r. 11 gÈ d Veijrüe, 2 December 1874. No 1572 3®e jaar 1 onzer gemeenschappelijk vaderland van alle katholieken. Dit Rome, zegde eertijds Montaigne, reeds zoo lang en door zoovele titels niet onze kroon ver bonden; verdient dat men het bemint, het is de ge meenschappelijke stad en metropool van alle kristene natiën; de Spanjaard en de Franschman, elk is er te huis. Óm tol de vorsten van dezen staat te behooren, behoeft men slechts tot de kristenheid te behooren, waar dit ook zij; er is hier op aarde geene plaats, welke de hemel met zulk een invloed van gunst en met zulkeene standvastigheid heeft bedeeld. Ziedaar waarom alle katholieke natiën van de oude en nieuwe wereld, zich te Rome hebben ge vestigd Engelschen, Belgen, Duitschers, Span jaarden, Amerikanen; Frankrijk, en dit is onze trots, M. de minister, slaat op den eersten rang. Wij hebben er wat men noemt onze godvruchtige stichtingen Saint Louis des Frangais, gesticht door Katharina de Medicis, Saint Claude de Bourguignon, Saint Nicolas des Lorains, Saint Ives des Bretons, la Purification des i nations, Saint Sauveur in thermis, allen huizen door onzen afgezant, door middel van cene kommis sie bestuurd. Wij hebben er ook kloosterstichtingen het fransche seminarie, de karthuizers in de H. Maria der Engelen; de Lazaristen, door de hertogin d’Ai- guillon te Rome gevestigd; onze moedige Trappisten, die met gevaar van hun leven 1—velen-zijn er in gestorven de ongezonde gronden van St-Paulus bij de drie Fonteinen, hebben gezond gemaakt; zonder onze talrijke huizen van Broeders en Zusters te tellen. Onafhankelijk van de andere uitgaven, waarin zij voorziet, beschikt de administratie der godvruchtige stichtingen jaarlijks over 30 a 40,000 fr. om hulp te verleenen aan de arme Franschen, die te Rome wonen of doortrekken. Welnu die fransche stichtingen treft gij met overgroote belastingen. Zij betaalden onder l'ius IX 11,500 fr.thans 28,000 fr., bijna driemaal zooveel en zij worden bedreigd 34,000 fr. te zullen moeten betalen. Maar wat meer is, al de vreemde huizen, god vruchtige stichtingen en kloosters, wilt gij ook aan den gedwongen verkoop binnen twee jaren onder werpen, en hun als recht van overdracht 30 0/0 ont nemen. Maar is dat niet het geld der katholieke natiën, dat gij op deze wijze zoudt nemen. M. de minister? De goederen on lasttitel verkregen weêrhouden u zelfs niet. De Trappisten van St-Paulus, bij de Drie Fonteinen, aan wien Pius IX, ongezonde gron den had toevertrouwd om te ontginnen, zoo onge zond, dat velen, ik zegde het u zoo even, bij dien arbeid zijn gestorven, en dat zij allen elkjaar zijn gedwongen, hun klooster gedurende, drie maanden te verlaten; de Trappisten zeg ik, hebben van hunne penningen, om zich in het ongezonde saizoen te kunnen terugtrekken, bij Sl-Jan van Latrancn, een huis gekocht. Welnu! men wil dat zij het verkoopen en hun het derde van den koopprijs ontnemen, en op de reste de belastingen toepassen, die wij gezien hebben. r> De karthuizers hebben te Rome voor hun huis van de H. Maria der Engelen overgroote sommen uitgegeven, hun verschaft als leentng zij hebben er de titels van door het groot karlhuizcrskloostcr van Frankrijk. Insgelijks voor het karlhuizersklooster van Pavia, sedert lang gesloten, weder geopend in 1843, door fransche karthuizers, en waavan gij u ook meester hebt gemaakt, hebben zij nog niet verkregen in het bezit hunner fondsen te worden gesteld. Welnu, ook dat zijn fransche fondsen, M. de minister en die u op geene wijze töehoorcn. En ,gij spraakt in uw Memorandum van 29 augusti, van eene overeenkomst met de mogendheden, die Katholieke onderdanen te Rome hebben Waar is zij die. overeenkomst Thans beweert gij dat het gouvernement on het. parlement van Italië alleen bevoegd zijn om te beslis sen over die ontzaglijke belangen, die de katholieken der ganschc wereld raken. Rlaar dat is niet alles en gij noemt daarvoor het geen op nog andere titels n niet toehoort. Wordt voortgezet) Het liberalism, dat dezer dagen te Cent een doctrinair concilie heeft