W December 187-1. 1575 1 jaar. 40 6 02 Dixmudc-Nieuport, 9 45 Rome en zijnen Opper- i 6 30 7 40 Inschrijvingsprijs 5 'sjaars; met de post 6 fr. Men schrijft in Lij l)ONIK»I.ME-l:Y(XASEVS ORl)k1ER VlTGEVER ■V Veekrf, 9 08 1 35 7 55 10 15 2 39 9 01 richt mij tot het politieke gezondheidsverstand, tol de vaderlandsliefde en eindelijk lol hel ge weten der eerlijke lieden. Veroorloof mij er hij te voegen dat ik mij ook richt, Mijnheer, tot uwe persoonlijke ge- gevoelens herinner u dien eerweferdigen opper priester, waarvan gij minister waart, die zich aan u vertrouwde, en wiens doorluchtige grijs heid de Voorzienigheid door zoovele bitterheden heeft willen leiden tol boven de jaren van Petrus zelfs, om aftn de wereld het langdurig schouw- spel le loouen van die zachtmoedigste gelaten heid in hel ongeluk, en ook om ceno altijd ge opende deur te houden voor het berouw en de hoop. Aanveerd, Mijnheer de minister, de hulde van al de gevoelens die ik de eer heb u aan te bieden. FELIX, Bisschap van Orleans. Mcnton-Sl-Bernard (Oppcr-Savoie), 25 au- gusti 1874. leken wij de slechte dagbladpers met eenc bo- smelling; thans stellen wij haar gelijk mol een sterkwerkend vergift. Inderdaad het vergift doodt 1 et lichaam, de goddelooze dagbladen trachten de ziel te dooden, wat oneindig veel erger is. Ten gevolge der scheuring in de grrrroote li berale partij te Gent ontstaan, zijn daar twee nieuwe bladen verschenen, een voor de partij der blancbekken eene uitdrukking der gentsche doc- trinairen en een voor de oude pruiken. Het eerste heet le Progressiste, en zal uitkomen op..... onbepaalde tijdstippen. Wij kennen dat blad nog niet, maar hetgeen wij ervan weten, wordt ons gezegd door den Journal de Gand, die er niet con tent van is 't zijn zwervende bedelaars zegt hij, die 't opstellen (des bohe'mes), hebbende evenmin ta lent van senrijven alskluiten. Een schoon complimentje, voonvaar! Het Jweede is het orgaan der oude pruiken en een concurrent van den liberalen Journal de Gand, die niet wetende wat van den nieuweling zeggen, zijnen moed in beide handen neemt en la, Flandre libéralewelkom wenscht!... La Flandre libérale is dus de tijtel (tijtel die openlijk zweert tegen de wezenlijkheid) van het blad, dat zijne politieke geloofsbelijdenis als volgt.aflégt Anti-klerikaal vooral De geestelijkheid verklaart den oorlog tot ter dood aan de grondweltclijke vrijheden, verklaren wij den oorlog aan de geestelijkheid; 'Den Staat almachtig, tot God maken, om de Kerk af te breken; Het onderwijs geheel en al afhankelijk maken van den Staat. Dus rechtstreeks de verdediging van het denkbeeld der pruisische dwinglandij, verpersoonlijkt in den kerkvervolger Bismarck. Nu men de geloofsbelijdenis van het blad kent, ■willen wij ook doen zien wat de nieuwe tolk zooal denkt en schrijft van de grrroole liberale partij. Het vindt er hoegenaamd geene zwarigheid in om het oude masker geheel en al af te rukken en schetst de hoofdstrekking dier partij af als volgt. Men neme goed acht De liberale partij’lis een haver ongelukken is eene bloot negatieve partij. Zij is samengesteld uit verschillende, uiteenloopende elementen, die met elkaar maar verbonden zijn door eenen gemef.nen HAAT. Zij bevat niet alleen ongeduldigen en vrees- achtige», gelijk iedere partij, conservateurs en pro gressisten, doctrinairen en radikalen. het ef.nige pent, dat ons allen gemeen is, is de vaste wil om ons met alle, macht te verzetten tegen de overrompelende over- iieerschimj der Kerk. Op dit terrein zijn wij allen 't accoord, de hand in de hand. Daar is de band, welke ons vereenigt, en «le eenijcNte reden van l»e- irtaitii onzer partij. Maar van 't oogenblik, dat men dit doel uit het oog verliest, verdwijnt de eenheid der liberale partij, en de verschillende elementen, die haar samenstellen, doen elkaar eenen hardnekkigen en onophoudelijk™ oorlog aan. Wij kunnen niet in VREDE LENEN, ZELFS NIET VOOR EEN OOGENTU.1K. MET DE KERK, TENZIJ OP VOORWAARDE, ONS ONDER ELKANDER TE VERSCHEUREN 1 Dit alles is te vertalen door een enkel woord haat en oorlog aan den godsdienst? Wij bedanken la Flandre libérale voor hare be kentenis. Nu ten minste zal de fameuse phrase wij zijn legen de religiejnict, niet meer gevoegelijk kun nen herhaald worden. MiiiukerUe, Veurne, »ix>i>ude, Nicuport naar lachtervelde. 