/o Veertje, H Nosraber J«ar. cn 7 55 9 01 ii< Annonces. £0 et. pnr rej. ld. rechterlijke, 50 ct. Gister is de wetgevende zittijd te Brussel ge opend. 70 leden waren aanwezig. Pruisische Invloed. Hel is geen geheim voor niemand, dat dc vrij mctsclaarslogicir van ons land onder den in vloed van de duitscljc logien §taan, terwijl liet, voor liet minst genomen, M. von Bismark is, die de duitsche vrijmetselaars dansen doet. Dat verbond bestond federt jaren niet meet. Inderdaad sedert-1854 waren ergeene hoege- naamde betrekkingen meer tussehen de logien van België en Duitscliland, on wel om reden dat .destijds do belgisthc logien bet besluit hadden Jacïstervelde. '1 aug. '1874. G 30 9 08 1 35 7 40 10 15 2 39 Dc radikalcn in den ban De Gëntschc liberale pruiken ver- schooning, we bezigen daar cene uitdrukking van de radikalcn hebben de blancbekken excus, wij schreven daareene benaming, die uit dén mond der doclrinairen is gevallen in den ban van bun liberalism geslagen... Dejemmz/ de (land, van woensdag, kondigt den tekst af van oenen brief, gericht aan de Politiek oycrzicht. De wanorde in het republikeinse!! leger van Spanje is een bewezen feit. Slecht gekleed, slecht gevoed cn niet betaald, kunnen de sol daten van öernuiü fliei ni.vi^.uu. ontmoediging, die hen overwint, en tot de gene raals toe machteloos maakt. Men zou zeggen dat deze laatste, kennis hebbende v.ln de onmacht hunner plannen en pogingen, vooraf geweigerd hebben aan dc Carlisten te weerstaan, die zich eiken dag ontwikkelen met zich volgens het Voorbeeld der beste troepen van Europa in te richten. De republikeinsche generaals roepen allo voorwendsels in om niet te vechten. Zij zoeken alles uit, om met den koning zich niet te moeten meten. De nood zal hen nogtans wel dwingen! Zoo schijnen zij nu het onmogelijke te willen beproeven om hun, die sedert woensdag door ■de Carlisten beschoten wordt, te ontzetten. Generaal Moriones moet gelast zijn met eene krachtige beweging tegen Estella, cn generaal Laserna moet aan het hoofd zijner troepen Logrono verlaten hebben, om insgelijks tegen Estella op te rukken, waar het gros der Carlis- tische macht goJcgerd is. Alles schijnt al te han gen van de mindere of meerdere snelheid, waarmede Moriones zijne beweging zal uit voeren, om den Carlisten hel verplaatsen hunner strijdkrachten ónmogelijk te maken. Wat ei- de dagbladen van Serrano ook van zeggen, de verslagenheid heerscht te Madrid, cn een klaar bewijs dat het gouvernement de ge wichtigheid van den toestand gevoelt, is dat h#t al de beschikbare reserven naar het Noorden zendt. Het zou schijnen, uit de werkzaamheid van den rcpublikeinschcn staf, dat de inneming van hun, over hel lot der Bepublickj moet be slissen. Het is zeker, ingezien de algcmcene ontevredenheid, die onder het volk heerscht cn dc wanorde in alle zaken, dat cene zegepraal •door Karei Vil behaald, genoeg zóu zijn om dc voorvallen te verhaasten cn den toestand van Serrano en zijner schepselen meer dan wanke lend te maken. Gelijk de zaken nu staan, kan het minste voor val gansch Spanje ontsteken, en dc toekomst van de republiek in gevaar stellen. Dc uitslag der kiezingen in Italic, voor zoover die officieel* gekend is, geelt 70 afgeveerdigden roor dc rechterzij, 12 voor het rechter centaum, 20 voor het centrum, 15 voor het linker cen trum en 38 voor dc linkerzij. De liberale Italiaansche bladen verzekeren hetgeen trouwens vrij onnoodigis! dat de ministerpresident M. Minghctti, den bekenden brief van Mgr. den. bisschop Dupanloup niet zal beantwoorden, daarbij wel tegenover hel Parle