VEiim:. 9 December 1874. 1573 tw? jaar. Ae I I er financiën. 3 45 4 40 bet geheiligd verzet, de onvcrwinnclijkelkrcet van de zielen vermag, die hebben geen twij- fel omtrent de onvermijdelijke gevaren welke men loopt, door het Pausdom in eene onhoud bare afhankelijkheid en de hoogste belangen der krislene volken in onderdrukking te laten. (Wordt vtórtgezet) Ik eindig en ik besluit. Voorzeker heb ik niet alles gezegd over de bevoovingen verdrukking van de kerk te Rome en in Italië. Zoo ik echter mijnheer de minister, in ceaige bijzonderheid in dwaling was ge bracht/ben ik,bereid het openlijk tc erkennen en tegen te spreken ik wil slechts de waar heid, en de meest zekere waarheid; maar het "•eheèl van het tafereel dat ik geschetst heb, zou er uiet minder om blijven en voldoende zijn om aan te toohen,’ hoe gegrond de klachten .waren, die de H. Vader in zijne laatste encykliek 9 Met eene misdadige behendigheid, onttrekt mcïi ons langzamerhand, alle middelen, -die s) ons liet iMJStuur van dcyslgciBccne Kerk moge- lijk maken. Wie ziet thans'nlct duidelijk hoé valsch die verzekering is, dat door de over- weldiging van onze hoofdstad de vrijheid van den Roomschcn opperpriester in de uitoclc- ningivan zijne geestelijke macht en in zijne betrekkingen met het katholieke heelal niet is verminiierd?» Voor deze droeve werkelijkheid, gevoel ik mij dodr duizend gedachten bestormd; maar ik moet zo onderdrukken, omdat wij in tijden leven, waarin’, zboals Tdcilus eertijds zegde, zelfs het zichten niet meei> vrijstaattüs liber non fuif. Veel minder vrij nog het wraken der onver- vreemde rechten, Waarvoor ik altijd heb ge streden; inaar deze blijven onsterfelijk op den bodem onzer gexvefens.. Wat echtgr uit dezen droeven slaat van zaken onverstaanbaar voortvloeit, is dat de ronicin- sche kwestie, nifit is opgfllost, en het is van be lang dat noch Italië, noch 'Europa, evenmin als de katholieken'zich daaromtrent begoochelingen vormen. rte. gevolgen van dezen anórm.alen loehtand van Pausdom zijn nog niet ontwikkeld; inaar moet men wachten tot dat zij allen uitbreken En welke geest, als is hij nog zoo helderziend, kan ze niet'reeds voorzien? jp Ziedaar wat ik niet slechts de. oprechte ka tholieken, maar allo ernstig!!.staatsmannen, alle ware vrienden van Italic bezweer te overdenken. Jaj er ligt in zulk een staat van zaken, voor de wereld, eeiio onmcetelrjke’ en voortduirtido bron van bcrocriiïg. Zij-die slèelils;a;in het recht vaiï het! geweld geloovcn, en die zich ‘inbeelden zonder moeite een einde te kunnen maken met het kalliolicisin, mogen hier onbezorgdheid e'n minachting veinzen, maar zij die weten wel ke plaats die gvootc katholieke Kerk en dc Paus, die haar Opperhoofd is, nog iii het mcnschdom innemen, en wal op een gegeven oogenblik het loqi t>l) lOub JlnBolmv ,npx huis, eertijds op 400. fr. geschat. 1 Van 400.op 0000, het feit schijnt onge- looflijk hel is mijechter bevestigd. Onze, godvruchtige instellingen, zegde ik, betaalden onder de pauselijke regeering 11,503 fr.(bails 28,000 fr. én weldra misschien 34,000! Dat is de vooruitgang der belasting. Als wij baar thans in bijzonderheden nagaan wat zien wij.dan? O, uwe financiers zijn man nen van raad, mijnheer de minister, en uwe eenheid komt Italië dnur te staan. Heeft een algeveerdigde niet onlangs aan- gfetopijd op.de tribuun dat een stuk brood, alvorens gegeten te worden, 21 j belastingen betaalt. in. ,wi Eene arme priester bood einde maart zijne attestatie de vita aan om het karig pensioen te ontvangen dat gij hem toewijst; men vraagt hem het cerlilikaat van einde februari; voorzeker, als hij einde maart leefde was er geen twijfel of hij had ook einde februari en einde januari ge leefd. Maar men wilde henfdrie zegels doen betalen. ÜFIusschen De geuzen van Antwerpen, om de vrijheid der burgers voor te staan in de kiezingen (?j, hebben