TE KOOPEil 2 wielen, met 8 plaatsen. I e bevragen bij den uitgever dezes. MEN VRAAGT aan den prijs van liet gou vernement. Te adresscoren bij A. Giiymom'UEz, te Gyveriiichovi'. TE PACHTEN, WGO FRANK 1 joöder de mint 12 ver- valscking kan ontdekken. AUGUST KESTEMAN REMPLAQANTEN KAREL COUSIN-BULTEEL, Chocoladeif-Dclacrc. F L E E S C11 - E X TEA K T is liet NOÏÉ, SEBAPI1IN TAVEMEB, Koperslager, Ie S'iibergla', maakt bekend dat hij voorzien is van al- lerbe: te Zwiiigelmaelm'ueii, Vlasbrekers, Slroo- en Beek uijders, Booiibrekers, Haal- en Waterpompen. .Viles ter trouw en aan genadige prijzen. De weduwe C.-L. IBcrlcIit aan <lc Idantlhoiiwcrs. ai* BR-c mm_ jsr j mm rM*. Men eische allooshet het mark van den rustenden os. 20 33 23 83 HET BESTE 13 44 II 97 20 90 23 74 19 .30 24 - 13 33 II 32 20 47 23 22 3 08 91 37 2 10 4 60 88 30 2 16 -a- 21 a 24 - 20 a 21 75 -a- 15 a 19 - a- CHARLES SPILLIAERT, 6 66 a - - 19 oct. 20 29 17 83 19 38 28 octobcr. 25 a 28 75 -a-- «0 a 24 19 a 21 73 —a- 16 a 19 a- 26 a 29 -a- 27 a 30 27 oct. 26 - a 27 a- ’23 a 25 19 - a 20 2 5 a 25 23 !t 26 3 30 a 6 65 30 a 64 00 a- 26 od. 20 23 18 39 19 38 list der Ïïiuid te koopeii fiiit <le Siaiul te koopen Ecne MELKWEIDE gelegen te Nicucappelle, wijk A, N”219 en 220, groot II. 2-52-90 C. Gebruikt door Desiré Amelout, oin in gebruik te treden met baal'mis 1(873. Voor alle inlichtingen zich te bevragen bij den Notaris DE BRAUWERE, St. Dcnijs- plaals te Veurne. Het cngelsch pond, PfIJk t fr. »-.•»<> d" 5-o<» d" Par uno simple location, régulièrement payee pendant 36 mois,on devient proprietaire d’un excellent Piano BRUGES, 40 RUE SUD DU S&BLON, PRÉS LA STATION Goed «ff -een CUcidlII u> Gewaarborgde LI GGEPOEDER hij Hf. I.ohbeluere, drogist, Groote Proeft? Probeert, Vergelijkt. Tf l/nfiorwi l,il der hand Een schoon g 1’. hvUrt n onlangs nieuwgebouwd Huis, thans bakkerij en tevens ook geschikt voor renteniers- l.u's en alle m ering. gestaan ter dorpplaats van Isen- Irerghe, oj> o uren "Beent, im'degaande erf. 20 oct. - a 27 23 03 a 24 19 a 20 -iO 23 ’21ra 24 - 26 a 27 5 50 a a LOUIS MESDACH-VANDAMME, koopman en herbergier in het Gemeentehuis |)V|)]fl|T E« DECLOEDT-TERNIER, metser, liLIlILIII. SGlieplaats te Veurne, maakt be kend dal men bij hem kan bekomen alle slach van Cimentvlócrcn in bloemen, dessin, carré, enz. Hij ge last zich met het plaeeéren derzelve. Er is bij hem ook Cimeiit te verkrijgen. Door de goede hoedanigheid zijner stollen en zijne genadige prijzen, hoopt hij de gunst van het publiek te verdienen. straat te Veurne, le bwiagcn bij M. Frans Defe- bnre, brouwer. of bewaarmiddel legen den honingdauw, brand, spoor- en doode aren der tarwe. TE BEKOMJJN BIJ NllUWtSTRflAT, It. TE VEUBNE. gemeenlijk gekend onder den naam van MEESTER KAREL, Mlarklprijs van Veurne. 21 oct. 9 n n n b< t schoonste beu ijs van. Mits <le verbruiking »an daartoe bijzonderlijk 700 K00 900 10110 mn 1 2()|) F.XTRAKT VAX LA PLATA. 