1 aug. 1874. 12 4 24 5 56 7 Lichtervelde-Veurne, 10 35 2 20 5 10 8 40 Veurne-Duinkerke. Het lezen van slechte dagbladen. Op onze dagen bestaat er iets dat bij niets beter dan bij eene besmetting kan vergeleken worden, alhoewel het oneindig meer slachtoffers maakt dan de pest, typhus en cholera. Het is de slechte dagbladpers Wanneer eene besmettelijke ziekte gehcerscht heeft, wanneer pest, typhus en cholora eene stad hebben ontvolkt, dan weet men door optel ling of door statistieke opgaven het aantal slacht offers op te geven; maar wanneer de slechte dag- bladpeis een dorp of eene stad binnensluipt, wanneer zij met den domper der valsche ver lichting iu de jeugdige gemoederen het laatste sprankje geloof en godsdienst komt uitdooven, dan is de statistiek niet meer voldoende om het aantal slachtoffers te bepalen, dan is liet kwaad, het bederf, de vernieling.... onberekenbaar! Wat men in katholieke bladen te lezen krijgt, weet men op voorhand. Het is altijd die onver-, anderlijke waarheid, het zijn de eeuwige begin selen van godsdienst en zedeleer. Maar bladen die alles af breken wat heilig en eerbiedig is, het ware voor het valsche en het valsche voor het ware geven, dat is eene nieuwigheid, welke bij nieenigeen de zinnen streelt. Ons dunkt dat er een wezenlijk bedorven hert moet schuilen in hem, die zonder verontweer- diging ecu blad kan lezen waarin al het vuil, al het goddelooze dat men inaar kan bijeenrapen en schartelen, wordt opeengestapeld. Wclhoe! Een katholieke kan met zelfvoldoening die bladen in handen nemen, wier artikels als zoovele vergif tigde pijlen zijn, welke tegen de II. Kerk, tegen hare leer, tegen hare tucht, tegen baar opper hoofd, tegen hare dienaren gericht zijn? Hij die deze pijlen in handen neemt zonder ze te ver brijzelen, hij die de wapenen niet vernietigt welke bestemd zijn om Haar te treffen welke hij zijne Heilige Moeder noemt, is in onze oogen een lafaard, een medeplichtige, ja'een schuldige! Misschien zal iemand hiertegen inbrengen dat wij de zaak overdrijven en dat het toch zooveel kwaad niet kan, wanneer men uit nieuwsgierig heid eene enkele maal een blad in handen neemt. Hierop moeten wij vooreerst antwoorden, dat wij Volstrekt niet overdrijven on dal men ten I woede nooit vergift moet proeven om daar ran den smaak te kennen. Een slecht blad moeten wij beschbuwen als ecu sterkwerkend vergift; zoo leerden ons onze bisschoppen,wanneer zij in hun gezamentlijk herderlijk schrijven van 3 Augusli 1843 het lezen verboden van goddelooze boeken en dagbladen, die ten doel hebben den katholiek van zijn geloof af te brengen; in dien zin hebben Jlgr. Dechamps en de overige Bisschoppen van Belgie in den laatslen tijd meer dan eens ge sproken. In liet begin van ons artikel verge- VeMrefeuren vim «ten ijzei-enweic van Duinkerks naar Veurne, 6 45 Tl 15 3 45 5 05 Nieuporl-Dixmude, 7 40 Veurne-Dixinnde-Lichlerv.743 12 11 Het proces van graaf von Arnim is den 9 te Berlijn begonnen. Onder rechterlijk opzicht, weel men waarvan or kwestie is. De prins van Ilohenlohe, in bel begin van dil jaar bezit ne mende van de archieven van 'l duitsch afgezanl- scbap le Parijs, vond er bel getal depechen niet, aan zijnen voorganger, von Arnim, toege stuurd. Ten gevolge eener briefwisseling over dil ontwerp, tusschen