f 1 w 80° jaar. No 1571 1 25 November 1874 Bis I I c* I Inschrijvingsprijs 5 /r. ’sjaars; met de post 6 fr. Men schrijft in I 1 6 80 fl 08 1 35 7 55 7 40 1015 2 39 9 01 ontvangen, of als hij ze niet leest? Dal doet niets ter zake, toch moet hij betalen even alsof hij ze las. De fiskus veronderstelt dat een priester altijd de H. Mis leest en mol loon, be houdens een zeker getal dagen. Voor alle andere' dagen, hij moge de II. Mis lezen of niet, met of zonder loon, moet hij betalen; zoo toch wordt mij verzekerd, verstaat hel uw fiskus. Moet men het gelooven? Men heeft mij zelfs een dier arme priesters genoemd, die van tijd tol tijd.de II. Mis leest in een partikulier huis, bij oenen franschman, dien, men mij noemde, en welke op die dagen aan de familietafel aanzitpast men op hem, wegens die uitnoodigingen, door den fiskus als een inkomen beschouwd, niet toe wat gij noemt de familie-belasting, 2G fr. Ondanks de. ver zekering mij gedaan, weiger ik nog bet te ge looven. ("Hordt vmrlgczet) d?a! èla! De ondiepdenkende schrijver van het .Irfrrr- tentie-blad komt eene rare geloofsbelijdenis te doen. De liberalen in Europa, zegl hij, zijn niet godsdienstig, Wij wisten dat sedert lang en hebben het meermaal gezeid, niettegenstaande alle, ge schreeuw en loochening van wegc onzen con frater. Wij zijn immers overtuigd dal hol liberalism, gelijk de Journal de Gand zegt, niets anders is dan de vrijdenkerij, en zoo als wij dezer dagen lazen, niets anders dan de strijd legen de Kerk en het geloof. De liberalen zijn dan niet godsdienstig, meer nog, zij zijn den godsdienst onverschillig', zij hebben er geene groote achting voor, en eerder zij hebben er iets tegen. Daar is de bekentenis, maar de rede waarom Ja, die is kurieus! is omdat de priesters in Eu ropa zich nioeien met politiek, en zij zijn de schuld dat de liberalen niet godsdienstig zijn, maar gods? diensthatend, op hen valt gansch het kwaad! Stillekens, stillekens, vriendje! Weet gij niet dat de priesters zooveel burgerrechten hebben als gij, en dal zij van hunne burger- of politieke rechten mogen gebruik maken waar en hoe zij willen? weet gij niet, dal gij dat recht in zeker nummer van uw blad, in den loop van dit jaar zslfs, hebt moeten erkennen? weel gij niet 'dat deze die zijn recht gebruikt, niémand,misdoet? Maar gij gaal eenen schijn van reden zoeken in de andere werelii, in Amerika, en gij zegt dal daar de liberalen godsdienstig zijn', en tot bewijs brengt gij het bevel mede van generaal Grant, president der Vcreenigde Staten, die openbare gebeden oplegt. Gij met zoo ver niet gaan, manneken; gij weet toch zeker wel, dal koningin Victoria, in Enge land, en koning (nu keizer) Wilhelm, in Pruisen, ook openbare gebeden hebben bevolen, zelfs vastendagen hebben voorgeschreven. En waar om stelt gij die landen niet voor als de gods- dienstigste der liberale landen, als.de meest toe- genegene aan den godsdienst? Omdat gij weet, dat men in Belgie al te wel bekend is met de liefde of, zoo gij wilt, den haat van die landcta tegen de Röomsche en eenige ware Kerk. Gij spreekt van Amerika, omdat gij denkt dat er weinig of niets gekend is van dat werelddeel, en gij noemt de Vcreenigde Stalen, omdat de naam van die republiek groot is; maar gij weet wel dat. in de Vcreenigde Staten, de godsdienst overal tusschenkomt, al zijn de inwoners voor hel grootste deel protestanten! Gij weet wel dat, over eenige weken, een der kinderen van presi dent Grant getrouwd is, en dal in de Roomsch- l^nhoüeke kerk? en gij hebt zeker wel gelezen welken indruk dit huwelijk in de Vcreenigde gicuse verccnigTiigcn; behoudens ook wat econo mische noodzakelijkheid ons gebiedt. Hetgeen