lijsten gemaakt en doen maken van al de necringdoeuers der stad; geheime onderzoekin gen ingericht, en alle slach van overdragers en verklikkers aangestcld, om de nceringdóeners. in hunnen stiel zoogezeid tc bevorderen. Ja maar, de uitnoodigingen tot bespieding, tot inkwisitie; tot overdrawing en verraderij, en eenige lijsten zelfs zijn in handen gevallen van. jicrsonen die de zaak hebben verklapt en in 't licht gebracht. Loochenen kon niet baten; immers de officiële stukken waren daar; wat bleef er dan tc doen? Stoutweg de zaak beken nen en het recht van geuzenpatroorischap in roepen? Dat ware te loyaal geweest voor de vaandeldragers van het liberalism. Neen, zij zoggen dat het een middel is yan verdediging, dien zij van de katholieken leerden, dien zij moeten gebruiken, om hunne aanklevcrs bij zich te houden! Zoodat hetgeene overtuiging is die de zoogezeide kinderen van het licht tot do stembus leidt! Welke bekentenis! maar welk droevig uit- vluchtsël ook! Zoo gij, liberaléri en geuzen, gij die voorlaan wilt staan aan 't hoofd' van ’t pro- gres, gij moet bij dc katholieken ter school gaan, om uwe zoogezeide aanhangers bij u te houden door vrees en belang? Maar, gij liegt er ojn (zou dc gewesten minister Frcre zeggen), dat de katholieken zoo te werk gaan. i Rijna overal waar er strijd is geweest of nog is tusschen katholieken éh libéralen, hebben de katholieken dien middel Zién gebruiken door hunne' tegenstreversmaar nooit of nergens hebben zij tót dien maatregel moeten of willen toevlucht nemen, zelfs niet toen zij verraden waren door dezen die uit hunne handen aten! Geuzen cii liberalen (en dit is al een) weten niet hoe zich uil den slach trekken en Jiun hatelijk gedrag verschooncn, en daarom zeggen zij als droeve jongens ’t is niet wij, ’t zijn de katholieken! Kleine bladen van kleine steden voegen liun hatelijk getjilp bij het gebrom van groote gazet ten, en zoo doen liet Weekblad, van Dixmude, en het Advertentie-blad, van Veurnc. Volgens die bladen, zouden dc liberalen moeten' doen gelijk dc geuzen van Antwerpen. Wij laten Dixinude daar, en wij geven ons de moeite niet van aan het V'curnsch Advertentie blad tc zeggen wat de liberale hoer Vaiiden- berghc, van Gent, wegens'zulkcn maatregel in bracht in de liberale associatie dier stad, en het viofstél deed van kant schuiven. Wij vragen wat de liberalen zouden moeten doen?.... Be- lihlve, brood, melk,' bpter, verscli vleesch en gioenlcn, die zij van elders niet wel kunnen doen komen, wat hebben onze nceringdóeners van hun? Dróogc waren doen'zij van andere sljeden komen in massa, meubels en fantaz'ic- voorwerpen weten zij liiei1 niet te vindon, lot de 'manskleedéren 'toé; doen zij van Brugge of, meer nog, van. Gent komen, .en leed daarmee, Veurnaars! Betaalt met uwe winsten dc staats belastingen en dé steeds aangfoeijende opccn- limcn ten profijln der stad, oh telt eons, in ai de straten der stad te zamen genomen, hoeveel nceringdóeners gij zult vinden die oen fortuintje vergaderen? .mm nog hoevelen gij er kunt vin den die ten volle op hun gemak zijn om hunne gavenï>93 milioen; in iioch; en 1 iiard 528 milliocn. Natuurlijk volgt de belasting redigde opklimming; toch zij is niet f l,„. A L. A,.t a, schuld. 4,232,761 in 1872, 21.3,0119. j> In Ig ihtdie 111 milliocn (ik spreek .'104 k JJVUiui'pv ,..j gende een kapitaal van tien milliards. Hoe overigens zich te verwonderen' Qvcr dit te kort van heLbudjeten over dien loeneincnden vloed van schuld, als men op een budjet van I milliard 309 milioen van voorziene ontvangsten •voor hel jaar 1872 eerst voor verworven rechteh, j-enfe.der schuld, Waarborgen, dotaties een onaantastbaar gedeelte moet afnemen van bijna .ecu milliard (931 milliocn' 160,059) waarop geen •le bezuiniging mogelijk is! Derhalve dan, <le schuld klimt altijd, altijd Er is hestaligd dat voor I860 het gemid- tl UI IHAUI1I - 1 .slechts 19 fr. 83 c. bedro.eg, daarónder begrepen de provinciale en dc stedelijke belas tingen. In 1873 heeft elk inwoner gemiddeld 44fi'. 