot antwoord bekomen Met u willen wij geen gemeens hebben. Zoo wordt van langsom meer bewezen dat een dwalende en hooveerdige niensch langsom dieper valt en dal hem later niet* dan onrust, onheil en schande overblijft. MM. Vaudermeersch on Vanrobaeys zien af van hun ambt van likwidateurs der sociëteit J. en E. Dujardin, de zorg dier likwidatie overlatende aan MM. Jules en Edmond Dujardin. Men spreekt van het verdwijnen van een la- ge.rcai dediende der Volksbank van Brussel die een te kort zou achtergelaten heblien van 15 tol 20,000 fr. Van een anderen kant meldt men ons dat een wis- sciagent sedert eenigc dagen hef land verlaten heeft, na talrijke beursspeculanten gefopt te hebben. D ven w inter zal er weer eene nieuwe mode veel gedragen worden. De kleuren der dames zullen niet meer afgelegd zijn met galon, met trangien, met paaiden of ander passemenlcriewerk maar met plui men van vogels! Lat hl niet, lezers, het is zoo. Dc I7e Parisiennc, een blad dat zich uilsluih lijk met de modeartikels bezig houdt spreekt met veel ophef van de nieuwe invoering. Heeds zijn de modislen van Darijs volop bezig met de eosluums op deze wijze le garnieren. Men spreekt zelf van eene dame die bevel 'heeft gegeven om haren wintermantel met pluimt n van canarievogels af te leggen. Te Brussel reeds, in de Nieuwstraat. zijn verschei dene eosluums met pluimen algelegd in de vilrien der voornaamste magazijnen van confection uilge- stald. Onze brusselsclie vrouwen zijn er reeds zot van en dezen win ter zal men ze plan ook niet alleen met pluimen en geheele vogels óp den hoed, maar ook op mantels en kleuren zien jloreeren. 't Zal voor waar curieus zijn om na te zien. l)e oudste Kleermaker. De oudste kleer maker van Parijs, en misschien van de gehcclc wereld is te Parijs overleden, in den ouderdom van Biecht erlijke roiiijk. Zijn door de korreetionnele rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van don 22. Wollens Eduard, herber gier te Bevoren. 1-ot 2(> fr, boet, voor eerroverij jegens (jen douanier Led. Debrock. te Walou. Debaillie Rosalia, werkster Ie Caeskerke. lot 8 dagen gevang, voor dieflc van eenige schoven haver, ten nadeele van Frans Degraeve, aldaar. Vansteeger Pieter, visscher Ie Lombarlzyde, lot 5 fr. boet, voor aflroggelar.j. Notebaerl Karei, wagenmaker Ie Veurne, tot 8 dagen gevang, voor slagen op zijne vrouw Julia Waverein. Zitting van den 23. Legein Karei, visscher le Adinkerke, lol 8 dagen gevang, voor slagen en won den op Desir<' Bolle. Goopman August, oud 12 jaren, Ie Ghyvelde. tot 50 fr. boet of 6 dagen gevang, voor jacht met strop pen in de duinen van M. Borlier te Adinkerke. De ClincolHiIeii-Delitcre, zijn heden in de boste buizen aangenomen. De vlugge bijval dien zij bekomen hebben, en de voorkeur dien zij ge nieten, wordt uitgelegd door hunne waarlijk goede kwaliteit, zuiverheid, aangenamen smaak en ver- kwikkenden reuk. Wij zijn in een woord nu ont slagen ons naar den vreemde le moeten begeven, om zich een voortbrengsel aan te schaffen dat men hier hm minste zoo goed vervaardigt als zij, dal ook hot geval is met vele andere produklen. Journal de grand formal a 8 pages, paraissanl tons les samedis. Province, 10,50 francs par an. Stonimaire dit A'" 50. Gravures I.c Chateau de Modave (Bords du Hoyoux). devant l’Arehangc .Miehel. Newton dêcoiivrant les loisde la Lumière. Huitièine Episode de Petrus el Mathias. Texte Nos gravures. Ghroniipie dc pnrlonl. Les Apparlements cl les Anienblcmonls sous Louis XV. Mon rustique Prcsbylère Epitrc a M. L. Les trois Fillos de Grélry. Petrus cl Mathias, la Gilde <-t Commune au Moyen-Agc. (Suilen On s’abonne h Bruxelles, e.luiussce de Louvain. 1. ICurRcrliJUe Stnittl der nlwd Veurne. Sterfgevallen. 26. Carnier Benjamin, 4 j. 5 m. 27. Hcirc- boudi Bloridina, 65 j. huishoudster gcb. te, St. Kruis, bij Brugge, eeltig, van Jozef Dc- groóte. b mttjh: m van Door 'tambt van den Deurwaarder PIERRF.T, te Vein nc. Tol slot eene liberale aardigheid. We vin den ze in Vlaamsch geuzenblad van Ant werpen Dc liberalen zijn ólio mannen, welke den niensch naar -ziel en werstand eene volkomenc vrijheid laten, en zich etikel bezighouden met de vereisclitc belangen der'burgers. Leest .het bovenstaande, vergelijkt, en doet uitspraak. ■1* amiée «1’exiHtener. n Heltoon geiRA{il eiken en extra droog eiken en onder TIMMERHOUT, TE VEURNE, AAN DE NIEUPORTBHUG, op 'Woensdag 1 November IM'S'-l, om 2 ure des namiddags.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 2