gehouden, bereidt zich nu .om, in December aanslaande te Brussel een 'ander concilie in te richten, waarin de syllabus 6 30 9 08 1 35 7 55 7 40 10 15 2 39 9 01 Dan toont de bisscltop van Orleans hoe do eeuwen oude rijkdommen der kloosters zijn verspild. Wat hierbij nog vreemder is en meer in strijd met de verbindtenissén door liet italiaansehe gouver nement aangegaan tegenover de katholieke 'natiën, is ™jm- pretentie om deze roof-wclgeving toe te passen, zelfs op stichtingen, die deze natiën te Rome hebben gevestigd, die haai- tocbèhöoren en die gij niet kunt berooven. zonder men moet het wel verstaan de natuurlijke rochtvecrdigheid en tevens lipt strikste internationaal recht te schenden. Wie weet liet niet, M. do minister? Rome is hel Brief van BIgr. den IBissclicj» van Orleans aan M. lïflinghetti. (Vervolg). Andere onrechtvcerdigheid Er zijn bijna 120 bisschoppen, aan wien men alles heeft ontnomen hunne woning, hunne goederen, en die niets van u ontvangen, zelfs niet het pensioen der leekebroeders. De 1 aus geeft hun eene aalmoes, 500 fr. per maand. Voorzeker als iets aan uwen fiskus moest ontsnappen, dan is het dit hulpmiddel, dat van St-Picterspenhing komt, dat tweemaal cene aalmoes is, de aalmoes van den Paus en de onze. Welnu, van deze aalmoes zelfs moet elke bisschop u eene belasting betalen Er is op dit oogenblik te Rome een beroemd proces, dat een der walgelijkste eischen van uwen fis kus in het licht stelt. Een lid van eene kloosterge- meenle had, op het punt zijnde van te sterven, aan zijn klooster eene gift geschonken. De kloosterge- niechte is ontbonden, hare goederen zijn verbeurd, maar de kloosterling sterft niet. Natuurlijk als men hem uit zijn klooster jaagt, eischt hij van zijno ge meente, niet van het gouvernement, terug wat hij gegeven heeft. Maar neen, de regeering beweert dat idles aan haar behoort, en zij weigert den armen kloosterling zijn goed terug te geven. Maar houdt zelfs de partikuliere eigendom al tijd uwen fiskus terug? De grond en de gebouwen van het prctoriaansche kamp behoorden niet aan een klooster, maar aan eenen partikuliere, aan dien edelen en cdelmoedigen Mgr. de Merode, zoo vroeg tijdig aan de Kerk ontrukt; tot het laatste toe heeft hij u de belasting ervan betaald cn gij naamt alles, de belastingen het kamp. Onder die kloosterlingen van alle orden, waren grijsaards, zwakken, zieken, blinden; wat heeft men daarmee gedaan? men heeft een spaarzaam middel gevonden* om hen te laten leven; ik ben te Rome getuige geweest van een droevig schouwspel in het huis der' kapuciencn, nabij het paleis Barberini. Daar heeft men vereenigd en ziet men bijeen gepropt, alle grijsaards, alle zwakken van al de oude kloosters van Rome; weenend zijn zij ontrukt aan de huizen waar zij hadden geleefd onder een regel hunner keus, en waar zij voorzeker door een leven van arbeid en boetveerdigheid, daar doorgebracht, zich het recht hadden verworven, daar te sterven; neen, zij zullen sterven, droevig, ongetroost, verlaten in dat gast huis wm uwe uitvinding, ver van al degenen die hen beminden en van hen die de gezellen waren van hun leven. Zoo dan is geheel dat groote kloosterleven te Rome, waar gij beloofd hadt het te eerbiedigen, verwoest; al die scheppingen der Kristene eeuwen zijn vernietigd. n Gij zegt, het is waar, dat als gij het klooster leven niet meer erkent, uwe wetten het niet verbieden en de korporaties door u ontbonden als zedelijke lichamen, zullen kunnen herleven onder een anderen vorm. Maar zij hebben niets meer wa,t hun toebehoort, die ongelukkige korporaties; gij hebt haar alles ontnomen; hoe en met welke hulpbroniTen wilt gij dat zij herleven? Er waren eeuwen van arbeid, wonderen van spaarzaamheid, matigheid, toewijding noodig ge weest, om alles tc scheppen, gij ontneemt haar alles en zegt haar Waarover beklaagt gij u? U blijven dezelfde deugden, begint op nieuw, gij hebt er eeuwen aan besteed; gij kunt er die weer aan be steden Maar beeft men hun ton minste oenig deel ge geven in de likwidatic van het kerkelijk eigendom? Neen