1 2 •1/4 1/8 26 a 29 -a- 27 a 30 - 20.02 32.56 26.50 29 45 32.39 35.34 KOO PM AN-KI. EERM A KER, heeft do eer het publiek bekend te maken, dat hij, na verscheidene Jaren liet beroep van kleermaker In Parijs te hebben uitgeoefend, zich in zijne geboorte stad is komen Vestigen, In de Ooslslraat. N° 41, alwaar hij, eerlang eenen winkel zal openen van allerhande modestolTen voor manskh edingmi, alles ter goeder trouw en aan de genadlgste prijzen. Hij hoopt, door de keurigheid van zijn werk, altijd naar de laatste mode uilgevoerd, en de spoedige; be diening, de gunst des publieks te zullen verdienen Men make het ruchtbaar. Een onlangs nieuw gebouwd schoon RENTENIERS- HlilS, niet 6 aren 71 centiaren erf en Hof, te Al- vcringhein, bij de dorpplaats. Bewoond door Fraudes Lepht. Voor de inlichtingen begeve men zich ten huize van S. MORLION, brouwer te Al- 'vccinghem. fzeo.x VAN L'AMBEItTI’S), Koopman tv Vuinkerke (Frankrijk), Statiestraat, 4, maakt de landbouwers bekend dat hij eenen depot van engelsche zaaitarwe heeft te Veurne, bij M. TiiiiHtei lunii-Dehncze, alwaar men zich kan aanbieden. Witte Boefjo-vlonr-Tarwe aan 4? fr. de baal van oenen huiven engclschen quarter of 145 Jiters. Deze tarwe is den 17 October laatst nit Londen naar Oostende verzonden per stoomboot Holland. In elke baal zal men mijne kaart vinden, dragende d(* handteekening van den engclschen landbouwer llob' Wagstaff. N. B. Deze depot van engelsche zaailaiwe van Are. Kiistkmax' is de ecnicje die in Veurne beslaat. te bekomen voor degene. die, ingevolge de wet van 18 september 1873, in hel geval zijn zelf eenen plaatsvervanger voor hel leger te, moeten stellen. Men bevrage zich bij Delninck, zaakwaarnemer te Wulveringhem. (D d 1-50 Dit exlrakt is uitsluitend uit ossenvleesch gemaakt. 't Is het beste en het goedkoopste. De voortreffelijkheid der Cbocoladen-Delacro is voortaan bewezen. Eénige weinig nauwgezette winkeliers verkoo- pen onder dien naam chocoladen die zelfs uit mijne fabriek niet komen. Mijne Chocoladen zijn altijd gesloten in eenen gekleurden omslag, waar op een Cacaoboom is afgebeeld. Op eikenkant staat mijn naam in uitgebaaldcn druk. De ondcrschïevciie liahdteekening staal op den omslag als waarborg der hoedanigheid. Weigert al de chocoladen die dit mark niet dragen. Te bekomen bij alle goede kruideniers, bij de droguisten, enz. enz. IloiiNNdnrre, Nieuwe tarwe, 100 k. 26 Oude tarwe Roode tarwe Rogge Haver Boonen Aanlap, per 1Ï1Ö k. Koolzaadolie, 109 k. (>3 50 I.inzaadolie, 105 kil. 6i Bergen (Frankrijk), Tarwe. Tkwal. p. Iieciol. 3' (middenprijs) Rogge Sucriocn Haver Boonen Witte boonen Gele erw ten Blauwe erwten, Linzaad Zonierkoolzaad Winlcrköolzaad Aardappels Kaas, 100 kil. Vlas I i.’2 kil, Do fijne gezondbeids-chocolade wurdt verkocht 2 fr. 5Q de, L2 kilo. Di* goede'ordinaire, soort van fransche chocolade, 2 fr. de halve kity. s '1 j' bevragen bij den eigenaar Heniu Debeik, bakker Ie 1 ■cübeigll: I/MVF knopen hij RILL.OF-BORRE» inde I a^|»;'*"iin,'; <lc Bniukerkbriig, te Veurne, UiJIIIGlil echte Engelsche Zaaitarwe, Tcisclii:- Jij’C soorten, xobfm s hcliefle, nun fr. 37 50 per baal; ook jille slach van Pl int- en flroenselzacJeri, Koolzaad- en Linzaad- koeken, l.iu/.tiadnieel. Bo;;Renni<M?l en llijstbloem; Chiemie- ke LltndvettO (versi-lieide soorten), die voor het mesten der vruchlen den besten Guano overtreft Zij is veel minder in prijs vn veel gemakkelijker om te zuaijen; daarenboven, sedert vijf j iren in ‘Vrurnr en hel onliggende gebruikt, heeft de onder vinding bewezen dat zij veel voordeeligcr en krachtiger is dan alle mideie ni<M»tsloir*ui in den