ment, maar niet jegens dien bisschop, reken schap van zijne daden behoeft af te leggen. Dat is de uitvlucht. Dc oorzaak is, dat de schurk achtige politiek van Italic niet te verdedigen of te vcrschooncn is. Dc Indépendance, het factum d’Elhoungnc, Metdcpenningen cn Dc Kerchove besprekende, doet eene verklaring, die wij niet onopgemerkt mogen laten Bijna geheel het liberalism is voorstaander van de herziening der grondwet. Het Brusselsch blad voegt er bij, dat menig artikel der Grondwet niet kan ontwikkeld en volledig gemaakt worden zonder dc herziening, cn het wijst onder andere op dat der scheiding van, Kerk en Staat, die maar volledig zijn zal door dc afschaffing van T budget der eeredien- sten, alsmede op hel onderwijs dat moet gese culariseerd worden. Die getuigenis is eene echte oorlogsverkla ring legen de katholieken, welke men, in zake vaji onderwijs en godsdienst, buiten de wet wil stéllen. Geen godsdienstig onderwijs meer! Ziedaar de kreet van dc aanzienlijke meerderheid der liberalen volgens dc Indépendance. Dc godsdienstoefening belemmerd, gedwars boomd, schier ónmogelijk gemaakt ziedaar den cisch der geavanceerd en, die beweren de grootste hoop te zijn. pc Paus heeft aan Mgr. Dupanloup een breve ge zonden. Waarin hij hem zeer bedankt voor hel warm pleidooi voor ’s Pauzen wereldlijk gezag. Z. 11. noemt tiet een allernuttigst en zeer te gesenikter tijd vol- biï< hl werk, om aan de plechtige beloften te herinne ren, die door het Italiaansche gouvernement gedaan genomen, om zich met pliticke cn gods dienstige kwestien te bemocim. Dc logien van Duitsclilant deden dit wei natuurlijk doch dit openlijk in de statuten S91j!.yy.?.n dit was, volgens haar, cene onbehen- Over die beslissing deelt de Bauhütle, een vrij- metselaarsblad (jaarg. 4872, bladz. 164) eenige inlichtingen meê In dien tijd, 24 juni 1854, drongen de Bel gische logies er op aan, zegt Bauhutte om de HUICHELARIJ ten minste op één punt te laten varen, en niet langer den vrijmetselaar het recht te ontzeggen van politiek te maken, eene ontzegging die, men weet het, nooit gemeend was. De grootmeester Vcrhacgen wilde insgelijks openlijk de opheffing van dit verbod; want, zegde hij, de vrijmetselarij gaat het eenstemmig tc buiten, en a heelt werkdadig aan al de politieke twisten deel genomen. Meer dan datde Groot-Oosten van Belgie ging nog verder. Hij beweerde, dat hij hel recht had het toezicht te houden over de politieke man nen, die hij in de wereld had gezonden dus hen aan zijnen leiband te doen loopen. Op dien weg wilden vele buitcnlandschc logies, de Belgische niet volgen; dc duitsche braken alle betrekking af, en zij sloegen dus onze bclgische vrijmetselaars in den ban. Twintig jaar later heeft M. von Bismark dc logies noodtg om zijn politiek in stand te hou den, cn hij drijft ze dan ook, als schapen, dien weg in. De duitsche logies hebben dan ook min of meer nu het masker afgeworpen en ten behoeve van de poliliek-von Bismark hebben zij den banvloek tegen de Belgische ingetrokken, met deze verbroederd en zwemmen nu in hetzelfde waler; de pruisische logic houdt dc draden en onze poesjenellen dansen hier gelijk men ginder wil. Een bewijs van die overeenkomst, vinden wij in het parijzer vrijmetselaars-schritt Chaine d'Union (juli 1874), hetwelk zegt De bclgische Groot-Oosten heeft bekend gemaakt, dat de betrekkingen tussehen de Belgische en duitsche logies, welke sedert 1832 afgebroken waren, weer hersteld zijn, daar dc vroegere oneenigheid niet meer bestaat omdat de Grootlogie van Duitscliland zich niet meer verzet tegen het