geen. Ziedaar wat de personen worden, zien wij nu hoe hel met de zaken gaat. der vrijdenkerij zal vastgesteld worden. Ziehier het program dat, in den vorm van gedrukten omzendbrief, gedagteekend uit Brussel, 2 no vember, gezonden is aan de leden der Ra tionalistische Maatschappijen van Belgie Citoyens, De afgevaardigden der rationalistische maat schappijen van België, vereenigd in voorbe reidende zitting, te Venders, op 15 augustus -1874, hebben besloten een congres te houden te Brussel, op 25 en 26 December aanstaande. Het dagorde van dit congres is vastgesleld als volgt 1° Inrichting van een verbond tusschen al de rationalistische maatschappijen van Belgie. 2" Bestaat er cene rede tot het opstellen van een zedelijk wetboek ten gebruike der vrijdenkers? 3° Welke zijn de bijzonderste middelen van propagande, waarover wij op dit oogenblik kun nen beschikken? 4" fs het denkbeeld van God een zedelijk denk beeld 5° Kan de vooruitgang der menschelijke zedelijk heid niet anders verkregen worden dan onder de voogdij dor bedienaars van welken gods dienst ook? 6° Kan men de zedelijkheid van het openbaar onderwijs niet waarborgen onder het regiem der volkomene vrijheid van geweten? 7° Is de godloochening het doel, dat de .vrij denkers najagen? De drie eerste vraagpunten zullen in geslotene zitting, en de vier laatste in openbare zitting besproken worden. Vooraleer dit dagorde bepaald vast tc stellen, verzoeken wij u, Citoyens, zoohaast mogelijk te laten weten, of gij wenschl er veranderingen aan toe te brengen, of er nog andere vraag punten bij te voegen. Bij dezelfde gelegenheid verzoeken wij u ons te melden of gij aan hel congres zult deel nemen cn, in dit geval, den naam van den afgeveer- digdo, die u zal vertegenwoordigen. Ontvangt, Citoyens, de uitdrukking broederlijke groetenis. (Handteclens). Een zedelijk wetboek voor de vrijdenkers? Maar dat is immers niet noodig. Zoo ja, dan kan hel bestaan uit het volgende artikeldoet al wat gij gaarne doet, maar blijft uit de handen van de commissaris van politie. De bijzonderste middelen van propagande? Heel de liberale-doctrinairc pers, on wat dies meer, staat u immers ten dienste, evenals do loge, vele ambtenaars, de meeste kanselarijen cn zelfs zekere koningen. Of bet'denkbeeld van God een zedelijk denk beeld is? Maar het. is immers reeds lang aange nomen bij u, dat God de onzedelijkheid is, en het geluk van den mensch in bet niet bestaat. Al die vragen zijn nutteloos; zij doen echter veronderstellen, dat de vergadering over die punten nog geen vast besluit, heeft genomen, en ieder weet integendeel, dat zij sodeit lang tegen God, tegen de zedelijkheid, tegen al wat'er be neden cn boven bestaat, is opgeiost. De huichelarij, zegt de Bauhütie, is cene eigenschap van het liberalism of de vrijdenkerij, en dit is ook hier andermaal hel geval! Het Advcrtentie-blad gebaart, verwonderd te zijn, dat wij een verschil maken tnsschcn Karei Fontainas, van Brussel, en Camiel Van Over schelde, van St. Denys, doch hel is maar ge- bariug; want aan bel Advertentie-blad is het niet onbekend, dat de publieke opinie zeer Wel weet, waaraan zich te houden. Wanneer eene geheele gemeente, die van alles getuige was en die sedert jaren, protesteert légen eene veroor- deeling, die op alle manieren een onderzoek Inschrijvingsprijs 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Men schrijft in bij BOMlOMJIE-ltYCKASEVS Vertrekuren vim <len ijzereniveg van Duinkerk?, Veurne, Dixsimile, Nieuport nnar l<ieS*tcrvel«Ee. 1 aug. 1874. Duinkerke naar Veurne, 6 45 11 15 3 45 5 05 Nieuporl-Dixinude, 7 40 12 4 24 5 56 7 Lichtervelde-Veuriie, Veurne-Dixiuude-Lichterv.7 43 1211 4 40 6 02 Dixmude-Nieuport, 9 45 10 35 2 20 5 10 8 40 Veurne-Duinkcrke, Annoncen, 20 ct. pet- reg. Id. rechterlijke, 50 ct. Eet herstellingen, 1 frank. Van 1 tut 5 reg. 1 fr. Een nummer 15 centimen. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz,. 20 fr. het 100. *7 ORUKKKR-UITGIVia, ZwartcNonnenstruat, te Veurne

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1