63c. betaald; dat' wil zpgge 1861 dc belasting meer c11 Onder den spoorslag.dezer schuld en de noodzakelijkheid van dc/e belasting z:'" ,L' cischen van den Italiaanschen fiskus tets won derbaars geworden. Men heeft inij een kollcgie le Rome genoemd fmt vóór 1870 slechts 300 fr. lasten lietaalde’ aan de nauselijkc regóering; het betaalt nu thans 38t)() fr. Ik ken een particulier, wiens fortuin zich met boven eene eerzame welgesteldheid verheft en die thans le Rome 9000 fr. betaalt voor een Inschrijvingsprijs 5 fr. 'xjaarx; iio't de poxt G fr. Men schrijft in bij COKllOMME.IOCK.VSEY.S HI<lKlt».R-<ITb».VER. I eiirekuren vit» «len ftjSEcrenweg nmi Duinkerke naar Veiirne, 6 4;i 11 15 3 45 5 05 NieiipQrl-Dixmudjn Vcuriie-Dixmude-Lu hterv.V 4.3 12 11 4 40 6 02 Dixmudc-Nieuport, 0 45 ISrief van <ien ISisschwp van Orleans aan JV1. ]?£inghctti« 1 Vervoly). Welnu, gij hebt dc kérk beroofd, zijt gij rijker door? In den algrónd, uwer hebt gij deze prooi geworpen Is de algrond gevuld? Neen hij heeft zich verwijd. Men heeft reeds opgemerkt dat dc goederen der kerk geen geluk aanbrengen aan hen die er. zich meester van maken. Wee, zegt .Bossuet, wee hen die er hand aan slaan! Getuige Spanje i.’ i en andere natiën, die, er fjiet doorgered zijn, ■noch van het bankroet, noch van dén vréémden inval, den ondergang en dé assignaten. Daardoor zijl gij er toe gekomen, tót het papieren geld. o Waar zuilen de, goederen van dc kerk van Italic zijn gebleven Wie geniet er van, wie ver slindt zc? p Wat ik weet, is dat bet te kort uwer finan ciën elk jaar in schrikwekkende evenredigheid aangroeit. Eveneens, de belasting, en. eveneens de schuld. L'w budjet overtreft thans met meer dan 730 milliocn, dat is .met meer dan dc helft, de budjetten van alle italiaansche staten te zamen genomen, vóór de eenheid. Dat wil zeggen dat thans de italiaansche eenheid aan dc Italianen per jaar 730 milliocn kost. Het van jaar lot jaar toenemen dezer uitgaven, is, volgens de uitdrukking yan den algeveerdigdeCorbelta, iets monstcrachtigs, iels oiigclóofehjks yiialclie com di enorme, ijualche eoMil’mcie. ibilé. Inderdaad In 1868, ik ontleen aan dchzclfdcri afge- veerdigde deze cijfers, was het budjet der uit- "7 in 1869, 1 milliard 100 mil- voor het jaar 1873 bedroeg hel 1 mil- cene geeven- iuuikiiv J voldoende en elk jaar vermeerdert het te kort en stijgt de i 1861 was tekort 39 milliocn; in 1871, JVX, EI1 r ‘tl i 1861 bedroeg de openbare schuld van ■itiiHc 111 .wv.. van de renten); in 1871 bedraagt zij 440 milioen. vertegenwoordi- m een A<.|,i.....l van tien milliards. Hoe overigens zich te verwonderen over dit LLAUll J- ------'-'p ■vloed van sehnid, als men op een budjet van I --a het jaar 1872 eerst voor verworven rechteh, ucmc.dv.' schuld, waarborgen, dotaties, een ■onaantastbaar gedeelte moet ainemen van bijna m:!!:ard (u'tl miiiinnn 166.(159) waarop geen enkele bezuiniging mogclijk is Derhalve dan, de schuld klimt altijd, altijd ttt dc belasting eveneens. Er is hestaligd dat voor I860 het gemid delde der betaalde bekisting in Italië,:pcr in woner, slechts. 19 fr. 83 c. bedróg,' daaronder de sledelijke bclas- t m dal sedert dan verdubbeld is. zijn de liuiHkei'kr, eurue, nixieimle, iMeuyort naur J.icnierveïde. 1 aug. 1874. 7 40 12»./ 4 24 5 56 7 Licliterwld<-Veurnev 6 30 9 08 1 35 755 10.35 2 20 5 10 8 40 1 Vcurnc-Duinkerke. 7 40 10 15 2 39 9 01 U I ■^■^'^SlXiXKXSSKi !^.ia«aMQMC8^ Annoncf.n, 20 ct. per reg. Id. rechterlijke, 50 pt. Eei heistellingen, 1 frank. Van 1 lot 5 reg. 1 fr. Ecu nummer 15 centimen, A fzonderliijke nummers voor artikels, enz,. 20 fr. het 100. U ---- Zwai'te.Xonnnstrant, t« Veurnc 1 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1