landbouw gebruikt. ;t Grand nnMortiment «Ie siinnon «Iroitn, obliques el denii-obliiiues, sortant Ions dés premières maisons de Paris, telles qne.lcs maisons de JlM. Herz, Pleyel, Erard, Eleke, Gaveau, Rinaldi, De Bain, Gaspers', Bernhardt, Gilson, Voigt, Pape, TE POLLINCHOVE, maakt bekend dat er bij hem te bekomen is zuiver.! en onvei vulschte Guana van Lijnzantl- «V HooCzatadkorliru, alsook I.ijnzaïulineel. Hij zal ook all1 slach van inlaudsche Kolen alle- v.'ren per wagon of huiven wagon aan de laagste prijzen der koolmijnen. floer zijne trouwe bediening hoopt hij de gunst van h< t publiek te geuielen. Hij 1 eri-ht levens dal hij i en dorschtuig (sloom- tiiig) ter beschikking homll der landbouwers. nlllS I1C V rllril I n I II V «lil 1|«i«TrlOC iHJZOIKH'rl I j k reed geinaaklc pakken, Karel Cousin durft voor eenen gezonden opbrengst waarborgen liet zaaigraan voort komende van akkers, welke lievig van <fe ziekte be smet zijn gew eest. leder pak draagt een bijzonder merk, welk in bewa- ring is gelegd Ier grellie der koo|>liandel-reclitl>ai:k te Veurne, en zal vergezeld wezen van een onderriclit er de w Ijze van gebruiken van aanduidende. leder pak is bestemd voorlid gereed maken van 30 kilos zaaigraan. Er zullen slrcnge vervolgingen legen de namakers ingespannen werden. N. II. .Men vraagt een depothouder in elke gemeente Reiny, Bord, Périchon, Maupréty. Philippi, etc. Aperf ii ile qurlquen prix. <le C>< 0 fr. conijitaid o’’ en 56 mois a 17.67 fr. par mots n - Toms Ct.'s pianos sent nenfs et garantis contrc lout di'faul de <.onstruetion. Aux mêiiu’s conditions il y a de bons Pianos d’oc casion el des Hapnoniiims. La location so pain par mois et d’avance en lonant rinstrumeut on verse un mois; les mois suivants on envoie un mandat sur la posle dout le petit coupon sort de rei n. Ait bout de 36 mois le Piano cst la propriété du loeatuiii'- BriijfeM, 20, riac Sii«I iln Sabloii, prèw In Station. Zuidsiraat. N» 40, mial.l he t publiek bekend dat zij van nu af voor hare rekening den hapdel, door wijlen haren echtgenoot gedreven, uitoefent en diensvolgcns bij haar te be komen zijn alle slach van kleerkassen, kommoden, nachttafels, lavabos, spiegels, tafels, stoelen, bedde- bakken, met of zonder ressorts, spinden en ander menagiëgcrief.’Zij verkoopt ook koolstoven me 1 eb.oorten, keurig afgewrocht en aan genadigen prijs. Verders drijft zij handel in alle slach van para- pluic’s, parasols en wandelstokken en gelast zich met het overtrekken van paraphiic’s in alpaga en zijde, alsook mei andere herstellingen en verwisselingen. OnfeiHiare en geivaarhorgde uitKlug;. ijebrevetcerd bij besluit van dm 30 september 1874. Deze poeder is zoo voordeelig gekend in Venrtiambnclit, dat liet vruchteloos ware r <le kracht van te bcscbrUven. De onder*imling van een zeer grimt getal landbou wers, waaromler zieli leden bevin den der landbouweommissien vnn Oost- en West-VIaanderen, is er Tarwe, por 145 lit., 24 50 a 28 50 ld. nieuwe Rogge Sucriocn ld. nieuw Haver ld. nieuwe Boonen t Nieuwe Erwten l’rijw aait welken het meerderen deel der Lakkers, te rekenen van mort/en, het brom[ zullen verknopen Bruin per 1 i,‘i kilo,' •'liicenl.; halfwit, 58 centim. OoTlstraal. N° IS, te Veurne.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 4