Behandelen van godsdienstige cn politieke zaken. Echter zegt die logic, dat die- behandeling niet door een besluit, eene uitspraak of eene daad mag gevolgd worden; doch dit is andermaal eenen slag om den arm. De Bauhutte zegt immers nog altijd speelt de HUICHELARIJ bij ons (vrijmetselaars) eene groote rol, en dit is op dc laatste zinsnee toepasselijk. Wat ons betreft, wij zeggen dat die zooge zegde toenadering tol de politiek, eigenlijk voor ons niets nieuws is; doch wat nieuws voor ons is, dat is de toenadering der pruisische logies cn het middel van politieke propagande, dal deze in onze logies alhier vinden. Verwondert liet nu nog, dat dc liberale bla den, üe\lndépendance de Echo du Parlement, cn kortom allen, zoo pruisisch-gezind zijn? IV liberale Associatie, door dc hecrën graaf de Kerchove, Metdcpenningen cn d’Elhoungnc, en tegen de radikale theorieën, die in den schoot der liberale partij zich hebben lucht gegeven, namelijk in den Cercle progressistè, wiens orgaan Aa tnokomende week het licht zal zien. De tuchtmeesters verKiareu zich daarmede niet te kunnen vereenigen, cn achten ze onver enigbaar, met de beginselen van dc liberale» associatie. Zij zijn ook in strijd met de Grond wet, namelijk wat betreft het algemeen stem recht cn de afschaffing der jaarwedde van de geestelijkheid!... Dus, dc Journal de Gand, is weer grondwet tig geworden. Hij was het niet altijdLiet hij voor de kiezing niet duidelijk gevoelen, dat eene herziening der grondwet wenschelijk was? Hoe T zij, de scheuring tussehen de doctri- nairen cn de radikalcn is volkomen. De libe rale associatie zal dc laatste verliezen, en als de tolk der vooruitspringers voorden dag zal komen, gaat de kat op de koord dansen. De liberale associatie onderwerpt aan hare ledgn de stemming over ’t onderstaande ontwerp van beraadslaging Dc Liberale Grondwettclijkc Vcrconiging ver klaart dat zij de statuten, het reglement en het pro gram van den Cercle progressistè, aanziet als, niet overeen te brengen met haai' reglement. En beslist bij toepassing van haar reglement, dat als ontslaggevers zullen aanzien worden ai degene harcr leden, die, door hunne bijtreding aan den Cercle progressistè, het reglement en het program van dien Cercle zouden aannemen. Er gaat dus gediscuteerd worden. Eene scheuring zal volgen. Het zal aardig zijn, dc doctrinairs tc hooren. spreken over den ban, en dezen maatregel ver dedigen, zij, die even als de radikalcn, altijd met den ban der Kerk den spot hebben gedreven. TZal de moeite weerd zijn, de bcschimpcrs van dc onfeilbaarheid des Pauzen le hooren uit roepen Wij, doctrinairs, zijn onfeilbaar, in zake van politiek. Gcene gemeenschap met degenen, die er niet aan geloovcn liet spektakel zal belangrijk zijn om waar te nemen. Wij nemen ons kaartje, en nemen plaats. Lapièce! la piece! (Fondsenblad.) Inschrijvingsprijs fr. 'sjaars; liict de post G fr. Men schrijft in i'ij ro.NiioMME-in êWASEVS 1 t rircUuren van etcsi ijzerenweg van iSninlierke, Veurne, Sixa.tnlc, Viewport naai' Duinkerkc naar Veurpe, 6 45 11 15 3 45 5 05 Nieuport-Dixmude, 7 40 12 4’24 5 56 7 «n Liehtcrvelde-Vcurne, Veurne-Dijmude-Lichtcrv.7 43 12 11 4 40 6 02 Dixmudc-Nïeuport’9 45 10 3 2 20 5 10 8 40 1 Veurnc-Duinkerke. i i :u3:x^m^z.^-^g7!S jraaai•aaa&i&rja Eer herstel Huge ii, 1 frank. Van 1 tot 5 rc£. 1 fr. Een nummer 15 centimen. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz,. 520 fr. het 100 -- irrorOTTliTTr1*- nni'KKRIl - VITUEVrR 7*nIcNuiiik nstriint, i<« Veurne tgEMFTiiii'mi'iin am

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1