in duidelijke wooi den wil zeggen het patrimonium der Kerk van Rome zal geheel in de handen der Kerk blijven, behoudens dat wij het geheel het onderste boven werpen en ons hetzelve toeeigenen, als ons dat bevalt. En wij vertrouwen de toepassing van eene giunta iiqiiidatrïce dell asse eeclesiastico, die deze zaak wel gereed zal krijgen. Inderdaad ik moet dit recht aan deze junto laten wedervaren, zij heelt hare verwachtingen niet bedrogen. «Handiger dan eertijds de fransche revolutie, hebt gij, ik weet het, eene gematigdheid bij uwe beroovïng aan den dag gelegd jegens die kloos terlingen, die gij op straat hebt geworpen, na hen van alles beroofd te hebben, erkent gij zelf eene schuld van' rechtveerdigheid en eer te heb ben un debito di giustizia e d’onore. Rechtveerdigheid en eergroote woor den en groote zaken! Laat ons zien hoe het ilaliaansch gouvernement ze heeft verstaan en wat de rechtveerdigheid en de eer te doen geven, om te leven aan hen, dat gij uit hunne huizen hebt gejaagd, na hun alles ontnomen te hebben. Aan de geprofesten der bedel-ordcn, geeft gij 250 fr., een wéinig meer dan 50 centiemen per dag; en aan de leekwbroeders derzelfde orden, 144 fr., of zelfs 96 fr., dat is 25 cent, per dag, naar gelang van hunnen leeftijd. Hun zulke wreed bespottende hulp gevende, veronderstelt gij ongetwijfeld, dal zij hunnen toevlucht zullen nemen tol de openbare lief dadigheid; doch ziel, uwe wellen verbieden hun tevens daartoe hunnen toevlucht te nemen, en gij verbiedt hun het vragen in naam der maat schappelijke zedelijkheid abstudine damnosa nel rispetti della moralitd sociale. Welnu laat hen in naam der iriaatschappelijke zedelijkheid van hon ger sterven, cn zich redden zooals zij kunnen! De leekebroeders der orden, die niet bede len, moeten, volgens hunnen leeftijd, met 300 fr. 240 fr. en 200 fr., te midden der toenemende duurte, leven. Wat do kloosterlingen betreft, zoo zij 60 jaren en meer tellen, zullen zij GOO fr. per jaar ontvangen; als zij van 48 tol 60 jaar zijn, 480 fr. en als zij minstens 40 jaren tellen, nog niet -1 fr. per dag, 360 fr. Eu wal komt er op aan wat men hun ont nomen heeft! Aan de karlhuizers van Pisa heeft men al hunne goederen ontnomen, waarvan ten minste drie vierden, elk jaar aan de armen kwamen; dit klooster was de voorzienigheid van die streek. Zij waren talrijk ten tijde hunner opheffing; men heeft er eenige voorloopig daar gelaten, om het huis te bewaren; welnu als die arme kloosterlingen, aan wien men de magere hulp heeft geschonken, waarvan ik sprak, eenige groenten uit hunnen ouden moestuin willen nemen, moeten zij ze betalen. Eertijds was die moestuin aan hen; maar thans is hij aan u, en men vindt rechtveer,dig hen te doen betalen wat men hun heelt ontno men Dat. is rechtveerdigheid, ik slem het loc; maar als dat uwer agenten weerdig is, voor zeker, mijnbeer, uwer is dat niet weerdig. O uw fiskus vergeet niets; ik weel het en oordeel zelf. Onder al die verstrooide en be roofde priesters is een groot getal die slechts de vergelding van hunne missen hebben om te leven; en aan velen hunner ontbreekt die! Welnu op het loon der mis van den behoef tig- sten priester, stelt gij eene belasting, die van het roerende vermogen. Hij moet zelfs van dit laatste hulpmiddel voor zijn arm levens onderhoud, eerst het leeuwenaandeel van den fiskus betalen. Maar als hij de II. Mis leest zonder loon te Duinkerke naar Veurne, 6 45 1115 3 45 5 05 Nieuport-Dixmude; 7 40 12 4 24 5 56 7 Lichterveldc-Veurne', Veurnc-Dixmude-Lichtèrv.7 43 12 11 4 40~ 6 02 Dixmude-Nieuport, 9 45 10 35 2 20 5 10 8 40 1 Veurne-Duinkerke. BSrief van Mgr. den Bisschep van Orleans aan M. IWEngBietta» Vervolg). Het