de kanselarij van het keizerrijk en von Arnim, erkende deze, dat een deel dezer depêches iu zijn bezit waren, maar van den EE.Isseliop van Orleans aan ITS. inflict tL (Vervolg). Hel is daarenboven duidelijk, dat dil anta gonism van Italic on de kerk, Italië van den weg brengt, en dat daarin eene politiek ligl niet minder strijdig met zijne ware belangen dan met zijne toekomst, zoowel als met zijn verleden, en ik kan er bij voegen met de wcnschen zijner zoo diep godsdienstige bevolking. Neen, als het Pausdom, volgens het woord van den doorluchtigen Rossi, de eerste groot heid van Italic was en bleef, zijn hel Pausdom en Italië <iiel bestemd om met elkander in slaat van oorlog te zijn. De geschiedenis, of liever do Voorzienig heid, hel*is eveneens een doorluchtige Italiaan, het is de welsprekende Balbo die het uitroept, ’heeft eene roemvolle en onafscheidelijke soli dariteit in beider bestemming gciegd. De tegenwoordige breuk is eenc betreurens- weerdige afdwaling, die nog noodlottiger voor italic dan voor de kerk zal worden. Dal roept de slem der wijzen het toe, dat getuigen de eeuwen, dat voorspelt de eind-uit- slag aan alle worstelingen legen bet Pausdom. Dat italic er dus aan denke en dat het stil Iwsde op den weg waarop de revolutioonaire duizeling het voortsleepl. v Ja dat het er aan denke: want de blikken ivan het kristelijk Europa kunnen niet altijd, •jioeti lang zich van Rome en zijnen Opper- gjxiestet «Tuisenden. De dag, waarop do uiterste gevolgen van den toestand waarin zich bet pausdom bevindt, zich zouden openbaren, als bet onvoorzichtig en ■schuldig Italië, de zaken zoover liet komen, op dien dag zou het maar le laat, de bittere vruch ten plukken vSn de politiek, waarmee het meent xicli thans te kunnen geluk wcnschen. Dan zou Europa zich zijhe plichten herin neren jegens het Pausdom, welke eigenlijk ■slechts de plichteji jegens zich zelve zijn. v Dan zou men willens of onwillens moeten voorzien in de veiligheid der gewetens, in de rust der zielen, in de godsdienstige bevrediging; maar hoe wijs zou het zijn, boe dringend noodig lis het, de onoverkomelijke moeilijkheden, waarin men zich zou kunnen bevinden te voor komen! Maar hoe langer men wacht, hoe inge wikkelder het raadsel wordt. Italië beeft zelve het beginsel gesteld van eene diplomatieke overeenkomst met de mogend heden, die katholieke onderdanen hebben; dat die mogendheden Italië daaraan herinneren, zoo het dit reeds mocht vergeten zijn, liet geldt het algemeen belang. Daaj’ kan de oplossing zijn, als de raad gevingen der wijsheid eindelijk zegevierden, als ilalie en Europa voorzichtig wisten te zijn. Wat hier van zij, wij hebben vertrouwen in de toekomst. De vreedzame zegepraal der kerk zal kouten, dat is onze vaste hoop. Maar wan- mecr? Hoe? Na welke ongelukken? Dat is het •geheim van God. Wij vragen echter van den goeden wil der •menschen dat zij hierin de Voorzienigheid bij staan. Weigeren zij hel, de Voorzienigheid /ara da ,\<’.‘Aan haar behoort hel laatste woord. Een italiaanschc afgeveerdigde riep onlangs op de tribune, de eeuwigeBechtveerdigheid in. Hij werd slecht ontvangen. Maar dat komt er niet aan, ile eeuwige Bechtveerdigheid bestaat, en <*f laat zal haren dag komen. Dai is |1(^ waarop ik hoop en wil hopen fegen alle h00p jn Dal zijn, mijnheer, de overwegingen die ik gemeend heb onder uwe oogen te moeten bren- g'cii. Gij ziet, ik ]lcb hel bij het begin gezegd, *k doe geen beroep op den oorlog. Neen, ik I Zwoi U'lSuinieiiRirMRi. ic Veurne - i i i -- liberalism. Annoncf.n, 20 et. per rcg. ld. rechterlijke, 50 ct. Eerherstellingen, 1 frank. Van 1 tol 5 reg. 1 fr. Een nummer 15 centimen. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz., 20 fr. het 100 /•"S’1.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1874 | | pagina 1