eerste wat uwe Kamer van afgeveer- digden heeft gedaan, was eene wel te stemmen, dié uwe Senaat heeft goedgekeurd en uw koning heeft bekrachtigd, waarbij voor Rome en geheel hel erfgoed van den fi. Petrus van kracht worden verklaard de wetten van 7 juli 1866, 15 augusti 1867, 29 juli 1868 en 11 augusli 1870 dat wil zeggen, geheel dit meesterstuk van roof-wetgeving, die allen eigendom aan de Kerk ontneemt, tiaar eeuwen oud erfgoed verstrooit, al hare goederen aange slagen,' hare godsdienstige korporaties ver nietigt en bare konstilulie zelve schokt. En bij diezelfde wet i» ingesteld een zooge naamde likwidalie-jimte die zwijgend onvér zoenlijk het beroovingswerk voorlzet, waardoor uwe regeering beweert te beantwoorden, aan de verwachting van Europa en aan hel ver- Irmuren der katholieken. Derhalve dan, gij hadt beloofd, alles te eer biedigen, alles te bt houden, en de kerkelijke zedelijke lichamen en hunne organisatie, en gij hebt alles aangeslagen, alles het onderste boven geworpen, alles vernietigd. Wal bezit op dit uur de kerk te Homo? Mets de Paus bezit noch St. Pieterskerk, noch liet Vatikaan in eigendom; zelfs niet de kapel waar hij de II. Mis leest, zelfs niet de kamer waar hij woont. Men had gezegd het Vatikaan en een tuin. Zoover is men gekomon.' En ook het Vatikaan en zijne tuinen bebooren den Paus niet; maar aan É- Hij gebruikt' ze onder uw goeddunken. Hij is als een huurder en een vreemdeling, in dal l’aleis, door de Pausen gebouwd en nog vol van de majesteit hunner eeuwenheugende souvereiniteit. Overigens kan hij geen voet in Rome zet ten. Zeg niet, dat uwe wetten hel hem niet ver bulderen! Kan hij zijn gcheiligden persoon blootstellen aan oproerige manifestaties, als die waarvan wij dezer dagen getuigen zijn geweest, waarin doodkrclcn 'legen hem wcêrklonken toi op den drempel van het Vatikaan? Ziedaar dan den tegenwoordigen toestand van den Paus cn de Kerk in dat Home, waar gij de verbindtenis hadt op u genomen, alles te handhaven... De persoon des Pausen is in uwe handen, hel heilig Kollegic is in uwe handen, het toe komend konklaaf is in uwe handen; Maar daarenboven Van den opperpriester tot den minsten geestelijke van de minste kerk te Home, alles is in uwe macht; hel dagelijksch brood van geheel de geestelijkheid hangt van u afPaus, kardi nalen, bisschoppen, priesters, zijn wal hun stoffelijk onderhoud aangaat, onder hel juk van uwe financiën eene revolutie, ccn oorlog, eene gril van uwe Kamers en geheel de geestelijkheid van Home kan eensklaps tol den bedelstaf zijn gebracht. Ach het mishaagl aan de italiaansche minis ters, dal men het groote feit der bevrijd in g van Home een aanslag van den italiaanschen fiskiis op de Kerk noemt, maar beken, mijnheer, dal als ik de zaken bij haren naam wilde noemen, :k mij van een ander woord zou moeten bedienen. Men maakt zulke wellen en men komt daar toe en dan durft men verklaren dat het patrimo nium der Kcrk*van Rome geheel in de banden der Kerk zal blijven II patrimonio della Chiesa romana riniarra intéro'alla C.hiesal Hot is waar,; men voegt erbij en daarincê is men op zijn ge mak Behoudens, wel té vêrsiaan, de toepas sing onder rechtbeginsclcn betreffende do reli- 1 I II I bij IIOMIOSI.ME-IIÏCKASETS DHL'KkER-UITGEVER, Zwai leA’uniu'iisiruni, te Veurne Annoxcek, 20 ct. per reg. lil. rechterlijke, 50 ct/ Eerherstellingen, 1 frank. Van 1 tot 5 reg. 1 fr. Een nummer 15 centimen. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz,. 20 fr. het'100 V, ertrrkiireit v«*n den ijzerenweg van lluinBcerke, Veurne, I)ix:uu<Ie, ütew’jort naar SacliterveEeïe. 1 aug. '1874. I- 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1